chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stroomschema

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie (cel wetskwaliteit)
  Beschrijving fase

  Opname in de regelgevingsagenda is de eerste stap in de opmaak van de regelgeving. Sinds 2009 wordt aan de beleidsnota's/beleidsbrieven een regelgevingsagenda toegevoegd.

  Een regelgevingsagenda is een publiek beschikbare lijst van de geplande nieuwe regelgeving of aanpassingen aan bestaande regelgeving.

  Sinds 2011 wordt de regelgevingsagenda op een aantal vaste tijdstippen geactualiseerd. Deze actualisatie wordt telkens publiek toegankelijk gemaakt. 

  De opmaak van regelgeving gebeurt in elk beleidsdomein/veld op een andere manier.

  In alle beleidsdomeinen zijn cellen wetskwaliteit opgericht. De (ondersteuning) bij de opmaak van regelgeving is een van hun taken.

  In een aantal beleidsdomeinen bestaan er eigen interne procedures voor de opmaak van regelgeving (bv. vastgelegd in een beleidsdomeinspecifiek charter politiek ambtelijke samenwerking.

  Documentenstroom & Sjablonen 1. Basisdossier

  - Nota Vlaamse Regering met de rubrieken  (sjabloon nota) :

  • situering
  • beoogde doelstelling
  • samenvatting van de inhoud van de nieuwe regelgeving 
  • samenvatting van het advies van de SAR (in voorkomend geval)
  • weerslag van het voorstel van beslissing op de begroting van de Vlaamse gemeenschap
  • weerslag lokale besturen
  • weerslag op het personeelsbestand en de personeelsbudgetten
  • kwaliteit van de regelgeving
  • voorstel van beslissing

  - Voorontwerp decreet/ besluit Vlaamse Regering  (sjabloon decreet )/ sjabloon besluit )

  - Memorie van Toelichting (verplicht voor Decreet)  (sjabloon MvT )

  1. algemene toelichting

  • samenvatting
  • probleemstelling
  • doelstelling
  • omschrijving van de regeling en de motieven voor de genomen beleidskeuze(s)
  • impactanlalyse (als RIA opgesteld werd, wordt een samenvatting van de analyse van de gekozen beleidsoptie in MVT opgenomen)
  • repliek op advies raad van state & strategische adviesraden (in voorkomend geval)
  • overzicht (te wijzigen) uitvoeringsbesluiten & andere uitvoeringsmaatregelen
  • toezicht
  • beschrijving van wettelijk voorgeschreven bijzondere totstandkomingsprocedure

  2. artikelsgewijze toelichting

  Verslag aan de Vlaamse Regering (vrijwillig bij besluit VR) ( sjabloon verslag )

  - RIA (indien in toepassingsgebied  omzendbrief VR 2014/13 (ria-sjabloon )

  Bijlagen bij decreten:

  Indien nuttig, worden ook de volgende documenten toegevoegd aan het dossier:

  1°   de officieus geconsolideerde versie van gewijzigde bepalingen

  2°   de omzettingstabellen van Europese regelgeving

  • een tabel die uitgaat van de artikelen van de richtlijn zodat gecontroleerd kan worden of wel elk onderdeel van de Europese norm in het decreet wordt omgezet
  • een andere tabel die uitgaat van de artikelen van het omzettingsdecreet, zodat duidelijk gemaakt wordt dat de bepalingen van het decreet gelezen moeten worden in het licht van de overeenstemmende bepalingen uit de richtlijn
  Betrokken instantie
  Meer informatie en rechtsgrond

  Rondzendbrief VR:Regelgevingsagenda, reguleringsimpactanalyse en compensatieregel administratieve lasten 2014/13 

  Omzendbrief VR 2014/11 Samenwerking met het Vlaams Parlement

  Charter politiek ambtelijke samenwerking

  Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering

  Inspectie van Financiën

  Initiatiefnemer Minister (kan de hoogdringendheid inroepen) of Leidend ambtenaar
  Beschrijving fase

  Via mail en/of per brief wordt het advies van IF aangevraagd  (modelnota IF)
  Het advies van IF doet uitspraak over:

  • de wettigheid en de regelmatigheid 
  • de doelmatigheid en de kostenefficiëntie 
  • de budgettaire inpasbaarheid op termijn

  In de conclusie van het advies vermeldt IF:

  • gunstig of ongunstig advies
  • noodzaak over het akkoord van de minister bevoegd voor de begroting (de inspecteur moet expliciet vermelden dat er geen begrotingsakkoord vereist is) 

  Het advies wordt verstrekt binnen een termijn van 12 werkdagen (4 werkdagen bij hoogdringendheid).

  Na deze termijn kan de procedure verder gezet worden.

  Het advies wordt bezorgd aan de leidend ambtenaar en het bevoegde kabinet.

  Een kopie van het advies gaat steeds naar: 

  • Minister-president van de Vlaamse Regering
  • Vlaams Minister bevoegd voor Financiën en Begroting
  • Secretaris-generaal F&B
  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier
  repliek (samen met datum aanvraag en ontvangst advies IF en de conclusie van het advies) op advies IF wordt opgenomen in de rubriek ‘Procedure van administratieve en begrotingscontrole’ in de nota VR

  2. Kopie advies IF wordt toegevoegd aan het basisdossier

  Betrokken instantie

  Inspectie van Financiën

  Intranet

  Meer informatie en rechtsgrond Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en –opmaak (art 15)

  Taaladvies

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie
  Beschrijving fase

  (bij voorkeur) via wetgevingsadvies@vlaanderen.be  wordt taalkundig advies aangevraagd.

  Het taaladvies doet uitspraak over de taalkundige kwaliteit van de ontwerpregelgeving.

  Dit advies wordt binnen een termijn van 4 werkdagen elektronisch bezorgd aan de adviesvrager

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier 

  • de ontwerpregelgeving wordt aangepast aan het taaladvies
  • in de nota VR wordt in de rubriek ‘kwaliteit van de regelgeving’ het nummer van het wetgevingsadvies (taaladvies) vermeld

  2. Kopie advies voor IF

  Betrokken instantie Dienst taaladvies, departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond omzendbrief VR 2014/4, punt 300-305  wetgevingstechniek

  Wetgevingstechnisch advies

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie
  Beschrijving fase

  (bij voorkeur) via wetgevingsadvies@vlaanderen.be wordt wetgevingstechnisch advies aangevraagd.

  Het wetgevingstechnisch advies doet uitspraak over de wetgevingstechnische kwaliteit van de ontwerpregelgeving.

  Dit advies wordt binnen een termijn van 4 werkdagen elektronisch bezorgd aan de adviesvrager(tenzij uitgebreide dossiers)

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier 

  • de ontwerpregelgeving wordt aangepast aan het wetgevingstechnisch advies
  • in de nota VR wordt in de rubriek ‘kwaliteit van de regelgeving’ de nummer van het wetgevingsadvies (taaladvies) vermeld

  2. Kopie advies voor IF

  Betrokken instantie Team Juridische dienstverlening, departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond omzendbrief VR 2014/4, punt 300-305  wetgevingstechniek

  RIA-advies en advies over de compensatieregel voor administratieve lasten

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie
  Beschrijving fase

  (bij voorkeur) via wetgevingsadvies@vlaanderen.be wordt RIA-advies aangevraagd. 

  Het RIA-advies doet uitspraak over de (minimale) kwaliteitscriteria voor een RIA. 

  Het advies over de compensatieregel voor administratieve lasten doet uitspraak over de correcte meting van de administratieve lasten.

  Dit advies wordt binnen een termijn van 4 werkdagen elektronisch bezorgd aan de adviesvrager (tenzij uitgebreide dossiers)

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier

  • De RIA wordt aangepast aan de opmerkingen van het RIA-advies.
  • De meting van de administratieve lasten wordt aangepast aan de opmerkingen mbt de compensatieregel.
  • In de nota VR wordt in de rubriek ‘kwaliteit van de regelgeving’ de verwijzing naar de RIA als bijlage opgenomen of de motivering van de uitzonderingsgrond en/of de meting van de administratieve lasten.

  2. Kopie advies IF

  Betrokken instantie Team Wetsmatiging, departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond

  omzendbrief VR 2014/4, punt 300-305  wetgevingstechniek

  omzendbrief VR 2014/13: Regelgevingsagenda, reguleringsimpactanalyse en compensatieregel administratieve lasten

    JoKER-advies

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie
  Beschrijving fase

  (bij voorkeur) via wetgevingsadvies@vlaanderen.be wordt JoKER-advies aangevraagd 

  Een kind- en jongereneffectrapport, of kortweg de JoKER, peilt naar de effecten van een wetgevend initiatief (decreet) op kinderen en jongeren. De relevantie van JoKER kan per dossier via quick scan voor een duurzaamheidsbeoordeling  bekeken worden. 

  Telkens een minister bij het Vlaams Parlement een ontwerp van decreet indient dat het belang van personen jonger dan 25 jaarrechtstreeks raakt, moet dat ontwerp vergezeld zijn van een JoKER.

  Een voorontwerp van decreet dat onder de JoKER-verplichting valt, kan maar goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering als er een JoKER werd toegevoegd

  Dit advies wordt binnen een termijn van 4 werkdagen elektronisch bezorgd aan de adviesvrager en is geïntegreerd in het RIA-advies (tenzij uitgebreide dossiers)

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier

  • De JoKER(/RIA) wordt aangepast aan de opmerkingen van het JoKER(/RIA)-advies.
  • In de nota VR wordt in de rubriek ‘kwaliteit van de regelgeving’ de verwijzing naar de RIA als bijlage opgenomen. 

  2. Kopie advies IF

  Betrokken instantie Afdeling Jeugd van het IVA SCWJV
  Meer informatie en rechtsgrond

  Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 

  JOKER meer info

  omzendbrief VR 2014/4, punt 300-305  wetgevingstechniek

  omzendbrief VR 2014/13: Regelgevingsagenda, reguleringsimpactanalyse en compensatieregel administratieve lasten

  Armoedetoets

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie
  Beschrijving fase

  (bij voorkeur) via wetgevingsadvies@vlaanderen.be wordt Armoedetoets aangevraagd 

  Op 14 maart 2014 keurde de Vlaamse Regering de implementatie van de armoedetoets binnen de Vlaamse overheid goed (VR PV 2014/10 - punt 0039). Via de armoedetoets gaat de Vlaamse Regering na of haar regelgeving geen onbedoelde effecten heeft voor mensen in armoede.

  In een eerste fase wordt per dossier nagegaan of er een effect te verwachten is op mensen in armoede (quick scan voor een duurzaamheidsbeoordeling). Als uit die eerste stap blijkt dat er een effect te verwachten is op (mensen in) armoede, wordt een meer diepgaande armoedetoets uitgevoerd.

  Dit advies wordt binnen een termijn van 4 werkdagen elektronisch bezorgd aan de adviesvrager en is geïntegreerd in het RIA-advies (tenzij uitgebreide dossiers)

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier

  • De Armoedetoets(/RIA) wordt aangepast aan de opmerkingen van het Armoedetoets(/RIA)-advies.
  • In de nota VR wordt in de rubriek ‘kwaliteit van de regelgeving’ de verwijzing naar de RIA als bijlage opgenomen.

  2. Kopie advies IF

  Betrokken instantie De afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  Meer informatie en rechtsgrond

  Armoedetoets meer info

  omzendbrief VR 2014/4, punt 300-305  wetgevingstechniek

  omzendbrief VR 2014/13: Regelgevingsagenda, reguleringsimpactanalyse en compensatieregel administratieve lasten

  Interkabinettenwerkgroep (IKW)

  Initiatiefnemer (Kabinet van de) vakminister
  Beschrijving fase

  Het kabinet van de vakminister organiseert, op eigen initiatief of op vraag van een ander kabinet een interkabinettenoverleg (IKW).

  Het dossier wordt besproken met de elementen tot dan aanwezig.

  Verslag van de IKW wordt gemaakt, maar niet verplicht toegevoegd aan dossier. 

  Na de bespreking in de IKW is het aangewezen het wetgevingstechnisch advies via wetgevingsadvies@vlaanderen.be opnieuw na te vragen (zeker indien de IKW grondige wijzigingen zou hebben aangebracht in de tekst).

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier

  • samenvatting van de IKW kan worden opgenomen in de nota VR (niet verplicht)
  • ontwerpregelgeving, memorie van toelichting, verslag aan de VR, RIA kan worden aangepast aan de opmerkingen van de IKW

  2. Kopie advies IF

  Betrokken instantie Kabinetten van de Vlaamse Regering
  Meer informatie en rechtsgrond omzendbrief VR 2014/4, punt 296 wetgevingstechniek

  Aanvraag Begrotingsakkoord

  Initiatiefnemer (Kabinet van de) vakminister
  Beschrijving fase

  De aanvraag van het begrotingsakkoord wordt (per brief) door (het kabinet van) de vakminister overgemaakt aan 

  De afdeling BORG stelt een advies (ontwerp begrotingsakkoord) op aan de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting.

  De Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting neemt (op basis van dit advies) een beslissing over het verlenen van het begrotingsakkoord binnen een termijn van 12 werkdagen.

  Er zijn 3 beslissingen mogelijk:

  • begrotingsakkoord
  • begrotingsakkoord met voorwaarden
  • weigering begrotingsakkoord

  Indien het begrotingsakkoord niet binnen de opgelegde termijn verstrekt wordt, kan het dossier door de vakminister geagendeerd worden op de ministerraad.

  Bij weigering van het begrotingsakkoord kan het dossier door de vakminister wel geagendeerd worden op de Vlaamse Regering.

  De Vlaamse Regering doet een uitspraak over het weerhouden van de voorwaarden van het begrotingsakkoord. De Vlaamse Regering kan de weigering van een begrotingsakkoord overrulen.

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier

  De aanvraag en/of het bekomen van het begrotingsakkoord wordt vermeld in de rubriek ‘Procedure van administratieve en begrotingscontrole’ in de nota VR

  In deze rubriek moet:

  • duidelijk en geargumenteerd de financiële weerslag van het voorstel van beslissing, zowel voor het lopende begrotingsjaar als voor de volgende begrotingsjaren vermeld worden; alsook of de vereiste kredieten beschikbaar zijn op de lopende begroting met vermelding van het begrotingsartikel en het bedrag van de nog beschikbare kredieten of het bedrag van de nog aan te vragen bijkredieten
  • vermeld worden dat er eventueel geen financiële weerslag is voor de begroting

  2. Kopie advies IF

  3. Kopie aanvraag Begrotingsakkoord 
  (enkel toe te voegen indien er geen begrotingsakkoord bij het dossier gevoegd is) door vakminister

  4. Kopie beslissing begrotingsakkoord door Vlaams Minister bevoegd voor Financiën en Begroting (wordt eventueel na agendering toegevoegd)

  Betrokken instantie

  Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting (BOB) van het departement F&B  

  Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting

  Meer informatie en rechtsgrond

  Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en –opmaak (art 6)

  Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering

  Aanvraag akkoord Bestuurszaken

  Initiatiefnemer (Kabinet van de) functioneel bevoegde minister 
  Beschrijving fase
  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier
  Rubriek ‘Weerslag van het voorstel op het personeelsbestand en de personeelsbudgetten”  vermeldt de volgende:

  • effect op het personeelsbestand en/of personeelsbudget van een entiteit van de Vlaamse overheid;
  • de datum van het akkoord van de minister van Bestuurszaken of bij afwezigheid de datum van de aanvraag;
  • in geval van een personeelsuitbreiding: het aantal VTE en de betrokken graden of functies en het personeelsbudget (incl. ICT-, huisvestings- en uitrustingskosten). 

  2. Kopie advies IF

  3. Kopie aanvraag Begrotingsakkoord 
  Enkel toe te voegen indien er geen begrotingsakkoord bij het dossier gevoegd is door vakminister

  4. Kopie van de beslissing van de Vlaamse minister bevoegd voor financiën en begroting over het begrotingsakkoord

  5. Kopie van de aanvraag van het akkoord Bestuurszaken
  Enkel toe te voegen als de bevoegde minister geen akkoord Bestuurszaken bij het dossier heeft gevoegd

   6. Kopie van de beslissing van het akkoord Bestuurszaken 

  Betrokken instantie

  Kabinet van Vlaamse minister van bestuurszaken

  Agentschap Overheidspersoneel

  Meer informatie en rechtsgrond

  Personeelsuitbreiding:

  Agentschapsspecifieke wijziging aan rechtspositie van het personeel:

  Aanvraag agendering Vlaamse Regering

  Initiatiefnemer (Kabinet van de) vakminister
  Beschrijving fase

  De vraag tot agendering op de VR wordt door (het kabinet van) de vakminister via een e-mail  t.a.v. de minister-president p/a Secretarie van de Vlaamse Regering, overgemaakt.  De documenten (de nota's en de mededelingen met hun bijlagen) worden  door (het kabinet van) de vakminister volgens de afgesproken werkwijze digitaal op het daartoe voorziene e-platform geplaatst.

  De Secretarie van de VR controleert de ontvankelijkheid van het dossier en plaatst, na goedkeuring door de minister-president het dossier op de agenda van de Vlaamse Regering.

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier

  2. Kopie advies IF

  3. Kopie aanvraag Begrotingsakkoord 

  4. Kopie beslissing begrotingsakkoord (enkel toe te voegen indien er geen begrotingsakkoord bij het dossier gevoegd is) door vakminister

  5. Kopie aanvraag akkoord bestuurszaken (enkel toe te voegen indien er geen akkoord bestuurszaken bij het dossier gevoegd is)

  6. Kopie beslissing akkoord bestuurszaken 

  Betrokken instantie Secretarie Vlaamse Regering van het departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering
  Initiatiefnemer Vlaamse Regering
  Beschrijving fase

  In het voorstel van beslissing wordt aan de Vlaamse Regering gevraagd om: 

  • de ontwerpregelgeving principieel goed te keuren,
  • de vakminister op te dragen het advies van één of meerdere (strategische) adviesraden in te winnen of onderhandelingen te voeren

  De Vlaamse Regering neemt één van de volgende beslissingen:

  • de VR stemt in met het voorstel van beslissing
  • de VR stemt in ..., mits doorvoering van een technisch nazicht
  • het dossier wordt uitgesteld
  • het dossier wordt teruggetrokken

  De Vlaamse Regering neemt ook een beslissing over: 

  • de eventuele voorwaarden opgelegd in het begrotingsakkoord,
  •  de eventuele voorwaarden opgelegd in het akkoord van de Minister van Bestuurszaken
  • (de voorwaarden opgelegd in de RIA-controle(meting van de administratieve lasten of herwerkte RIA tegen volgende beraadslaging)) 
  Documentenstroom & Sjablonen

  Notuleren van de beslissing van de VR:

  • beslissingen van de Vlaamse Regering
  • notulen van de Vlaamse Regering
  • opname in DORIS-databank
  Betrokken instantie Secretarie Vlaamse Regering van het departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering