chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stroomschema

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie (cel wetskwaliteit)
  Beschrijving fase

  Opname in de regelgevingsagenda als een onderdeel van de strategische planning van de Vlaamse Regering is de eerste stap in de opmaak van de regelgeving.

  De opmaak van regelgeving gebeurt in elk beleidsdomein/veld op een andere manier.

  In alle beleidsdomeinen zijn cellen wetskwaliteit opgericht. De (ondersteuning) bij de opmaak van regelgeving is een van hun taken.

  Documentenstroom & Sjablonen 1. Basisdossier

  - Nota Vlaamse Regering:  

  - Voorontwerp decreet/ besluit Vlaamse Regering 

  - Memorie van Toelichting (verplicht voor Decreet) 

  - Verslag aan de Vlaamse Regering (vrijwillig bij besluit VR)

  Er zijn sjablonen beschikbaar voor deze regeringsdocumenten

  Betrokken instantie
  Meer informatie en rechtsgrond

  Charter politiek ambtelijke samenwerking

  Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering

  Inspectie van Financiën

  Initiatiefnemer Minister (kan de hoogdringendheid inroepen) of Leidend ambtenaar
  Beschrijving fase

  Via mail en/of per brief wordt het advies van IF aangevraagd 
  Het advies van IF doet uitspraak over:

  • de wettigheid en de regelmatigheid 
  • de doelmatigheid en de kostenefficiëntie 
  • de budgettaire inpasbaarheid op termijn

  In de conclusie van het advies vermeldt IF:

  • gunstig of ongunstig advies
  • noodzaak over het akkoord van de minister bevoegd voor de begroting (de inspecteur moet expliciet vermelden dat er geen begrotingsakkoord vereist is) 

  Meer informatie over het advies van IF

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier
  repliek (samen met datum aanvraag en ontvangst advies IF en de conclusie van het advies) op advies IF wordt opgenomen in de rubriek ‘Budgettaire impact voor de Vlaamse overheid’ in de nota VR

  2. Kopie advies IF wordt toegevoegd aan het basisdossier

  Betrokken instantie

  Inspectie van Financiën

  Intranet

  Meer informatie en rechtsgrond Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de Vlaamse codex Overheidsfinanciën (BVCO)

  Taaladvies

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie
  Beschrijving fase

  via wetgevingsadvies@vlaanderen.be wordt taalkundig advies aangevraagd.

  Het taaladvies doet uitspraak over de taalkundige kwaliteit van de ontwerpregelgeving.

  Dit advies wordt binnen een termijn van 12 werkdagen elektronisch bezorgd aan de adviesvrager

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier 

  • pas de ontwerpregelgeving aan aan het taaladvies
  • vermeld in de nota VR in de rubriek ‘situering - vorige beslissingen en adviezen' dat voldaan is aan de verplichtingen over het wetgevingsadvies

  2. Kopie advies voor IF

  Betrokken instantie Dienst taaladvies, departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond

  Verplichte advies- akkoord- en overlegprocedures

  website heerlijk helder

  omzendbrief VR 2019/11 betreffende beleids- en regelgevingsprocessen

  omzendbrief VR 2014/4, punt 300-305  wetgevingstechniek

  Wetgevingstechnisch advies

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie
  Beschrijving fase

  via wetgevingsadvies@vlaanderen.be wordt wetgevingstechnisch advies aangevraagd.

  Het wetgevingstechnisch advies doet uitspraak over de wetgevingstechnische kwaliteit van de ontwerpregelgeving.

  Dit advies wordt binnen een termijn van 12 werkdagen elektronisch bezorgd aan de adviesvrager

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier 

  • pas de ontwerpregelgeving aan aan het wetgevingstechnisch advies
  • vermeld in de nota VR in de rubriek ‘situering - vorige beslissingen en adviezen' dat voldaan is aan de verplichtingen over het wetgevingsadvies

  2. Kopie advies voor IF

  Betrokken instantie Team Publiek recht en regelgeving, departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond

  Verplichte advies- akkoord- en overlegprocedures

  website wetgevingstechniek

  omzendbrief VR 2014/4, punt 300-305  wetgevingstechniek

  Advies over grondrechtentoetsing

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie
  Beschrijving fase

  via wetgevingsadvies@vlaanderen.be wordt advies over de grondrechtentoets aangevraagd. Dit advies is alleen op aanvraag van de opsteller van de regelgeving, indien hij oordeelt dat de voorgenomen regelgeving een aanzienlijke impact op een of meer grondrechten heeft. 

  Het advies doet uitspraak over de kwaliteit van de analyse inzake legitimiteit, geschiktheid, noodzakelijkheid en evenredigheid van de impact van de voorgenomen en decretale verplichtingen op de grondrechten of op het gelijkheidsbeginsel 

  Dit advies wordt binnen een termijn van 12 werkdagen elektronisch bezorgd aan de adviesvrager

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier

  • De memorie van toelichting en/of de ontwerpregelgeving wordt aangepast aan de opmerkingen van het advies over de grondrechtentoetsing.

  2. Kopie advies IF

  Betrokken instantie Team Wetsmatiging, departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond

  Verplichte advies- akkoord- en overlegprocedures

  omzendbrief betreffende beleids- en regelgevingsprocessen

    JoKER-advies

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie
  Beschrijving fase

  via wetgevingsadvies@vlaanderen.be wordt JoKER-advies aangevraagd 

  Een kind- en jongereneffectrapport, of kortweg de JoKER, peilt naar de effecten van een wetgevend initiatief (decreet) op kinderen en jongeren

  Telkens een minister bij het Vlaams Parlement een ontwerp van decreet indient dat het belang van personen jonger dan 25 jaarrechtstreeks raakt, moet dat ontwerp vergezeld zijn van een JoKER. Deze JoKER kan geïntegreerd worden in de algemene toelichting (rubriek impactanalyse) van de memorie van toelichting of als een bijlage bij deze memorie van toelichting worden gevoegd.

  Een voorontwerp van decreet dat onder de JoKER-verplichting valt, kan maar goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering als er een JoKER werd toegevoegd

  Dit advies wordt binnen een termijn van 12 werkdagen elektronisch bezorgd aan de adviesvrager. 

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier

  • De JoKER wordt aangepast aan de opmerkingen van het JoKER-advies.

  2. Kopie advies IF

  Betrokken instantie Departement Cultuur, Jeugd en Media
  Meer informatie en rechtsgrond

  Verplichte advies- akkoord- en overlegprocedures

  Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 

  JOKER meer info

  omzendbrief betreffende beleids- en regelgevingsprocessen

  Interkabinettenwerkgroep (IKW)

  Initiatiefnemer (Kabinet van de) vakminister
  Beschrijving fase

  Het kabinet van de vakminister organiseert, op eigen initiatief of op vraag van een ander kabinet een interkabinettenoverleg (IKW).

  Het dossier wordt besproken met de elementen tot dan aanwezig.

  Verslag van de IKW wordt gemaakt, maar niet verplicht toegevoegd aan dossier. 

  Na de bespreking in de IKW is het aangewezen het wetgevingstechnisch advies via wetgevingsadvies@vlaanderen.be opnieuw na te vragen (zeker indien de IKW grondige wijzigingen zou hebben aangebracht in de tekst).

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier

  • samenvatting van de IKW kan worden opgenomen in de nota VR (niet verplicht)
  • ontwerpregelgeving, memorie van toelichting, verslag aan de VR, RIA kan worden aangepast aan de opmerkingen van de IKW

  2. Kopie advies IF

  Betrokken instantie Kabinetten van de Vlaamse Regering
  Meer informatie en rechtsgrond website voor kabinetsmedewerkers

  Aanvraag Begrotingsakkoord

  Initiatiefnemer (Kabinet van de) vakminister
  Beschrijving fase

  De aanvraag van het begrotingsakkoord wordt (per brief) door (het kabinet van) de vakminister overgemaakt aan 

  • de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting 
  • de afdeling Beleidsondersteuning en Begroting van het departement F&B 

  De afdeling BORG stelt een advies (ontwerp begrotingsakkoord) op aan de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting.

  De Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting neemt (op basis van dit advies) een beslissing over het verlenen van het begrotingsakkoord binnen een termijn van 12 werkdagen.

  Er zijn 3 beslissingen mogelijk:

  • begrotingsakkoord
  • begrotingsakkoord met voorwaarden
  • weigering begrotingsakkoord

  Indien het begrotingsakkoord niet binnen de opgelegde termijn verstrekt wordt, kan het dossier door de vakminister geagendeerd worden op de ministerraad.

  Bij weigering van het begrotingsakkoord kan het dossier door de vakminister wel geagendeerd worden op de Vlaamse Regering.

  De Vlaamse Regering doet een uitspraak over het weerhouden van de voorwaarden van het begrotingsakkoord. De Vlaamse Regering kan de weigering van een begrotingsakkoord overrulen.

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier

  Vermeld de aanvraag en/of het bekomen van het begrotingsakkoord in de rubriek 'budgettaire impact voor de Vlaamse overheid' in de nota VR

  In deze rubriek moet de volgende informatie worden vermeld:

  • Vermeld de financiële weerslag van het voorstel duidelijk en beargumenteerd. Dat omvat een transparante weergave van de budgettaire gevolgen voor het lopende begrotingsjaar en de daaropvolgende jaren, inclusief de berekening van de ESR-impact van de voorgestelde maatregelen (artikel. 29, §1, eerste lid, 2°, BVCO).

   Vermeld of de vereiste kredieten al dan niet op de begroting zijn ingeschreven, met verwijzing naar het begrotingsartikel en, naargelang van het geval, het bedrag van de nog beschikbare kredieten of een nauwkeurige opgave van het bedrag van de aan te vragen bijkredieten. 

   Vermeld het advies van de Inspectie van Financiën en in voorkomend geval het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting.

  • vermeld worden dat er eventueel geen financiële weerslag is voor de begroting

  2. Kopie advies IF

  3. Kopie aanvraag Begrotingsakkoord 
  (enkel toe te voegen indien er geen begrotingsakkoord bij het dossier gevoegd is) door vakminister

  4. Kopie beslissing begrotingsakkoord door Vlaams Minister bevoegd voor Financiën en Begroting (wordt eventueel na agendering toegevoegd)

  Er zijn sjablonen voor de aanvraag van het begrotingsakkoord opgesteld.

  De applicatie ROB (Registratie en Opvolging van Begrotingsakkoorden) is een webtoepassing die bedoeld is voor het opvolgen van binnenkomende begrotingsakkoorden. 

  Betrokken instantie

  Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting (BOB) van het departement F&B  

  Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting

  Meer informatie en rechtsgrond

  over begrotingsakkoorden

  Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de Vlaamse codex Overheidsfinanciën

  Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering

  Aanvraag akkoord Bestuurszaken

  Initiatiefnemer (Kabinet van de) functioneel bevoegde minister 
  Beschrijving fase

  Het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor bestuurszaken, is verplicht als het voorstel betrekking heeft op:

  • een uitbreiding van het aantal VTE’s;
  • agentschapsspecifieke of instellingsspecifieke aangelegenheden met betrekking tot de agentschappen met rechtspersoonlijkheid, de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de strategische adviesraad VLOR;
  • algemeen personeelsbeleid (met uitzondering van personeelsformatie) in Vlaamse openbare instellingen die niet onder de diensten van de Vlaamse overheid ressorteren en in de strategische adviesraad SERV.

  Het akkoord bestuurszaken wordt aangevraagd door de bevoegde minister.

  De aanvraag moet gericht worden aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, en de leidend ambtenaar van het Agentschap Overheidspersoneel.

  Het dossier bevat de volgende documenten:

  • de adviesaanvraag;
  • de nota aan de Vlaamse Regering en de documenten die voor goedkeuring aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd. 

  Het akkoord wordt gevraagd vóór de eerste (principiële) goedkeuring.

  De Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, beslist binnen twaalf werkdagen nadat hij de aanvraag ontvangen heeft.

  Als de minister geen beslissing heeft meegedeeld binnen twaalf werkdagen nadat hij de aanvraag ontvangen heeft, is zijn akkoord niet langer vereist om het dossier te agenderen op de Vlaamse Regering, op voorwaarde dat het aanvraagdossier volledig was.

  Als de minister zijn akkoord weigert, kan de functioneel bevoegde minister het voorstel toch ter beslissing aan de Vlaamse Regering voorleggen op voorwaarde dat de nota de redenen vermeldt die verantwoorden dat aan de weigering wordt voorbijgegaan.

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier
  Rubriek ‘Impact op het personeel van de Vlaamse overheid”  vermeldt de volgende:

  • effect op het personeelsbestand en/of personeelsbudget met vermelding van het aantal vte’s en de bijbehorende graden of functies. Kosten voor ICT, huisvesting en uitrusting van het personeel hoeven niet in rekening gebracht te worden;
  • de datum van het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de interne dienstverlening van de Vlaamse overheid of bij afwezigheid de datum van de aanvraag;

  2. Kopie advies IF

  3. Kopie aanvraag Begrotingsakkoord 
  Enkel toe te voegen indien er geen begrotingsakkoord bij het dossier gevoegd is door vakminister

  4. Kopie van de beslissing van de Vlaamse minister bevoegd voor financiën en begroting over het begrotingsakkoord

  5. Kopie van de aanvraag van het akkoord Bestuurszaken
  Enkel toe te voegen als de bevoegde minister geen akkoord Bestuurszaken bij het dossier heeft gevoegd 

  6. Kopie van de beslissing van het akkoord Bestuurszaken 

  Betrokken instantie

  Kabinet van Vlaamse minister van bestuurszaken

  Agentschap Overheidspersoneel

  Meer informatie en rechtsgrond

  Personeelsuitbreiding:

  Agentschapsspecifieke wijziging aan rechtspositie van het personeel:

  Aanvraag agendering Vlaamse Regering

  Initiatiefnemer (Kabinet van de) vakminister
  Beschrijving fase

  De vraag tot agendering op de VR wordt door (het kabinet van) de vakminister via een e-mail  t.a.v. de minister-president p/a Secretarie van de Vlaamse Regering, overgemaakt.  De documenten (de nota's en de mededelingen met hun bijlagen) worden  door (het kabinet van) de vakminister volgens de afgesproken werkwijze digitaal op het daartoe voorziene e-platform geplaatst.

  De Secretarie van de VR controleert de ontvankelijkheid van het dossier en plaatst, na goedkeuring door de minister-president het dossier op de agenda van de Vlaamse Regering.

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier

  2. Kopie advies IF

  3. Kopie aanvraag Begrotingsakkoord 

  4. Kopie beslissing begrotingsakkoord (enkel toe te voegen indien er geen begrotingsakkoord bij het dossier gevoegd is) door vakminister

  5. Kopie aanvraag akkoord bestuurszaken (enkel toe te voegen indien er geen akkoord bestuurszaken bij het dossier gevoegd is)

  6. Kopie beslissing akkoord bestuurszaken 

  Betrokken instantie Secretarie Vlaamse Regering van het departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond

  Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering

  Website over de werking van de Vlaamse Regering

  Initiatiefnemer Vlaamse Regering
  Beschrijving fase

  In het voorstel van beslissing wordt aan de Vlaamse Regering gevraagd om: 

  • de ontwerpregelgeving principieel goed te keuren,
  • de vakminister op te dragen het advies van één of meerdere (strategische) adviesraden in te winnen of onderhandelingen te voeren

  De Vlaamse Regering neemt één van de volgende beslissingen:

  • de VR stemt in met het voorstel van beslissing
  • de VR stemt in ..., mits doorvoering van een technisch nazicht
  • het dossier wordt uitgesteld
  • het dossier wordt teruggetrokken

  De Vlaamse Regering neemt ook een beslissing over: 

  • de eventuele voorwaarden opgelegd in het begrotingsakkoord,
  • de eventuele voorwaarden opgelegd in het akkoord van de Minister van Bestuurszaken
  Documentenstroom & Sjablonen

  Notuleren van de beslissing van de VR:

  • beslissingen van de Vlaamse Regering
  • notulen van de Vlaamse Regering
  Betrokken instantie Secretarie Vlaamse Regering van het departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond

  Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering en artikel II.9, §1, van het bestuursdecreet

  kaleidos

  Website met beslissingen Vlaamse Regering