chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stroomschema

  SERV & SAR

  Initiatiefnemer

  Vakminister
  Beschrijving fase

  Na de eerste principiële goedkeuring wordt het door de Vlaamse Regering goedgekeurde basisdossier aan één of meerdere SAR's per brief overgemaakt voor advies.  

  De (meeste) voorontwerpen van decreet en de 'strategische' uitvoeringsbesluiten worden voor advies overgemaakt. Over het al dan niet strategisch karakter doet de Vlaamse Regering een uitspraak per dossier. 

  De officiële SAR-adviezen worden per brief (en officieus per mail) aan de vakminister overgemaakt. 

  De adviezen worden in de regel verstrekt binnen een termijn van dertig dagen (of tien werkdagen bij gemotiveerde hoogdringendheid) na de datum van de ontvangst van de adviesaanvraag. 

  De SAR’s maken hun adviezen publiek (via hun website). De adviezen worden ook opgenomen in de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid.

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Nieuw basisdossier voor 2de principiële goedkeuring

  • Nieuwe nota Vlaamse Regering 

  In de nota wordt verwezen naar de principiële goedkeuring. Een repliek op het advies van de SAR wordt in de nota opgenomen.

  • Voorontwerp decreet/ besluit Vlaamse Regering: aanpassing aan het advies van de SAR  Indieningsbesluit Ontwerp van decreet Verdana.docx
  • Memorie van Toelichting (verplicht voor Decreet): Een repliek op het advies van de SAR wordt in de MVT opgenomen 
  • Verslag aan de Vlaamse Regering (vrijwillig bij besluit VR) 

  2. Kopie extern advies

  3. Bijlagen die reeds bij de 1ste principiële goedkeuring werden toegevoegd moeten NIETopnieuw worden toegevoegd

  Betrokken instantie

  Strategische adviesraden

  Meer informatie en rechtsgrond

  Vlaamse Jeugdraad

  Initiatiefnemer Vakminister
  Beschrijving fase

  Er wordt aan het Vlaamse Jeugdraad een advies gevraagd over de ontwerpen van decreet en reglementaire ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het Vlaams jeugdbeleidsplan.

  De adviezen worden in de regel verstrekt binnen 30 dagen na de datum van de ontvangst van de adviesaanvraag en binnen10 dagen - in geval van spoed. Als die termijn verstreken is zonder dat het advies is uitgebracht, hoeft de adviesvrager niet langer te wachten.

  De adviezen zijn niet bindend.

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Nieuw basisdossier voor 2de principiële goedkeuring

  • Nieuwe nota Vlaamse Regering 

  In de nota wordt verwezen naar de principiële goedkeuring. Een repliek op het advies van de SAR wordt in de nota opgenomen

  • Voorontwerp decreet/ besluit Vlaamse Regering: aanpassing aan het advies van de SAR
  • Memorie van Toelichting (verplicht voor Decreet): Een repliek op het advies van de SAR wordt in de MVT opgenomen
  • Verslag aan de Vlaamse Regering(vrijwillig bij besluit VR)
  • RIA

  Indien in toepassingsgebied omzendbrief VR 2014/13

  2. Kopie extern advies 

  3. Bijlagen die reeds bij de 1ste principiële goedkeuring werden toegevoegd moeten NIETopnieuw worden toegevoegd

  Betrokken instantie Vlaamse Jeugdraad
  Meer informatie en rechtsgrond

  Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat betreft kadervormingstrajecten

  Huishoudelijk reglement Vlaamse Jeugdraad

  Federale overheid

  Initiatiefnemer Vakminister
  Beschrijving fase

  Er zijn nog andere externe adviesvragen mogelijk, op vrijwillige basis of op basis van een reglementaire verplichting.

  Aan de federale regering moet advies/akkoord/standpunt gevraagd worden in de gevallen bepaald in de Bijzondere Wet tot hervorming van de instellingen van 8/8/1980

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Nieuw basisdossier voor 2de principiële goedkeuring

  • Nieuwe nota Vlaamse Regering

  Een repliek op het advies van de SAR wordt in de nota opgenomen.

  • Voorontwerp decreet/ besluit Vlaamse Regering: aanpassing aan het advies van de SAR
  • Memorie van Toelichting (verplicht voor Decreet): Een repliek op het advies van de SAR wordt in de  MVT opgenomen.
  • Verslag aan de Vlaamse Regering (vrijwillig bij besluit VR)
  • RIA

  Indien in toepassingsgebied omzendbrief VR 2014/13 

  2. Kopie extern advies

  3. Bijlagen die reeds bij de 1ste principiële goedkeuring werden toegevoegd moeten NIET opnieuw worden toegevoegd

  Betrokken instantie
  Meer informatie en rechtsgrond Bijzondere Wet tot hervorming van de instellingen van 8/8/1980

   

  Europese Commissie

  Initiatiefnemer

  Vakminister

  Beschrijving fase

  Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie stelt in art. 108, lid 3, dat 'de Commissie van elk voornemen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen tijdig op de hoogte moet worden gebracht'. Daarom moeten de Lidstaten elke steunmaatregelaanmelden.

  1. Aanmeldingsprocedure

  De aanmeldingsprocedure is bepaald in de procedureverordening Ver.(EG) 659/1999 van de Raad en haar uitvoeringsverordening Ver.(EG) 794/2004 van de Commissie.

  • Nieuwe steun

   De aanmelding van nieuwe steunregelingen of -maatregelen gebeurt via Bijlage I van Vo (EG) nr. 794/2004.

   • Bestaande steun

   • Wijzigingen van bestaande steun worden aanzien als 'nieuwe steun' en moeten de volledige aanmeldingsprocedure doorlopen.
   • In een beperkt aantal gevallen kan echter gebruik worden gemaakt van een vereenvoudigde aanmelding (Bijlage II van Verordening (EG) 794/2004).
   • Wanneer de wijziging enkel aanpassingen betreft van louter formele of administratieve aard of een verhoging van de oorspronkelijk voorziene middelen met max. 20%, dan moet deze wijziging niet worden aangemeld.

   2. Uitzonderingen

   • Groepsvrijstellingen (geen aanmeldingsplicht, wel mededelingsplicht en jaarlijks raportage aan de Commissie)
   • De minimis - een bijzonder soort groepsvrijstelling (mededelingsplicht aan het Beleidsdomein Landbouw en Visserij)

   Ook terkennisgevingen volgens een vrijstellingsverordening gebeuren elektronisch via de website (Bijlage I van Verordening (EG) 702/2014)

   De Lidstaten moeten in een jaarlijks rapport de bestaande steunregelingen of individuele steun mededelen aan de Commissie.

   Documentenstroom & Sjablonen

   De aanmeldingen gebeuren elektronisch, via een beveiligde website van de Europese Commissie. Toegangsrechten voor deze website worden aangevraagd via de Permanente Vertegenwoordiging.

   Betrokken instantie

   Europese Commissie: website staatssteun algemeen: oa. case register, state aid scoreboard

   Meer informatie en rechtsgrond

   Europese Commissie: website staatssteun landbouw: met info specifiek voor landbouw, formulieren

   Europese Commissie: webpagina staatssteun visserij: regelgeving voor staatssteun voor visserij & aquacultuur

   Departement Landbouw en Visserij

    Ver. (EG) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni2014

   Ver. (EG) Nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004

   Ver. (EG) Nr. 659/99 van de Raad van 22 maart 1999

   Privacy Commissie

   Initiatiefnemer Vakminister
   Beschrijving fase

   Er zijn nog andere externe adviesvragen mogelijk, op vrijwillige basis of op basis van een wettelijke verplichting.

   Aan de (federale) privacycommissie wordt best advies gevraagd indien in Vlaamse regelgeving de verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld.

   Documentenstroom & Sjablonen

   1. Nieuw basisdossier voor 2de principiële goedkeuring

   • Nieuwe nota Vlaamse Regering: Een repliek op het advies van de SAR wordt in de nota opgenomen
   • Voorontwerp decreet/ besluit Vlaamse Regering: aanpassing aan het advies van de SAR
   •  Memorie van Toelichting (verplicht voor Decreet): Een repliek op het advies van de SAR wordt in de MVT opgenomen

   • Verslag aan de Vlaamse Regering(vrijwillig bij besluit VR)

   • RIA (indien in toepassingsgebied omzendbrief VR 2014/13)

   2. Kopie extern advies

   3. Bijlagen die reeds bij de 1ste principiële goedkeuring werden toegevoegd moeten NIET opnieuw worden toegevoegd

   Betrokken instantie De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacycommissie)   
   Meer informatie en rechtsgrond Website Privacy Commissie

   Vlaamse toezichtcommissie

   Initiatiefnemer Vakminister
   Beschrijving fase

   Er zijn nog andere externe adviesvragen mogelijk, op vrijwillige basis of op basis van een wettelijke verplichting.

   Aan de Vlaamse Toezichtcommissie moet een advies gevraagd worden indien bij besluit van de Vlaamse Regering (of bij decreet) een Vlaamse databank die persoonsgegevens bevat, als een authentieke gegevensbron wordt erkend.

   Aan de Vlaamse Toezichtcommissie mag bij ontwerpdecreten en ontwerpbesluiten advies worden gevraagd over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten.

   Documentenstroom & Sjablonen

   1. Nieuw basisdossier voor 2de principiële goedkeuring

   • Nieuwe nota Vlaamse Regering: Een repliek op het advies van de SAR wordt in de nota opgenomen.
   • Voorontwerp decreet/ besluit Vlaamse Regering: aanpassing aan het  advies van de SAR
   •  Memorie van Toelichting (verplicht voor Decreet): Een repliek op het advies van de SAR wordt in de MVT opgenomen

   • Verslag aan de Vlaamse Regering(vrijwillig bij besluit VR)

   • RIA (indien in toepassingsgebied omzendbrief VR 2014/13)

   2. Kopie extern advies

   3. Bijlagen die reeds bij de 1ste principiële goedkeuring werden toegevoegd moeten NIET opnieuw worden toegevoegd

   Betrokken instantie Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
   Meer informatie en rechtsgrond Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

   Taal-, wetgevingstechnisch of RIA/AL-advies 

   Initiatiefnemer Kabinet & administratie
   Beschrijving fase

   Indien gewenst kan vrijwillig opnieuw taal-, wetgevingstechnisch of RIA/AL-advies worden gevraagd.

   Deze tweede adviesvraag is echter niet verplicht, in tegenstelling tot voor de 1ste principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering.

   Documentenstroom & Sjablonen

   1. Nieuw basisdossier voor 2de principiële goedkeuring

   • Nieuwe nota Vlaamse Regering
    Een repliek op het advies van de SAR wordt in de nota opgenomen
   • Voorontwerp decreet/ besluit Vlaamse Regering: aanpassing aan het advies van de SAR
   • Memorie van Toelichting (verplicht voor Decreet):Een repliek op het advies van de SAR wordt in de MVT opgenomen

   • Verslag aan de Vlaamse Regering(vrijwillig bij besluit VR)

   • RIA (indien in toepassingsgebied omzendbrief VR 2014/13)

   2. Kopie extern advies

   3. Bijlagen die reeds bij de 1ste principiële goedkeuring werden toegevoegd moeten NIETopnieuw worden toegevoegd

   Betrokken instantie

   Dienst taaladvies, departement KB

   Dienst Wetsmatiging, departement KB

   Meer informatie en rechtsgrond Omzendbrief VR 2014/4, punt 300-305  wetgevingstechniek

   Onderhandelingen in onderhandelings- of overlegcomités

   Initiatiefnemer Vakminister

   Beschrijving fase

   Verschillende organen, de meest voorkomen zijn

   • vergadering van het sectorcomité X(onderwijs Vlaamse Gemeenschap) en de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;
   • sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap- Vlaams Gewest
   •  overkoepelend onderhandelingscomité van het vrij gesubsidieerd onderwijs
   • Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwij
   • Vlaams onderhandelingscomité voor de basiseducatie
   • Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest

   Documentenstroom & Sjablonen

   Betrokken instantie

   Meer informatie en rechtsgrond

   Meer informatie over syndical overleg 

   2de interkabinettenwerkgroep (IKW)

   Initiatiefnemer Kabinet
   Beschrijving fase

   Het kabinet van de vakminister organiseert een interkabinettenoverleg (IKW). 

   Het dossier wordt besproken met de elementen tot dan aanwezig.

   Verslag van de IKW wordt gemaakt, maar niet verplicht toegevoegd aan dossier. 

   Na de bespreking in de IKW is het aangewezen het wetgevingstechnisch advies via wetgevingsadvies@vlaanderen.be  opnieuw na te vragen (zeker indien de IKW grondige wijzigingen zou hebben aangebracht in de tekst).

   Documentenstroom & Sjablonen

   1. Nieuw basisdossier voor 2de principiële goedkeuring

   • samenvatting van de IKW kan worden opgenomen in de nota VR (niet verplicht)
   • ontwerpregelgeving, memorie van toelichting, verslag aan de VR, RIA kan worden aangepast aan de opmerkingen van de IKW

   2. Kopie extern advies

   3. Bijlagen die reeds bij de 1ste principiële goedkeuring werden toegevoegd moeten NIET opnieuw worden toegevoegd

   Betrokken instantie Kabinetten van de Vlaamse Regering
   Meer informatie en rechtsgrond website voor kabinetsmedewerkers
   Initiatiefnemer Kabinet/vakminister
   Beschrijving fase

   De vraag tot agendering op de VR wordt door (het kabinet van) de vakminister via een e-mail  t.a.v. de minister-president p/a Secretarie van de Vlaamse Regering, overgemaakt.  De documenten (de nota's en de mededelingen met hun bijlagen) worden  door (het kabinet van) de vakminister volgens de afgesproken werkwijze digitaal op het daartoe voorziene e-platform geplaatst.

   De Secretarie van de VR controleert de ontvankelijkheid van het dossier en plaatst, na goedkeuring door de minister-president het dossier op de agenda van de Vlaamse Regering.

   Documentenstroom & Sjablonen

   1. Nieuw basisdossier voor 2de principiële goedkeuring

   • Nieuwe nota Vlaamse Regering
    Een repliek op de externe adviezen wordt in de nota opgenomen
   • Voorontwerp decreet/ besluit Vlaamse Regering
   • Memorie van Toelichting (verplicht voor Decreet): een repliek op de externe adviezen wordt in de MVT opgenomen.
   • Verslag aan de Vlaamse Regering (vrijwillig bij besluit VR)
   • RIA (indien in toepassingsgebied omzendbrief VR 2014/13)

   2. Kopie extern advies

   3. Bijlagen die reeds bij de 1ste principiële goedkeuring werden toegevoegd moeten NIET opnieuw worden toegevoegd.

   Betrokken instantie Secretarie Vlaamse Regering van het departement KB
   Meer informatie en rechtsgrond Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering
   Initiatiefnemer Vlaamse Regering
   Beschrijving fase

   In het voorstel van beslissing wordt aan de VR gevraagd om: 

   • de ontwerpregelgeving voor de 2de keer principieel goed te keuren
   • de vakminister op te dragen het advies van de Raad van State in te winnen met vermelding van de termijn

   De Vlaamse Regering neemt één van de volgende beslissingen:

   • de VR stemt in met het voorstel van beslissing
   • de VR stemt in ..., mits doorvoering van een technisch nazicht
   • het dossier wordt uitgesteld
   • het dossier wordt teruggetrokken
   Documentenstroom & Sjablonen

   Notuleren van de beslissing van de VR:

   • beslissingen van de Vlaamse Regering
   • notulen van de Vlaamse Regering
   • opname in DORIS-databank
   Betrokken instantie Secretarie Vlaamse Regering van het departement KB
   Meer informatie en rechtsgrond Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering