chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stroomschema

  Raad van State

  Initiatiefnemer Minister
  Beschrijving fase

  Na de tweede principiële goedkeuring wordt het door de Vlaamse Regering goedgekeurde basisdossier (inhoud nog niet formeel vastgelegd) door de vakminister per brief voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

   De meeste voorontwerpen van decreet en ‘reglementaire’ besluiten van de Vlaamse Regering moeten worden voor advies overgemaakt.

  De vakminister vermeldt in de brief met de adviesaanvraag de adviestermijn zoals deze door de Vlaamse Regering werd beslist.

  Men heeft (onder voorwaarden) de keuze tussen een adviesaanvraag: 

  De adviesaanvraag vermeldt ook de naam en de contactgegevens van de gemachtigde die door de adviesaanvrager wordt aangewezen om de nodige toelichting te geven over het ontwerp.

  Het ontwerp waarover het advies wordt gevraagd, wordt in vijftien exemplaren bezorgd. Eén exemplaar wordt ondertekend door de adviesaanvrager (de minister). Het dossier  wordt eveneens via een mail toegezonden naar wet-leg@raadvst-consetat.be.

   De Raad van State maakt de adviezen niet zelf openbaar (via haar website).

  De adviezen van de Raad van State worden wel toegevoegd aan de ontwerpen van decreet die aan het Vlaams Parlement worden bezorgd.

  De vakminister kan wel zelf beslissen om deze adviezen actief openbaar te maken.

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Nieuw Basisdossier voor definitieve goedkeuring VR

  • Nieuwe nota Vlaamse Regering: Een repliek op het advies Raad van State wordt in de nota opgenomen ( sjabloon nota )
  • Voorontwerp decreet ( sjabloon decreet )/ besluit Vlaamse Regering ( sjabloon besluit )
  • Memorie van Toelichting (verplicht voor Decreet) of Verslag aan de Vlaamse Regering (vrijwillig bij besluit VR): een repliek op het advies Raad van State wordt in de MVT opgenomen ( sjbaloon MvT ).
  • RIA (indien in toepassingsgebied omzendbrief VR 2014/13)( ria-sjabloon )

  2. Kopie advies Raad van State

  3. Bijlagen die reeds bij de 1ste of 2de principiële goedkeuring werden toegevoegd moeten NIET opnieuw worden toegevoegd

  Betrokken instantie Raad van State
  Meer informatie en rechtsgrond

  Vademecum Raad van State: praktische gids voor de adviesprocedure voor de afdeling wetgeving

  Omzendbrief wetgevingstechniek VR 2014/4, punt 306-332

  3de interkabinettenwerkgroep (IKW)

  Initiatiefnemer Kabinet
  Beschrijving fase

  Het kabinet van de vakminister organiseert een IKW. Het dossier wordt besproken met de elementen die er tot dan toe in opgenomen zijn. Er wordt een verslag van het IKW gemaakt, maar het is niet verplicht om dat verslag bij het dossier toe te voegen.

  Na de bespreking in de IKW is het aangewezen het wetgevingstechnisch advies via wetgevingsadvies@vlaanderen.be  opnieuw na te vragen (zeker indien de IKW grondige wijzigingen zou hebben aangebracht in de tekst).

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Nieuw basisdossier voor definitieve goedkeuring VR:

  • Nieuwe nota VR;
  • Een repliek op het advies Raad van State wordt in de nota opgenomen;

  • Ontwerp decreet / besluit VR;
  • Memorie van toelichting (verplicht voor decreet) of verslag aan de Vlaamse Regering (vrijwillig bij besluit VR): 
  • Een repliek op het advies Raad van State wordt in de MvT opgenomen

  • RIA (als de regelgeving in het toepassingsgebied van omzendbrief VR 2014/13 valt)

  2. Kopie advies Raad van State

  3. Bijlagen die al bij de eerste of tweede principiële goedkeuring werden toegevoegd, hoeven NIET opnieuw te worden toegevoegd.

  Betrokken instantie Kabinetten van de Vlaamse Regering
  Meer informatie en rechtsgrond website voor kabinetsmedewerkers
  Initiatiefnemer Kabinet/vakminister
  Beschrijving fase

  De vraag tot agendering op de VR wordt door (het kabinet van) de vakminister via een e-mail  t.a.v. de minister-president p/a Secretarie van de Vlaamse Regering, overgemaakt.  De documenten (de nota's en de mededelingen met hun bijlagen) worden  door (het kabinet van) de vakminister volgens de afgesproken werkwijze digitaal op het daartoe voorziene e-platform geplaatst.

  De Secretarie van de VR controleert de ontvankelijkheid van het dossier en plaatst, na goedkeuring door de minister-president het dossier op de agenda van de Vlaamse Regering.

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Nieuw basisdossier voor definitieve goedkeuring VR

  • Nieuwe nota Vlaamse Regering
   Een repliek op het advies Raad van State wordt in de nota opgenomen.
  • ontwerp decreet/ besluit Vlaamse Regering
  • Memorie van Toelichting (verplicht voor Decreet): een repliek op het advies Raad van State wordt in de MVT opgenomen.
  • Verslag aan de Vlaamse Regering (vrijwillig bij besluit VR)
  • RIA (indien in toepassingsgebied omzendbrief VR 2014/13)

  2. Kopie advies Raad van State

  3. Bijlagen die reeds bij de 1ste of 2de principiële goedkeuring werden toegevoegd moetenNIET opnieuw worden toegevoegd

  Betrokken instantie Secretarie Vlaamse Regering van het departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering
  Initiatiefnemer Vlaamse Regering
  Beschrijving fase

  In het voorstel van beslissing wordt aan de VR gevraagd om: 

  •  de ontwerpregelgeving definitief goed te keuren;
  • bij ontwerpen van decreet de vakminister op te dragen het ontwerp van decreet en bijhorende memorie van toelichting in te dienen in het Vlaams Parlement.

  De Vlaamse Regering neemt één van de volgende beslissingen:

  • de VR stemt in met het voorstel van beslissing
  • de VR stemt in ..., mits doorvoering van een technisch nazicht
  • het dossier wordt uitgesteld
  • het dossier wordt teruggetrokken

  De Vlaamse Regering bevestigt de goedkeuring onder voorbehoud van eventuele voorwaarden opgelegd in het begrotingsakkoord of in het akkoord bestuurszaken.

  Het ontwerpdecreet en de bijhorende memorie worden ondertekend door de minister-president en de indienende minister(s), en afgestempeld met het zegel van de Vlaamse Regering;

  Documentenstroom & Sjablonen

  Notuleren van de beslissing van de VR:

  • beslissingen van de Vlaamse Regering
  • notulen van de Vlaamse Regering
  • opname in DORIS-databank
  Betrokken instantie

  Secretarie Vlaamse Regering van het departement KB

  Ondersteuning Vlaamse Regering en Betekeningen van het departement KB

  Meer informatie en rechtsgrond
  Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering