chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stroomschema

  Initiatiefnemer Vakminister
  Beschrijving fase

  De vakminister stelt het dossier opnieuw samen en maakt het per brief over aan de voorzitter van het Vlaams Parlement  (modelnota indiening Vl Parlement ).

  Via stuk.indiening@vlaamsparlement.be worden de documenten door de vakminister ook elektronisch overgemaakt.

  Het decreet en de memorie moeten medeondertekend zijn door de Minister-President en ‘gezegeld’ zijn (via team ondersteuning en betekeningen).

  Documentenstroom & Sjablonen

  Parlementair basisdossier:

  1°   origineel ontwerp van decreet met de eventuele bijlagen;

  2°   origineel memorie van toelichting;

  3°   voorontwerp van decreet zoals het is voorgelegd aan de Raad van State;

  4°   adviezen van de afdeling Wetgeving van de Raad van State, de strategische adviesraden en advies IF (behalve als het advies IF vertrouwelijk moet behandeld worden);

  5°   eventuele protocollen en notulen van onderhandelings- of overlegcomités;

  6°   RIA en/of JoKER;

  7°   de bestaande rechtsinstrumenten die ter instemming (bijvoorbeeld samenwerkingsakkoorden of verdragen) of ter bekrachtiging (bijvoorbeeld besluiten van de Vlaamse Regering) aan het Vlaams Parlement worden voorgelegd.

  Indien nuttig, worden ook de volgende documenten toegevoe gd aan het dossier:

  1°de officieus geconsolideerde versie van gewijzigde bepalingen;

  2°  de omzettingstabellen van Europese regelgeving.

  Om het Decreetgevend Secretariaat van het Vlaams Parlement de mogelijkheid te geven het parlementaire stuk exact samen te stellen worden ook de volgende documenten meegestuurd. Die documenten worden echter niet in het parlementaire stuk opgenomen:

  1°   de beslissingsfiches van de Vlaamse Regering van elke principiële goedkeuring van een voorontwerp van decreet;

  2°   de beslissingsfiche van de Vlaamse Regering van de definitieve goedkeuring van het voorontwerp van decreet;

  3°   de nota’s aan de Vlaamse Regering.

  Betrokken instantie

  Vlaams Parlement

  Ondersteuning Vlaamse Regering en betekeningen van het departement KB

  Meer informatie en rechtsgrond

  Reglement van het Vlaams Parlement

  Omzendbrief VR over de samenwerking tussen de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement

  Initiatiefnemer (Voorzitter van het) Vlaams Parlement
  Beschrijving fase

  De voorzitter van het Vlaams Parlement wijst het ontwerpdecreet toe aan de bevoegde commissie. In de bevoegde commissie wordt het dossier besproken.

  Zowel de Vlaamse Regering als de leden van het Vlaams Parlement kunnen nog amendementen indienen. Over de werkzaamheden wordt een verslag opgemaakt.

  Na de stemming over het ontwerpdecreet wordt het ontwerp verzonden naar de plenaire vergadering.

  In de plenaire zitting wordt het ontwerpdecreet nogmaals besproken en gestemd. 

   Na de goedkeuring wordt het ontwerpdecreet door de voorzitter van het Vlaams Parlement aan de (Minister-president van de) Vlaamse Regering overgemaakt ter bekrachtiging en tot afkondiging van het nieuwe decreet.

  Documentenstroom & Sjablonen
  1. Parlementair basisdossier
  2. Amendementen
  3. Verslag van de commissie
  4. Decreet goedgekeurd door de plenaire vergadering
  Betrokken instantie Vlaams Parlement
  Meer informatie en rechtsgrond Reglement van het Vlaams Parlement