chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Taalstimulering en meertaligheid

  Situering: het belang van taalontwikkeling

  Taalontwikkeling  is één van de ontwikkelingsdomeinen waarop Kind en Gezin inzet om zoveel mogelijk kansen te creëren voor jonge kinderen. Taalvaardige kinderen hebben het op sociaal vlak vaak makkelijker dan hun minder taalvaardige leeftijdsgenoten. Taalvaardige kinderen hebben vaak een meer succesvolle schoolloopbaan en later een betere job.

  Ook voor hun identiteitsontwikkeling en zelfbesef is een sterke taalvaardigheid een pluspunt. Op de leeftijd van drie jaar ziet men al grote verschillen tussen kinderen wat betreft hun taalvaardigheid. Kinderen die minder taalvaardig zijn, starten al met een achterstand op de kleuterschool en kunnen die nog moeilijk wegwerken.

  In dit licht vraagt de groeiende diversiteit in onze samenleving extra aandacht voor kinderen uit gezinnen waar verschillende talen gesproken worden. Een meertalige opvoeding is vandaag de dag al voor veel kinderen een realiteit: 21,2% van de in 2009 in het Vlaams Gewest geboren kinderen heeft niet het Nederlands als thuistaal. Heel wat ouders hebben vragen over hoe ze hun kind meertalig kunnen opvoeden.

  Daarnaast is er vaak de druk van de samenleving op het spreken van Nederlands, waardoor de thuistaal van gezinnen in het gedrang kan komen. De thuistaal is echter van groot belang voor gezinnen en kinderen. Als een kind een stevige basis heeft in de thuistaal, komt dat het leren van een nieuwe taal ten goede. De thuistaal is ook belangrijk voor de identiteit van kinderen en de band met de familie en eigen cultuur.

  In 2009 - 2010 ontwikkelde Kind en Gezin de visietekst Taalstimulering en meertaligheid. In deze visietekst werden alle bestaande initiatieven en nieuwe initiatieven rond taalstimulering en meertaligheid gekaderd. Daarnaast wou Kind en Gezin een duidelijk en eenduidig kader voor taalstimulering en meertaligheid bij jonge kinderen. Hiervoor deed Kind en Gezin een beroep op het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KULeuven, die het onderzoeksrapport   Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 uitwerkte.
  In dit rapport worden aan de hand van literatuurstudie en expertise rond het thema wetenschappelijk onderbouwde adviezen geformuleerd die gelden voor àlle kinderen. Het rapport gaat ook dieper in op taalstimulering voor de allerjongsten, taalstimulering voor meertalige kinderen, het opvolgen van de taalontwikkeling en vaststellen van taalachterstand.

  Op 27 april 2011 werden de visie van Kind en Gezin en dit rapport aan de pers en aan het ruime publiek voorgesteld. Kind en Gezin wil het rapport zo snel mogelijk toegankelijk maken voor alle ouders, in het bijzonder voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

  Het pilootproject: een nieuwe communicatieaanpak

  Kind en Gezin creëerde een startfiche met de doelen en de resultaten van de geplande communicatieactie. Daarna bracht Kind en Gezin in kaart welke drempels en barrières ouders ervaren rond taalstimulering en meertaligheid en wat mogelijke hefbomen voor communicatie zijn. Kind en Gezin deed dit via:

  • een startworkshop met medewerkers uit diverse afdelingen van Kind en Gezin en medewerkers uit de kinderopvang. In deze workshop werden de drempels en barrières voor ouders, maar ook voor professionals uit de preventieve gezinsondersteuning en de kinderopvang opgelijst
  • een uitdiepende workshop met de focus enkel op ouders van jonge kinderen
  • twee focusgroepsgesprekken  over het thema met allochtone ouders van jonge kinderen.

  Op basis van de informatie uit de gesprekken werkte Kind en Gezin einde 2011 een beknopte briefing van communicatiestrategie naar de ouders uit.
  Centrale boodschap in deze communicatiestragie is: "Spreek in het dagelijkse leven veel met je kind".
  Voor allochtone ouders wordt deze boodschap aangevuld: "Spreek met je baby/kleuter in de taal die je zelf het beste spreekt."

  Kind en Gezin wil informatie op maat van de ouders aanbieden: duidelijk geschreven tips en advies, in simpele bewoordingen, met concreet voorbeeldgedrag uit het dagelijkse leven. En het wil ouders die over de taalontwikkeling van hun kind of over meertalig opvoeden vragen hebben, de weg wijzen naar relevante informatiebronnen.

  Om dat te bereiken ontwikkelde Kind en Gezin acties die ervoor zorgen dat ouders geïnformeerd en geënthousiasmeerd worden en via voorbeeldgedrag van regioverpleegkundigen positieve ervaringen kunnen opdoen met taalstimulering. Daarnaast wil Kind en Gezin ondersteunende instrumenten aanmaken voor regioverpleegkundigen en andere professionals uit de sector.

  Kind en Gezin werkte deze communicatiestrategie in de loop van 2012 verder uit.