chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Een toegankelijkheidsverklaring is voortaan verplicht voor elke website. De timings en deadlines hiervoor zijn:

  • Bestaande websites, gepubliceerd vóór :  
  • Nieuwe websites, gepubliceerd vanaf  : 
  • Mobiele apps: 

  Wat staat er in een toegankelijkheidsverklaring?

  Een toegankelijkheidsverklaring legt duidelijk en gedetailleerd uit in welke mate een website voldoet aan de vooropgestelde normen.

  Het bevat minstens de volgende elementen:

  • 1

   Een verklaring van de elementen die niet toegankelijk zijn

  • 2

   De redenen voor de ontoegankelijkheid

  • 3

   Eventueel toegankelijke alternatieven voor de ontoegankelijke elementen

  • 4

   Informatie over en een link naar het feedbackmechanisme

  • 5

   Informatie over en een link naar de klachtenbehandeling binnen de entiteit

  De Europese Commissie heeft een modelverklaring uitgewerkt die je best gebruikt om de toegankelijkheidsverklaring van je website op te stellen.

  Instructies

  Cursief gedrukte tekst moet naargelang van het geval door de overheidsinstantie worden geschrapt en/of gewijzigd.

  Alle eindnoten moeten worden geschrapt vóór publicatie van de toegankelijkheidsverklaring.

  De toegankelijkheidsverklaring moet gemakkelijk te vinden zijn voor de gebruiker. Een link naar de toegankelijkheidsverklaring moet een prominente plaats krijgen op de homepage van de website of op elke webpagina beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld in een statische header of footer. Voor de toegankelijkheidsverklaring kan een gestandaardiseerde URL worden gebruikt. Voor mobiele toepassingen moet de toegankelijkheidsverklaring worden geplaatst zoals aangegeven in artikel 7, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/2102. De toegankelijkheidsverklaring kan ook beschikbaar zijn in de mobiele applicatie.

  Modeltoegankelijkheidsverklaring

  Deel 1

  Verplicht inhoudseisen

  [Naam van de overheidsinstantie] streeft ernaar [zijn]/[haar] [website(s)] [en] [mobiele applicatie(s)] toegankelijk te maken, overeenkomstig [nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad].

  Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op [vul in wat de reikwijdte van de verklaring is, bv. website(s)/mobiele applicatie(s) waarop de verklaring van toepassing is, naargelang van het geval].

  Nalevingsstatus

  a. Deze [website(s)] [mobiele applicatie(s)] [voldoet] [voldoen] volledig aan [xxx].

  b. Deze [website(s)] [mobiele applicatie(s)] [voldoet] [voldoen] gedeeltelijk aan [xxx], [omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan] [en/of] [omdat de volgende vrijstellingen gelden].

  c. Deze [website(s)] [mobiele applicatie(s)] [voldoet] [voldoen] niet aan [xxx]. De [de eis(en) waaraan niet is voldaan] [en/of] [de vrijstellingen] worden hieronder genoemd.

  Niet-toegankelijke inhoud

  De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

  1. niet-naleving van de [nationale wetgeving]
   [Noem de eis(en) van website(s)/mobile toepassing(en) die niet worden nageleefd, en/of, beschrijf welk(e) deel(delen)/inhoud/functie(s) nog niet aan de eis(en) voldoen. xi]
  2. onevenredige last
   [Noem het/de niet-toegankelijke deel (delen)/inhoud/functie(s) waarvoor de vrijstelling op grond van onevenredige last, in de zin van artikel 5 van Richtlijn (EU) 2016/2102 tijdelijk wordt ingeroepen.]
  3. de inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving
   [Noem het/de niet-toegankelijke deel (delen)/inhoud/functie(s) dat/die buiten de toepasselijke wetgeving valt/vallen.]

  [Vermeld toegankelijke alternatieven, indien van toepassing.]

  Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

  Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op [datum].

  [Geef aan welke methode is gebruikt bij de opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring (zie artikel 3, lid 1, van Uitvoeringbesluit (EU) 2018/1523 van de Commissie).]

  [De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op [vul datum laatste herziening in].]

  Feedback en contactgegevens

  [Geef een beschrijving van, en een link naar, het feedbackmechanisme dat moet worden gebruikt om de overheidsinstantie in kennis te stellen van niet-nakoming van de regels en om informatie en inhoud te vragen die buiten het toepassingsgebied van de richtlijn valt.]

  [Geef contactgegevens van de betrokken entiteit(en)/eenheid (eenheden)/persoon(personen) (naargelang van het geval) die verantwoordelijk is (zijn) voor de toegankelijkheid en voor de verwerking van verzoeken die via het feedbackmechanisme worden verstuurd.]

  Handhavingsprocedure

  [Geef een beschrijving van, en een link naar, de handhavingsprocedure die moet worden gevolgd in het geval van onbevredigende antwoorden op kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd.]

  [Contactgegevens van de betrokken handhavingsinstantie.]

  Deel 2

  Facultatieve inhoud

  De volgende facultatieve inhoud kan worden toegevoegd aan de toegankelijkheidsverklaring, als dat passend wordt geacht:

  1. een toelichting bij het streven van de overheidsinstantie naar digitale toegankelijkheid, bijvoorbeeld:
   • diens intentie om tot een hoger niveau van toegankelijkheid te komen dan wettelijk vereist;
   • de corrigerende maatregelen die worden genomen om de niet-toegankelijkheid van inhoud van websites en mobiele applicaties te verhelpen, met inbegrip van een tijdschema voor de uitvoering van deze maatregelen;
  2. formele goedkeuring (op bestuurlijk of politiek niveau) van de toegankelijkheidsverklaring;
  3. de datum van publicatie van de website en/of de mobiele applicatie;
  4. de datum van de laatste actualisering van de website en/of de mobiele applicatie na een grondige herziening van de inhoud daarvan;
  5. een link naar een evaluatieverslag, indien beschikbaar, en met name indien de nalevingsstatus van de website of de mobiele toepassing wordt aangeduid als „a) voldoet volledig aan de eisen”;
  6. aanvullende telefonische ondersteuning voor gehandicapten en gebruikersondersteuning voor hulptechnologie;
  7. eventuele andere passend geachte inhoud.