chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toelichting bij Deel X. De verloven en dienstvrijstellingen - Titel 4

  Titel 4. Ziekteverlof

  Onderscheid naar aard van het tewerkstellingsverband:

  Het ziekteverlof voor contractueel personeel wordt geregeld door:

  • de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
  • het KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
  • het KB van 31 december 1963 houdende verordening op de uitkeringen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

  De ziektecontrole kan als werkinstrument voor toetsing van gewettigde afwezigheid wegens ziekte, wel gelijk lopen voor beide categorieën van personeelsleden, eventueel mits aanpassing / respectering i.f.v. de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (voor contractuelen).

  Het volgende systeem geldt enkel voor de ambtenaar (tenzij anders bepaald):

  • ziekteverlof = dienstactiviteit (dwz behoud van alle loopbaanaanspraken en behoud van het volledig salaris tot het tijdstip van pensionering wegens definitieve beroepsongeschiktheid); ook voor de contractueel wordt ziekteverlof met dienstactiviteit gelijkgesteld (met uitzondering van recht op salaris);
  • ten vroegste na 666 werkdagen kan een voorstel tot definitieve ongeschiktverklaring geformuleerd worden;
  • de beslissing van voortijdige pensionering heeft geen uitwerking vóór het "fictieve opgebouwde krediet" dat groter is dan 666 werkdagen uitgeput is (zie hierna inzake vergelijking met federale regeling).

  Het alternatief (ziek is ziek - zonder grens) mits goede controle en strengere maatregelen bij misbruik stuit wat de ondergrens betreft (3 jaar of 666 werkdagen) op het federale voorschrift om niet minder gunstig te gaan dan de disponibiliteit wegens ziekte.
  Het systeem 666 werkdagen als grens voor mogelijke voortijdige ongeschiktheid wordt behouden voor de vaste ambtenaren.
  Voor de contractuelen geldt geen systeem van 666 werkdagen en wordt naar gevolgen van ziek zijn de geldende sociale zekerheidsregeling (privé-stelsel) toegepast. Dit betekent dat bij overgang naar het vast stelsel de "teller" van 666 werkdagen op 0 begint (er is geen verrekening).

  Toelichting bij Art. X 17

  Het ondertussen opgeheven APKB bepaalde dat het personeel van de Gemeenschappen en Gewesten minimaal recht heef top het ziekteverlof vorozien in het KB van 19 november 1998. In dit KB werd voor een jaar een contingent van 21 werkdagen voorzien dat het personeel jaar na jaar kan opsparen. Bij het opstellen van het VPS werd evenwel niet gekozen voor een jaarcontingent, maar wel voor een loopbaancontingent.[32]

  Het personeelslid heeft het recht om ziek te zijn. Indien de ambtenaar ziek is behoudt hij al zijn administratieve en geldelijke rechten.

  Aangezien het contractuele personeelslid betaald wordt overeenkomstig het systeem van gewaarborgd loon en ziekte-uitkeringen (met desgevallend neutralisatie van de carenzdag), bevindt het zich niet volledig in een analoge toestand als dienstactiviteit (geen salaris op dagen waarvoor ziekte-uitkeringen worden uitbetaald).[6]

  Voor een contractueel wordt een arbeidsongeval niet aanzien als ziekteverlof.

  Toelichting bij Art. X 18

  § 1. Het recht van het personeelslid om ziek te zijn wordt gekoppeld aan een ernstige controle door een door de Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken aan te wijzen controleorgaan.

  Omwille van kostprijs, efficiëntie en schaalvergroting is een gemeenschappelijk ziekte-controleorgaan aangewezen.

  De IVA met rechtspersoonlijkheid en EVA kunnen mits machtiging van hun rechtspersoon en mits akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken[9], aansluiten bij het contract. De minister van Bestuurszaken moet zijn akkoord geven met het controleorgaan waarmee een rechtspersoon een apart contract afsluit.

  § 2. Deze paragraaf voert a.h.w. een tegenexpertise of beroepsprocedure in door middel van een derde arts die uiteindelijk beslist. De arbitrageprocedure schort de beslissing van de controlearts op. De dagen van afwezigheid tussen de beslissing van de controlearts en de beslissing van de arbitrerend arts (ook bij een ongunstige beslissing, nl. hervatten) gelden als ziekteverlof.

  Toelichting bij Art. X 19

  Het arbeidsreglement stelt de nadere regelen vast m.b.t. de arbitrageprocedure en het toezicht bedoeld in artikel X 18.

  Toelichting bij Art. X 20

  Een rem wordt ingebouwd door de mogelijkheid te voorzien om de ambtenaar die in totaal 666 werkdagen afwezigheid wegens ziekte gecumuleerd heeft naar de federale medische dienst (nu MEDEX) te sturen bevoegd voor de definitieve ongeschiktverklaring (m.o.o. pensionering).
  Of dit al dan niet gebeurt, is appreciatiebevoegdheid van de lijnmanager in overleg met de personeelsfunctie in het beleidsdomein.[34]

  Voorheen formuleerde het geneeskundig controleorgaan een voorstel aan MEDEX voor de definitieve ongeschiktverklaring van de ambtenaar. Wettelijk gezien is het echter niet vereist dat het ziektecontroleorgaan dergelijk voorstel formuleert (noch de controlegeneeskunde, noch MEDEX leggen dit op) en in de praktijk bood deze tussenkomst geen meerwaarde:

  • de lijnmanager kan (maar dit is geen verplichting) iemand doorsturen naar het geneeskundig controleorgaan voor advies;
  • de artsen-experts van het geneeskundig controleorgaan vellen een oordeel op basis van het volledige medisch dossier van het personeelslid (het personeelslid moet toestemming geven voor de inzage in zijn dossier);
  • de artsen-experts geven een medisch advies op basis van hun bevindingen. Het schriftelijk advies ten aanzien van Medex is zeer beperkt.[34]

  Bijgevolg werd de adviesbevoegdheid weggetrokken bij het controleorgaan.[34]

  Het salaris van de ambtenaar wordt volledig doorbetaald tot de eindbeslissing van MEDEX tot pensionering.

  De pensioencommissie van MEDEX kan op basis van artikel 117 van de wet van 14/2/1961 volgende beslissingen nemen:

  - A beslissingen die niet leiden tot pensioering (A1= geschikt; A2 is definitief ongeschikt, A3 is tijdelijk geschikt voor aangepast werk en A4 is definitief ongeschikt voor de uitoefening van de gewone werkzaamheden, maar wel geschikt voor specifieke functies die door MEDEX worden bepaald).
  - B beslissing: tijdelijk vroegtijdig pensioen (wordt voor maximum 18 maanden toegekend; kan na een nieuw onderzoek omgezet worden in een definitieve pensionering of in werkhervatting).
  - C beslissing: definitief vroegtijdig pensioen omwille van definitieve medische ongeschiktheid.

  In de rand van deze problematiek wordt opgemerkt dat conform het KB van 28 mei 2003 het de taak is van de preventieadviseur-geneesheer om door het stellen van preventieve handelingen "te vermijden dat werknemers worden tewerkgesteld aan taken waarvan zij, wegens hun gezondheidstoestand normaal de risico's niet kunnen dragen" (art. 3 e.v.).

  Er kan derhalve een contact georganiseerd worden tussen het geneeskundig controleorgaan en de preventieadviseur-geneesheer enerzijds en MEDEX anderzijds in geval

  1. het controleorgaan van oordeel is dat iemand definitief ongeschikt is voor de functie die hij uitoefent, maar geschikt is voor een andere functie (zonder naar MEDEX te gaan);
  2. MEDEX een ambtenaar tijdelijk geschikt verklaart voor aangepast werk;
  3. MEDEX een ambtenaar definitief ongeschikt verklaart voor de functie die hij uitoefent, maar geschikt voor een andere functie i.p.v. de definitieve ongeschiktverklaring (pensionering) uit te spreken.

  [32]Zie ook artikel X 82 wat betreft de startdatum van het contingent van 666 werkdagen ziekteverlof.

  Naar analogie met de regeling die op grond van artikel 48quater van het koninklijk besluit van 19 november 1998 geldt voor de federale ambtenaren wordt er ook voor de Vlaamse ambtenaren een regeling ingevoerd op grond waarvan hun afwezigheid met non-activiteit gelijk wordt gesteld als zij een onderzoek belemmeren dat in het kader van een vervroegde opruststelling door MEDEX wordt gevoerd.

   

  Het belemmeren van het onderzoek veronderstelt moedwilligheid in hoofde van de ambtenaar. [44]

  Hieronder kan het volgende verstaan worden:

  • de weigering door de ambtenaar om zich door MEDEX te laten onderzoeken;
  • het creëren van een situatie door de ambtenaar dat een onderzoek door MEDEX feitelijk onmogelijk maakt;
  • het niet komen opdagen op een onderzoek zonder enige geldige reden. [44]

  * * *

  Gelet op het stijgend aantal dossiers van niet-pensionering na een "redelijke termijn" na het aanhangig maken bij de federale medische dienst en de daarmee gepaard gaande budgettaire weerslag gelet op de doorbetaling van het salaris, zal voorzien worden in maatregelen in overleg met de bevoegde federale medische dienst om misbruiken te voorkomen (bv. actievere info-uitwisseling).

  Toelichting bij Art. X 21

  Geen commentaar.

  Toelichting bij Art. X 22

  De deeltijdse prestaties wegens ziekte wat het statutair personeel betreft en de gedeeltelijke werkhervatting wat het contractueel personeel betreft blijven twee van elkaar te onderscheiden regelingen die beide op andere gronden worden toegekend. De deeltijdse prestaties wegens ziekte worden op grond van het VPS toegekend door het geneeskundig controleorgaan aan het statutaire personeelslid dat na een afwezigheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht zijn prestaties deeltijds wil hervatten. De gedeeltelijke werkhervatting wordt aan een contractueel personeelslid toegekend op basis van de arbeidsovereenkomstenwet en de ZIV-wetgeving door de adviserend geneesheer van de bevoegde mutualiteit.[44]

  In de huidige regeling zijn de deeltijdse prestaties wegens ziekte de facto een recht als het geneeskundig controleorgaan ze toekent. De gedeeltelijke werkhervatting is dan weer een gunst, daar het steeds het akkoord van de lijnmanager vereist.[44]

  Als gevolg van het ontwerpbesluit worden zowel de deeltijdse prestaties wegens ziekte, als de gedeeltelijke werkhervatting een recht gedurende een periode van zes maanden. De voorwaarden die voor de statutaire personeelsleden zijn opgenomen in het VPS (beslissing van het geneeskundig controleorgaan en bijdragen aan de voltijdse hervatting) en voor de contractuele personeelsleden in de ZIV-wetgeving (advies adviserend geneesheer van de mutualiteit van het personeelslid) moeten wel voldaan zijn.[44]

  Vanaf de zevende maand is het verlof niet langer een recht, maar is een verderzetting wel mogelijk als de volgende voorwaarden voldaan zijn:
  - statutair: er is een advies van de het geneeskundig controleorgaan, de deeltijdse prestaties blijven bijdragen tot een voltijdse hervatting van het werk en de lijnmanager stemt in met de verderzetting van de deeltijdse prestaties wegens ziekte;
  - contractueel: er is een advies van de adviserend geneesheer van de mutualiteit van het personeelslid en de lijnmanager stemt in met de verderzetting van de gedeeltelijke werkhervatting.[44]

  Uit het hoger vermelde blijkt dat de deeltijdse prestaties na een afwezigheid wegens ziekte het personeelslid moeten helpen om te re-integreren en het werk geleidelijk aan te hervatten. Aldus ontstaat er pas een nieuw recht op deeltijdse prestaties wegens ziekte als het personeelslid terug ziek valt nadat hij effectief in het normale arbeidscircuit is gere-integreerd. Een nieuwe ziekteperiode die aansluitend volgt op een periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte of tijdens een periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte leidt niet tot het ontstaan van een nieuw recht op verlof voor deeltijdse prestaties. Indien het recht is uitgeput, is een verderzetting van de deeltijdse prestaties wegens ziekte wel mogelijk als een gunst.[44]

  Wat het prestatieregime betreft is ook gedurende de eerste zes maanden een hervatting met minder dan 50% van een voltijds arbeidsregime enkel mogelijk als de lijnmanager hiermee instemt. Als gevolg van het ontwerpbesluit wordt wat het statutair personeel betreft de bestaande grens met betrekking tot het prestatieregime opgeheven, maar minder dan 50% werken vergt wel het akkoord van de lijnmanager.[44]

  De deeltijdse prestaties wegens ziekte moeten een personeelslid helpen om na een afwezigheid wegens ziekte na verloop van tijd terug voltijds te werken. Voor sommige personeelsleden (ambtenaren in deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of personeelsleden die al lang deeltijds werken en er dus expliciet voor kiezen om minder te werken) is het voltijds arbeidsregime niet de standaard. Zij bouwen via de deeltijdse prestaties wegens ziekte aldus niet op naar een voltijdse hervatting, maar wel naar een hervatting in het deeltijdse regime waarin ze werken. Deze regeling kan op voorwaarde dat men zijn deeltijdse prestaties wegens ziekte combineert met een andere deeltijdse verlofvorm. Doet men deze combinatie niet, dan gaan we er vanuit dat men opbouwt naar een voltijds arbeidsregime.[44]

  Toelichting bij Art. X 23

  § 1. Cf. artikel 17, 3° van het APKB als algemeen principe.
  De tijdsbeperking van 666 werkdagen als grens voor een mogelijke ongeschiktverklaring geldt niet voor arbeidsongeval, ongeval op weg naar en van het werk, een ongeval van gemeen recht veroorzaakt door de schuld van een derde, beroepsziekte en de vrijstelling van arbeid voor de zwangere werkneemster (onder bepaalde voorwaarden) en de vrijstelling van dienst voor het geven van borstvoeding voor de werkneemster die in een schadelijk arbeidsmilieu werkt, waarvoor onbeperkt ziekteverlof toegestaan wordt bovenop de 666 werkdagen.

  De definitieve verrekening van de ziektedagen bij een ongeval van gemeen recht kan maar gebeuren zodra de uitspraak over de (gehele of gedeeltelijke) aansprakelijkheid gekend is (eerst aanrekenen, dan debiteren). Een gevolg is dan ook dat in afwachting geen voorstel voor vervroegde pensionering wegens ziekte kan gedaan worden.

  Het Rekenhof merkte destijds (Hofbrief dd. 12 september 2000) op dat het statuut niet toeliet dat een ambtenaar die langdurig afwezig is ten gevolge van een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van en naar het werk, of een beroepsziekte, definitief ongeschikt werd verklaard en dat dit strijdig was met artikel 2 van de wet van 21 juli 1844 betreffende de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.

  De federale overheid heeft de mogelijkheid tot definitieve ongeschiktverklaring van ambtenaren die afwezig zijn ten gevolge van een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van en naar het werk, of beroepsziekte heringevoerd via het KB van 10 juni 2002 (wijziging van het KB van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen).

  In het raamstatuut wordt aan dit probleem een oplossing gegeven door in tegenstelling tot een interpretatie die voorheen toegepast werd, de afwezigheden na consolidatie [1° t/m 4°] ook al houden zij verband met bv. het arbeidsongeval, aan te rekenen op het contingent van 666 werkdagen. Op die manier wordt pensionering mogelijk. Het voorstel tot pensionering na 666 werkdagen is niet verplicht.

  De wetgeving inzake beroepsziekten hanteert het begrip consolidatie niet. In de praktijk hanteert MEDEX wel het begrip consolidatie voor de behandeling van beroepsziekten. Het gaat dan over de datum waarop MEDEX het dossier afsluit en een rente betaalt. In de tweede alinea van artikel X 23 § 1 dient voor beroepsziekten het begrip consolidatie geïnterpreteerd te worden als de datum waarop de ongeschiktheid een karakter van bestendigheid vertoont.

  § 2. De bepaling dat de ambtenaar alleen zijn salaris ontvangt op voorwaarde dat hij de Vlaamse Gemeenschap, de IVA met rechtspersoonlijkheid, EVA, strategische adviesraad of Gemeenschapsonderwijs bij iedere betaling, ten bedrage van de door deze rechtspersonen gestorte som in zijn rechten doet treden tegen hem die het ongeval heeft veroorzaakt, wordt vervangen door een bepaling die een automatisme mogelijk maakt.

  § 3. De lijnmanager erkent de arbeidsongevallen, bijgevolg is deze bevoegdheid delegeerbaar.[2]

  De bevoegdheid inzake genezen verklaring werd vanaf 1 juli 2014 in het KB van 24 januari 1969 ingevoegd opdat Medex, met het oog op de vaststelling van de consolidatiedatum en de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid, enkel de slachtoffers van een arbeidsongeval met een tijdelijke ongeschiktheid van meer dan 30 kalenderdagen zou moeten oproepen. Voor slachtoffers van wie de tijdelijke arbeidsongeschiktheid minder lang duurde dan 30 kalenderdagen wordt er in eerste intantie gewerkt via een medisch attest van genezing. Indien er onenigheid is, die gemotiveerd is door een medisch verslag, zal het slachtoffer alsnog opgeroepen worden door Medex.
  In geval Medex bij een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van meer dan dertig kalenderdagen oordeelt dat het ongeval geen percentage van blijvende ongeschiktheid met zich meebrengt, deelt de lijnmanager tevens een beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid met een aangetekend schrijven mee aan het personeelslid.
  Als een slachtoffer zonder geldige reden in te roepen niet opdaagt voor een medisch onderzoek bij Medex  na twee keer te zijn uitgenodigd per aangetekend schrijven, laat Medex dit weten aan de werkgever. De lijnmanager deelt dan tevens een beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid mee aan het personeelslid.[27]

  Toelichting bij Art. X 24

  De bepalingen van dit deel m.b.t. het ziekteverlof en de ziektecontrole zijn ook van toepassing op de ambtenaren die wonen en/of tewerkgesteld zijn in het buitenland (o.a. Nederland). Voor contractuelen die wonen en/of tewerkgesteld zijn in het buitenland, geldt het internationaal privaatrecht en het arbeidsrecht van het land van tewerkstelling.

  naar boven