chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toelichting bij Deel XII. Algemene opheffings-, overgangs- en slotbepalingen

  Hoofdstuk 1. Algemene opheffingsbepalingen

  Toelichting bij Art. XII 1

  Geen commentaar

  Toelichting bij Art. XII 2

  § 1. De instellingsspecifieke besluiten (ISB) van de VOI worden behouden inzonderheid wat de administratieve loopbaan en het geldelijk statuut betreft, aangevuld met specifieke bepalingen die niet door dit besluit geregeld worden (bv. tewerkstellingsgarantie). Er kunnen derhalve geen bepalingen uit de ISB toegepast worden over materies die geregeld zijn in dit raamstatuut, bv. verlof, tucht.

  De ISB dienen binnen maximum anderhalf jaar omgevormd te zijn tot ASB (agentschapsspecifieke besluiten).[2]

  § 2. Idem als § 1.
  In de instellingsspecifieke besluiten van de OPZ Geel en Rekem regelen bovendien een aantal artikelen de tussenkomst van o.m. de Medische raad in toepassing van de ziekenhuiswet. Het is de bedoeling deze bevoegdheden in stand te houden ook al gaat het over materies die in het raamstatuut geregeld worden.

  Het betreft:

  -

  voorafgaand advies Medische raad bij aanwerving van een ziekenhuisgeneesheer

  -

  desgevallend mogelijkheid tot afwijking van de rangschikking van een examen om in overeenstemming te zijn met het door de ziekenhuiswet verplichte advies van de Medische raad

  -

  bevoegdheden van de Medische raad inzake ongunstige evaluatie proeftijd

  -

  bevoegdheid van de Medische raad inzake zware fout tijdens de proeftijd

  -

  voorafgaand advies Medische raad bij de benoeming van een ziekenhuisgeneesheer

  -

  voorafgaand advies Medische raad aan de bevoegde overheid die de tuchtstraf uitspreekt, t.a.v. een ziekenhuisgeneesheer

  -

  idem voor schorsing in het belang van de dienst

  -

  voorafgaand advies Medische raad aan de benoemende overheid inzake de afdanking wegens beroepsongeschiktheid van een ziekenhuisgeneesheer

  -

  voorafgaand advies Medische raad bij de afzetting van een ziekenhuisgeneesheer, behalve de afzetting om dringende redenen (ook contractuelen)

  naar boven

  Hoofdstuk 1bis. Algemene overgangsbepalingen

  Toelichting bij Art. XII 3bis

  Voor personeelsleden met de Britse nationaliteit die statutair in dienst zijn en geen andere nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, stelt zich een probleem binnen het scenario van een ‘harde Brexit’. Indien er geen overgangsmaatregel wordt genomen, verliezen zij op basis van artikel XI 3, 2° VPS  hun vaste benoeming aangezien ze vanaf dat moment geen onderdaan meer zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en dus niet meer voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde. Door de overgangsmaatregel worden de Britten  gedurende een overgangsperiode vanaf de datum van ingang van de Brexit (voorzien op 31 oktober 2019) tot 31 december 2020 beschouwd als onderdanen van de Europese Unie. Bijgevolg kunnen ze hun vaste benoeming behouden of, wanneer ze reeds ambtenaar op proef zijn, nog vastbenoemd worden tot die datum. De datum van 31 oktober 2019 kan nog verschuiven naar een latere datum, namelijk naar de dag waarop het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 50, derde lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Unie verlaat zonder dat een akkoord zoals vermeld in artikel 50, tweede lid, van het Verdrag is gesloten. Voor nieuwe indiensttredingen of statutariseringen via horizontale mobiliteit of bevordering geldt de overgangsmaatregel niet. Voor het onderwijzend personeel en het personeel van de lokale besturen werd reeds een soortgelijke regeling uitgewerkt in het decreet van 22 maart 2019 houdende tijdelijke maatregelen als het Verenigd Koninkrijk zich zonder akkoord uit de Europese Unie terugtrekt (Belgisch Staatsblad van 12 april 2019).  Ook de federale overheid heeft een ontwerp van koninklijk besluit klaar dat het KB van 2 oktober 1937 (federale personeelsstatuut) in die zin aanpast.[49]

  Hoofdstuk 2. Algemene slotbepalingen

  Geen toelichting