Toepassingsgebied ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ (BBB)

De afkorting ‘BBB’ staat voor ‘Beter Bestuurlijk Beleid’: de grootschalige reorganisatie waarbij de Vlaamse overheid in 2006 een geheel nieuwe organisatiestructuur kreeg.

Sindsdien bestaat de Vlaamse overheid uit dertien homogene beleidsdomeinen die samen het toepassingsgebied ‘BBB’ vormen. Elk beleidsdomein heeft dezelfde interne structuur en bestaat telkens uit een departement, verschillende verzelfstandigde agentschappen (zgn. IVA en EVA) en een strategische adviesraad.

Het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 behandelt de krijtlijnen en de principes van de vernieuwde organisatiestructuur. Het organisatiebesluit van 3 juni 2005 stelt de verschillende beleidsdomeinen vast en bevat een exhaustieve opsomming van de verschillende entiteiten per beleidsdomein.

Entiteiten in het toepassingsgebied 'BBB' |  |  tablet webversie voor tablets

Schematisch overzicht van de volgende vier toepassingsgebieden: Beter Bestuurlijk Beleid, Diensten van de Vlaamse overheid, Sectorcomité XVIII en Sectoraal akkoord