Toepassingsgebied ‘Diensten van de Vlaamse overheid’ (DVO)

De afkorting ‘DVO’ staat voor ‘diensten van de Vlaamse overheid’. Onder het toepassingsgebied worden alle entiteiten begrepen die ressorteren onder het Vlaams personeelsstatuut (VPS) van 13 januari 2006.

Art. I 2 van het Vlaams personeelsstatuut bevat een opsomming van de bewuste entiteiten: het gaat om de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid (met uitzondering van de leden van de Inspectie van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV)), de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid, de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (met uitzondering van De Lijn), de strategische adviesraden (met uitzondering van de SERV, de SAR WGG en de MORA) en de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.

In totaal gaat het om ongeveer 27.000 personeelsleden. Bekende entiteiten die niet onder het toepassingsgebied ‘DVO’ vallen, zijn, naast De Lijn en de SERV, onder andere VRT, UZ Gent en De Watergroep.

Entiteiten in het toepassingsgebied 'DVO'   | icon pdf |  tablet webversie voor tablets

Schematisch overzicht van de volgende vier toepassingsgebieden: Beter Bestuurlijk Beleid, Diensten van de Vlaamse overheid, Sectorcomité XVIII en Sectoraal akkoord