chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vakantietewerkstelling

  Wil je een jobstudent aanwerven binnen de diensten van de Vlaamse overheid? Dan moet je rekening houden met specifieke richtlijnen rond vakantietewerkstelling. Deze webpagina bundelt alle informatie en geeft een overzicht van het ondersteuningsaanbod.

  20 %

  streefcijfer jobstudenten buitenlandse herkomst

  6 %

  streefcijfer jobstudenten handicap/chronische ziekte

  Voor wie?

  • Je bent HR-verantwoordelijke of selectieverantwoordelijke binnen de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je wilt beroep doen op jobstudenten in je departement of agentschap.
  • Ben je jobstudent en wil je een centje bijverdienen bij de Vlaamse overheid? Je vindt alle vacatures en bijkomende informatie op Werken voor Vlaanderen.
  • Ben je jobstudent en start je op bij de Vlaamse overheid? Lees dan meer op de webpagina 'welkom jobstudent'.

  Functiebeschrijving

  Je lijnmanager staat in voor de aanwerving van jobstudenten en voor de praktische organisatie. Deze bepaalt de behoefte(n) en legt die schriftelijk vast in een functieomschrijving. In deze omschrijving staan ook de selectiecriteria op basis waarvan de kandidaten geworven worden. Lees meer op de webpagina van de Dienst Diversiteitsbeleid over het opstellen van neutrale vacatureberichten.

  Publicatie en bekendmaking

  Je maakt je vacatures minstens bekend via:

  Uitzondering:

  • Wil je een jobstudent aanwerven die reeds een leer- of werkervaring heeft opgedaan bij je departement of agentschap? Dan is de bekendmaking van deze vacature niet vereist en kun je de jobstudent onmiddellijk aanwerven.
  • Wil je een jobstudent van buitenlandse herkomst of met een handicap of chronische ziekte aanwerven? Dan kun je deze vacature voorbehouden en mag je ze enkel verspreiden via de specifieke kanalen voor personen uit de kansengroepen. Als je dit wenst, kun je bovendien het wervings- en selectieproces overlaten aan de Dienst Diversiteitsbeleid.

  Lees meer in de omzendbrief vakantietewerkstelling over de publicatie en bekendmaking van je vacatures.

  Selectie

  Selectiecriteria

  Jobstudenten moeten voldoen aan bepaalde aanwervingsvoorwaarden. Jobstudenten moeten bijvoorbeeld minstens 16 jaar oud zijn of 15 jaar oud zijn én de eerste 2 studiejaren van het middelbaar onderwijs hebben gevolgd op het ogenblik van de aanwerving. Daarnaast beschikken jobstudenten over een contingent van 475 uren per kalenderjaar (enkele jaren geleden was dit 50 dagen).

  Naast de aanwervingsvoorwaarden moet je de kandidaten screenen op basis van hun kennis en vaardigheden, vermeld in hun CV, in vergelijking tot de profieleisen. Je mag deze screening optioneel aanvullen met een interview.

  Lees meer in de omzendbrief vakantietewerkstelling over de aanwervingsvoorwaarden.

  Ondersteuning door de Dienst Diversiteitsbeleid

  Wil je een jobstudent van buitenlandse herkomst aanwerven? Vraag dan een kandidaat aan bij de Dienst Diversiteitsbeleid. Vervolgens gaat het Minderhedenforum op zoek naar de juiste jobstudent. Je hoeft dus zelf geen screening te organiseren of een vacature te publiceren.

  Wil je een jobstudent met een handicap of chronische ziekte aanwerven? Vraag dan een kandidaat aan bij de Dienst Diversiteitsbeleid. De Dienst Diversiteitsbeleid beschikt over een databank met interessante profielen en gaat op zoek naar de juiste jobstudent. Je hoeft dus zelf geen screening te organiseren of een vacature te publiceren.

  Hoe kun je ondersteuning door de Dienst Diversiteitsbeleid aanvragen?

  Je bezorgt onderstaande informatie aan recep.bas.@kb.vlaanderen.be:

  • aantal functies
  • korte functiebeschrijving per vacature
  • periode van tewerkstelling

  Uitzondering: maak je gebruik van de ondersteuning van het Selectiecentrum voor de aanwerving van je jobstudenten? Dan verwittigt het Selectiecentrum de Dienst Diversiteitsbeleid en moet je deze stap niet uitvoeren. Contacteer recep.bas.@kb.vlaanderen.be voor meer informatie.

  Arbeidsvoorwaarden en (terugbetaling) loonkost

  Arbeidsvoorwaarden

  Elke jobstudent krijgt:

  • voor de opstart een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten
  • een salaris dat werd vastgelegd in het Vlaams personeelsstatuut en een pro rata van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage
  • dezelfde sociale voordelen als de andere contractuele personeelsleden, met uitzondering van de hospitalisatieverzekering
  • een gewaarborgd loon in geval van ziekte indien men voldoet aan de voorwaarden
  • pro rata vakantiedagen en recht op feestdagen
  • is onderworpen aan specifieke sociale zekerheidsreglementering en fiscale bepalingen.

  Lees meer in de omzendbrief vakantietewerkstelling over deze arbeidsvoorwaarden en over de specifieke bepalingen voor minderjarige jobstudenten.

  Wat zijn de aangepaste salarisbedragen aan de huidige index?

  Verhogingscoëfficiënt 1,7069 is van toepassing vanaf 1 oktober 2018:

  • De jobstudenten jonger dan 21 jaar worden bezoldigd aan 80% van het beginsalaris van salarisschaal D111 (graad: assistent), zijnde 10.655,96 euro per jaar (salarisbedrag en standplaatstoelage aan 100%) ) of 1.515,72 euro bruto/maand geïndexeerd, inclusief standplaatstoelage.
  • Jobstudenten van 21 jaar en ouder hebben recht op de gewaarborgde minimumbezoldiging voor contractuele personeelsleden, zijnde 12.727,66 euro per jaar (salarisbedrag en standplaatstoelage aan 100%) of 1.810,40 euro bruto/maand geïndexeerd, inclusief standplaatstoelage.
  • De jobstudenten tewerkgesteld als consultatiebureau-arts bij het Agentschap Opgroeien regie, worden bezoldigd aan 80% van het beginsalaris van salarisschaal A111 (graad: adjunct van de directeur), zijnde 18.167,98 euro per jaar (salarisbedrag en standplaatstoelage aan 100%) ) of 2.584,24 euro bruto/maand geïndexeerd, inclusief standplaatstoelage.
  • Voormelde bruto maandbedragen zijn inclusief standplaatstoelage maar exclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage. De jobstudent heeft recht op een pro rata van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage.

  Terugbetaling loonkost door de Dienst Diversiteitsbeleid

  Heb je een jobstudent aangeworven met een handicap of chronische ziekte? Dan kun je een terugbetaling van de loonkosten aanvragen bij de Dienst Diversiteitsbeleid. Dit is mogelijk voor 1 of meerdere maanden, al dan niet voltijds. De enige voorwaarde is dat de jobstudent een attestering van de handicap of chronische ziekte kan voorleggen. Dat wil dus zeggen dat je een jobstudent gratis in dienst kunt nemen.

  Hoe kun je de terugbetaling van de loonkost aanvragen?
  • Bezorg de attestering van de jobstudent met een handicap of chronische ziekte voor het begin van de tewerkstelling aan recep.bas@kb.vlaanderen.be.
  • Is de entiteit aangesloten bij het DCPA, dan wordt de student betaald via het DCPA. Is de entiteit niet aangesloten bij het DCPA, dan mag de loonkost per factuur of vordering aangerekend worden aan de Dienst Diversiteitsbeleid.
  • Vragen of meer informatie? Contacteer recep.bas@kb.vlaanderen.be.

  Onthaal en begeleiding

  Je moet een begeleider of coach aanduiden die instaat voor het onthaal, de opvolging en de evaluatie. Je registreert dit voor elke jobstudent. Deze begeleider is het aanspreekpunt voor de jobstudent tijdens de tewerkstelling. Lees meer op de webpagina 'welkom bij de Vlaamse overheid' over het onthaal van nieuwe medewerkers. Jobstudenten mag je verwijzen naar de webpagina 'Welkom jobstudent'.

  Einde vakantietewerkstelling

  Een jobstudent mag aaneensluitend aan een vakantiejob geen arbeidsovereenkomst krijgen als gewone werknemer indien het over dezelfde functie-inhoud gaat. Lees meer op de webpagina van student@work over deze wetgeving.

  Ondersteuning Selectiecentrum

  Werving van jobstudenten zomer 2019: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Talent (Selectiecentrum) die zijn aangesloten voor werving van contractuele procedures.

  • 1

   Bezorg wervingsbehoeften (of wijzigingen) aan het Selectiecentrum

   13 februari t.e.m. 11 maart

   Nieuwe wervingsbehoefte bezorgen

   Je bezorgt een nieuwe aanvraag, samen met de functiebeschrijving en eventuele vereisten voor diversiteitsacties via het webformulier jobstudenten.

   Bestaande wervingsbehoefte wijzigen of annuleren

   Via het webformulier jobstudenten kun je ook een wervingsbehoefte wijzigen of annuleren. Je selecteert het vacaturenummer (bijvoorbeeld VAC1643001) en de begindatum van de tewerkstelling zoals die gekend is bij het DCPA.

   Opgelet:

   • Gaat het om een administratieve studentenjob? Dan moet je geen functiebeschrijving bezorgen. Deze studentenjob wordt ingevuld aan de hand van onze algemene jobstudentenwerfreserve voor ‘administratief ondersteuner’.
   • Wil je een jobstudent aanwerven die al een leer- of werkervaring heeft opgedaan bij je departement of agentschap? Geef dit dan door op het aanvraagformulier. De vacature wordt dan niet bekend gemaakt en het Selectiecentrum bezorgt de indiensttredingsinformatie aan het DCPA.
   • Wil je een vacature voorbehouden voor jobstudenten uit de kansengroepen? Dan geef je dit ook door op het aanvraagformulier. De vacature wordt dan opgenomen door de Dienst Diversiteitsbeleid.
  • 2

   Publicatie vacatures

   8 april t.e.m. 16 april

   Het Selectiecentrum publiceert de vacatures. Je ontvangt een bevestiging van de uiteindelijke publicatieperiode. De vacatures worden ongeveer 2 weken gepubliceerd. Je kunt de vacatures zelf verder verspreiden via interne kanalen.

  • 3

   Screening kandidaten door het Selectiecentrum

   17 april t.e.m. 23 april

   Het Selectiecentrum screent elke kandidaat. Je ontvangt per vacature een shortlist van de geschikte kandidaten. Mogelijks komen kandidaten terug in verschillende shortlists, in dit geval geldt het principe ‘first come, first served’. We proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te vermijden.

    

  • 4

   Selecteer de gewenste kandidaten

   24 april t.e.m. 30 april

   Je screent de shortlists die je ontvangt van het Selectiecentrum en je maakt een top 5 op van kandidaten per vacature. Je bezorgt deze namen aan selecties@vlaanderen.be of jouw contactpersoon bij het Selectiecentrum.

  • 5

   Oproepen kandidaten door het Selectiecentrum

   1 mei t.e.m.17 mei

   Het Selectiecentrum contacteert de gekozen kandidaten. Als de 1ste kandidaat niet meer beschikbaar is, wordt de volgende kandidaat gecontacteerd. Je wordt op de hoogte gebracht van welke kandidaten hebben toegezegd voor je vacatures.

    

  • 6

   Bezorgen kandidaatgegevens aan het DCPA door het Selectiecentrum

   tegen 27 mei

   Het Selectiecentrum bezorgt alle persoons- en tewerkstellingsgegevens van de geselecteerde jobstudenten aan het DCPA voor indiensttreding.

  Ondersteuning DCPA

  Indiensttreding van jobstudenten die tewerkgesteld worden in 2019: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Goed om weten: verwijs de jobstudent door naar de webpagina 'Welkom jobstudent' voor alle afspraken.

  • 1

   Meld je jobstudenten aan bij het DCPA (of eventuele wijzigingen)

   Nieuwe jobstudenten aanmelden

   Je bezorgt alle persoons- en tewerkstellingsgegevens van de geselecteerde jobstudenten aan het DCPA via het webformulier jobstudenten

   Aangemelde jobstudenten wijzigen of annuleren

   Via het webformulier jobstudenten kun je ook een indiensttreding wijzigen of annuleren. Je selecteert het rijksregisternummer van de betrokken jobstudent en de begindatum van de tewerkstelling zoals die gekend is bij het DCPA. Je HR-dienst ontvangt een rapport telkens als er een wijziging is doorgevoerd. Heb je een wijziging doorgegeven en krijg je binnen 24 uur geen rapport? Dan betekent dit dat de wijziging niet correct is doorgegeven. In dat geval moet je de wijziging of annulatie opnieuw melden via het webformulier.

   Uitzondering: maak je gebruik van de ondersteuning van het Selectiecentrum voor de aanwerving van je jobstudenten? Dan zorgt het Selectiecentrum voor de overdracht van de indiensttredingsgegevens aan het DCPA en moet je deze stap niet uitvoeren.

  • 2

   Opvragen nodige documenten aan de jobstudenten door het DCPA

   Het DCPA contacteert de geselecteerde jobstudenten en vraagt de nodige documenten op via het registratieformulier 'personeelsfiche'.

   Nodige documenten:

   • attest student@work
   • schoolattest lopend schooljaar
   • uittreksel uit het strafregister:
    • model 1: voor standaard vakantietewerkstelling
    • model 2: voor vakantietewerkstelling met activiteiten met kinderen en jongeren
   • verklaring bedrijfsvoorheffing gezinslasten (enkel indien de jobstudent reeds kinderen heeft)
   • ingevulde vragenlijst aanwervingsonderzoek:
    • De jobstudent voert een risicofunctie uit (ongeacht zijn leeftijd): een voorafgaand aanwervingsonderzoek is vereist. De jobstudent stuurt de ingevulde vragenlijst 'aanwervingsonderzoek' rechtstreeks naar IDEWE (enkel indien het departement of agentschap is aangesloten bij IDEWE).
    • De jobstudent is jonger dan 18 jaar zonder risicofunctie: een medisch toezicht voldoende. Dat medisch toezicht vertaalt zich in het doornemen van de ingevulde vragenlijst door de arbeidsgeneesheer, die dan op basis hiervan autonoom kan beslissen of een aanwervingsonderzoek effectief nodig is of niet. 
  • 3

   Ondertekening arbeidsovereenkomst door de jobstudenten

   Het DCPA bezorgt de arbeidsovereenkomst en het ontvangstbewijs van het arbeidsreglement aan de jobstudenten met de vraag deze ondertekend terug te bezorgen. Jobstudenten die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben moeten hun arbeidsovereenkomst digitaal ondertekenen. Enkel voor jobstudenten die niet de mogelijkheid hebben om digitaal te ondertekenen, wordt er een ondertekeningsmoment georganiseerd in een VAC-gebouw.

   DCPA verwijst ook naar de webpagina ‘Welkom jobstudent’ voor meer informatie over de tewerkstelling.

   • 4

    Onderteken de arbeidsovereenkomsten

    Je ontvangt de arbeidsovereenkomsten van het DCPA en laat deze ondertekenen door je leidend ambtenaar. Voor jobstudenten vanaf 18 jaar wordt de arbeidsovereenkomst digitaal ondertekend. Indien de jobstudenten jonger dan 18 jaar zijn, worden de arbeidsovereenkomst in tweevoud op papier ondertekend.

    Je bezorgt de ondertekende arbeidsovereenkomsten terug aan het DCPA via digitale handtekenmap of per mail (team mailbox).

   • 5

    Bevestig start jobstudenten aan het DCPA

    (op 1ste werkdag)

    Is de jobstudent gestart?

    Je bevestigt de start van elke jobstudent aan het DCPA:

    • op de 1ste werkdag
    • voor 10 uur

    Contacteer het DCPA.

    Is de jobstudent niet opgedaagd?

    Als de jobstudent niet is opdaagd op de 1ste werkdag contacteer je telefonisch het DCPA (dus niet via het webformulier ‘annulatie’). Je kunt ook meteen aangeven of je een vervanger wilt aanwerven. Het DCPA spreekt in dat geval met je af op welke manier de gegevens van de jobstudent moeten aangeleverd worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de startdatum van tewerkstelling.

   • 6

    Duid een begeleider of coach aan en registreer dit

    Je duidt een begeleider of coach aan voor elke jobstudent en je bezorgt na het onthaaltraject de verklaring over het onthaal en de begeleiding van nieuwe werknemers aan het DCPA via het Vlimpers-contactformulier (als bijlage van je ‘case’).

    Lees meer op de webpagina 'welkom bij de Vlaamse overheid' over het onthaal van nieuwe medewerkers.

   • 7

    Uitbetaling salaris en voordelen

    • Salaris: wordt op de laatste werkdag van de maand van tewerkstelling op de bankrekening gestort.
    • Bedrag van de maaltijdcheques: wordt op het einde van de maand op de Edenred-kaart gestort. Voor een correcte berekening wordt het jaarlijks verlof best zo snel mogelijk in Vlimpers aangevraagd door de jobstudent en goedgekeurd door de leidinggevende.
    • Vakantiegeld, de eindejaarstoelage en de niet opgenomen vakantiedagenworden uitbetaald in de maand volgend op de laatste werkdag.
    • Fietsvergoeding: wordt uitbetaald indien de jobstudent gebruik maakt van de fiets voor het woon-werkverkeer. De jobstudent bezorgt hiervoor het ingevulde en ondertekende formulier aan de leidinggevende ter ondertekening (zie stap 3). Je departement of agentschap bezorgt dit formulier vervolgens aan het DCPA zodat de fietsvergoeding kan uitbetaald worden.
    • Schuldvordering algemeen: wordt uitbetaald indien de jobstudent gebruik maakt van het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer. De jobstudent kan een terugbetaling aanvragen via een schuldvordering. De jobstudent bezorgt hiervoor het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de nodige bewijsstukken, aan de leidinggevende ter ondertekening (zie stap 3). Je departement of agentschap bezorgt deze documenten vervolgens aan het DCPA zodat de de schuldvordering kan uitbetaald worden.

   Regelgeving

   Contact

   Vragen over de aanwerving van jobstudenten? 
   Contacteer het Dienstencentrum Talent – Selectiecentrum.

   Vragen over de indiensttreding en het onthaal van jobstudenten? 
   Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie via de team mailbox of via 02 553 6000.

   Vragen over de ondersteuning van de dienst Diversiteitsbeleid? 
   Contacteer de dienst Diversiteitsbeleid.