chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vakantietewerkstelling

  Aanwerving jobstudenten 2018
  Algemeen
  Salaris
  Sociale voordelen
  Wettelijke feestdagen en vakantiedagen
  Sociale zekerheidsreglementering
  Fiscale bepalingen
  Vakantietewerkstellingen voor kansengroepen

   Aanwerving jobstudenten 2018

   Binnenkort vind je hier alle informatie over de aanpak van de vakantietewerkstelling 2018 van het Agentschap Overheidspersoneel (DIenstencentrum Talent en Dienstencentrum Personeelsadministratie).

   Algemeen

   De lijnmanager staat in voor de aanwerving van jobstudenten en voor de praktische organisatie. Hij bepaalt de behoefte(n) van zijn entiteit en legt die schriftelijk vast in een functieomschrijving / taakopdracht. In deze omschrijving worden de selectiecriteria geduid op basis waarvan de kandidaten geworven worden.

   De personeelsdiensten staan in voor de bekendmaking van de vacatures via het internet. De vacatures vindt u in de vacaturedatabank op www.werkenvoorvlaanderen.be.

   De jobstudenten moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

   • minstens 16 jaar oud zijn of 15 jaar oud zijn én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd op het ogenblik van de aanwerving;*

   • voor tewerkstelling tijdens de zomervakantie, gedurende het school- of academiejaar dat aan deze indienstneming voorafgaat, voltijds of deeltijds secundair, hoger niet-universitair of universitair onderwijs gevolgd hebben - hiervan moet een attest worden ingediend.
   • voor tewerkstelling tijdens andere perioden van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling moet aan bovenvermelde voorwaarde voldaan zijn onmiddellijk voorafgaand aan de tewerkstelling - hiervan moet een attest worden ingediend.

   Kandidaten worden gescreend en geworven op basis van hun kennis en vaardigheden, vermeld in hun CV, in vergelijking tot de profieleisen. Optioneel kunnen de entiteiten voor een interview opteren.

   Bij indiensttreding wordt een "begeleider" (een coach) aangeduid, die instaat voor de introductie, de opvolging en de evaluatie. Deze begeleider is het aanspreekpunt voor de jobstudent gedurende de periode van tewerkstelling. 

   De jongeren die als jobstudent worden aangeworven, worden in dienst genomen met een schriftelijke overeenkomst voor tewerkstelling van studenten. Deze overeenkomst (model als bijlage) wordt uiterlijk op het tijdstip dat de jobstudent in dienst treedt afgesloten.

   * Aanpassing aan de praktijk in afwachting van de formele aanpassing van de Omzendbrief Vakantietewerkstelling

   Salaris

   Hieronder vindt u de bedragen (aangepast aan de verhogingscoëfficiënt 1,6734) van toepassing vanaf 1 juli 2017:

   • De jobstudenten worden bezoldigd aan 80% van het beginsalaris van salarisschaal D111 (graad: assistent), zijnde 10.368,00 euro per jaar (salarisbedrag aan 100%) ) of 1.485,97 euro bruto/maand geïndexeerd, inclusief standplaatstoelage (verhogingscoëfficiënt 1,6734).
   • Jobstudenten van 21 jaar en ouder hebben recht op de gewaarborgde minimumbezoldiging voor contractuele personeelsleden, zijnde 12.727,66 euro per jaar (salarisbedrag aan 100%) of 1.774,87 euro bruto/maand geïndexeerd, inclusief standplaatstoelage (verhogingscoëfficiënt 1,6734).

   Voormelde bruto maandbedragen zijn inclusief standplaatstoelage maar exclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage. De jobstudent heeft recht op een pro rata van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage.

   naar boven

   Sociale voordelen

   Jobstudenten hebben recht op dezelfde sociale voordelen als de andere contractuele personeelsleden, met uitzondering van de hospitalisatieverzekering.

   De tussenkomst verloopt evenwel niet via het derde-betalerssysteem maar moet geregeld worden via een schuldvordering. 

   De jobstudent heeft onder dezelfde voorwaarden als de personeelsleden recht op een fietsvergoeding.

   naar boven

   Wettelijke feestdagen en vakantiedagen

   De jobstudent heeft recht op de feestdagen zoals de andere personeelsleden. Zij hebben evenwel geen recht op compensatie voor feestdagen die op een dag van inactiviteit vallen. Deze compensatie voor feestdagen wordt immers verplaatst naar de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. 

   De jobstudent heeft recht op een pro rata aantal betaalde vakantiedagen. Bij kortere contracten van minder dan één maand kan om organisatorische redenen het opnemen van vakantie vervangen worden door de uitbetaling ervan.

   naar boven

   Sociale zekerheidsreglementering

   Aan de hand van het attest “student at work” gaat de werkgever na of op het salaris van deze jongeren hetzij de gewone sociale zekerheidsbijdragen moeten betaald worden, hetzij de "solidariteitsbijdrage".

   Vanaf 1 januari 2017 zijn er geen gewone RSZ-bijdragen verschuldigd op het salaris van de student indien hij niet meer dan 475 uren per kalenderjaar werkt gedurende de periodes van niet verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling (onderwerping vanaf het 476ste uur).

   naar boven

   Fiscale bepalingen

   Er is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het salaris van de student indien hij niet meer dan 475 uren per kalenderjaar werkt gedurende de periodes van niet verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling.

   naar boven

   Vakantietewerkstelling voor kansengroepen

   Lees meer over vakantietewerkstelling voor kansengroepen.

   naar boven

   Regelgeving

   Omzendbrief KB/BZ/2017/3 betreffende de aanwervings- en arbeidsvoorwaarden voor jobstudenten en de toepasselijke regels voor de  sociale zekerheid en fiscaliteit

   Instrumenten