chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Instellingen die wel in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit

  Krachtens punt II.1.2 van de omzendbrief van 23 december 2010 "Uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake het in aanmerking nemen van diensten en ervaring" komen de diensten verricht bij de volgende instellingen in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit:

  Ga naar beginletter:

  A B C D E F G H I J K L M
  N O P Q R S T U V W X Y Z

  A

  aanvullende macht van de rijkswacht
  abx logistics (nmbs)
  academisch ziekenhuis - vrije universiteit brussel
  administratief medewerker bij een erkende politieke fractie van de vlaamse raad - kamer van volksvertegenwoordigers
  aktiviteiten turnhoutse waranda (vzw)
  algemeen bestuur voor ontwikkelingssamenwerking (abos)
  algemeen commissariaat voor de passieve luchtbescherming
  algemeen commissariaat voor provinciale en gemeentelijke financiën
  algemeen commissariaat voor 's lands wederopbouw
  algemeen fonds voor schoolgebouwen
  algemeen gevolmachtigde voor arbeidsreglementering
  algemeen rijksarchief
  algemeen stedelijk ziekenhuis (autonome verzorgingsinstelling)
  algemeen ziekenhuis lokeren (vzw)
  algemene beurscommissie en de beurscommissies voor de termijnhandel in de goederen en waren
  algemene directie van de mobilisatie der landbouwproducten
  algemene inspectie van de bevoorrading
  algemene keuringsdienst voor zaaizaden en pootgoed voor land- en tuinbouw
  algemene spaar- en lijfrentekas (de diensten verricht vanaf 1 oktober 1993 bij de aslk-bank en de aslk-verzekeringen kunnen niet meer in aanmerking genomen worden)
  alvinnenberg (vzw)
  antwerpen sportstad (vzw)
  antwerpse waterwerken nv
  aquafin nv
  arendonkse sportinstellingen (vzw)
  armoedebestrijding gent (vzw)
  arrondissementeel promotiecomité voor het tieltse (vzw)
  association pour les fouilles archeologiques nationales (franse overheidsdienst)
  aurora ziekenhuis te oudenaarde
  autonome haven van charleroi
  autonome haven van luik
  autonome haven van namen
  autonome kas voor oorlogsschade
  az jan portaels (vzw)

  naar boven

  B

  bankcommissie
  baobad - beheersstructuur algemeen onderwijsbeleid antwerpen (vzw)
  bedrijfsgroepering kleinhandel ijzerwaren en huishoudartikelen
  bedrijfsgroepering/-raad kolenkleinhandel
  bedrijfsgroepering metaal en metaalwaren
  bedrijfsgroepering binnenvaart
  bedrijfsgroepering vlasafdeling / vlasvezelbereiding
  bedrijfsraad voor de bouwkunde
  bedrijfsraad voor de scheikunde
  bedrijfsraad voor de visserij
  bedrijfsraad voor de voeding
  bedrijfsraad voor het bouwbedrijf
  bedrijfsraad voor het leder
  bedrijfsraad voor het metaal
  bedrijfsraad voor papier
  bedrijfsraad voor textiel en kleding
  belgacom
  belgisch-luxemburgs instituut voor de wissel
  belgisch-luxemburgse dienst voor toerisme (oblut)
  belgisch bureau voor documentatie en voorlichting (inbel)
  belgisch commissariaat voor de repatriëring
  belgisch instituut voor de verkeersveiligheid
  belgisch instituut voor economie en landbouw
  belgisch instituut voor normalisatie
  belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie
  belgisch instituut voor ruimte aeronomie (diensten gepresteerd bij het beheerscomité van het patrimonium van deze instelling komen eveneens inaanmerking)
  belgisch instituut voor voorlichting en documentatie
  belgisch museum van de wereldoorlog
  belgisch ontwikkelingsagentschap (btc)
  belgische binnenvaartcentrale
  belgische dienst voor bedrijfsleven en landbouw
  belgische dienst voor beheer en liquidatie
  belgische dienst voor buitenlandse handel
  belgische middendienst voor de krijgsgevangenen
  belgische militaire zending
  belgische publiekrechtelijke en vrije universiteiten - kul
  belgische radio en televisie
  belgische sleepvaart groepering
  belgische technische coöperatie (btc)
  belgische zeevaartvereniging
  belgocontrol (autonoom overheidsbedrijf, opgericht bij KB) (voorheen: Regie der Luchtwegen)
  belgoprocess (nv)
  belgium convention and incentive bureau (vzw)
  bestendige deputatie van de provincie oost-vlaanderen
  bestuur der controlediensten
  bestuur der luchtvaart
  bestuur van de civiele lijst
  bestuur van het zeewezen en van de binnenvaart
  beurscommissies voor de termijnhandel in goederen en waren
  bibliotheek(fonds) albert I
  bijzonder comité van katanga
  bijzonder fonds voor molestverzekering van binnenvaartuigen
  bijzondere compensatiekassen voor kinderbijslagen opgericht bij kb
  bijzondere compensatiekas voor gezinsvergoedingen ten bate van de diamantbewerkers
  bijzondere compensatiekas voor kinderbijslag der kuststreek
  bijzondere compensatiekas voor kinderbijslag ten bate van de arbeiders der scheepsrederij
  bijzondere compensatiekas voor kinderbijslag ten bate van de thuiswerkers, alsmede de handelsreizigers en vertegenwoordigers in dienst van verscheidene werkgevers
  bijzondere compensatiekas voor kinderbijslag ten bate van het personeel der hotels, spijs- en drankhuizen
  bijzondere compensatiekas voor kinderbijslag tenbate van de arbeiders der ondernemingen voor scheepsherstellingen
  bijzondere compensatiekas voor kinderbijslag voor de gemeenten
  bijzondere dienst voor opruiming, aanrazering en summiere herstelling van particuliere gebouwen
  bijzondere onderlinge kas voor gezinsvergoedingen ten bate der rondtrekkende beroepen
  bijzondere verlofkassen gemachtigd bij kb
  bijzondere verrekenkas der gemeentelijke besturen, openbare instellingen die ervan afhangen en gemeenteverenigingen
  bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid
  bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der haveninstellingen
  bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart
  bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepsvaart te antwerpen
  bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor scheepsherstellingen te antwerpen
  bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der scheepsrederijen te antwerpen
  bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen,stapelplaatsen en stations
  bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de thuiswerker alsmede de handelsreizigers en handelsvertegenwoordigers die in dienst zijn van verscheidene werkgevers
  bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van het personeel der hotels, spijs- en drankhuizen
  bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van het personeel der hotels, spijs- en drankhuizen, waar meer dan vier loontrekkenden aan de arbeid gebruikt worden
  bond der coöperatieve verenigingen voor oorlogsschade 1914-1918
  britse militaire basis te ranst-emblem (legal employer) (ministerie: 1/1/1994 - voi: 1/1/1995)
  brugse maatschappij voor huisvesting (cvba)
  brussels instituut voor milieubeheer
  brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (openbare instelling van het brussels hoofdstedelijk gewest)
  brusselse gewestelijke huisvestingsmaatschappij
  brusselse hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp
  brusselse intercommunale watermaatschappij
  bu. ba. o. ter engelen
  bureau ter vereffening van de crisiskredietverleningen
  bureau van het wegvervoer (+ gewestelijke agentschappen en onderagentschappen)
  bureau voor economische programmatie

  naar boven

  C

  cartografisch digitaal ifnormatiebestand (cvba)
  cel voor het vlaams provinciaal onderwijs (cvpo) (vzw)
  centra voor volwasenenonderwijs (cvo)
  centraal bureau voor hypothecair krediet
  centraal bureau voor kleine spaarders
  centraal compensatiebureau van de rekeningen van de spoorwegen
  centrale commissie voor de rijnvaart te straatsburg
  centrale dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap
  centrale kas tot repartitie van de sociale en fiscale bijdragen
  centrale raad voor het bedrijfsleven
  centrale voor studie en beroepsoriëntering (indien rechtstreeks door middel van een weddetoelage bezoldigd ten laste van de begroting van het departement onderwijs)
  centrum voor amateurskunsten (vzw)
  centrum voor economische studies
  centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
  centrum voor informatica - cevi (vzw)
  centrum voor informatica voor het brusselse gewest
  centrum voor informatie provincies antwerpen en limburg
  centrum voor informatie en inspraakbegeleiding
  centrum voor informatie en samenlevingsopbouw (vroegere informatie- en tolkencentrum migranten antwerpen) (vzw)
  centrum voor landbouwkundig onderzoek (te gembloers en gent)
  centrum voor sociologisch onderzoek van de kul
  centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie
  centrum voor onderzoek inzake menselijke factoren
  centrum voor onderzoek inzake verdediging
  centrum voor wetenschappelijke en technische documentatie
  cipal (intercommunale coöperatieve vennootschap)
  clearing house (tot 17 september 1991)
  cliniques universitaires ucl de mont-godinne
  college vincentius
  comité des régions de l'union européenne
  comité tot beheer van het rijksdomein te hofstade
  commissariaat-(generaal) voor prijzen en lonen
  commissariaat-generaal bij de internationale betrekkingen
  commissariaat-generaal van de regering bij de nationale arbeidstentoonstellingen
  commissariaat-generaal voor 's lands wederopbouw
  commissariaat-generaal voor passieve luchtbescherming, ingericht op centraal, gewestelijk en gemeentelijk plan
  commissie cultureel verdrag vlaanderen-nederland
  commissie regulering elektriciteit en gas (CREG)
  commissie van/voor taaltoezicht
  commissie voor het nationaal biografisch woordenboek
  communiteitspersoneel bij de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdzorg
  congres gent (vzw)
  controledienst voor de verzekeringen
  controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
  corps burgerlijke veiligheid
  cultureel centrum strombeek-bever/grimbergen (vzw)
  culturele accommodatie leopoldsburg (vzw)
  cultuurcentrum heusden-zolder (vzw)

  naar boven

  D

  de friese wouden (vzw)
  de mansch (inrichting van tentoonstelling)
  de nekker (provinciaal sport- en recreatiecentrum te mechelen) (vzw)
  de post
  de rand (vzw) (EVA pr)
  de velinx (vzw)
  den azalee (vzw)
  dienst der motorbrandstoffen
  dienst der paspoorten
  dienst der verwoeste gewesten
  dienst van de duitse opeisingen van de stad leuven
  dienst van de overzeese sociale zekerheid
  dienst van het sequester (tot 1/1/1960)
  dienst van het stroomgebied der schelde
  dienst van toezicht over de verbindingen
  dienst voor de scheepvaart
  dienst voor economische recuperatie
  dienst voor het beheer en de vereffening van de duitse verzekeringsinstellingen op het leven
  dienst voor het beheer en vereffening belast met de uitvoering der bepalingen van het vredesverdrag van versailles, in verband met de levensverzekeringsovereenkomsten
  dienst voor maatschappelijke veiligheid voor de zeelieden ter koopvaardij
  dienst voor mobilisatie van het mijnhout
  dienst voor nijverheidsbevordering
  dienst voor onderlinge hulpverlening (o.m.a.)
  dienst voor regeling der binnenvaart
  dienst voor studie- en beroepsoriëntering
  directorium voor de steenkolennijverheid
  dodoensziekenhuis (av)
  domein bokrijk (vzw)
  domein van mariemont
  dotatiefonds voor oorlogspensioenen, ouderdoms- en weduwerentetoeslagen en wezentoeslagen

  naar boven

  E

  eandis (cvba)
  economisch studiebureau voor de provincie antwerpen (vzw)
  economisch en sociaal instituut voor de middenstand
  educatief bosbouwcentrum groenendaal
  edward grey institute oxford (uitsluitend voor wetenschappelijke inrichtingen)
  emissiebank
  erkend regionaal samenwerkingsverband (ERSV) provincie antwerpen (vzw)
  erkend regionaal samenwerkingsverband (ERSV) provincie oost-vlaanderen (vzw)
  esf-agentschap (vzw)
  european association for cooperation
  europees hof voor de rechten van de mens (ehrm) te straatsburg
  europees parlement te luxemburg
  exploitatiedienst van het koloniaal verkeerswezen (o.t.r.a.c.o.)

  naar boven

  F

  federaal agentschap voor nucleaire controle
  federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (fedasil)
  federaal planbureau
  f.o.r.e.a.m.i. (zie koningin elisabeth fonds voor geneeskundige hulp aan de inlanders)
  fonds tot delging der staatsschuld
  fonds tot vergoeding van de, ingeval van sluiting van ondernemingen, ontslagen werknemers
  fonds voor arbeidsongevallen
  fonds voor beroepsziekten
  fonds voor de bezoldiging van scheepsjongens
  fonds voor de financiering van de leningen aan vreemde staten
  fonds voor hoger onderwijsgebouwen en studentenverblijven van het rijk
  fonds voor inlands welzijn
  fonds voor onderlinge bijstand ten bate van geteisterde schippers
  fonds voor scholing, omscholing en sociale herscholing van de mindervaliden
  fonds voor schoolgebouwen en gebouwen in schoolverband van het rijk
  fonds voor weduwen en wezen
  fondsen voor bestaanszekerheid
  food and agriculture organization (dienst van de verenigde naties)

  naar boven

  G

  gemeenschappelijke kas voor de koopvaardij
  gemeenschappelijke kas voor de zeevisserij
  gemeentedienst van belgië
  gemeentekrediet van belgië
  gemeentelijk havenbedrijf antwerpen (autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid)
  gentse maatschappij voor huisvesting
  gewestelijke economische raad van vlaanderen
  gewestelijke investeringsmaatschappij voor vlaanderen
  gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen (gom's)
  gewestelijke samenwerkende maatschappijen voor goedkope woningen
  gezondheidscentrum van de gemeente deurne

  naar boven

  H

  handelsdienst voor ravitaillering
  herdisconterings- en waarborginstituut
  hoge raad voor de middenstand
  hoger normaal instituut voor landbouwhuishoudkunde
  hoofdgroepering ambachtswezen
  hoofdgroepering groothandel en buitenlandse handel
  hoofdgroepering houtnijverheid
  hoofdgroepering kleinhandel
  hoofdgroepering kolennijverheid
  hoofdgroepering textielnijverheid
  hoofdgroepering van het ambachtswezen
  hoog commissariaat voor bescherming der burgerbevolking
  hoog koninklijk commissariaat voor zuid-west-vlaanderen
  houtcentrale
  huisvesting antwerpen (statuten onderzocht in juni 2007)
  hulp- en informatiebureau voor gezinnen van militairen
  hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder belgische vlag
  hulpfonds tot financieel herstel van de gemeenten
  hulpkas voor gezinsvergoedingen
  hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen
  hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  hypotheekbewaarders : de bedienden ervan

  naar boven

  I

  identificatiedienst voor de brusselse agglomeratie
  identificatiedienst voor groot brussel
  igo leuven
  ilvo (ev)
  imec (vzw)
  inbel
  inbo (ev)
  inburgering oost-vlaanderen (vzw)
  info toerisme (vzw)
  inspectiedienst voor voedselvoorziening en rantsoenering
  instelling van verzekering tegen invaliditeit te malmédy
  instelling voor sociale verzekeringen van eupen - malmédy
  instituut der bedrijfsrevisoren
  instituut professor vlerick voor management (de vlerick school voor management) (ion)
  instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw (i.w.o.n.l.) - (de werkgroepen eraan verbonden niet)
  instituut voor economische en sociale studie van het middenstandswezen
  instituut voor gerechtelijke opleidingen (igo) / institut de formation judiciaire (ifj)
  instituut voor opleiding en vorming provincie antwerpen (inovant)
  instituut voor referentiematerialen en -metingen (dienst van de e g) (ministerie: 01/01/1994 - voi: 01/01/1995)
  instituut voor ruimte aeronomie van belgië
  instituut voor scheikundig onderzoek
  instituut voor textiel en confectie van belgië
  instituut voor transport langs de binnenwateren
  instituut voor tropische geneeskunde prins leopold te antwerpen
  instituut voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden
  instituut voor veterinaire keuring
  instituut voor wegtransport
  instituut voor wetenschappelijk onderzoek in midden-afrika
  integan
  interregies s.v. te brussel
  interbrugse maatschappij voor de huisvesting (cv)
  intercommunaal rustoord sint-antonius (peer)
  intercommunale denderoord - rustoord voor mindervalide bejaarden te geraardsbergen-overboelare s.v
  intercommunale grondbeleid en expansie antwerpen (igean)
  intercommunale haviland
  intercommunale leiedal kortrijk
  intercommunale maatschappij van de linker scheldeoever te antwerpen (i.m.a.l.s.o.)
  intercommunale maatschappij van de toegangswegen tot de luchthaven van brussel
  intercommunale maatschappij voor hulp aan gehandicapten en voor jeugdbescherming in limburg (igl)
  intercommunale olympos c v dendermonde
  intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de kempen (iok)
  intercommunale provinciale electriciteitsmaatschappij voor de provincie limburg (interelectra - hasselt)
  intercommunale vennootschap antwerpse waterwerken n.v.
  intercommunale vereniging van regies voor distributie en energie - r.d.e
  intercommunale vereniging voor afvalbeheer in gent en omstreken
  intercommunale vereniging voor crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen
  intercommunale vereniging voor de autoweg e3
  intercommunale vereniging (maatschappij) voor hulp aan gehandicapten (en voor jeugdbescherming) in limburg (igl)
  intercommunale vivaqua
  intercommunale voor huisvuilverwerking en milieuzorg 'durme-moervaart'
  intercommunale voor medico sociale instellingen van de rupelstreek
  intercommunale voor preventie, selectieve inzameling en verwerking van afvalstoffen
  intercommunale voor teledistributie van het gewest antwerpen s.v.
  intercommunale voor vuilverwijdering en -verwerking voor oostende en ommeland (ivoo)
  intercommunale watermaatschappij van brugge
  intercommunale watermaatschappij van brussel
  interelectra (cvba)
  intergemeentelijk opbouwwerk arrondissement leuven (igo) (vzw)
  intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest mechelen en omgeving (igemo) (cvba)
  internationaal cultureel centrum te antwerpen
  international centre for the study of the preservation and restoration of cultural property (iccrom)
  igo

  naar boven

  J

  jan palfijn ziekenhuis, gent
  jeugdbeschermingscomités
  jeugdtheater van antwerpen
  jint (vzw)
  jobstudent in een openbare dienst

  naar boven

  K

  kabinet van een minister
  kamers voor ambachten en neringen
  kas der geneeskundige verzorging van de nationale maatschappij der belgische spoorwegen
  kas van leningen aan de gezinnen van belgische zeelieden
  kas voor schadeloosstelling in geval van epidemische veeziekten van malmédy
  kasteel van gaasbeek
  kasteel van mariemont
  katholiek documentatie- en onderzoekscentrum te leuven (ku leuven) (ministerie: 01/01/1994 - voi: 01/01/1995)
  katholieke universiteit leuven (ministerie: 01/01/1994 - voi: 01/01/1995)
  kempische steelkoolmijnen nv (vanaf 10/06/1981)
  kerkfabrieken
  kolendirectorium
  koloniaal fonds voor bediendentoelagen
  koloniaal invaliditeitsfonds
  koloniale kas voor werknemerspensioenen en gezinstoelagen
  koloniale verzekeringskas
  koning albert fonds
  koningin elisabeth fonds voor geneeskundige hulp aan de inlanders
  koninklijk belgisch instituut voor natuurwetenschappen
  koninklijk belgisch koloniaal instituut
  koninklijk instituut van meesen
  koninklijk instituut voor aarde- en ruimtewetenschappen
  koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium
  koninklijk instituut voor nationale wetenschappelijke en culturele instellingen
  koninklijk meteorologisch instituut te ukkel
  koninklijk museum van midden afrika
  koninklijk museum voor schone kunsten te antwerpen
  koninklijk natuurhistorisch museum
  koninklijk weerkundig instituut
  koninklijke academie voor franse taal en letterkunde
  koninklijke academie voor overzeese wetenschappen
  koninklijke academie voor schone kunsten te antwerpen
  koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van belgië
  koninklijke bibliotheek van belgië
  koninklijke commissie der beschermingscomités
  koninklijke conservatoria van antwerpen, brussel, gent, luik en bergen
  koninklijke hulp- en voorzorgskas ten behoeve der slachtoffers van arbeidsongevallen
  koninklijke instelling van mesen
  koninklijke muntschouwburg (niet voor de periode van 06/03/1947 tot 30/06/1950)
  koninklijke musea voor kunst en geschiedenis
  koninklijke musea voor schone kunsten van belgië
  koninklijke nederlandse schouwburg en jeugdtheater van antwerpen (+ reizend volkstheater)
  koninklijke opera te gent (vanaf 10.07.1973)
  koninklijke schenking
  koninklijke sterrenwacht
  koninklijke vlaamse academie voor geneeskunde
  koninklijke vlaamse academie voor taal en letterkunde
  koninklijke vlaamse opera te antwerpen
  korea vrijwilligers
  kredietmaatschappij voor kolonisten
  kringwinkel midden west-vlaanderen vzw
  kruispuntbank van de sociale zekerheid
  kulturele vereniging van sint pieters woluwe

  naar boven

  L

  laboratorium voor scheikundige onderzoekingen te tervuren
  landbouwekonomisch instituut (vanaf 15/05/1970)
  limburgse economische raad
  limburgse intercommunale voor milieubeheer
  limburgse raad voor samenlevingsopbouw (liso) (vzw)
  liquidatie bureau

  naar boven

  M

  maatschappij der brugse vaart- en haveninrichtingen
  maatschappij der brugse zeevaartinrchtingen
  maatschappij voor het intercommunaal vervoer te antwerpen (vanaf 01/01/1963)
  maatschappij voor het intercommunaal vervoer te brussel (vanaf 01/01/1946)
  maatschappij voor het intercommunaal vervoer te gent (vanaf 20/05/1961)
  materniteit der bijloke te gent
  max mobiel (vzw)
  medisch sociale intercommunale vereniging lemberge (cv)
  mentor - centrum voor opleiding en individuele begeleiding (vzw)
  mijnen nv (diensten gepresteerd vanaf 10 juni 1981)
  mijnschool te bergen
  militair auditoraat
  militair geografisch instituut
  ministeriële kabinetten
  monumentenwacht oost-vlaanderen (vzw)
  muntwerkplaatsen
  musea en erfgoed antwerpen (vzw)
  muziekcentrum de bijloke gent (vzw)

  naar boven

  N

  naamloze maatschappij der brusselse vaart- en haveninrichtingen
  naamloze vennootschap "het militair tehuis"
  naamloze vennootschap "zeekanaal en haveninrichtingen van brussel"
  nationaal centrum voor wetenschappelijke en technische documentatie
  nationaal fonds voor de letterkunde
  nationaal fonds voor wetenschappelijk onderzoek (ministerie: 01/01/1994 - voi: 01/01/1995)
  nationaal gedenkteken van het fort van breendonk
  nationaal geografisch instituut
  nationaal hoger instituut voor bouwkunst te antwerpen
  nationaal hoger instituut voor schone kunsten te antwerpen
  nationaal hulp- en voedingscomité
  nationaal hulpfonds voor de huishoudelijke heruitrusting der werknemers
  nationaal hulpkorps
  nationaal instituut tot bevordering van de huisvesting
  nationaal instituut voor criminalistiek en criminologie (NICC)
  nationaal instituut voor de extractiebedrijven
  nationaal instituut voor de huisvesting
  nationaal instituut voor de lichamelijke opvoeding en de sport (nilos)
  nationaal instituut voor de steenkoolnijverheid
  nationaal instituut voor diergeneeskundig onderzoek
  nationaal instituut voor landbouwindustrie van belgisch-congo
  nationaal instituut voor landbouwkrediet (tot 31/10/92 - vanaf 01/11/1992 geprivatiseerd)
  nationaal instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers
  nationaal mijninstituut te pâturages
  nationaal onderzoeksinstituut voor arbeidsomstandigheden
  nationaal orkest van belgië
  nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers
  nationaal studiefonds
  nationaal toelagenfonds voor bedienden
  nationaal waarborgfonds inzake kolenmijnschade
  nationaal werk van de wezen, weduwen en bloedverwanten in opgaande linie van de oorlogsslachtoffers (n.w.w.w.b.o.)
  nationaal werk voor hulpverlening
  nationaal werk voor kinderwelzijn
  nationaal werk voor oorlogsinvaliden
  nationaal werk voor oorlogswezen
  nationaal werk voor oudstrijders en oorlogsslachtoffers
  nationaal werk voor oudstrijders, weggevoerden en politieke gevangenen
  nationaal werk voor wezen van de arbeidsslachtoffers
  nationale arbeidsraad
  nationale bank van belgië (een discontokantoor van de nationale bank niet)
  nationale compensatiekas voor kindertoeslagen
  nationale delcrederedienst
  nationale dienst voor afzet van land- en tuinbouwprodukten
  nationale dienst voor kunstmatige leden
  nationale hogere school voor bouwkunst en sierkunsten
  nationale investeringsmaatschappij
  nationale kas voor bediendenpensioenen
  nationale kas voor beroepskrediet
  nationale kas voor oorlogspensioenen
  nationale kas voor ouderdoms-, weduwerente- en wezentoeslagen
  nationale landbouw- en voedingscorporatie
  nationale landmaatschappij
  nationale loterij
  nationale maatschappij der belgische spoorwegen
  nationale maatschappij der waterleidingen
  nationale maatschappij van buurtspoorwegen
  nationale maatschappij voor de huisvesting
  nationale maatschappij voor de herstructurering van de nationale sectoren
  nationale maatschappij voor de kleine landeigendom
  nationale maatschappij voor goedkope woningen en woonvertrekken
  nationale maatschappij voor krediet aan de nijverheid
  nationale onderlinge kas voor kindertoeslagen
  nationale plantentuin van belgië
  nationale vereniging van industriëlen en handelaars voor het herstel van oorlogsschade
  nationale verrekenkas voor gezinsvergoedingen
  nationale zuiveldienst
  navorsings- en studiecentrum voor de geschiedenis van de tweede wereldoorlog
  nederlandse taalunie (internationaal samenwerkingsverband)
  niras (nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen)
  NT Gent (instelling van openbaar nut)

  naar boven

  O

  officieel betaalorganisme voor werkloosheidsvergoedingen
  omob (onderlinge maatschappij der openbare besturen), thans ethias nv
  onderlinge hulpkas voor kindertoeslagen
  ondernemingsraden
  onthaal nieuwkomers oost-vlaanderen (vzw)
  openbare kas van lening
  opleidings- en vormingsinstituut voor overheidspersoneel (ovo)
  orde der advocaten
  orde der apothekers
  orde der architecten
  orde der geneesheren
  orde der veeartsen
  orde van notarissen

  naar boven

  P

  paleis voor schone kunsten te brussel
  participatiefonds (instelling van openbaar nut)
  passieve luchtbescherming
  patrimonium van het koninklijk belgisch instituut voor natuurwetenschappen
  patrimonium van het nationaal instituut voor diergeneeskundig onderzoek
  patrimonium van het rijksstation voor landbouwtechniek te merelbeke
  pensioenkassen voor zelfstandigen erkend bij kb
  pensioenkas voor private bedienden te malmédy
  planbureau
  polders en de verenigingen van polders
  polders en wateringen
  pool van de zeelieden ter koopvaardij
  proefbank voor vuurwapens
  promotie afzet (vzw)
  promotie van nieuwe technologieën (protech) (vzw)
  promotie van vlaamse landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten (tot 31 december 1996) (vzw)
  propagandavereniging voor visverbruik
  provinciaal bezigheidshome "de waaiberg" te gits (vzw)
  provinciaal centrum voor organisatieontwikkeling (vzw)
  provinciaal comité voor de melkkwaliteit te rumbeke
  provinciaal instituut voor brandweer- en ambulanciersopleidingen (vzw)
  provinciaal instituut voor diep-oligofrenen "pido" (vzw)
  provinciaal instituut voor diep-oligofrenen "ons erf" (vzw)
  provinciaal instituut voor technisch onderwijs (provincie antwerpen)
  provinciaal sport- en recreatiecentrum 'de nekker' te mechelen (vzw)
  provinciaal verbond voor toerisme in limburg (vzw)
  provinciale commissariaten voor 's lands wederopbouw
  provinciale intercommunale drinkwatermaatschappij der provincie antwerpen (p.i.d.p.a.)
  provinciale intercommunale electriciteitsmaatschappij van limburg (interelectra)
  proximus mobile

  naar boven

  Q

  ---

  naar boven

  R

  regie der belgische rijkskoel- en vriesdiensten (refribel)
  regie der gebouwen
  regie der luchtwegen
  regie voor maritiem transport
  regie der posterijen
  regie van het zeewezen
  regie van telegraaf en telefoon
  regionaal landschap haspengouw (vzw)
  regionaal landschap lage kempen (vzw)
  regionaal landschap meetjesland (vzw)
  regionaal landschap noord-hageland (vzw)
  regionaal landschap schelde-durme (vzw)
  regionaal landschap vlaamse ardennen (vzw)
  regionale comité's voor beroepsopleiding
  regionale milieuzorg houthalen-helchteren
  reizend volkstheater
  rentefonds
  reproductiefonds vlaamse musea (nv publiek recht)
  rijksarbeidersambt
  rijksconservatorium te bergen
  rijksdienst voor arbeidsbemiddeling en werkloosheid
  rijksdienst voor arbeidspensioenen
  rijksdienst voor arbeidsvoorziening
  rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
  rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers
  rijksdienst voor kinderbijslag voor zelfstandigen
  rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid
  rijksdienst voor pensioenen
  rijksdienst voor samenordening der gezinsvergoedingen
  rijksdienst voor sociale zekerheid
  rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
  rijksdienst voor werknemers
  rijksdienst voor werknemerspensioenen
  rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen
  rijksfonds voor verzekering tegen ziekte en invaliditeit
  rijkshogere school voor bouwkunst en sierkunsten
  rijkshoger normaal instituut voor landbouwhuishoudkunde
  rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
  rijksinstituut voor grondmechanica
  rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen
  rijkslandbouwhogeschool te gembloux
  rijkslandbouwhogeschool te gent
  rijksproefstation voor veredeling der aardappelteelt te libramont
  rijksproefstation voor veredeling der aardappelteelt te orgeo
  rijksstation voor boerderijbouwkunde te gembloux
  rijksstation voor insectenleer te gembloux
  rijksstation voor landbouwgenie te gembloux
  rijksstation voor landbouwscheikunde en natuurkunde te gembloux
  rijksstation voor opzoekingen voor boskweek te gembloux
  rijksstation voor plantenveredeling te gembloux
  rijksstation voor plantenveredeling te melle
  rijksstation voor plantenziektenkunde te gembloux
  rijksstation voor zeevisserij
  rijksuniversitair centrum antwerpen
  rijksuniversiteit gent
  rijkszuivelstation te gembloux
  rijkszuivelstation te gent
  rode kruis van belgië (uitsluitend voor de duur van de oorlog)
  rondreizende landbouwhuishoudscholen

  naar boven

  S

  sabena
  sabena flight academy (vzw)
  samenwerking vlaams water (vzw)
  samenwerkingsorgaan duin- en bollenstreek
  scheepvaartdienst
  secretaris van een voorzitter van een erkende politieke fractie van de vlaamse raad - kamer van volksvertegenwoordigers
  scholengroep 20 - basisschool klim op zandbergen
  schoolopbouwwerk - Antwerpen (vzw)
  sint-niklase sport-, spel- en rekreatiecentra (vzw)
  smals-mvm (vzw)
  sociaal bedrijvencentrum maasmechelen (vzw)
  sociaal verhuurkantoor laarne-wetteren-wichelen (vzw)
  sociaal verhuurkantoor meetjesland (vzw)
  sociale huisvestingsmaatschappij het lindenhof (cvba)
  sociale investeringsmaatschappij voor limburg (sim)
  speciaal bureau van de commissie inzake controle en betwiste zaken (voor kinderbijslagen)
  speciaal bureau voor samenordening der gezinsvergoedingen
  speciaal fonds voor de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen
  speciaal fonds voor de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen ingevolge oorlogsfeiten
  speciale onderlinge kas voor de binnenscheepvaart en 't slepen
  speciale onderlinge kas voor de handel en ambachten van rondtrekkenden, de marktkramerij en de beroepen door het kermisvolk uitgeoefend
  speciale onderlinge kas voor gezinsvergoedingen voor de diamantindustrie en de diamanthandel
  speciale onderlinge kas voor kindertoelagen ten behoeve van de werkgevers en niet loontrekkende arbeiders van de binnenscheepvaart en 't slepen
  speciale onderlinge kas voor kindertoelagen ten behoeve van de werkgevers en niet loontrekkende arbeiders van de diamantindustrie en de diamanthandel
  speciale onderlinge kas voor kindertoeslag voor de beroepen door rondtrekkenden uitgeoefend
  speciale onderlinge kas voor kindertoeslagen ten behoeve van de werkgevers en niet loontrekkende arbeiders van de handel en ambachten van rondtrekkenden van de marktkramerij en van de beroepen door het kermisvolk uitgeoefend
  specialisatiebeurs bij het instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw (ministerie: 01/01/1994 - voi: 01/01/1995)
  sport bocholt (vzw)
  sport mortsel (vzw)
  sport waasmunster (vzw)
  staatshandelskantoor en drogerij van boszaden te groenendaal
  stadsbedrijven e.g.w. te gent
  steun- en voorzorgskas ten behoeve van de door arbeidsongevallen getroffenen
  steuncomité militaire gemeenschap in duitsland (vzw)
  steunfonds voor werklozen
  stichting dorp, stad en land te rotterdam
  stichting gehandicaptenzorg provincie antwerpen (vzw)
  stichting gouverneur kinsbergen - gehandicaptenzorg provincie antwerpen (vzw)
  stichting vlaams erfgoed (vzw)
  stichting welzijnszorg provincie antwerpen (vzw)
  streekplatform haspengouw (vzw)
  strijdersfonds
  studiecommissie voor gezondheidsbeleid

  naar boven

  T

  T-groep (nv)
  taxipost (nv)
  technologische innovatiecel voor vlaanderen (vzw)
  textielbureau
  textielcentrale
  toelagenfonds voor bedienden
  toerisme oostende (vzw)
  toerisme oost-vlaanderen (vzw)
  TUC rail
  tussengemeentelijke electriciteitsvereniging van berg, kampenhout, perk en peutie
  tussengemeentelijke maatschappij der vlaanderen voor waterbedeling
  tussengemeentelijke maatschappij der vlaanderen voor watervoorziening (TMVW)

  naar boven

  U

  unie-k (vzw)
  universitair centrum limburg
  universitair instituut voor overzeese gebiedsdelen
  universitair verplegingscentrum sint-pieter - ziekenhuisvereniging van brussel
  universitair ziekenhuis gent
  universitair ziekenhuis antwerpen
  universitaire faculteiten sint ignatius (ministerie: 01/01/1994 - voi: 01/01/1995)
  universitaire instelling antwerpen
  universitaire ziekenhuizen leuven (ministerie: 01/01/1994 - voi: 01/01/1995)
  universiteit van amsterdam - instituut voor de lerarenopleiding
  universiteit van belgisch-congo en ruanda-burundi (van 01/10/1958 tot 30/03/1961)
  universiteitspatrimonium van de rijksuniversiteiten
  universiteitsvermogen van de rijksuniversiteiten

  naar boven

  V

  vast bureau voor nationale werken voor oorlogsgetroffenen
  vclb west-limburg
  vclb midden-limburg
  vclb regio hasselt
  vclb diest-tessenderlo
  vereffeningscomité der organismen en diensten opgericht tijdens de vijandelijke bezetting
  vereffeningsdiensten van de "vrijwillige arbeidsdienst voor vlaanderen"
  verenigde commissies voor de cultuur
  vereniging diestse ziekenhuizen (vzw)
  vereniging ons tehuis voor zuid-west-vlaanderen (vzw)
  vereniging van belgische steden en gemeenten (vzw)
  vereniging van de vlaamse provincies
  vereniging van openbare verzorgingsinsyellingen te brussel
  vereniging van vlaamse steden en gemeenten (vzw)
  vereniging vlaamse jeugddiensten (vvj) - vlaamse instelling voor jeugdbeleid (vzw)
  vereniging voor de studie van de rationalisatie in de bouwnijverheid
  vereniging voor openbaar groen (vzw)
  vereniging voor opleidingsprogramma's in het buitenland
  vermogen voor het nationaal instituut voor diergeneeskundig onderzoek
  vertrouwenscentrum kindermishandelig antwerpen (vzw)
  verzekeringsinstelling der private bedienden te malmédy
  verzekeringsinstelling tegen landbouwongevallen te malmédy
  verzekeringsinstelling tegen nijverheidsongevallen te malmédy
  verzekeringskas van het gewezen personeel in afrika
  virga jesse ziekenhuis (autonome verzorgingsinstelling)
  vlaams bureau voor sportbegeleiding (vlabus) (vzw)
  vlaams coördinatiecentrum mestverwerking (vcm) (vzw)
  vlaams instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie (iwt)
  vlaams instituut voor de zee (vliz) (vzw)
  vlaams interuniversitair instituut voor biotechnologie
  vlaams ondersteuningsscentrum voor de basiseducatie (vzw)
  vlaams ouderen overleg komitee (voor prestaties tussen 01.07.2005 en 31.12.2009) (vzw)
  vlaamse academie voor taal- en letterkunde
  vlaamse dienst voor agromarketing (tot 31/03/1997 - vanaf 01/04/1997 geprivatiseerd)
  vlaamse hogescholenraad (vlhora) (vzw)
  vlaamse interuniversitaire raad (vlir) (instelling van openbaar nut)
  vlaamse kunstcollectie (vzw)
  vlaamse stichting verkeerskunde
  vlaamse vereniging voor ontwikkelingssamenwerking en technische bijstand (vzw) (zie voetnoot)
  vlerick leuven gent management school (stichting van openbaar nut)
  vluhr (vlaamse universiteiten en hogescholenraad)
  voorlopig steunfonds voor onvrijwillige werklozen
  voorlopig steunfonds voor werklozen
  voorschottenfonds voor schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen van grondwater
  voorzorgs- en hulpkas voor zeevarenden onder belgische vlag
  voorzorgsfonds ten behoeve van door beroepsziekten getroffenen
  vreemdelingenlegioen (frans leger)
  vrij centum voor leerlingenbegeleiding "het meetjesland' (vzw)
  vrije gesubsidieerde psycho-medische sociale centra (titularis van een ambt, dat rechtstreeks door middel van een weddetoelage bezoldigd wordt)
  vrije universiteit brussel (ministerie: 01/01/1994 - voi: 01/01/1995)
  vrijwillige arbeidsdienst voor vlaanderen

  naar boven

  W

  waals fonds van voorschotten voor het herstel van de schade veroorzaakt door grondwaterwinningen en oppompingen
  waalse dienst voor beroepsopleiidng en arbeidsbemiddeling (forem) (instelling van openbaar nut)
  wapenproefbank
  watering " het schulensbroek " te linthout
  waterzuiveringsmaatschappij bekken van de schelde
  waterzuiveringsmaatschappij van het kustbekken
  waterzuiveringsmaatschappij van maas, seine en rijn
  weeshuis sint-jozef, stichting joseph de namur
  wegenfonds
  westtoerisme (vzw)
  westvlaamse electriciteitsmaatschappij (vzw)
  westvlaamse intercommunale voor economische expansie en reconversie
  westvlaamse intercommunale voor huisvestingsbeleid
  westvlaamse intercommunale voor technisch advies en bijstand voor ruimtelijke ordening
  westvlaamse vereniging voor de vrije tijd (vzw)
  westvlaams instituut voor de vorming van overheidspersoneel - wivo
  wetenschappelijk instituut volksgezondheid
  wetenschappelijk instituut volksgezondheid louis pasteur
  wetenschappelijk medewerker bij een erkende politieke fractie van de vlaamse raad - kamer van volksvertegenwoordigers
  winterhulp

  naar boven

  X

  ---

  naar boven

  Y

  ---

  naar boven

  Z

  zeemanshuis (stichting h. en i. godtschalck)
  zeewetenschappelijk instituut
  zelfstandige kas voor oorlogsschade
  zeven bronnen te dworp (vzw)
  ziekenhuis oost-limburg
  ziekenhuisvereniging van brussel - universitair verplegingscentrum sint-pieter
  ziekenhuisvereniging van brussel en schaarbeek - universitair verplegingscentrum brugmann
  zorgbedrijf antwerpen (vereniging van publiek recht)
  zorgbedrijf leuven

  naar boven

  * Voorgaande diensten als VVOB-coöperant: Ingevolge rechtspraak van het Arbeidshof te Brussel worden de overeenkomsten tussen de vzw ‘Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand’ (VVOB) en de VVOB-coöperanten
  afgesloten vóór 1996, juridisch beschouwd als arbeidsovereenkomsten, waardoor de diensten gepresteerd in het kader van een dergelijke VVOB-overeenkomst in aanmerking kunnen genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.