Alle onroerende goederen in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, die niet meer op een nuttige wijze kunnen worden aangewend voor het functioneel doel waarvoor ze werden bestemd en waaraan er geen nieuwe bestemming kan worden gegeven, worden gecentraliseerd bij het Team Vastgoed met het oog op de optimale valorisatie ervan.

Het Team Vastgoed adviseert, staat in voor de afhandeling van deze valorisatiedossiers en waakt erover dat de toepasselijke procedures worden nageleefd en een marktconforme prijs wordt betaald.

De omzendbrief VR 2017/42 van 12 mei 2017 (“omzendbrief domeinbeheer”) regelt de (interne) procedures die de entiteiten dienen te volgen indien zij de bestemming van een onroerend goed in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest willen wijzigen of een onroerend goed aan zijn bestemming willen onttrekken. Dit werd duidelijk gemaakt in een handige procesflow.

Het decreet van 30 november 2018 betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest  beschrijft het juridisch kader waarbinnen de onroerende goederen in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest (extern) kunnen worden vervreemd bij wijze van verkoop of ruiling.

Interne en publieke vastgoedmarkt raadplegen

Andere vastgoedopportuniteiten