chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Van A tot Z

  Ga naar beginletter:

  A B C D E F G H I J K L M
  N O P Q R S T U V W X Y Z

  A

  aansprakelijkheid - info federale regelgeving
  - handleiding contractuelen: aansprakelijkheid contractuele personeelsleden DVO
  aanwerving - subweb rekrutering en selectie
  - VPS, deel III
  - tabel

  (geldig vanaf 1 juli 2017)
  - aanwerving kaderfuncties en specifieke profielen
  - info federale regelgeving

  administratief rechtscollege - personeelsstatuten administratieve rechtscolleges
  administratieve anciënniteit - webpagina anciënniteit
  - VPS, deel VI, titel 3
  valorisatie van voorgaande prestaties
  administratieve loopbaan - subweb loopbaan
  - VPS, deel VI
  advies RvState onmogelijkheid - advies 64951/3
  adoptieverlof - info federale regelgeving
  - zie trefwoord "opvangverlof"
  affectatie - modelbesluiten affectatie
  afzetting - zie trefwoord "tuchtstraf"
  agentschapsspecifiek besluit - procedure voor vaststellen ASB
  - overzicht agentschapsspecifieke besluiten
  alcohol- en drugsbeleid - omzendbrief BZ 2011/3
  algemeen directeur - webpagina topkader
  - VPS, deel V, titel 1, 4 en 5
  - modeldocumenten aanstelling en ontslag algemeen directeur
  - modelcontracten algemeen directeur
  algemeen personeelsbeheer - generieke personeelsregelgeving
  - besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020
  alternerende opleidingen

  - info federale regelgeving

  - modelovereenkomst van alternerende opleiding

  ambtsneerlegging - zie trefwoord "ontslag"
  Amsterdam (vergoeding voor het werken in) - VPS, deel VII, titel 3, hoofdstuk 9
  anciënniteit - webpagina anciënniteit
  - VPS, deel VI, titel 3 - administratieve anciënniteit
  - VPS, art. VII 2 - geldelijke anciënniteit
  - valorisatie van voorgaande prestaties
  - impact van verloven op anciënniteit
  APKB - KB van 22 december 2000, zoals gewijzigd 
  arbeidshandicap - omzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/9
  arbeidsmarkttoelage - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 20
  arbeidsongeschiktheid - info federale regelgeving
  arbeidsongeval

  - webpagina arbeidsongevallen
  - richtlijn DVO/DBZ/GDPB/2007/1
  - info federale regelgeving

  arbeidsovereenkomst - modelcontracten
  - info federale regelgeving
  arbeidsreglement - model arbeidsreglement
  - overzicht arbeidsreglementen DVO
  arbeidstijd - info federale regelgeving
  arrondissementscommissaris - personeelsstatuut arrondissementscommissarissen
  - modeldocumenten arrondissementscommissarissen
  arts(-specialist) (toelage) - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 20
  auteursrecht - VPS, deel II, hoofdstuk 2

  naar boven

  B

  bedienaar der eredienst - regelgeving bedienaars der erediensten en moreel consulenten
  bedrijfsvoorheffing - info federale regelgeving
  bedrijfswagen - zie trefwoord "dienstvoertuig"
  beeldschermwerk - zie trefwoord: "bril (aanschaf van)"
  - zie trefwoord: "ergonomie"
  begrafenisvergoeding - webpagina begrafenisvergoeding
  - VPS, deel VII, titel 4, hoofdstuk 1
  - info federale regelgeving
  begrotingscontrole en -opmaak - BVR van 19 januari 2001, zoals gewijzigd
  belastingaangifte - webpagina fiscale fiche en belastingen
  belastingaangifte abonnement woon-werkverkeer

  - richtlijn DVO/DBZ/AR/2007/2webpagina fiscale fiche en belastingen

  beleidsdomein - overzicht 13 beleidsdomeinen binnen de Vlaamse overheid
  beleidsraad - model van huishoudelijk reglement
  beloningsbeleid - omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/18
  beroepsprocedure functieclassificatie - webpagina beroepsprocedure functieclassificatie
  - VPS, deel I, titel 1 (art. I 4ter, I 4quater, I 14bis)
  beroepsinlevingsovereenkomsten - webpagina stage- en leerwerkplaatsen
  - regelgeving beroepsinlevingsovereenkomsten
  beslag - info federale regelgeving
  BET-toelage - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 7
  bevallingsverlof - zie trefwoord "moederschapsrust"
  bevoegdheidsbesluit

  Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014  (link is external)   tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering (gecoördineerde versie)

  bevordering

  - webpagina bevordering
  - bijkomende informatie over N-2 procedure (directeur) en andere bevorderingen binnen het niveau
  - VPS, deel VI, titel 5
  - modeldocumenten N-2 procedure (directeur) en andere bevorderingen binnen het niveau

  bevorderingspremie - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 9
  bijkomende of specifieke opdrachten - MB van 14 mei 2008, zoals gewijzigd
  bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid - webpagina verlof voor bijstand
  - VPS, deel X, titel 6, hoofdstuk 3
  bijzondere jeugdzorg (toelage) - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 1
  binnenlandse dienstreis - webpagina binnenlandse dienstreizen
  - VPS, deel VII, titel 3, hoofdstuk 2
  blaam - zie trefwoord "tuchtstraf"
  breedbandaansluiting - webpagina breedbandaansluiting
  - VPS, deel VII, titel 4, hoofdstuk 11
  bril (aanschaf van) - omzendbrief KB/BZ/2017/2
  buitenlandse dienstreis - webpagina buitenlandse dienstreizen
  verzekering buitenlandse dienstreizen
  buitenlandpersoneel - VPS, deel VI, titel 9, hoofdstuk 3
  - VPS, deel VII, titel 3, hoofdstuk 8
  ministerieel besluit van 19 september 2013
  - omzendbrief BZ/IV 2013/1
  verzekering in buitenland verblijvend personeel

  naar boven

  C

  CO2-taks - gebruik van een dienstvoertuig (fiscale aspecten en CO2-taks)
  CEEO - BVR van 6 februari 2009
  compenserende toelage - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 19
  contract - modelcontracten
  cultuurcheque - info federale regelgeving
  cumulatie van beroepsactiviteiten

  - webpagina cumulatie
  VPS, deel II, hoofdstuk 4
  modelformulier voor aanvraag cumulatie beroepsactiviteiten 

  cumulatiebepalingen toelagen - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 4

  naar boven

  D

  dagvergoeding - zie trefwoord "binnenlandse dienstreis"
  - zie trefwoord "buitenlandse dienstreis"
  deeltijdse prestaties - webpagina verlof voor deeltijdse prestaties
  - VPS, deel X, titel 5
  delegatiebesluit - delegatiebesluiten aan hoofden departementen en aan hoofden IVA's, zoals gewijzigd
  deontologische code - webpagina deontologische code
  - zie omzendbrief BZ 2011/6
  deontologische rechten en plichten - VPS, deel II, hoofdstuk 1
  dienstaanwijzing

  - webpagina wijziging dienstaanwijzing
  - modelbesluiten (wijziging) dienstaanwijzing

  dienstanciënniteit - webpagina anciënniteit
  - VPS, deel VI, titel 3
  - valorisatie van voorgaande prestaties
  dienstmededeling - subweb omzendbrieven, dienstmededelingen, richtlijnen en ministeriële besluiten
  dienstreis - zie trefwoord "binnenlandse dienstreis"
  - zie trefwoord "buitenlandse dienstreis"
  - zie webpagina dienstreizen
  dienstvoertuig

  - webpagina dienstvoertuigen
  - omzendbrief BZ 2013/3
  - VPS, deel V, titel 1, hoofdstuk 5, art. V 12 §2 5°
  - VPS, deel V, titel 2, hoofdstuk 3, art. V 29 §3
  - VPS, deel VII, titel 4, hoofdstuk 13 – privégebruik van een dienstwagen
  - gebruik van een dienstvoertuig (fiscale aspecten en CO2-taks)
  - verkeersboetes: solidariteitsbijdrage en fiscale benadering
  - info federale regelgeving

  dienstvrijstelling - webpagina dienstvrijstellingen
  - VPS, deel X, titel 13
  diplomavoorwaarde - koppeling diploma - administratief niveau
  - ministerieel besluit knelpuntfuncties van 15 juni 2009
  drugsbeleid - zie trefwoord "alcohol- en drugsbeleid"

  naar boven

  E

  ecocheque - info federale regelgeving
  eenheidsstatuut arbeiders en bedienden - analyse eenheidsstatuut
  - veelgestelde vragen eenheidsstatuut
  eervol ontslag - modelbesluiten ontslag
  EFI-regeling (economische en financiële informatie) - zie trefwoord "vakbond (doorgeven van informatie)"
  EHBO - omzendbrief KKBJ/AGO 2021/1
  eindejaarstoelage - webpagina eindejaarstoelage
  - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 2
  eindemandaatregeling - eindemandaatregeling kaderfuncties
  - VPS, bijlage 6
  elektronische handtekening - info federale regelgeving
  eretekens

  - webpagina eretekens
  - handleiding eretekens
  - omzendbrief BZ 2013/2
  richtlijn DVO/DBZ/PRG/2006/1
  - info federale regelgeving

  ergonomie - subweb ergonomie
  - richtlijn KB/BZ/2020/1
  evaluatie - webpagina PLOEG
  - VPS, deel IV
  - praktische gids voor het toekennen van loopbaanvertragingen en onvoldoendes 
  EVC - webpagina EVC
  expatriatievergoeding - VPS, deel VII, titel 3, hoofdstuk 4
  externe mobiliteit - webpagina externe mobiliteit
  - VPS, deel VI, titel 4, hoofdstuk 2bis
  - tabel loopbaanvergelijking 'lokale besturen-Vlaamse overheid' 

  naar boven

  F

  federale regelgeving - info federale regelgeving
  feestdag - webpagina jaarlijkse vakantie en feestdagen
  - VPS, deel X, titel 2
  fietsvergoeding - webpagina woon-werkverkeer (elektrische) fiets
  - VPS, deel VII, titel 4, hoofdstuk 4
  - omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/10
  - modelformulier voor aanvraag fietsvergoeding
  forfaitaire vergoeding voor reis- en maaltijdkosten loodspersoneel - VPS, deel VII, titel 3, hoofdstuk 6
  functieclassificatie - webpagina functieclassificaties
  - VPS, deel I, titel 1 (art. I 4bis, I 4ter, I 4quater)
  functiewijziging - VPS, deel VI, titel 6
  functionele loopbaan

  - webpagina anciënniteit
  - VPS, deel VI, titel 8

  functioneringsevaluatie - zie trefwoord "evaluatie"
  functioneringstoelage - webpagina prestatietoelage
  - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 8

  naar boven

  G

  gebouwbeheer - zie trefwoord "vastgoedbeheer"
  gedragscode (bij uitvoering selecties) - richtlijn DVO/BZ/P&O/2009/1
  geheimhoudingsplicht - webpagina geheimhoudingsplicht
  - VPS, art. II 2 §1
  geldelijk statuut - subweb verloning en voordelen
  - VPS, deel VII
  geldelijke anciënniteit - webpagina anciënniteit
  - VPS, art. VII 2
  - omzendbrief DVO/BZ/P&O/2010/2
  - valorisatie van voorgaande prestaties
  generatiepact - info federale regelgeving
  gesco-premie - webpagina gesco-premie
  gevaartoelage - webpagina gevaartoelage
  - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 7
  - VPS, bijlage 7
  - omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/17
  - modelformulier voor aanvraag gevaartoelage
  gewaarborgde minimumbezoldiging - VPS, deel VII, titel 1, hoofdstuk 1, art. VII 5
  geweld op het werk - zie trefwoord "ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk"
  gewestelijk ontvanger

  - ministerieel besluit van 20 februari 2013
  - opgeheven personeelsstatuut

  gezagvoerderstoelage - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 4
  graadanciënniteit - webpagina anciënniteit
  - VPS, deel VI, titel 3
  - valorisatie van voorgaande prestaties
  graadverandering - webpagina graadverandering
  - VPS, deel VI, titel 6
  graden - VPS, deel VI, titel 2

  naar boven

  H

  haardtoelage - webpagina haard- en standplaatstoelage
  - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 1
  - modelformulier voor aanvraag haardtoelage
  herplaatsing - webpagina herplaatsing
  - VPS, deel VI, titel 4, hoofdstuk 1
  - MB en huishoudelijk reglement herplaatsingsorgaan
  - herplaatsingsregeling topkader n.a.v. BBB
  hiërarchische indeling der graden - VPS, deel VI, titel 2
  hoofd secretariaatspersoneel strategische adviesraad - webpagina hoofd secretariaatspersoneel strategische adviesraad
  - VPS, deel V, titel 2
  - aanwervingsprocedure hoofd secretariaatspersoneel strategische adviesraad  
  Hoog overlegcomité - webpagina Hoog overlegcomité
  horizontale mobiliteit - webpagina horizontale mobiliteit
  - VPS, deel VI, titel 4, hoofdstuk 2
  - modelbesluit horizontale mobiliteit
  hospitalisatieverzekering - webpagina hospitalisatieverzekering
  - VPS, deel VII, titel 4, hoofdstuk 8
  hotelvergoeding - webpagina binnenlandse dienstreizen
  - VPS, deel VII, titel 3, hoofdstuk 2
  huisbewaarder - VPS, deel VI, titel 7, hoofdstuk 6
  - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 15
  huisvesting en vervangende toelage - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 10

  naar boven

  I

  IBO (individuele beroepsopleiding) - handleiding contractuelen: individuele beroepsopleiding
  in dienst houden boven 65 jaar - modeldocumenten 65
  indexaanpassing - webpagina indexaanpassing
  inhoudelijke loopbaan - zie trefwoord "bevordering"
  inhouding van salaris - zie trefwoord "tuchtstraf"
  - zie trefwoord "terugvordering ten onrechte betaalde bezoldigingen"
  - zie trefwoord "loonbeschermingswet"
  inkomstenbelasting - info federale regelgeving
  inschakelingsvergoeding - info federale regelgeving
  instapstage - info federale regelgeving
  integriteit - subweb integriteit
  - VPS, deel II
  - zie trefwoord "deontologische code"
  integer omgaan met (ICT-)middelen

  - webpagina 'zorgvuldig beheer van middelen'
  - webpagina 'ICT-code'
  - omzendbrieven BZ 2014/2

  intellectueel eigendomsrecht - VPS, deel II, hoofdstuk 2
  interne audit - info federale regelgeving
  intersectoraal akkoord - overzicht intersectorale akkoorden
  iPad - richtlijn BZ/VO 2012/2
  IT-mandaat - VPS, deel VI, titel 7

  naar boven

  J

  jaarlijkse vakantie - webpagina jaarlijkse vakantie en feestdagen
  - VPS, deel X, titel 2
  jobstudent - zie trefwoord "vakantietewerkstelling"

  naar boven

  K

  kabinetsbesluit - BVR van 24 juli 2009
  kabinetsondersteuning - toelage voor facilitaire kabinetsondersteuning
  - modeldocumenten facilitaire kabinetsondersteuning
  kabinetsverlof - VPS, deel X, titel 7, hoofdstuk 2
  kaderdecreet - kaderdecreet bestuurlijk beleid, zoals gewijzigd
  - kaderdecreet strategische adviesraden, zoals gewijzigd
  kanselarij (toelage) - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 6
  kansengroepen (monitoring van) - webpagina monitoring kansengroepen
  - omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/3
  kansengroepen (werven van)

  - webpagina kansengroepen werven
  - zie trefwoord "arbeidshandicap"

  kastoelage - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 3
  kilometervergoeding - webpagina kilometervergoeding
  - VPS, deel VII, titel 3, hoofdstuk 2, afdeling 2
  - dienstmededeling BZ/VO 2014/1
  kinderbijslag

  - webpagina kraamgeld en kinderbijslag
  - aanvullende toeslag voor éénoudergezinnen
  - info federale regelgeving

  klokkenluider - VPS, art. II 2 §2 en art II 3 en 4
  knelpuntfunctie ministerieel besluit van 7 januari 2021
  kotter (toelageregeling) - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 16
  kwetsbare functies (bescherming van) - webpagina kwetsbare functies

  naar boven

  L

  lagere inschaling - zie trefwoord "tuchtstraf"
  leeftijdsbijslag - info federale regelgeving
  leerwerkplaatsen - zie trefwoord "beroepsinlevingsovereenkomsten"
  legitimatiekaart - praktische afspraken rond ontwerpen en afdrukken legitimatiekaarten
  - BVR van 10 juli 2008
  lokale besturen - zie website www.vlaanderen.be/binnenland
  loodscoëfficiënten - zie webpagina omzendbrieven 2018
  loodsen - zie trefwoord "loodscoëfficiënten"
  - zie trefwoord "loodstoelage(regeling)"
  - zie trefwoord "forfaitaire vergoeding voor reis- en maaltijdkosten loodspersoneel"
  loodstoelage(regeling) - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 13
  loon - zie trefwoord "salaris"
  loonbeschermingswet - wet van 12 april 1965
  loonmatigingsbijdrage - berekening loonmatigingsbijdrage
  loopbaanonderbreking - subweb loopbaanonderbreking
  - VPS, deel X, titel 6bis
  - modelformulieren voor aanvraag loopbaanonderbreking
  - info federale regelgeving
  loopbaanvertraging - VPS, deel IV, hoofdstuk 3
  - praktische gids voor het toekennen van loopbaanvertragingen en onvoldoendes
  luchthaventoelage - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 12

  naar boven

  M

  maaltijdcheque - webpagina maaltijdcheques
  - VPS, deel VII, titel 4, hoofdstuk 12
  - ministerieel besluit van 28 september 2020

  info federale regelgeving

  - impact van verloven op maaltijdcheques

  maaltijdvergoeding - VPS, deel VII, titel 3, hoofdstuk 2
  - dienstmededeling BZ/VO 2012/4
  - zie trefwoord "binnenlandse dienstreis"
  maaltijdvergoeding op dienst- en veerboten - VPS, deel VII, titel 3, hoofdstuk 5
  managementfunctie - subweb kaderfuncties
  - VPS, deel V, titel 1, 3, 4 en 5
  managementorgaan - model van huishoudelijk reglement
  managementtoelage - webpagina prestatietoelage
  - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 8
  mandaatevaluatie - webpagina evaluatie van topkader
  - modelbrieven n.a.v. mandaatevaluatie "onvoldoende"
  mandaattoelage - webpagina mandaattoelage
  medisch toezicht - info federale regelgeving
  middenkaderfunctie - zie trefwoord "N-1 functie"
  migratiebesluit - migratiebesluiten n.a.v. BBB
  Milieuhandhavingscollege - personeelsstatuut Milieuhandhavingscollege
  milieutoelage - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 2
  minimale rechten - info federale regelgeving
  mobib-kaart - webpagina woon-werkverkeer openbaar vervoer
  mobiliteit

  - webpagina mobiliteit
  - VPS, deel VI, titel 4
  - zie trefwoord "horizontale mobiliteit"
  - zie trefwoord "externe mobiliteit"

  modeldocumenten - modeldocumenten t.b.v de personeelsdiensten
  modern HR-beleid - veelgestelde vragen n.a.v. modern HR-beleid
  - presentatie VPS wijzigingen Modern HR
  moederschapsrust - webpagina moederschapsrust
  - VPS, deel X, titel 3, hoofdstuk 1
  - info federale regelgeving
  moederschapsuitkering - VPS, deel VII, titel 4, hoofdstuk 10
  - info federale regelgeving
  moeilijk bereikbare werkplaats - webpagina woon-werkverkeer wagen
  - VPS, deel VII, titel 4, hoofdstuk 3
  monitoring (van kansengroepen) - zie trefwoord "kansengroepen"
  moreel consulent - regelgeving bedienaars der erediensten en moreel consulenten

  naar boven

  N

  N-besluit - BVR van 17 juni 2005, zoals gewijzigd
  N-functie - webpagina topkader
  - webpagina hoofd secretariaatspersoneel strategische adviesraad
  - VPS, deel V, titel 1, 2, 4 en 5
  - selectieprocedure topkader
  - modeldocumenten aanstelling en ontslag N-functie
  - modelcontracten contractuele N-functie
  N-1 functie

  - webpagina middenkader
  - VPS, deel V, titel 3
  - N-1 procedure: wie doet wat 
  - bijkomende informatie over N-1 procedure (middenkader)
  - modeldocumenten N-1 procedure
  - modelbesluiten reaffectatie N-1

  N-2 procedure - zie trefwoord "bevordering"
  nachtprestatie - webpagina toelage voor nacht-, zaterdag- en zondagprestaties
  - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 6
  - modelformulier voor aanvraag toelage overuren/nachtwerk/weekendwerk
  niveauanciënniteit - webpagina anciënniteit
  - VPS, deel VI titel 3
  - valorisatie van voorgaande prestaties

  naar boven

  O

  omstandigheidsverlof - webpagina omstandigheidsverlof
  - VPS, deel X, titel 9
  omzendbrief - subweb omzendbrieven, dienstmededelingen, richtlijnen en ministeriële besluiten
  onbetaald verlof - webpagina onbetaald verlof
  - VPS, deel X, titel 10
  onderbrekingsuitkering - VPS, deel X, titel 6, hoofdstuk 5
  onderscheidingen in de nationale orden - zie trefwoord "eretekens"
  onderwijzend personeel - zie website www.ond.vlaanderen.be/werken
  ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk (OGGW) - webpagina psychosociaal welzijn
  - omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/7
  onthaalbeleid

  - webpagina ik start bij de Vlaamse overheid
  - webpagina richtlijnen onthaal
  - omzendbrief BZ 2011/4

  ontslag - webpagina ontslag
  - VPS, deel XI
  - regeling ontslag statutaire personeelsleden
  - ontslag contractuelen
  - ontslag van ambtswege: zie trefwoord "tuchtstaf"
  - modelbesluiten (eervol) ontslag
  - praktische gids voor het toekennen van loopbaanvertragingen en onvoldoendes
  - info federale regelgeving
  onverenigbaarheden - webpagina 'belangenvermenging'
  - VPS, deel II, hoofdstuk 3
  onvoldoende - zie trefwoord "evaluatie"
  openbaar vervoer - webpagina woon-werkverkeer openbaar vervoer
  - VPS, deel VII, titel 4, hoofdstuk 2
  openbaarheid van beloningsbeleid - zie trefwoord "beloningsbeleid"
  opruststelling - webpagina pensioen
  - VPS, deel XI
  - modelbesluiten ontslag
  opvangverlof - webpagina opvangverlof
  - VPS, deel X, titel 3, hoofdstuk 2
  organiek reglement - organiek reglement (niveau A, B, C en D)
  organisatiebesluit - BVR van 3 juni 2005 zoals laatst gewijzigd op 25/07/2014
  ouderschapsverlof - webpagina ouderschapsverlof
  - VPS, deel X, titel 6, hoofdstuk 4
  outplacement - webpagina outplacement
  overdracht personeel - decreet van 28 november 2008
  - modelbesluiten overdracht personeel
  - veelgestelde vragen n.a.v. overdracht federaal personeel
  overgangsexamen - VPS, deel VI, titel 5, hoofdstuk 4
  overlegorganen/overlegstructuren - overlegorganen personeel
  - overlegorganen vakbondstatuut
  overuren (toelage) - webpagina toelage voor overuren
  - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 6
  - modelformulier voor aanvraag toelage overuren/nachtwerk/weekendwerk

  naar boven

  P

  palliatief verlof - webpagina palliatief verlof
  - VPS, deel X, titel 6, hoofdstuk 2
  pensioen

  - webpagina pensioen
  - webpagina aanvullend pensioen
  - info federale regelgeving
  - zie trefwoord "opruststelling"

  permanentietoelage

  - webpagina permanentietoelage
  VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 10

  personeelsplan - VPS, art. I 4
  personeelsstatuut - subweb Vlaams personeelsstatuut
  - webpagina andere personeelsstatuten
  persoon met een handicap - webpagina medewerkers met een handicap
  - VPS, deel VII, titel 4, hoofdstuk 6
  persoonlijke levenssfeer - zie trefwoord "privacy"
  pesterijen op het werk - zie trefwoord "ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk"
  plaats- en tijdsonafhankelijk werken

  - webpagina 'Het nieuwe werken - Plaats- en tijdsonafhankelijk werken'
  - omzendbrief BZ 2014/3

  planlastvermindering lokale besturen - omzendbrief BZ 2012/3
  - website planlastvermindering lokale besturen
  pleegvoogdij - zie trefwoord "opvangverlof"
  pleegzorg - info federale regelgeving
  plichten - zie trefwoord "deontologische rechten en plichten"
  PLOEG

  - webpagina PLOEG
  - praktische gids voor het toekennen van loopbaanvertragingen en onvoldoendes

  ploegenarbeid (toelage)

  - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 10
  - webpagina ploegenarbeid

  politiek verlof - VPS, deel X, titel 11
  - info federale regelgeving
  pool der parastatalen

  - besluiten houdende machtiging tot aansluiting bij pool der parastatalen
  - verschuldigde bijdragen Pool der parastatalen en bijdragen RSZPPO

  presentiegelden - regelgeving presentiegelden en vergoedingen
  prestatietoelage - webpagina prestatietoelage
  - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 8
  - info federale regelgeving
  preventieadviseur (toelage) - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 8
  preventiefunctie - VPS, deel VI, titel 7, hoofdstuk 4
  privacy - webpagina privacy (verwerking van persoonsgegevens)
  privé-ervaring

  - valorisatie van voorgaande prestaties
  valorisatie van privé-ervaring: gevolgen van MB knelpuntfuncties
  - omzendbrief DVO/BZ/P&O/2010/2
  webpagina impact van ervaring of aniënniteit op salaris

  proeftijd - VPS, deel III, hoofdstuk 3
  projectleiderfunctie - VPS, deel V, titel 1, 3, 4 en 5 - N-niveau
  - VPS, deel VI, titel 7, hoofdstuk 2 - rang A1 of A2
  projectleiderstoelage - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 5
  protocollen sectorcomité XVIII - overzicht protocollen sectorcomité XVIII
  provinciegouverneur - personeelsstatuut provinciegouverneurs
  - modeldocumenten provinciegouverneurs

  naar boven

  Q

  ---  

  naar boven

  R

  raad van beroep DVO - webpagina raad van beroep DVO
  - VPS, art. I 9 e.v.
  - huishoudelijk reglement addendum raad van beroep DVO
  - MB houdende aanstelling voorzitters, zoals gewijzigd
  Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen - personeelsstatuut Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
  Raad voor Vergunningsbetwistingen - personeelsstatuut Raad voor Vergunningsbetwistingen
  Raad voor Verkiezingsbetwistingen - personeelsstatuut Raden voor Verkiezingsbetwistingen
  raadgevend comité - presentiegelden en vergoedingen
  raamstatuut - VPS van 13 januari 2006
  rang - indeling van de betrekkingen per rang
  reaffectatie - modelbesluiten reaffectatie N-1
  rechten - zie trefwoord "deontologische rechten en plichten"
  rechtsbijstand - webpagina rechtsbijstand
  - VPS, deel VII, titel 4, hoofdstuk 9
  - omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/21
  regelgevingsagenda BZ - zie site Regelgevingsagenda
  regeringscommissaris

  - presentiegelden en vergoedingen

  regionale luchthaven - VPS, deel VI, titel 9, hoofdstuk 2
  reis- en maaltijdvergoeding - VPS, deel VII, titel 3, hoofdstuk 2
  - zie trefwoord "binnenlandse dienstreis"
  - zie trefwoord "buitenlandse dienstreis"
  rekenplichtigen (toelage) - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 3
  rekrutering - zie trefwoord "aanwerving"
  remuneratiecomité - BVR van 12 december 2008
  richtlijn - subweb omzendbrieven, dienstmededelingen, richtlijnen en ministeriële besluiten
  rijgeschiktheidsattest - info federale regelgeving
  rookbeleid - omzendbrief BZ 2011/5
  rsz-reglementering

  - webpagina aanvullende info rsz en fiscaliteit
  - rsz-regeling en fiscaliteit op toelagen, vergoedingen en sociale voordelen
  - Loonmatigingsbijdrage: berekening
  - info federale regelgeving
  - verschuldigde bijdragen Pool der parastatalen en bijdragen RSZPPO

  naar boven

  S

  salaris

  - webpagina berekening en uitbetaling salaris
  - VPS, deel VII, titel 1
  impact van verloven op salaris
  betaling salaris december in december

  salarisschaal webpagina berekening en uitbetaling salaris
  - VPS, art. VII 12
  - tabel van de salarisschalen
  schaalanciënniteit - webpagina anciënniteit
  - VPS, deel VI, titel 3
  - valorisatie van voorgaande prestaties
  - impact van verloven op anciënniteit
  scheepspersoneel - VPS, deel VI, titel 9, hoofdstuk 1
  schorsing - webpagina gevolgen van integriteitsschendingen 
  - VPS, deel VIII - tuchtschorsing
  - VPS, deel IX - schorsing in het belang van de dienst
  - schorsing in het belang van de dienst: procedure
  sectoraal akkoord - overzicht sectorale akkoorden
  Sectorcomité XVIII - subweb Sectorcomité XVIII
  selectie - zie trefwoord "aanwerving"
  sociale dienst

  - webpagina sociale dienst
  - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 9
  - omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/12
  - regelgeving vzw sociale dienst

  sociale Maribel - webpagina sociale Maribel
  sociale voordelen - subweb sociale voordelen
  - VPS, deel VII, titel 4
  solidariteitsbijdrage - solidariteitsbijdrage op verkeersboetes
  specifiek personeelsbeleid - BVR van 29 september 2006, zoals gewijzigd
  sportcheque - info federale regelgeving
  spreekplicht - webpagina 'spreekrecht en spreekplicht'
  - VPS, art. II 2 §2 en art II 3 en 4
  spreekrecht webpagina 'spreekrecht en spreekplicht'
  - VPS, art. II 2 §1
  staatshervorming - webpagina 'reorganisatie'
  stagebonus - info federale regelgeving
  staking - omzendbrief KB/BZ/2016/1
  stakingsrecht - bijkomende info: stakingsrecht
  stambesluit VOI - stambesluit VOI van 30 juni 2000 (opgeheven)
  standplaatsbepaling - VPS, deel VI, titel 4, hoofdstuk 3
  - modelbesluiten (wijziging) standplaatsbepaling
  standplaatstoelage - webpagina haard- en standplaatstoelage
  - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 1
  startbanen - info federale regelgeving
  startbonus - info federale regelgeving
  STCW-toelage - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 17
  stoffelijke schade eigen voertuig bij dienstverplaatsingen - webpagina stoffelijke schade
  - VPS, deel VII, titel 4, hoofdstuk 7
  - omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/5
  strategische adviesraad - kaderdecreet strategische adviesraden, zoals gewijzigd
  - presentiegelden en vergoedingen
  - zie trefwoord "hoofd van een strategische adviesraad"
  syndicaal statuut - zie trefwoord "vakbondsstatuut"

  naar boven

  T

  technische bekwaamheid (toelage) - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 5
  - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 18
  tender (toelageregeling) - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 16
  terbeschikkingstelling personeel - modelovereenkomst terbeschikkingstelling personeel
  terugkeerrecht - VPS, art. I 16
  terugvordering ten onrechte betaalde bezoldigingen - richtlijn BZ/VO 2012/1
  - zie trefwoord "loonbeschermingswet"
  terugzetting in graad - zie trefwoord "tuchtstraf"
  - zie trefwoord "vrijwillige terugzetting in graad"
  tewerkstelling ten behoeve van een externe werkgever - VPS, deel X, titel 7, hoofdstuk 1
  tijdelijke aanstelling - VPS, deel VI, titel 7
  tijdelijke functieverzwaring - webpagina toelage voor tijdelijke functieverzwaring
  - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 11
  - VPS, bijlage 10
  toegangsvoorwaarden - VPS, deel III, hoofdstuk 1
  toegankelijkheid (van websites) - omzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/2bis
  toelagen - subweb toelagen en vergoedingen
  - VPS, deel VII, titel 2
  toepassingsgebied - toepassingsgebied VPS
  - duiding en oplijsting van toepassingsgebieden binnen Vlaamse overheid
  topkaderfunctie - zie trefwoord "N-functie"
  TOPO - webpagina TOPO
  - zie extranetsite http://bz.vonet.be/topo
  tuchtprocedure - webpagina gevolgen van integriteitsschendingen
  - VPS, deel VIII, titel 2
  - verloop van een tuchtprocedure
  tuchtstraf - webpagina gevolgen van integriteitsschendingen 
  - VPS, deel VIII

  naar boven

  U

  uitzendarbeid uitzendarbeid in de Vlaamse overheid en lokale besturen

  naar boven

  V

  vademecum VO - subweb vademecum VO
  vaderschapsverlof - webpagina omstandigheidsverlof
  - info federale regelgeving
  vakantiegeld - webpagina vakantiegeld
  - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 2
  vakantietewerkstelling

  - webpagina vakantietewerkstelling
  - omzendbrief BZ 2017/3
  info federale regelgeving

  vakbond (doorgeven van informatie) - omzendbrief BZ 2014/4
  vakbondsberichten - webpagina vakbondsberichten
  vakbondspremie - formulier vakbondspremie
  vakbondsstatuut - subweb vakbondsstatuut
  - omzendbrief BZ 2014/4
  - info federale regelgeving
  vakbondsverlof - webpagina vakbondsverlof
  valorisatie van voorgaande prestaties - webpagina impact van ervaring of anciënniteit op salaris
  - omzendbrief DVO/BZ/P&O/2010/2
  vaste benoeming - VPS, deel III, hoofdstuk 4
  vastgoedbeheer (verantwoordelijkheden) - omzendbrief BZ 2012/4
  vergoedingen - subweb toelagen en vergoedingen
  - VPS, deel VII, titel 3
  verjaring - verjaring van schuldvorderingen in de verhouding tussen de Vlaamse overheid en haar personeelsleden
  verkeersboete - solidariteitsbijdrage op verkeersboetes
  verkeersvoordelen overgeheveld personeel - omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/3
  verkiezingen - dienstvrijstelling n.a.v. de verkiezingen op 14 oktober 2012
  verlof

  - subweb verloven
  - VPS, deel X
  - verloven: recht of gunst? - overzichtstabel: zie interpretaties
  - impact van verloven op salaris, maaltijdcheques, jaarlijks verlof en anciënniteit - overzichtstabel: zie interpretaties

  verlof krachtens federale bepalingen of verplichtingen - VPS, deel X, titel 12
  verlof om een ambt uit te oefenen bij een kabinet - zie trefwoord "kabinetsverlof"
  verlof voor deeltijdse prestaties - zie trefwoord "deeltijdse prestaties"
  verlof voor het uitoefenen van een ambt bij een erkende politieke groep - VPS, deel X, titel 7, hoofdstuk 5
  verlof voor opdracht - VPS, deel X, titel 7, hoofdstuk 3
  verlof wegens terbeschikkingstelling van de Koning, een Koningin, een Prins of een Prinses van België - VPS, deel X, titel 7, hoofdstuk 4
  verloning - subweb verloning en voordelen
  - VPS, deel VII
  - impact van verloven op verloning
  verstoringstoelage - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 6
  verzekering - zie trefwoord "hospitalisatieverzekering"
  - zie trefwoord "stoffelijke schade eigen voertuig bij dienstverplaatsingen"
  - zie trefwoord "rechtsbijstand"
  - verzekering buitenlandse dienstreizen en in buitenland verblijvend personeel
  Vlaams personeelsstatuut - VPS van 13 januari 2006
  - VPS van 15 juli 2002 (opgeheven)
  Vlaamse bestuursrechtscolleges - subweb 'onze organisatie - beleidsdomein Bestuurszaken'
  Vlissingen (vergoeding voor het werken in) - VPS, deel VII, titel 3, hoofdstuk 7
  - VPS, deel VII, titel 3, hoofdstuk 9
  dienstmededeling BZ/VO 2014/2
  VOI - stambesluit VOI van 30 juni 2000 (opgeheven)
  voorbehouden betrekkingen - zie trefwoord "arbeidshandicap"
  vormingsverlof - webpagina vormingsverlof
  - VPS, deel X, titel 8
  vrijheid van meningsuiting

  - webpagina je mening geven
  - VPS, art. II 2 §1

  vrijwillige terugzetting in graad - VPS, deel VI, titel 6, hoofdstuk 4

  naar boven

  W

  wachter der waterwegen (toelage) - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 11
  werkbonus - info federale regelgeving
  werkgelegenheidsgraad - info federale regelgeving
  werktijdregeling - webpagina werktijdregeling 
  WI - personeelsstatuut WI van 28 januari 1997 (opgeheven)
  woon-werkverkeer

  - zie trefwoord "openbaar vervoer"
  - zie trefwoord "mobib-kaart"
  - zie trefwoord "belastingaangifte abonnement woon-werkverkeer"
  - zie trefwoord "fietsvergoeding"
  - zie trefwoord "moeilijk bereikbare arbeidsplaats"
  - zie trefwoord "persoon met een handicap"
  - webpagina woon-werkverkeer

  naar boven

  X

  ---  

  naar boven

  Y

  ---  

  naar boven

  Z

  zaterdagprestatie - webpagina toelage voor nacht-, zaterdag- en zondagprestaties
  - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 6
  - modelformulier voor aanvraag toelage overuren/nachtwerk/weekendwerk
  zeegeld - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 14
  - omzendbrief BZ 2011/2
  ziekteverlof - webpagina ziekteverlof
  - VPS, deel X, titel 4
  - juridische analyse - werk tijdens ziekteverlof
  zondagprestatie - webpagina toelage voor nacht-, zaterdag- en zondagprestaties
  - VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 6
  - modelformulier voor aanvraag toelage overuren/nachtwerk/weekendwerk
  zorgkrediet

  - informatiepagina WSE
  - webpagina zorgkrediet
  - VPS, deel X, titel 6

  naar boven