chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  vastgoed

  De Vlaamse Regering keurde op 19 juli 2013 het ‘algemeen vastgoedbeleid’ goed. Daarin ligt de nadruk op gestructureerder samenwerken, efficiëntere processen rond vastgoed en een gemeenschappelijk instrumentarium. Dit algemeen vastgoedbeleid blijft verbonden met het specifieke vastgoedbeleid van de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid.

  Visie op vlak van vastgoed

  Het vastgoed van de Vlaamse overheid wordt actief ingezet als een strategische troef voor het vervullen van haar kerntaken en brede maatschappelijke opdrachten en als hefboom voor een sterker Vlaanderen.

  Missie op het vlak van vastgoed

  De overheid als geheel en per entiteit streeft, als goede huisvader, met haar maatschappelijk vastgoed een zo hoog mogelijk maatschappelijke rendement na met aandacht voor zowel een financieel rendement als een kwalitatieve voorbeeldrol op het vlak van duurzaamheid, innovatie en kwaliteit. Het direct overheidsvastgoed zet ze (pro)actief in als strategische troef voor een efficiënte, effectieve en kwalitatieve publieke dienstverlening.

  Meer samenwerking

  Het vastgoedbeleid wordt een kapstok voor alle vastgoedactiviteiten van de Vlaamse overheid. Dat betekent dat er meer samengewerkt zal worden tussen iedereen die zich met vastgoed bezig houdt, bijvoorbeeld in projecten. Door ook meer informatie uit te wisselen wordt het mogelijk om veel beter gebruik te maken van opportuniteiten.

  De samenwerking moet uiteindelijk leiden tot onder andere gedragen standaarden, normen, uitdagingen, doelstellingen, databases, benchmarking, rapporteringen en goede praktijken. Ook een interne vastgoedmarkt moet het resultaat zijn.

  Vlaams Vastgoedforum

  Er komt een “Vlaams Vastgoedforum” dat die nieuwe samenwerking moet stimuleren. Dat forum wordt gestart als een lichte structuur, die kan worden uitgebouwd in functie van kennisuitwisseling en samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de Vlaamse overheid en daarbuiten.  Het is dus geen nieuwe entiteit. De ondersteuning voor het Vlaams Vastgoedforum zal bij het agentschap Facilitair Bedrijf liggen.

   Vastgoedinstrumentarium

   Zo snel mogelijk wordt de aanzet gegeven voor een 'vastgoedinstrumentarium' dat alle betrokkenen meteen concrete voordelen moet brengen. Dat instrumentarium is nooit af, het zal steeds verder worden ontwikkeld. In aanzet zal het de volgende elementen bevatten:

    • Een inventarisatie van de staat van het Vlaamse vastgoed
     • De Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen biedt een overzicht van het vastgoed van de Vlaamse overheid.
     • De Vastgoedwijzer: het doel is om uit alle gegevens van de Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen algemene kerncijfers voor de vastgoedportefeuille van de Vlaamse overheid te distilleren en hierover te communiceren. Deze communicatie zal gebeuren door de bevoegde minister van patrimoniumbeleid in de vorm van een jaarlijkse ‘Vastgoedwijze’. Daarbij wordt de toestand en de evolutie gegeven van de vastgoedportefeuille in cijfers.
    • Organisatiebreed portefeuillebeheer
    • Standaarden die zorgen voor een voorbeeldfunctie en kennisdeling
     • Duurzaamheidsmeter GRO: vervangt de handleiding Waardering van kantoorgebouwen - op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid. GRO is actueler en ruimer qua opzet, niet enkel wat de thema's betreft maar ook qua toepassingsgebied. Het kan voor alle functies gebruikt worden: kantoorgebouwen, toeristische infrastructuur, musea, gemengde functies,… onafhankelijk van de grootte van een bouwproject. Gebaseerd op het principe "PEOPLE, PLANET, PROFIT" dient GRO als leidraad, evaluatietool en om onze ambitie op vlak van duurzaamheid vorm te geven.
      Meer uitleg over de ambitie, de werkwijze en de beoordeling is op de website van GRO te vinden.
     • Kwaliteitslabel Toegankelijkheid voor kantoorgebouwen: het kwaliteitslabel werd samen met Inter ontwikkeld. Met het kwaliteitslabel kan je de geleverde inspanningen rond toegankelijkheid valideren. Daarbij gaat het zowel om bouw- als verbouwingsprojecten. Ook voor eigenaars of huurders van bestaande gebouwen is het label interessant. Zij kunnen op die manier een zicht krijgen op de graad van toegankelijkheid van het bestaande kantoorpatrimonium. Bekijk de handleiding en de checklist voor ontwerpers.
    • Interne vastgoedmarkt
     • Entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen onroerende goederen (gebouwen en gronden) die niet langer nodig zijn voor het vervullen van hun maatschappelijke opdracht, op een snelle, eenvoudige en overzichtelijke manier op een platform aanbieden aan andere entiteiten van de Vlaamse overheid (interne vastgoedmarkt) en in tweede instantie ook aan externen (= publieke vastgoedmarkt). Dit laat ze toe om op een transparante en geïntegreerde manier hun onroerend goed efficiënt en effectief in te zetten. Lees meer
    • Proactieve maatschappelijke gebiedsontwikkeling en goed opdrachtgeverschap
    • Afstemmen van vastgoedprocessen tussen entiteiten
    • Gebruikersverantwoordelijkheid voor een efficiënte huisvesting

    Lees meer: