chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De Vlaams minister bevoegd voor vastgoed kiest duidelijk voor een proactief vastgoedbeleid en een dynamisch vastgoedbeheer van de gebouwen in portefeuille van de Vlaamse overheid.

  Vastgoedstrategieën

  Vlaams Administratief Centrum

  Bij de beslissing om in elke provinciehoofdplaats (Antwerpen, Brugge, Hasselt, Leuven, Gent) een Vlaams Administratief Centrum (VAC) op te richten werd het principe van gedeconcentreerde bundeling toegepast. Dat betekent dat de klemtoon op bundeling van diensten ligt, maar wel geografisch gedeconcentreerd in Vlaanderen en Brussel. Op die manier kunnen niet alleen schaalvoordelen gecreëerd worden, maar verbetert ook de herkenbaarheid. Ook de bereikbaarheid en klantgerichtheid kreeg bijzondere aandacht, wat zich vertaalt in locaties onmiddellijk nabij regionale knooppunten voor het openbaar vervoer.

  VAC-annexen

  Gezien de voordelen van het VAC’s, willen steeds meer entiteiten mee in het VAC-concept stappen. In alle VAC's is de beschikbare ruimte ondertussen opgenomen. De Vlaamse Regering valideerde daarom het concept van de VAC-annexen, kleine kantoorgebouwen in de buurt van de VAC's, die te integreren zijn in de VAC-dienstverlening (VR 2013 2405 DOC.0503/1BIS). VAC staat dan eerder voor Vlaamse Administratieve Campus. Ingevolge het invoeren van Het Nieuwe Werken en de vermindering van het aantal personeelsleden van de Vlaamse overheid is de behoefte aan VAC-annexen beperkt. Enkel in Antwerpen en Hasselt is er een VAC Annex.

  VAC Centrumsteden

  Het ruimtelijke concept van decentralisatie in combinatie met concentratie wordt doorgezet, maar dan binnen de centrumsteden Aalst, Genk, Kortrijk, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. In elke centrumstad waar een VAC wordt opgericht, wil de Vlaamse overheid haar voorbeeldfunctie uitoefenen en vernieuwende antwoorden formuleren op maatschappelijke tendensen, zowel tegenover haar eigen medewerkers als tegenover de maatschappij. Er wordt telkens een vooruitstrevend, duurzaam, integraal toegankelijk en flexibel gebouw nagestreefd. Deze VAC’s staan niet alleen, maar vervolledigen de reeds bestaande VAC’s in het aanbieden van inspirerende en duurzame werkomgevingen in een dynamische, flexibele werkorganisatie van PTOW, werk-privebalans en war for talent.

  3 hoofdgebouwen in Brussel en verkoop Ferraris

  Na geruime tijd van status quo in Brussel komt nu het centrum aan bod. In het centrum lopen vanaf 2016 tot einde 2024 de huurcontracten af. Strategisch wordt geopteerd voor 3 grote kantoorgebouwen voor de ambtenaren van de Vlaamse overheid in Brussel. Het is voordelig om het aantal gebouwen te reduceren om verschillende redenen: om kosten en belastingen te drukken, om samenwerking tussen entiteiten te bevorderen, om specifieke infrastructuur maar eenmaal te moeten voorzien, om meer gebruik te maken van de voorzieningen, enz. Vanuit overwegingen inzake flexibiliteit en rationalisatie van de kosten staat het inhuren van grote kantoorgebouwen voorop, in de plaats van deze als eigendom te verwerven. Op de markt kan een economisch en duurzame oplossing gezocht worden. Hierdoor kan ook het ambitieniveau en de voorbeeldfunctie van de Vlaamse overheid, ook op lange termijn, hoog gehouden worden. In de video op volgende pagina wordt dit eenvoudig toegelicht.

  Zo werd het Herman Teirlinckgebouw en het Marie Elisabeth Belpaire gebouw ingehuurd. Het Hendrik Consciencegebouw werd gerenoveerd. Het Marie Elisabeth Belpaire gebouw zal o.m. het Ferraris, Ellips en Arenberggebouw vervangen. Het Ferrarisgebouw is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en zal te koop worden gesteld in 2023. De stad Brussel heeft ruimtelijke en programmatorische krijtlijnen voor de reconversie en transformatie van het Ferrarisgebouw opgesteld (versie 5/03/2021).

  De Vlaamse Gemeenschap draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van deze krijtlijnen en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld, direct noch indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt door of gerelateerd aan het gebruik van deze krijtlijnen.

  Een politiek centrum

  De huisvesting van de kabinetten van de Vlaamse Regering blijft in de toekomst gecentraliseerd en op of dichtbij het Martelaarsplein in Brussel. Deze historische site, waar een aantal gebouwen in eigendom zijn, kan zo ten volle benut worden en als uitstraling van het “politieke centrum” van de Vlaamse overheid fungeren.

  Inkanteling vastgoed

  De Vlaamse Regering keurde op 20 december 2019 de inkanteling van het vastgoed van de Vlaamse overheid naar Het Facilitair Bedrijf goed. Een concrete actie uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan waarmee ze de CO2-uitstoot van de gebouwen van de Vlaamse overheid met 55% in 2030 wil reduceren tegenover 2015. Het Facilitair Bedrijf zal in een eerste fase het vastgoedbeheer van de kantoorgebouwen overnemen. Dit omvat alle taken die vallen onder vastgoedbeheer, facilitair beheer, technisch beheer en netwerkbeheer.  In de video op volgende pagina wordt dit eenvoudig toegelicht.

  Centralisatie Brussel

  Centralisatie zorgt ervoor dat de efficiëntie, dienstverlening en middelen worden geoptimaliseerd. De huidige gebouwen in Brussel kunnen geoptimaliseerd worden. 
  Lees meer in de nota Centralisatie in Brussel
  Sinds de publicatie van de nota werd beslist dat Agentschap voor Justitie en Handhaving gehuisvest wordt in Kantoor 2023. PIANC zal ook mee verhuizen naar Kantoor 2023 en SYNTRA Vlaanderen werd uit de lijst gehaald wegens de opheffing van deze entiteit.  In de video op volgende pagina wordt dit eenvoudig toegelicht.

  Behandeling huisvesting door Het Facilitair Bedrijf

  De dienstverlening en procedure voor entiteiten die gehuisvest worden in gebouwen, die beheerd worden door Het Facilitair Bedrijf, zijn duidelijk gesteld in de omzendbrief ‘De behandeling van de huisvesting van een entiteit’. De omzendbrief moet Het Facilitair Bedrijf toelaten om elke behoefte te analyseren en te valideren, om zo de entiteit gepast te huisvesten.

  Hybride werken

  Het hybride werken werd ingevoerd begin 2021 en draait om resultaatgericht werken en leidinggeven op basis van vertrouwen en dialoog. Personeelsleden werken hierbij vanuit verschillende werkomgevingen en -locaties samen, maar blijven verbonden door technologie en fysieke samenkomsten. Hierbij is plaats- en tijdsonafhankelijk werken mogelijk, in functie van de aard van de werkactiviteit en met het organisatiebelang en klantenperspectief voorop.

  Nulnorm voor papieren dossiers

  De nulnorm werd voor het eerst gebruikt in Kantoor 2023 (Marie-Elisabeth Belpairegebouw). Op 5 februari 2021 werd het concept bevestigd in het strategisch vastgoedplan van de Vlaamse overheid.

  Door het plaats- en tijdsonafhankelijk werken en de digitale ambities van de Vlaamse overheid ontstaan er steeds minder papieren dossiers. De nulnorm voorziet geen archiefruimtes of rekruimte voor afgesloten, analoge bestuursdocumenten op de werkvloer en kantoorverdiepingen. Je kan ze overdragen aan het Archiefdepot in Vilvoorde of, als de selectieregels het toelaten, vernietigen.

  De enige uitzondering zijn de lopende dossiers die (nog) niet digitaal behandeld kunnen worden. Voor deze absolute minderheid kan beperkte ruimte voorzien worden op de werkvloer. Tijdens het bepalen van de huisvestingsbehoeften is het daarom nodig om voor dergelijke behoeften uitvoerig en gemotiveerd aan te geven hoeveel lopende meter kastruimte je nodig acht.

  Fiets- en parkeerbeleid

  De Vlaamse overheid streeft een voorbeeldfunctie inzake een duurzame en efficiënte aanwending van de beschikbare ruimte en middelen na. De keuze van locatie voor een gebouw is afgestemd op een optimale bereikbaarheid met het openbaar vervoer, en een vlotte toegankelijkheid voor andere verkeersmiddelen, waarbij de keuze voor duurzame transportmiddelen optimaal ondersteund wordt door het ontwerp en de omgevingsaanleg.

  Lees meer over het Fietsbeleid het Parkeerbeleid en het  Parkeerreglement voor de kantoorgebouwen in beheer van Het Facilitair Bedrijf.

  In het geval van huisvesting op loopafstand van een station wordt de parkeernorm aangescherpt tot 1 parkeerplaats per 20 personeelsleden, i.p.v. 1 op 10.

  Projecten

  Venster sluiten

  Herman Teirlinckgebouw

  Het Herman Teirlinckgebouw verving het Boudewijngebouw, het Phoenixgebouw en de Kliniekstraat. De realisatieperiode was 2015-2017. Het gebouw wordt ingehuurd tot 31/08/2035.

  Depot Vilvoorde

  De fysieke uitbreiding van het Depot te Vilvoorde (in eigendom) tot geïntegreerde kennissite, waardoor de archiefruimte in gebouwen kan verminderen, alsook het gebouw in de Gallaitstraat kon leeggemaakt worden, een nieuwe geotheek werd gebouwd en onroerend erfgoed een centraal depot heeft. De realisatieperiode was 2016-2017.

  Hendrik Consciencegebouw

  Het Hendrik Consciencegebouw werd grondig gerenoveerd. Door het invoeren van Het Nieuwe Werken vergrootte de capaciteit van het gebouw. Het gebouw wordt 9 jaar langer ingehuurd, tot 2032. De realisatieperiode was 2016-2017.

  Marie-Elisabeth Belpairegebouw

  Het Marie-Elisabeth Belpairegebouw komt er ter vervanging van Ferraris, Ellips en Arenberg. Vanaf 2023 verhuizen de 3.900 collega’s naar het huidige WTC-complex (gebouwen 1 en 2) in Brussel. Dat wordt omgevormd tot een uniek duurzaam en circulair gebouw met een mix van wonen en werken.

  Voorbereidend studiewerk is samen met het Team Vlaams Bouwmeester gevoerd rond de mogelijkheden van het Graaf de Ferrarisgebouw:

  • Studie en presentatie over de toekomst van de Ferraris site gekaderd in een langetermijnvisie op de administratieve gebouwen van de Vlaamse overheid te Brussel | BOGDAN & VAN BROECK | IDEA CONSULT - 12.12.2013
  • Ferraris Financial Simulator App - Usage & Functions Manual 
  • Vervolgstudie met schaduwplan en zichten vanuit verschillende oogpunten door BOGDAN & VAN BROECK – 30.09.2016.

  Deze piste werd verlaten, gezien het programma van eisen niet gerealiseerd kon worden in het Ferrarisgebouw.