chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Uitgangspunten

  • Nastreven één-loket-principe: ontsluiten van data door middel van één loket
   • De invoermodule voor het decentraal invoeren van vastgoedgegevens door de entiteiten van de Vlaamse overheid in een centrale databank draagt daartoe bij.
   • De rapportering van de entiteiten kan daardoor op verschillende domeinen – bijvoorbeeld het bedrijfsvervoersplan, het energieverbruik van de gebouwen – automatisch en dus efficiënter verlopen.
  • De Vastgoeddatabank is publiek ontsloten via de website van Dept. Kanselarij en Buitenlandse Zaken (vroeger Bestuurszaken), Geopunt en een eigen GIS-portaal (http://vomaps.vlaanderen.be). Door gebruik te maken van open standaarden (Web Map Services) is de data herbruikbaar door derden. Zo kunnen de entiteiten, andere overheden en ook de burger de data raadplegen. Gedetailleerde gegevens zijn enkel intern raadpleegbaar via het Business Intelligence platform van de Vlaamse overheid.
  • De resultaten wegen op tegen de geïnvesteerde middelen en tijd. Er bestond voorheen immers geen overzicht van de gronden en gebouwen van de Vlaamse overheid. Bevragingen in het kader van parlementaire vragen waren tijdrovend, ad hoc en 'one-shots'.
  • Door gebruik te maken van interne ICT-kennis om een invoermodule (bevragingstool) te bouwen, het bouwen van een datawarehouse op bestaande infrastructuur (ETL-, BI- en RDBMS) en GIS-technologie werd op korte termijn een online rapportering gebouwd. Door kort op de bal te spelen (werken volgens 'agile' principe), werden de resultaten snel zichtbaar en dit tot voldoening en nauw overleg met de inhoudelijke zijde, zijnde het Vastgoedbeleid van de Vlaamse overheid.
  • Er wordt steeds verder gebouwd aan de databank, waarbij het hergebruik van reeds ontwikkelde tools en datamodellen een belangrijke rol speelt.
  • Inhoudelijk wordt er samengewerkt met verschillende belanghebbende entiteiten om te rapporteren  in het kader van hun specifieke beleidsdoelstellingen. Zij staan ook in voor de financiering van de nodige aanpassingen en rapportering.
   • Ruimte Vlaanderen en Wonen Vlaanderen: de databank is opgenomen in de acties m.b.t. het Grond- en Pandenbeleid, de webkaarten worden gebruikt voor opzoekingen i.h.k.v. de pachtwet.
   • Het Vlaams Energie Agentschap: nauwe samenwerking i.h.k.v. energierapportering van gebouwen en de uitwisseling van gegevens uit de EPC-databank.
   • Het Vlaams Energiebedrijf: nauwe samenwerking voor het verbeteren van energiegevens in de databank en het delen van expertise bij het bouwen van een dergelijke databank (Terra-project) en de uitbreiding naar lokale besturen.
   • Het Agentschap Onroerend Erfgoed: gezien de Vlaamse overheid heel wat onroerend erfgoed heeft, werd er door GIS-overlay informatie over de beschermde gronden en gebouwen toegevoegd aan de Vastgoeddatabank.
   • Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: het team Interne Milieuzorg heeft als opdracht de gebouwen van de Vlaamse overheid te monitoren en optimaliseren op het vlak van verschillende duurzaamheidsaspecten, zoals energie, CO2-emissie en woon-werkverkeer.
   • Het Agentschap Informatie Vlaanderen: het agentschap neemt de Vastgoeddatabank op als authentieke databron en zet deze in bij andere systemen, zoals het personeelsregistratiesysteem en managementrapportering.
  • Het project vastgoeddatabank kadert in het meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid: een strategie die moet zorgen voor meer efficiëntie en effectiviteit binnen de Vlaamse overheid en over de bestuurslagen heen, met als doelstellingen:
   • minder bestuurlijke drukte en vereenvoudiging
   • meer doen met minder
   • verbetering van dienstverlening door innovatie
   • verbetering van oplossingsvermogen en verantwoording