chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Definities en richtlijnen vastgoed

  Algemeen

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Definitie Gebouw

  De definitie van gebouw bestaat uit 4 voorwaarden:
  - constructie: dit is een driedimensionaal gebouwd object. Het aanleggen van een weg is geen driedimensionaal object, dit wordt als tweedimensionaal object gezien.;
  - enige omvang: hieronder valt een object van minimaal 5 m². De precieze begrenzing van enige omvang is echter moeilijk te trekken.;
  - direct of indirect steun in of op de grond: een boot die drijft en vaart op water is niet verbonden of verankerd met de grond, dit wordt dus niet aanzien als een gebouw. Is de boot wel verankerd aan een wal, dan moet de boot wel als bouwwerk worden beschouwd, als de boot ook de functie heeft om ter plaatse te functioneren.;
  - om ter plaatse te functioneren: Een object is over het algemeen plaatsgebonden als het object meer dan 31 dagen op dezelfde plaats staat. Een verplaatsbaar object zoals een caravan, demontabele schuur, keetwagen, frietkraam moeten als bouwwerk gezien worden indien het object plaatsgebonden is.
  Praktisch gezien komt een gebouw overeen met een gebouwcontour van het Grootschalig Referentiebestand (GRB) en is het uniek refereerbaar met een OIDN nummer(Object Identifier).

  Laatst gewijzigd op

  Er wordt getoond wanneer de pagina laatst aangepast werd en door wie.

  Energie, Algemeen energie

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Elektriciteit

  Geef hier aan of er in het gebouw een elektriciteitsaansluiting is.

  Gas

  Geef hier aan of er in het gebouw een gasaansluiting is.

  Stookolie

  Geef hier aan of er in het gebouw een stookolietank aanwezig is.

  Water

  Geef hier aan of er in het gebouw een wateraansluiting is.

  Energie, Elektriciteit/gas

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Gas- en elektriciteitsverbruiken

  De gas- en elektriciteitsverbruiken worden rechtstreeks bekomen van de netbeheerders. Deze kan je inkijken via de rapporteringstools, beschikbaar op https://overheid.vlaanderen.be/vastgoed-maatrapporten

  Grijze stroom

  Grijze energie is energie die is opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen.

  Groene stroom

  Groene stroom is elektriciteit die geproduceerd is uit een hernieuwbare energiebron

  Primaire energie

  Primaire energie wordt gedefinieerd als de energie nodig aan de bron om het uiteindelijk energiegebruik te dekken. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor een gebruik van 1 kWh elektriciteit aan de bron 2,72 kWh energie nodig is om deze op te wekken. Er gaat immers energie verloren tijdens de omzetting naar elektriciteit, tijdens transport, enz. Voor stookolie is dat bijvoorbeeld 1,08 kWh, voor aardgas en steenkool 1,07 kWh, brandhout 1,01 kWh, enz.

  Secundaire energie

  Secundaire energieën worden door omzetting uit primaire energieën verkregen, bijvoorbeeld elektriciteit uit gas, kernenergie, kolen, olie of uit stromingsenergie van het water. Zo ook stookolie, benzine e.a. uit aardolie; cokes en cokesovengas uit steenkool.

  Standaard Jaarverbruik elektriciteit

  De opnames bij de jaarlijks opgenomen netgebruikers zullen niet juist jaar na jaar op dezelfde dag gebeuren. Er kunnen verschillen optreden van meerdere dagen, zelfs maanden in geval van wijziging in de opnamerondes. Om deze verschillen op te vangen zal men deze verbruiken omrekenen naar 365 (366) dagen. Om de terugrekening uit te voeren, maken we gebruik van het synthetisch lastprofiel in voege net voor het moment van de laatste index die gebruikt wordt in de berekening. De methode houdt o.a. rekening met de verschillen tussen de seizoenen en maakt correcties voor het klimaat voor deze lastprofielen die door deze parameters beïnvloed worden. Het standaard jaarverbruik wordt berekend aan de hand van het actueel verbruik. In het algemeen kan men stellen dat het actueel verbruik een functie is van één of meerdere indexverschillen (bv. In het geval van complexe meterconfiguraties).

  Standaard Jaarverbruik gas

  De opnames bij de jaarlijks opgenomen netgebruikers zullen niet juist jaar na jaar op dezelfde dag gebeuren. Er kunnen verschillen optreden van meerdere dagen, zelfs maanden in geval van wijziging in de opnamerondes. Om deze verschillen op te vangen zal men deze verbruiken omrekenen naar 365 (366) dagen. Om de terugrekening uit te voeren, maken ze gebruik van het synthetisch lastprofiel in voege net voor het moment van de laatste index die gebruikt wordt in de berekening. De methode houdt o.a. rekening met de verschillen tussen de seizoenen en maakt correcties voor het klimaat voor deze lastprofielen die door deze parameters beïnvloed worden. Het standaard jaarverbruik wordt berekend aan de hand van het actuele verbruik. In het algemeen kan men stellen dat het actuele verbruik een functie is van één of meerdere indexverschillen (bv. In het geval van complexe meterconfiguraties). De eenheid die gebruikt wordt bij de berekeningen van gasverbruik is de kWh.

  Energie, Energiebesparende werken

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Eindjaar werken

  Jaar waarin de werken beëindigd zullen worden of werden. Bv: 2013

  Energiestudie of audit beschikbaar?

  Is er een studie of audit opgemaakt mbt de geplande of uigeverde werken. Het geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie kan worden bespaard. Indien ja Studie te bezorgen aan energie@vlaanderen.be, waarbij de naam van het document moet starten met de VIM gebouwcode.

  Korte omschrijving

  Geef een korte omschrijving van de energierenovatie. Bv: isoleren van het dak

  Startjaar werken

  Jaar waarin de werken gestart zullen worden of werden. Bv: 2012

  Toestand energierenovatie

  Geef weer in welke toestand de werken zich bevinden op dit moment. Bv: te starten

  Type energierenovatie

  Geef aan welk type van renovatie in het kader van energiebesparing het betreft.

  Type › Andere

  Indien geen van de andere keuzes van toepassing zijn. Gelieve wel in het invulveld 'korte omschrijving' te duiden wat de werken inhouden.Dit kan ook een ‘ingrijpende renovatie‘ zijn, waarvoor een studie beschikbaar is.

  Type › Gebouwschil

  Door de gebouwschil gaat er warmte verloren. De gebouwschil of (warmte)verliesoppervlakte van een gebouw is de oppervlakte van alle schildelen (wanden) of delen van de schildelen die het beschermde volume scheiden van de niet-verwarmde omgeving. De warmte gaat verloren naar: de buitenomgeving, de grond, aangrenzende onverwarmde ruimten, kruipkelders. Bv: vloer-, muur- en dakisolatie alsook raamvervanging (alleen het glas of glas+profiel). Bij voorkeur wordt in de korte omschrijving de huidige situatie beschreven en aangegeven of het gaat om dak-, muur-, vloerisolatie dan wel om raamvervanging. Bijkomende gegevens kunnen zijn: enkel glas of nog geen enkele isolatie aanwezig, … ; indien mogelijk enkele parameters m.b.t. de nieuw geplaatste materialen (U en/of R-waarde of dikte van materiaal, aantal m² isolatie/ramen geplaatst, …).

  Type › Hernieuwbare energie

  Hernieuwbare niet-fossiele en niet-nucleaire energiebronnen, met name wind, zon, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolwaterzuiveringsinstallaties en biogas. Bv.: installatie van warmtekrachtkoppeling (WKK)Bij voorkeur wordt in de korte omschrijving de nieuwe systemen beschreven.

  Type › Installaties

  Onder technische installaties worden de HVAC -installaties verstaan. HVAC is de Engelse afkorting van heating (verwarming), ventilation (ventilatie) en air conditioning (airconditioning of koeling). Bv: in geval van de vervanging van de verwarmingsinstallatie. Bij voorkeur wordt in de korte omschrijving de bestaande installatie beschreven en de nieuwe installatie.

  Type › Verlichting

  Verlichting is een verlichtingsinstallatie die is aangesloten op de voorziening voor elektriciteit. Bv: bij relighting van het volledige of een deel van het gebouw, uitschakelen van een deel van de verlichting, tijds- en/of bewegingsgestuurde bediening van verlichting. Bij voorkeur wordt in de korte omschrijving de bestaande installatie beschreven en de nieuwe verlichtingsgegevens.

  Energie, Energieprestatie

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  E-peil EPB berekening

  EPB is de afkorting van Energieprestatie en Binnenklimaateisen. Deze regelgeving is sinds 1 januari 2006 in voege voor nieuwe gebouwen en verbouwingen. Dit kadert in het geheel van Europese reglementering om de uitstoot van CO2 van de Kyoto-norm te behalen. De EPB-berekening resulteert in 2 cijfers : het E-peil en het K-peil. Het K-peil slaat op de isolatiewaarde van de gebouwschil. Het E-peil geeft weer hoe het ontwerp scoort op vlak van energiehuishouding. Meer info op: http://energiesparen.be/

  Startpagina's

  XLS