ThemaKeuzeveld/invulveldDefinitie/richtlijn

Algemeen

Beheerder

Dit is de beherende entiteit die verantwoordelijk is voor de data van het patrimonium waar deze als beheerder is ingevuld. Enkel databeheerders van deze entiteit kunnen de informatie aanpassen voor dit patrimonium

Algemeen

Deelgebouw

Een deelgebouw is een functionele afbakening van een patrimonium type ‘gebouw’. Je kan dus één of meerdere deelgebouwen koppelen aan één gebouw.  

Je kan het deelgebouw eerst aanmaken als patrimonium en dan koppelen met een ander patrimonium van het type ‘gebouw’ of je kan het gebouw selecteren dat je wil onderverdelen in deelgebouwen en daar een nieuw deelgebouw toevoegen via ‘Nieuw gebouw toevoegen’.   

Het doel van het deelgebouw is de clomplexe structuren binnen een gebouw of binnen een locatie duidelijk te maken.  

Bijvoorbeeld, het kantoorgebouw Vrijhavenstraat 1, 3 en 5 in Oostende bestaat uit 1 gebouwcontour (dus 1 gebouwID) met 4 gebouweenheden (3 per subadres en 1 voor de gemeenschappelijke delen). In deze situatie kan je een gebouw maken als hoofdgebouw gekoppeld aan het gebouwID en 4 deelgebouwen per gebouweenheid.  

Dit laat toe om meer specifiek te rapporteren op informatie met betrekking tot de deelgebouwen (gebruikers, beheerders, eigenaars, aantal m² met betrekking tot het deelgebouw,…) maar ook nog op het gebouwniveau (totaal aantal m², specifieke karakteristieken van het gebouw,…). 

Ook buiten Vlaanderen kan je gebouwen opsplitsen in deelgebouwen, het patrimonium van het type ‘gebouw’ of de deelgebouwen moeten dus geen gebouwID of gebouweenheid bevatten.

Algemeen

Definitie Gebouw

Een gesloten en/of overdekt, bovengronds of ondergronds bouwwerk, dat dient of bestemd is, ofwel om mensen, dieren en voorwerpen onder te brengen, ofwel om economische goederen te vervaardigen of diensten te verstrekken. Een gebouw verwijst naar gelijk welke structuur die op blijvende wijze op een terrein opgetrokken of gebouwd wordt. Deze definitie is conform met het Gebouwen -en Adressenregister. 

Algemeen

Gebouweenheid

De kleinste eenheid binnen een gebouw die geschikt is voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden en die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte. Een gebouweenheid is in functioneel opzicht zelfstandig. Daarnaast kan een gebouweenheid ook een gemeenschappelijk deel zijn. Deze definitie is conform met het Gebouwen -en Adressenregister.
De gebouweenheidID is altijd gekoppeld aan één gebouwID.

Algemeen

Laatst gewijzigd op

Er wordt getoond wanneer de pagina laatst aangepast werd en door wie.

Algemeen

Organisaties

Dit zijn de entiteiten waarvoor het patrimonium zichtbaar is. Indien er meerdere entiteiten gekoppeld zijn aan het patrimonium dan zal dit patrimonium ook zichtbaar zijn in de zoekresultaten. 
Enkel de entiteit die de rol als beheerder heeft op dit patrimonium kan dit patrimonium aanpassen. De andere entiteit kan enkel raadplegen. 

Algemeen

Patrimonium

Een patrimonium is een gebouw, een perceel of infrastructuur. 

Energie, Algemeen energie

Elektriciteit

Geef hier aan of er in het gebouw een elektriciteitsaansluiting is.

Energie, Algemeen energie

Gas

Geef hier aan of er in het gebouw een gasaansluiting is.

Energie, Algemeen energie

Stookolie

Geef hier aan of er in het gebouw een stookolietank aanwezig is.

Energie, Algemeen energie

Water

Geef hier aan of er in het gebouw een wateraansluiting is.

Energie, Elektriciteit/gas

Gas- en elektriciteitsverbruiken

De gas- en elektriciteitsverbruiken worden rechtstreeks bekomen van de netbeheerders. Deze kan je inkijken via de rapporteringstools, beschikbaar op https://overheid.vlaanderen.be/vastgoed-maatrapporten

Energie, Elektriciteit/gas

Grijze stroom

Grijze energie is energie die is opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen.

Energie, Elektriciteit/gas

Groene stroom

Groene stroom is elektriciteit die geproduceerd is uit een hernieuwbare energiebron

Energie, Elektriciteit/gas

Primaire energie

Primaire energie wordt gedefinieerd als de energie nodig aan de bron om het uiteindelijk energiegebruik te dekken. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor een gebruik van 1 kWh elektriciteit aan de bron 2,72 kWh energie nodig is om deze op te wekken. Er gaat immers energie verloren tijdens de omzetting naar elektriciteit, tijdens transport, enz. Voor stookolie is dat bijvoorbeeld 1,08 kWh, voor aardgas en steenkool 1,07 kWh, brandhout 1,01 kWh, enz.

Energie, Elektriciteit/gas

Secundaire energie

Secundaire energieën worden door omzetting uit primaire energieën verkregen, bijvoorbeeld elektriciteit uit gas, kernenergie, kolen, olie of uit stromingsenergie van het water. Zo ook stookolie, benzine e.a. uit aardolie; cokes en cokesovengas uit steenkool.

Energie, Elektriciteit/gas

Standaard Jaarverbruik elektriciteit

De opnames bij de jaarlijks opgenomen netgebruikers zullen niet juist jaar na jaar op dezelfde dag gebeuren. Er kunnen verschillen optreden van meerdere dagen, zelfs maanden in geval van wijziging in de opnamerondes. Om deze verschillen op te vangen zal men deze verbruiken omrekenen naar 365 (366) dagen. Om de terugrekening uit te voeren, maken we gebruik van het synthetisch lastprofiel in voege net voor het moment van de laatste index die gebruikt wordt in de berekening. De methode houdt o.a. rekening met de verschillen tussen de seizoenen en maakt correcties voor het klimaat voor deze lastprofielen die door deze parameters beïnvloed worden. Het standaard jaarverbruik wordt berekend aan de hand van het actueel verbruik. In het algemeen kan men stellen dat het actueel verbruik een functie is van één of meerdere indexverschillen (bv. In het geval van complexe meterconfiguraties).

Energie, Elektriciteit/gas

Standaard Jaarverbruik gas

De opnames bij de jaarlijks opgenomen netgebruikers zullen niet juist jaar na jaar op dezelfde dag gebeuren. Er kunnen verschillen optreden van meerdere dagen, zelfs maanden in geval van wijziging in de opnamerondes. Om deze verschillen op te vangen zal men deze verbruiken omrekenen naar 365 (366) dagen. Om de terugrekening uit te voeren, maken ze gebruik van het synthetisch lastprofiel in voege net voor het moment van de laatste index die gebruikt wordt in de berekening. De methode houdt o.a. rekening met de verschillen tussen de seizoenen en maakt correcties voor het klimaat voor deze lastprofielen die door deze parameters beïnvloed worden. Het standaard jaarverbruik wordt berekend aan de hand van het actuele verbruik. In het algemeen kan men stellen dat het actuele verbruik een functie is van één of meerdere indexverschillen (bv. In het geval van complexe meterconfiguraties). De eenheid die gebruikt wordt bij de berekeningen van gasverbruik is de kWh.

Energie, Energiebesparende werken

Eindjaar werken

Jaar waarin de werken beëindigd zullen worden of werden. Bv: 2013

Energie, Energiebesparende werken

Energiestudie of audit beschikbaar?

Is er een studie of audit opgemaakt mbt de geplande of uigeverde werken. Het geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie kan worden bespaard. Indien ja Studie te bezorgen aan energie@vlaanderen.be, waarbij de naam van het document moet starten met de VIM gebouwcode.

Energie, Energiebesparende werken

Korte omschrijving

Geef een korte omschrijving van de energierenovatie. Bv: isoleren van het dak

Energie, Energiebesparende werken

Startjaar werken

Jaar waarin de werken gestart zullen worden of werden. Bv: 2012

Energie, Energiebesparende werken

Toestand energierenovatie

Geef weer in welke toestand de werken zich bevinden op dit moment. Bv: te starten

Energie, Energiebesparende werken

Type energierenovatie

Geef aan welk type van renovatie in het kader van energiebesparing het betreft.

Energie, Energiebesparende werken

Type › Andere

Indien geen van de andere keuzes van toepassing zijn. Gelieve wel in het invulveld 'korte omschrijving' te duiden wat de werken inhouden.Dit kan ook een ‘ingrijpende renovatie‘ zijn, waarvoor een studie beschikbaar is.

Energie, Energiebesparende werken

Type › Gebouwschil

Door de gebouwschil gaat er warmte verloren. De gebouwschil of (warmte)verliesoppervlakte van een gebouw is de oppervlakte van alle schildelen (wanden) of delen van de schildelen die het beschermde volume scheiden van de niet-verwarmde omgeving. De warmte gaat verloren naar: de buitenomgeving, de grond, aangrenzende onverwarmde ruimten, kruipkelders. Bv: vloer-, muur- en dakisolatie alsook raamvervanging (alleen het glas of glas+profiel). Bij voorkeur wordt in de korte omschrijving de huidige situatie beschreven en aangegeven of het gaat om dak-, muur-, vloerisolatie dan wel om raamvervanging. Bijkomende gegevens kunnen zijn: enkel glas of nog geen enkele isolatie aanwezig, … ; indien mogelijk enkele parameters m.b.t. de nieuw geplaatste materialen (U en/of R-waarde of dikte van materiaal, aantal m² isolatie/ramen geplaatst, …).

Energie, Energiebesparende werken

Type › Hernieuwbare energie

Hernieuwbare niet-fossiele en niet-nucleaire energiebronnen, met name wind, zon, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolwaterzuiveringsinstallaties en biogas. Bv.: installatie van warmtekrachtkoppeling (WKK)Bij voorkeur wordt in de korte omschrijving de nieuwe systemen beschreven.

Energie, Energiebesparende werken

Type › Installaties

Onder technische installaties worden de HVAC -installaties verstaan. HVAC is de Engelse afkorting van heating (verwarming), ventilation (ventilatie) en air conditioning (airconditioning of koeling). Bv: in geval van de vervanging van de verwarmingsinstallatie. Bij voorkeur wordt in de korte omschrijving de bestaande installatie beschreven en de nieuwe installatie.

Energie, Energiebesparende werken

Type › Verlichting

Verlichting is een verlichtingsinstallatie die is aangesloten op de voorziening voor elektriciteit. Bv: bij relighting van het volledige of een deel van het gebouw, uitschakelen van een deel van de verlichting, tijds- en/of bewegingsgestuurde bediening van verlichting. Bij voorkeur wordt in de korte omschrijving de bestaande installatie beschreven en de nieuwe verlichtingsgegevens.

Energie, Energieprestatie

E-peil EPB berekening

EPB is de afkorting van Energieprestatie en Binnenklimaateisen. Deze regelgeving is sinds 1 januari 2006 in voege voor nieuwe gebouwen en verbouwingen. Dit kadert in het geheel van Europese reglementering om de uitstoot van CO2 van de Kyoto-norm te behalen. De EPB-berekening resulteert in 2 cijfers : het E-peil en het K-peil. Het K-peil slaat op de isolatiewaarde van de gebouwschil. Het E-peil geeft weer hoe het ontwerp scoort op vlak van energiehuishouding. Meer info op: http://energiesparen.be/

Energie, Energieprestatie

Jaar van afgifte EPB

Jaar waarin het Energieprestatie Certificaat (EPC) werd afgeleverd. Het EPC is 10 jaar geldig.

Energie, Energieprestatie

Jaar van afgifte EPC

Jaar waarin het Energieprestatie Certificaat (EPC) werd afgeleverd. Het EPC is 10 jaar geldig.

Energie, Energieprestatie

K-peil EPB berekening

EPB is de afkorting van Energieprestatie en Binnenklimaateisen. Deze regelgeving is sinds 1 januari 2006 in voege voor nieuwe gebouwen en verbouwingen. Dit kadert in het geheel van Europese reglementering om de uitstoot van CO2 en de Kyoto-norm te behalen. De EPB-berekening resulteert in 2 cijfers : het E-peil en het K-peil. Het K-peil slaat op de isolatiewaarde van de gebouwschil. Het E-peil geeft weer hoe het ontwerp scoort op vlak van energiehuishouding. Meer info op: http://energiesparen.be/

Energie, Energieprestatie

Kengetal Energieprestatiecertificaat (kWh/m²)

Het Energieprestatie Certificaat (EPC) informeert over de energiezuinigheid van een gebouw. Op het EPC staat een kengetal (score). Het kengetal geeft het berekende energieverbruik weer per jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte. Het kengetal hangt af van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen, muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en warm water. EPB is de benaming voor het gelijkaardige certificaat voor gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. PEB is de benaming voor het gelijkaardige certificaat voor gebouwen in het Waals Gewest.

Energie, Hernieuwbare energie

Bron (type)

Kies het type van hernieuwbare energie uit de keuzetabel.

Energie, Hernieuwbare energie

EAN afname

Deze teller registreert de afname van elektriciteit van het net.

Energie, Hernieuwbare energie

EAN code

EAN staat voor European Article Numbering. Elke aansluiting op het elektriciteits- of aardgasnet heeft een uniek identificatienummer, een zogenaamde EAN-code. Deze codes worden in heel Europa toegepast. De EAN-code bestaat uit 18 cijfers: de eerste 2 cijfers vertegenwoordigen het land (België = 54), de vijf volgende de netbeheerder, de tien volgende cijfers het toegangspunt en het laatste getal is een controlegetal. De EAN-code is vast verbonden aan de fysieke locatie van de aansluiting. Bij verhuis van de netgebruiker wordt de EAN-code niet meegenomen. Via de EAN-code wordt een eenduidige identificatie van de toegangspunten mogelijk, wat het gevaar op misverstanden in de gegevensuitwisseling tussen netbeheerders en leveranciers zou moeten verminderen (bijvoorbeeld wat betreft de schrijfwijze van de naam of het adres van de afnemer). Je vindt de EAN-code terug op de energiefactuur (18 cijfers, begint met het getal 54).

Energie, Hernieuwbare energie

EAN GST afname

Dit is het tweede EAN-nummer van de groenestroomteller (GST).

Energie, Hernieuwbare energie

EAN GST productie

Deze teller meet de totale productie die voor groenestroomcertificaten (GSC) in aanmerking komt. Deze waarde is niet de som van de geregistreerde afname en injectie. Het is een aparte teller, die zich bevind ter hoogte van het netontkoppelbord van de PV-installatie. Let op: op de groenestroomteller (GST) staat nog een 2de EAN nummer. Dit is de ‘EAN GST eigen verbruik afname’.

Energie, Hernieuwbare energie

EAN injectie

Deze teller registreert de injectie op het net, m.a.w. het aandeel van de van de hernieuwbare energie die niet zelf verbruikt wordt maar op het net geïnjecteerd wordt.

Energie, Hernieuwbare energie

Eigenaar installatie

Degene die de installatie uitbaat. Dit kan de eigenaar van het gebouw zijn, maar dit kan ook de plaatser van de installatie zijn. Bijvoorbeeld de firma die een opstalrecht verwerft op het dak van het gebouw om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Meestal verkoopt deze de opgewekte energie of een deel ervan door aan de gebruiker van het gebouw.

Energie, Hernieuwbare energie

Geïnstalleerd vermogen

Het geïnstalleerd vermogen is de maximum capaciteit van de aanwezige toestellen/installatie. Voor zonnepanelen dient het geïnstalleerd vermogen opgegeven te worden in kWp. Voor de andere types hernieuwbare energie dient het geïnstalleerd vermogen opgegeven te worden in kW.Voor een WKK installatie dient het geïnstalleerd thermisch vermogen (kWt) en het geïnstalleerd elektrisch vermogen (kWe) ingevuld te worden.

Energie, Hernieuwbare energie

Jaar van de inwerkingtreding van de installatie

  Geef aan in welk jaar de installatie effectief in werking ging. Dit is niet noodzakelijk het jaar van de plaatsing van de installatie.

Energie, Hernieuwbare energie

KBO-nummer

Het KBO-nummer is hetzelfde als het ondernemingsnummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers. Bv.: 0999 999 999

Je kan het KBO-nummer opzoeken op: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html

Energie, Hernieuwbare energie

Opbrengst (kWh) op jaarbasis

De werkelijk geproduceerde energie die af te lezen is van de opbrengstmeter / groenestroomteller productie.  Indien de opbrengst niet start op 1 januari (en niet eindigt op 31 december), dan heeft de opbrengst betrekking op het jaar welke de meeste opbrengstmaanden telt. Bijvoorbeeld: opbrengsten in de periode 30/05/2008 - 29/05/2009 worden beschouwd voor het jaar 2008 gezien deze 7 maanden bevat. Op te geven in kWh als een geheel getal (geen cijfers na de komma).

Energie, Hernieuwbare energie

Type › Afvalverbranding (warmte)

Stoom kan gewonnen worden door het verbranden van afval (dat organisch materiaal, niet-plantaardig huishoudelijk afval bevat), de stoom kan gebruikt worden om gebouwen te verwarmen.

Energie, Hernieuwbare energie

Type › Biomassa (elektriciteit)

Door de verbranding van biomassa (hout, afval, …) kan elektriciteit opgewekt worden.

Energie, Hernieuwbare energie

Type › Biomassa (warm water)

Door de verbranding van biomassa (hout, pellets, afval,  …) kan water verwarmd worden.

Energie, Hernieuwbare energie

Type › Biomassa (warmte)

Door vergisting van bioafval en compost kan gas gewonnen worden. In België zijn er land- en tuinbouwbedrijven die de mest en het groenafval gebruiken om bijvoorbeeld hun teelserres of stallen te verwarmen. Stoom kan gewonnen worden door het verbranden van afval, de stoom kan gebruikt worden om gebouwen te verwarmen.

Energie, Hernieuwbare energie

Type › BioWKK-installatie (elektriciteit en warmte)

Een warmtekrachtkoppelingsinstallatie die aangedreven wordt door een biobrandstof en aldus tegelijkertijd groene warmte en elektriciteit produceert. Deze biobrandstoffen beslaan primaire biomassa (hout en andere gewassen) maar ook afgeleide brandstoffen: vergistingsgas, bio-ethanol, biodiesel ...

Energie, Hernieuwbare energie

Type › Geothermie (warmte/koude)

Energie kan gewonnen worden in de vorm van warmte die onder het vaste aardoppervlak is opgeslagen. Dit zijn alle technologieën die gebruik maken van de bodem voor energetisch gebruik (bv. Boorgat Energie Opslag BEO, Koude-Warmte Opslag KWO).

Energie, Hernieuwbare energie

Type › Restwarmte

Restwarmte is proceswarmte die vrijkomt uit een proces dat niet tot doel heeft warmte, elektriciteit of mechanische energie te produceren en dat niet stuurbaar is in functie van de warmtevraag. De locatie van benutting van restwarmte kan liggen buiten de bedrijfsvestiging waar de warmte gegenereerd wordt.

Energie, Hernieuwbare energie

Type › Warmtepomp (warmte en ev. koude)

Een warmtepomp haalt warmte van lage temperatuur uit de natuur (bodem, grondwater, buiten- of afvoerlucht) en geeft die warmte op een hogere temperatuur af in de ruimtes die verwarmd dienen te worden. Het rendement wordt bepaald door de warmtebron (lucht, water, bodem,…), de warmteafgifte systeem (vloerverwarming, lucht,…), het al dan niet benutten van de beschikbare koude en het type energiebron (elektriciteit of gas).

Energie, Hernieuwbare energie

Type › Waterkracht (elektriciteit)

Waterkracht is de elektrische energie die een turbine uit stromend of vallend water kan halen. In de waterkrachtcentrale brengt het water een turbine in beweging. Naast voldoende water is er ook een zeker hoogteverschil nodig om de turbines van een waterkrachtcentrale in beweging te brengen. De turbines kunnen op hun beurt generatoren aandrijven, die elektriciteit produceren.

Energie, Hernieuwbare energie

Type › Windenergie (elektriciteit)

Dit is een installatie waarbij windkracht omgezet wordt in elektriciteit.

Energie, Hernieuwbare energie

Type › WKK-installatie (elektriciteit/warmte)

Een warmtekrachtkoppeling-installatie wekt tegelijk warmte en elektriciteit op. De WKK kan door verschillende brandstoffen aangedreven worden, bv door aardgas, biogas, … Gelieve dit op te geven in het opmerkingenveld.

Energie, Hernieuwbare energie

Type › Zonne-energie photovoltaïsch (elektriciteit)

Hierbij wordt zonne-energie omgezet in elektriciteit.

Energie, Hernieuwbare energie

Type › Zonne-energie thermisch (warm water)

Hierbij wordt zonne-energie omgezet in warmte bv voor het verwarmen van sanitair warm water.

Energie, Koppelen EAN

EAN nummer

Gelieve hier de EAN-code te selecteren die voor dit specifieke gebouw van toepassing is aan de hand van onderstaande keuzetabel.

Energie, Koppelen EAN

Type

Gelieve hier het type verbruik te selecteren waarvoor je de EAN-code wil koppelen aan dit specifieke gebouw. Gas of elektriciteit.

Energie, Koppelen EAN

Verdeelsleutel %

Indien het gebouw slechts 1 verbruiksmeter (en dus 1 EAN-code) heeft dan is de verdeelsleutel 100%. Enkel in geval dat verschillende gebouwen op één verbruiksmeter (en dus 1 EAN-code) staan, dien je hier de verdeelsleutel (gewicht) weer te geven d.m.v. een percentage.

Energie, Nieuw EAN

Nieuwe EAN code

Geef hier de EAN-code in die je wil koppelen aan het gebouw.

Energie, Nieuw EAN

Type

Gelieve hier het type verbruik te selecteren waarvoor je de EAN-code wil koppelen aan dit specifieke gebouw.

Energie, Nieuw EAN

Verdeelsleutel (%)

Indien het gebouw slechts 1 verbruiksmeter (en dus 1 EAN-code) heeft dan is de verdeelsleutel 100%. Enkel in geval dat verschillende gebouwen op één verbruiksmeter (en dus 1 EAN-code) staan, dien je hier de verdeelsleutel (gewicht) weer te geven d.m.v. een percentage.

Energie, Stookolieverbruik

Jaar

Kies het jaar waarvoor je de gegevens zult invullen.

Energie, Stookolieverbruik

Jaarlijks verbruik stookolie

Het jaarlijks stookolieverbruik is het werkelijk totaal stookolieverbruik van 1 jaar. Het wordt uitgedrukt in liter als geheel getal (geen cijfers na de komma), en wordt op de volgende manier bepaald: 1) Als er een stookoliedebietmeter aanwezig is: Het betreft het werkelijk totaal stookolieverbruik en niet het primair stookolieverbuik of graaddagen gecorrigeerd verbruik. Deze stookolieverbruiken worden bepaald aan de hand van de aflezing op de stookoliedebietmeter. 2) Als er geen stookoliedebietmeter aanwezig is: Dit verbruik wordt berekend via een rekenmodule .

Energie, Stookolieverbruik

KBO-nummer leverancier

Het KBO-nummer is hetzelfde als het ondernemingsnummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers. Bv.: 0999 999 999

Je kan het KBO-nummer opzoeken op: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html

Energie, Stookolieverbruik

Naam leverancier

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan afnemers energie (stookolie, elektriciteit, gas) verkoopt.

Energie, Stookolieverbruik

Raamcontract

Hier vul je J (ja) of N (nee) in. Je dient J (ja) in te vullen indien het energiecontract met de bewuste leverancier valt onder een raamcontract bv een contract dat onderhandeld werd door Het Facilitair Bedrijf. Een raamcontract is een afspraak tussen een leverancier en een klant om een bepaald product of dienst voor een vaste looptijd voor een vooraf afgesproken prijs, en tegen vooraf afgesproken voorwaarden te leveren. Soms worden er ook minimum en/of maximum af te nemen aantallen afgesproken, die soms tegen gunstiger voorwaarden (bijvoorbeeld levertijd) worden geleverd.

Energie, Stookolieverbruik

Stookoliedebietmeter aanwezig?

Een stookoliedebietmeter is verplicht volgens de EPC-regelgeving. Indien stookolie aangewend wordt, dient een stookoliedebietmeter aanwezig te zijn.

Energie, Waterverbruik

Capaciteit regenwatersysteem (liter)

Geef hier de totale inhoud van de regenwaterputten op in liter.

Energie, Waterverbruik

Jaar

Kies het jaar waarvoor u de gegevens zult invullen.

Energie, Waterverbruik

Jaarlijks verbruik water (m³)

Het jaarlijks waterverbruik is het werkelijk totaal waterverbruik in 1 jaar. Dit verbruik is terug te vinden op de jaarafrekeningen van de waterfacturen of via een eigen energieboekhouding op basis van de meterstanden. Het jaarlijks waterverbruik wordt uitgedrukt in m³ als geheel getal (geen cijfers na de komma). Indien het verbruik niet start op 1 januari (en niet eindigt op 31 december), dan heeft het verbruik betrekking op het jaar welke de meeste verbruiksmaanden telt. Bijvoorbeeld: verbruiken in de periode 30/05/2008 - 29/05/2009 worden beschouwd voor het jaar 2008 gezien deze 7 maanden bevat.

Energie, Waterverbruik

KBO-nummer leverancier

Het KBO-nummer is hetzelfde als het ondernemingsnummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers. Bv.: 0999 999 999

Je kan het KBO-nummer opzoeken op: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html

Energie, Waterverbruik

Naam leverancier

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan afnemers energie (stookolie, elektriciteit, gas) verkoopt.

Energie, Waterverbruik

Nummer watermeter

Nummer van de watermeter die het waterverbruik registreert.

Energie, Waterverbruik

Regenwatersysteem aanwezig?

Regenwaterrecuperatie is het opvangen en gebruiken van regenwater. Dit water kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld toiletspoeling, tuinbesproeiing, schoonmaak.

Gebouwen, Duurzaamheidslabel

Ander label

Indien voorgaande keuzes niet van toepassing zijn, kan dit veld vrij ingevuld worden.

Gebouwen, Duurzaamheidslabel

Score

De score die vermeld staat op het label.

Gebouwen, Duurzaamheidslabel

Toegekend(e) label(s)

Kies een label uit de keuzetabel. Indien je een label wil toevoegen, gelieve dit te melden via vastgoed@vlaanderen.be

Gebouwen, Duurzaamheidslabel

Label › BREEAM New Construction

Meer info op: http://www.breeam.org/

Gebouwen, Duurzaamheidslabel

Label › B-Referentieel

Het Belgisch Referentieel Kader (B-Referentieel), dat gezamenlijk werd uitgewerkt door het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft als doel om gebouwen een label te geven in functie van hun duurzaamheid en een link te maken naar Breeam. Het is van toepassing op zowel openbare als privégebouwen, en zowel op bestaande als op nieuwe en gerenoveerde gebouwen.

Gebouwen, Duurzaamheidslabel

Label › BREEAM In-use

Meer info op: http://www.breeam.org/

Gebouwen, Duurzaamheidslabel

Label › BREEAM Refurbishment

Meer info op: http://www.breeam.org/

Gebouwen, Duurzaamheidslabel

Label › De Groene Sleutel

Meer info op: http://www.groenesleutel.be/

Gebouwen, Duurzaamheidslabel

Label › Duurzaamheidsmeter: Instrument voor duurzame scholenbouw

Meer info op: http://www.agion.be/publicaties/Instrument%20Duurzame%20Scholenbouw.aspx

Gebouwen, Duurzaamheidslabel

Label › GreenCalc

Meer info op: http://greencalc.com/

Gebouwen, Duurzaamheidslabel

Label › Lage energie gebouw

Maximale energievraag is beperkt tot 30 kWh/m² per jaar

Gebouwen, Duurzaamheidslabel

Label › Passiefgebouw

Netto energiebehoefte voor verwarming kleiner dan of gelijk aan 15 kWh/m²jaar. Luchtdichtheid n50 kleiner dan of gelijk aan 0,6 h-1 (o.b.v. een luchtdichtheidsmeting). Temperatuuroverschrijdingsfrequentie boven 25°C kleiner dan of gelijk aan 5%.

Gebouwen, Duurzaamheidslabel

Label › Valideo

Meer info op: http://www.valideo.org/Public/valideo_home.php

Gebouwen, Duurzaamheidslabel

Label › VIPA criteria duurzaamheid

Meer info op: http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/vipa/duurzaambouwen/Paginas/CriteriaDuu...

Gebouwen, Duurzaamheidslabel

Label › Vlaamse Maatstaf voor Duurzaam Wonen en Bouwen

Meer info op: http://do.vlaanderen.be/beleid/vlaams-beleid/vlaamse-strategie-duurzame-...

Gebouwen, Duurzaamheidslabel

Label › Waardering van kantoorgebouwen (2007)

Meer info op: http://www2.vlaanderen.be/facilitair_management/vastgoedbeheer/duurzaamk...

Gebouwen, Duurzaamheidslabel

Label › Waardering van kantoorgebouwen (2010)

Meer info op: http://www2.vlaanderen.be/facilitair_management/vastgoedbeheer/duurzaamk...

Gebouwen, Eigenaar

Andere eigenaar

De eigenaar is een externe; maakt geen deel uit van de Vlaamse overheid.

Gebouwen, Eigenaar

Eigenaar Vlaamse overheid

Maakt de eigenaar maakt deel uit van de Vlaamse overheid. Kies een entiteit uit de keuzelijst.

Gebouwen, Eigenaar

Eigendomsrechten

Duid aan welke eigendomsrechten gevestigd zijn op het goed. Dit zijn zakelijke rechten.

Gebouwen, Eigenaar

KBO-nummer

Het KBO-nummer is hetzelfde als het ondernemingsnummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers. Bv.: 0999 999 999
Je kan het KBO-nummer opzoeken op: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html

Gebouwen, Eigenaar

Natuurlijke persoon (NP)

De eigenaar is een externe; maar geen onderneming

Gebouwen, Eigenaar

Percentage (%)

Geef aan voor hoeveel percentage de eigenaar het goed in eigendom heeft. Standaard wordt hier 100% ingevuld.

Gebouwen, Eigenaar

Eigendomsrechten › Blote eigendom

Blote of naakte eigendom is volle eigendom waarvan het vruchtgebruik is afgesplitst. De blote eigenaar beschikt over alle rechten behalve deze waarover de vruchtgebruiker beschikt.
Soms wordt door de genothebbende wel een vergoeding aan de blote eigenaar betaald. Het blote eigendom komt voor bij: erfpacht, recht van opstal, recht van vruchtgebruik, recht van gebruik of bewoning.

Gebouwen, Eigenaar

Eigendomsrechten › Blote mede-eigendom

Blote mede-eigendom is eigendom dat met een beperkt zakelijk recht is bezwaard waarbij meerdere (rechts)personen eigenaar zijn

Gebouwen, Eigenaar

Eigendomsrechten › Mede-eigendom

Mede-eigendom ontstaat wanneer meer dan een (rechts)persoon eigenaar is van het onroerend goed

Gebouwen, Eigenaar

Eigendomsrechten › Volle eigendom

Volle eigendom of eigendom zondermeer wordt in art. 544 B.W. omschreven als het recht om op de meest volstrekte wijze het genot van een zaak te hebben en erover te beschikken, mits er geen gebruik van wordt gemaakt dat strijdig is met de wetten of de verordeningen.

Gebouwen, Functionele gegevens

Aantal aangepaste parkeerplaatsen voor gehandicapten

De parkeerplaats is aangepast indien voor dwarsparkeren/schuinparkeren de breedte minimum 350 cm bedraagt. In het geval van langsparkeren dient de lengte minimum 600 cm te zijn.

Gebouwen, Functionele gegevens

Aantal douches

Het aantal douches voorzien in het gebouw of een doucheruimte.

Gebouwen, Functionele gegevens

Aantal individuele werkplekken in dit gebouw

Een individuele werkplek faciliteert individueel werk: computerwerk, schrijven, lezen, analyseren, administratie,…. De bureautafel en bureaustoel zijn in de hoogte verstelbaar en laten toe om langer dan 3u aan deze werkplek te werken. Belangrijk:  de individuele werkplek dient bij voorkeur gelegen te zijn in de zone van 1e daglicht (zone op minder dan 6,5 m van een beglaasde gevel (buitenkant beglazing)).

De individuele werkplek bestaat in de volgende vormen: open (eiland)werkplek, onthaalwerkplek, afgeschermde werkplek, concentratiecockpit, afgesloten werkruimte, flexibele managementoffice. Hoe het aantal werkplekken geteld  wordt, vindt u door op deze termen te zoeken in de definitielijst.

Indien er geen individuele werkplekken zijn, noteer dan het cijfer '0' in het invulveld.

Gebouwen, Functionele gegevens

Aantal overdekte fietsplaatsen

Het aantal beschikbare plaatsen voor het stallen van 1  fiets in een overdekte fietsenstalling.

Gebouwen, Functionele gegevens

Aantal parkeerplaatsen auto

Hier wordt het aantal gewone parkeerplaatsen gevraagd, exclusief de aangepaste plaatsen voor gehandicapten. Een parkeerplaats is een parkeergelegenheid, niet onmiddellijk grenzend aan of afgescheiden van de (hoofd)rijbaan, bestemd voor het parkeren van 1 gemotoriseerd voertuig, in dit geval voor een auto.

Gebouwen, Functionele gegevens

Aantal parkeerplaatsen bromfietsen en motoren

Een parkeerplaats is een parkeergelegenheid, niet onmiddellijk grenzend aan of afgescheiden van de (hoofd)rijbaan, bestemd voor het parkeren van 1 gemotoriseerd voertuig, in dit geval voor een bromfiets of motor.

Gebouwen, Functionele gegevens

Aantal samenwerkplekken in het gebouw

Een samenwerkplek faciliteert in de eerste plaats het samenwerken: formeel of informeel overleg, consultatie, teamwork,…. Hoewel een samenwerkplek ook gebruikt kan worden voor (veelal kortstondig) individueel werk, is ze specifiek ontworpen om verschillende vormen van overleg te ondersteunen. Dat kan variëren van informele plekken voor spontane ontmoetingen, tot grotere ruimten voor formele vergaderingen 

De samenwerkplek bestaat dus in een grote variëteit aan vormen: intake cockpit, lounge, open overleg samenwerkplek, brainstormruimte, teamcockpit, projectruimte, vergaderzaal. Elk van deze ruimtes wordt geteld als 1 samenwerkplek. Meer informatie over een van voorgaande types, vind je door op deze termen te zoeken in de definitielijst.

Indien er geen samenwerkplekken zijn, noteer dan het cijfer '0' in het invulveld.

Belangrijk: de zitplaatsen in de samenwerkplek wordt niet geteld als individuele werkplekken.

Gebouwen, Functionele gegevens

Archiefruimte (m²)

Een lokaal waar een dienst of meerdere diensten samen tijdelijk hun archief bewaren. Dit lokaal is meestal gevestigd in de onmiddellijke nabijheid van de kantoorruimte en wordt beheerd door de diensten zelf.
Archief is procesgebonden informatie die een organisatie opgemaakt of ontvangen heeft om haar taken of bevoegdheden uit te oefenen of om haar rechten te handhaven. Documentatie (tijdschriften van een inhoudelijk verwante beroepsorganisatie, het staatsblad, …) is dus geen archief.
Wanneer de gebouwbeheerder twijfelt of een ruimte als archiefruimte gebruikt wordt, verkiezen we ervoor om deze ruimte toch aan te geven als archiefruimte in de bevraging. Als we de contactpersoon en/of de gebruikende entiteit van een als archiefruimte aangeduide ruimte kennen, kunnen we dit verder gaan verfijnen.

Gebouwen, Functionele gegevens

Bouwjaar

Het jaar waarin het gebouw voor de eerste maal in gebruik genomen werd. Voor gebouwen na 1962 geldt het jaar waarin de oorspronkelijke bouwvergunning werd afgeleverd.

Gebouwen, Functionele gegevens

Bruikbare vloeroppervlakte (m²)

Indien verwarmd en of gekoeld niet aangevinkt wordt, dan hoeft dit veld niet ingevuld te worden.
De totale bruikbare vloeroppervlakte is de som van de bruto vloeroppervlakten van alle vloerniveaus van een gebouw of van een deel van een gebouw waar energie wordt gebruikt om het binnenklimaat te regelen.
Bv: ondergrondse parking waar warme lucht wordt ingeblazen hoort niet tot de bruikbare vloeroppervlakte, tenzij de lucht specifiek wordt verwarmd voor de parking

Gebouwen, Functionele gegevens

Bruto bovengrondse oppervlakte (m²)

Het totaal van de gebruikte bovengrondse bruto vloeroppervlakte die wordt ingenomen door de gebruiker(s). Uitgedrukt in m². Indien mogelijk dient de opmeetmethode  beschreven in de norm NBN EN 15221-6 gehanteerd te worden voor het bepalen van de bruto vloeroppervlakte (GFA). Dit is de buitenomtrek van het gebouw , exclusief de oppervlakte van de vides en patio’s.

Gebouwen, Functionele gegevens

Bruto ondergrondse oppervlakte (m²)

Het totaal van de gebruikte ondergrondse bruto vloeroppervlakte die wordt ingenomen door de gebruiker(s). Uitgedrukt in m². Indien mogelijk dient de opmeetmethode beschreven in de norm NBN EN 15221-6 gehanteerd te worden voor het bepalen van de bruto vloeroppervlakte (GFA). Dit is de buitenomtrek van het gebouw, exclusief de oppervlakte van de vides en patio’s.

Gebouwen, Functionele gegevens

Capaciteit van het gebouw

De capaciteit van een gebouw wordt gemeten door het aantal individuele werkplekken en het theoretisch aantal zit(- of sta)plaatsen van de samenwerkplekken te sommeren.

Er zijn echter elementen die - zowel op niveau van afzonderlijke ruimten als op het niveau van de verdieping - de capaciteit van het gebouw beperken:  het maximaal toegelaten aantal gelijktijdig aanwezigen op een verdieping, de beschikbare evacuatievoorzieningen, het aantal sanitaire voorzieningen, het debiet van de verluchtingsinstallaties, … 

Gebouwen, Functionele gegevens

Gebouw Toestand

De keuzetabel laat toe de toestand van het gebouw weer te geven. Standaard staat er 'in gebruik' ingevuld, gezien dit meestal voorkomt.

Gebouwen, Functionele gegevens

Gebouw toestand vanaf?

Geef hier aan vanaf wanneer de huidige gebouwtoestand in werking is.

Gebouwen, Functionele gegevens

Geconditioneerde serverruimte

Ruimte waar servers staan en die adequaat voorzien is van moderne koeltechnieken, noodstroomvoorziening en beveiliging.

Gebouwen, Functionele gegevens

Groendak (m²)

Een groendak is een dak bedekt met vegetatie en een aantal onderliggende lagen die nodig zijn voor de ontwikkeling van deze vegetatie en de opslag van hemelwater.

Gebouwen, Functionele gegevens

Hoeveel externen zijn gehuisvest in dit gebouw?

Dit is het aantal externen die een werkplek in het gebouw bezetten, maar niet behoren tot de personeelsleden van de Vlaamse overheid. Indien er geen externen gehuisvest zijn, noteer dan het cijfer '0' in het invulveld.

Gebouwen, Functionele gegevens

Hoeveel personeelsleden zijn effectief gehuisvest in dit gebouw?

Dit is het aantal personeelsleden per entiteit (gebruiker) waarvoor dit gebouw (constructie) als standaardbedrijfslocatie is toegewezen. Personeelsleden die deeltijds in gebouw X werken en deeltijds in gebouw Y, worden enkel meegeteld in de officiële standaardbedrijfslocatie van die persoon. Onder ‘personeelslid’ wordt hier verstaan elke persoon waarvoor er een juridische tewerkstellingsrelatie bestaat tussen werkgever (entiteit) en werknemer, hetzij een contractuele tewerkstelling, hetzij een aanstellingsbesluit (statutair of stagedoend statutair). Meer informatie hierover vindt u terug op https://overheid.vlaanderen.be/definities-personeelseffectieven#aantal. Indien er geen personeelsleden gehuisvest zijn, noteer dan het cijfer '0' in het invulveld.

Gebouwen, Functionele gegevens

Indien de bruikbare vloeroppervlakte niet gekend is

Indien je niet weet wat de exacte bruikbare vloeroppervlakte is, gelieve aan te geven hoe de oppervlakte zich verhoudt tot 250 m² of 500m².

Gebouwen, Functionele gegevens

Is het gebouw ingericht volgens het nieuwe werken (%)?

Hier wordt het percentage gevraagd, berekend op de netto kantooroppervlakte.

Gebouwen, Functionele gegevens

Jaar laatste grondige wijziging

Het jaar waarin het gebouw voor de laatste maal grondig gerenoveerd werd. Het is het jaar waarin de werken afgerond werden. Een grondige renovatie is een renovatie waarvoor een bouwvergunning moet bekomen worden.

Gebouwen, Functionele gegevens

Netto kantooroppervlakte (m²)

Het gaat hier over de bruikbare netto kantooroppervlakte  op de verdiepingen. Uitgedrukt in m². Indien mogelijk dient de opmeetmethode beschreven in de norm NBN EN 15221-6 gehanteerd te worden voor het bepalen van de primaire vloeroppervlakte (PA). Dit is de oppervlakte van een bouwlaag, waar de individuele werkplekken, samenwerkplekken en ondersteunende functies zoals koffiehoek, servicelokaal, rolarchief, datalokaal, berging, kitchenette ingericht worden. Dit is exclusief sanitair, technische lokalen, verticale circulatie en horizontale circulatie.

Opgelet: leslokalen, loketten enz. worden bij de (gemeenschappelijke) area geteld.

Gebouwen, Functionele gegevens

Strategie op termijn

Hier kan je aangeven welke strategische plannen er zijn met het goed op termijn. Standaard wordt er ‘onduidelijk/geen strategie’ ingevuld.

Gebouwen, Functionele gegevens

Strategie op termijn > Afstoten

‘Afstoten’ houdt in dat het goed op termijn niet in de portefeuille blijft en dat het bv. zal verlaten worden aan het einde van het huurcontract of dat het gebouw verkocht zal worden. Het onderhoud wordt naar een minimum herleid.

Gebouwen, Functionele gegevens

Strategie op termijn > Bijzonder behouden

‘Bijzonder behouden’ geeft aan dat het een bijzonder goed is wegens zijn status bv als onroerend erfgoed of imago.  Het is wenselijk dat het goed in de portefeuille blijft wegens de strategische waarde van het goed. Het is vaak niet mogelijk te optimaliseren naar een voorbeeldfunctie (naar toegankelijkheid, duurzaamheid, circulariteit, energiezuinigheid, …). Daarom dienen deze gebouwen in termen van energie gecompenseerd te worden door de overige gebouwen in de portefeuille. In erfpacht gegeven panden behoren ook tot deze categorie, maar dienen niet gecompenseerd te worden.

Gebouwen, Functionele gegevens

Strategie op termijn > Flexibel behouden

‘Flexibel behouden’ duidt aan dat het goed voorlopig in de portefeuille blijft, maar binnen enkele jaren toch afgestoten zal worden. Het onderhoud wordt normaal uitgevoerd.

Gebouwen, Functionele gegevens

Strategie op termijn > Strategisch behouden

‘Strategisch behouden’ betekent dat het goed in de portefeuille blijft wegens de strategische waarde van het goed. 

Gebouwen, Functionele gegevens

Tijdshorizon

Geef aan binnen welke tijdshorizon de strategie m.b.t. het gebouw beoogd wordt. Bv. het gebouw wordt verlaten op het einde van het huurcontract in maart 2025.

Gebouwen, Functionele gegevens

Wordt het gebouw gekoeld?

Is er een systeem aanwezig om de temperatuur in het gebouw te sturen, waardoor de temperatuur afneemt. Bv. airconditioning unit

Gebouwen, Functionele gegevens

Wordt het gebouw verwarmd?

Is er een systeem aanwezig om de temperatuur in het gebouw te sturen, waardoor de temperatuur toeneemt. Bv. stookinstallatie

Gebouwen, Functionele gegevens

Gebouw toestand › Afgebroken

De constructie werd afgebroken.

Gebouwen, Functionele gegevens

Gebouw toestand › Deels in gebruik

Slechts een deel van het gebouw is in gebruik genomen door personen die toegelaten zijn er gebruik van te maken.

Gebouwen, Functionele gegevens

Gebouw toestand › Einde huur

Het huurcontract is afgelopen.

Gebouwen, Functionele gegevens

Gebouw toestand › Gekraakt

Kraken is het zonder toestemming van de eigenaar in gebruik nemen van een onroerende zaak in de vorm van een ongebruikt terrein, gebouw of ruimte daarvan.

Gebouwen, Functionele gegevens

Gebouw toestand › In opbouw (nieuwbouw)

De term in opbouw slaat op nieuwe constructies.

Gebouwen, Functionele gegevens

Gebouw toestand › In renovatie

Het vernieuwen of opknappen van een constructie.

Gebouwen, Functionele gegevens

Gebouw toestand › Leegstaand

Een gebouw dat langer dan 12 aaneensluitende maanden niet bewoond is of een gebouw waarvan de totale oppervlakte voor minstens 50% niet gebruikt wordt volgens de functie van het gebouw.

Gebouwen, Functionele gegevens

Gebouw toestand › Ongeschikt en onbewoonbaar

Of een constructie ongeschikt en onbewoonbaar wordt beschouwd, wordt bepaald o.b.v. een woningonderzoek.

Gebouwen, Functionele gegevens

Gebouw toestand › Verkocht

Het onroerende goed werd van de hand gedaan.

Gebouwen, Functionele gegevens

Gebouw toestand › Verwaarloosd

Of een constructie als verwaarloosd wordt beschouwd, wordt bepaald o.b.v. een technisch verslag.

Gebouwen, Functionele gegevens

Gebouw toestand › Volledig in gebruik

Het gebouw is volledig in gebruik genomen door personen die toegelaten zijn er gebruik van te maken.

Gebouwen, Gebruiker

Aantal parkeerplaatsen auto

Hier wordt het totaal aantal parkeerplaatsen gevraagd. Een parkeerplaats is een parkeergelegenheid, niet onmiddellijk grenzend aan of afgescheiden van de (hoofd)rijbaan, bestemd voor het parkeren van 1 gemotoriseerd voertuig, in dit geval voor een auto.

Gebouwen, Gebruiker

Aantal werkplekken

Werkplek = een zitplaats of ruimte in de Office Area, waar individueel of in team gewerkt kan worden. De inrichting van de Office Area raakt aan 2 typologieën: de basiswerkplek en de samenwerkplek. Deze dienen allen bij voorkeur gelegen te zijn in de zone van 1e daglicht (afhankelijk van de typologie van een gebouw). Rode draad in het geheel is dat deze bouwelementen van de office area multifunctioneel kunnen worden ingevuld en modulair (dezelfde afmetingen of een veelvoud ervan) zijn opgevat, zodat groei of krimp van entiteiten -door het in- en uitschuiven van de bouwelementen- relatief makkelijk en vooral kostenefficiënt kan worden gefaciliteerd. Indien er geen werkplekken zijn, noteer dan het cijfer '0' in het invulveld.

Gebouwen, Gebruiker

Gebruiker niet van de Vlaamse overheid

De gebruiker maakt geen deel uit van de Vlaamse overheid.

Gebouwen, Gebruiker

Gebruiker Vlaamse overheid

De (sub) entiteit die het gebruiksrecht heeft en dit gebouw voor minstens 1 personeelslid als standaardbedrijfslocatie heeft. Standaardbedrijfslocatie wordt gedefinieerd in de omzendbrief ‘Tijds-en plaats onafhankelijk werken’.

Gebouwen, Gebruiker

Gebruiksrecht

Geef aan welke contractuele verbinding er bestaat tussen de gebruiker en de eigenaar (rechtspersoon).

Gebouwen, Gebruiker

Gemiddelde huurprijs, gewogen gemiddelde huurprijs, standaardafwijking

Gemiddelde huurprijs is de som van de huurprijzen per m² per gebouw gedeeld door het aantal gebouwen.

Gewogen gemiddelde huurprijs is de verhouding van de totale huurprijs op de totale oppervlakte voor alle gebouwen.

Standaardafwijking is de mate van spreiding van getallen rondom het gemiddelde.

Gebouwen, Gebruiker

Graad

Geef voor deze overeenkomst aan in welke graad deze zich situeert.
Vb: entiteit X huurt van eigenaar Y => entiteit X heeft eerste graad

Gebouwen, Gebruiker

KBO-nummer

Het KBO-nummer is hetzelfde als het ondernemingsnummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers. Bv.: 0999 999 999
Je kan het KBO-nummer opzoeken op: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html

Gebouwen, Gebruiker

Natuurlijke persoon (NP)

De eigenaar is een externe; maar geen onderneming

Gebouwen, Gebruiker

Oppervlakte (m²)

Het totaal van de gebruikte vloeroppervlakte die wordt ingenomen door de gebruiker. Uitgedrukt in m². Indien mogelijk dient de opmeetmethode beschreven in de norm NBN EN 15221-6 gehanteerd te worden voor het bepalen van de intern vloeroppervlakte (IFA). Dit is de oppervlakte van een bouwlaag, exclusief de oppervlakte van de buitenmuren en vides en patio’s.

Gebouwen, Gebruiker

Uitgave op jaarbasis (euro)

Uitgave per jaar in euro voor het gebouw (geen uitsplitsing in type ruimte bv kantoor, woning, archief, parking,…). Exclusief onderhoud en schoonmaak.

Gebouwen, Gebruiker

Van wie wordt het goed gebruikt?

Geef hier aan van welke eigenaar of gebruiker het goed wordt gebruikt door de gebruiker in volgende lijn.

Gebouwen, Gebruiker

Gebruiksrecht › Bewoningsrecht

Het recht van bewoning slaat als tijdelijk zakelijk genotsrecht op het gebruiksrecht van andermans woning en is beperkt tot de behoeften van de bewoner (art. 633 B.W.). Het ontstaat bij overeenkomst of bij testament. Het kan beperkt worden in de tijd (bijv. tot de bewoner een bepaalde leeftijd bereikt), qua ruimtes (volledige woning, enkele kamers) of het kan aan voorwaarden gekoppeld zijn. Als er niets anders in de akte bepaald is, eindigt het bewoningsrecht ten laatste bij het overlijden van de bewoner. Het kan ook vroeger, als hij afstand doet van zijn recht of als hij er misbruik van maakt.
Het is niet enkel in het kader van een verkoop van een woning dat deze figuur kan toegepast worden. Gezien het recht van bewoning gericht is op het gebruik van een zaak, kan het niet enkel gevestigd worden door de eigenaar van de woning. Ook de erfpachter, opstalhouder en vruchtgebruiker kunnen voor de duur van hun recht een dergelijke gebruiksrecht vestigen.
Bijvoorbeeld: Indien iemand een onroerend goed koopt, maar overeengekomen wordt dat de verkoper in het goed mag blijven wonen, wordt de verkoper bewoningsrecht verleend. In tegenstelling tot de vruchtgebruiker heeft de bewoner geen recht op de vruchten van het goed. Hij mag het dus bijv. niet verhuren, hij moet het zelf bewonen.

Gebouwen, Gebruiker

Gebruiksrecht › Concessie

In de algemene betekenis is de concessie een administratief contract waarbij de overheid, een particulier of een publiekrechtelijk orgaan tijdelijk ermee belast, onder haar gezag en met nakoming van de door haar bepaalde voorwaarden, een openbare dienst op eigen risico beheert tegen een vergoeding die in beginsel op de gebruikers wordt verhaald (zie Mast, A., “Overzicht van het Belgisch Administratief Recht”, Kluwer, 1994, nrs. 121 – 124).
Meer bepaald voor domeinconcessies in het geval waarin openbare besturen of openbare instellingen de privatieve ingebruikname toestaan van een gedeelte van het openbaar domein, geldt het volgende. Een concessie is een sui generis overeenkomst die niet volledig onderworpen is aan de normale regels voor overeenkomsten uit het Burgerlijk Wetboek waarbij gronden gelegen op het privaat domein van de overheid voor een bepaalde duur ter beschikking worden gesteld van bedrijven/burgers tegen een vergoeding (canon). De concessie doet tussen de overheid en de concessiehouder rechten van contractuele aard ontstaan omtrent het privatief gebruik van het domein van Vlaamse Gewest en geschillen over die contractuele rechten behoren tot de bevoegdheid van hoven en rechtbanken. De rechten zijn geen zakelijke rechten (want het openbaar domein is onvervreemdbaar), maar de concessiehouder beschikt wel over een subjectief recht dat tegenstelbaar is aan derden, en de titularis is lastens het bestuur gerechtigd op een schadevergoeding wanneer de overheid de concessie wijzigt of beëindigt om redenen ontleend aan het algemeen belang. Dit soort van verpachting is niet onderworpen aan de Pachtwet (zie : Stassijns, E., “Pacht”, A.P.R., 1997, nr. 601).

Gebouwen, Gebruiker

Gebruiksrecht › Erfpacht: Erfpachthouder

Hier wordt gekeken uit het oogpunt van de gebruiker van het vastgoed. De gebruiker is hier erfpachthouder. Er wordt ook gesproken van erfpachter.
De wettelijke basis is de Wet van 10.01.1824 op het erfpachtrecht, alsook de Wet van 14.05.1955 betreffende de erfpachten. De erfpachter heeft rechtstreekse zeggenschap op de zaak zelf: de erfpacht is immers een onroerend zakelijk recht.
Erfpacht wordt gevestigd door een overeenkomst, hetzij als een erfpachtrecht zonder meer, hetzij als een onderdeel van een huurovereenkomst. Deze overeenkomst ten bezwarende titel laat de erfpachter toe alle rechten uit te oefenen die verbonden zijn aan de eigendom van het goed op voorwaarde dat hij de waarde van het goed hierdoor niet vermindert.
Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal 99 jaar. De persoon (of vennootschap) die dit recht verleent is de eigenaar of de erfpachtgever. De persoon (of vennootschap) die het recht krijgt is de erfpachthouder.
Kenmerken: 1) het betreft steeds onroerende goederen (gronden, woonhuizen); 2) het recht heeft een tijdelijk karakter met een minimumduur van 27 jaar en een maximumduur van 99 jaar; 3) de erfpachter moet jaarlijks een vergoeding, de pacht genoemd, betalen aan de eigenaar. Deze vergoeding kan ook eenmalig betaald worden bij de aanvang van de erfpacht.

Gebouwen, Gebruiker

Gebruiksrecht › Gebruiksovereenkomst

Hier wordt gekeken uit het oogpunt van de gebruiker van het vastgoed. De gebruiker heeft een recht op het gebruik.
Het recht van gebruik is een tijdelijk zakelijk recht op andermans goed dat kan gevestigd worden bij overeenkomst of testament en dat zowel roerende als onroerende goederen tot voorwerp kan hebben.
De akte verstrekt de gebruiker een gebruiks- en genotsrecht dat beperkt is tot wat voor de gebruiker nodig is (art. 630 B.W.). De gebruiker moet genieten als een goed huisvader, met inachtname van de bestemming en de instandhouding van de zaak (art. 627 B.W.). Hij dient in te staan voor de normale onderhoudsherstellingen en voor de lasten en uitgaven die normaal aan de vruchtgebruiker worden toegerekend (art. 635 B.W.).

Gebouwen, Gebruiker

Gebruiksrecht › Geen

Indien er een SLA (service Level Agreement) is afgesproken tussen beide entiteiten.

Gebouwen, Gebruiker

Gebruiksrecht › Huur: Gewone huur

Volgens artikel 1709 Burgerlijk Wetboek is 'Huur van goederen' een contract waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen. Het Belgisch huurstelsel kent een algemeen regime en drie bijzonder regimes.
Algemeen regime: geldt enerzijds voor alle huurovereenkomsten die niet vallen onder één van de drie bijzondere regimes en is anderzijds van kracht als aanvullende regeling voor alle materies of aangelegenheden die door de bijzondere regimes niet bepaald zijn.De bijzondere regimes zijn woninghuur, handelshuur en pacht.

Gebouwen, Gebruiker

Gebruiksrecht › Huur: Handelshuur

Handelshuur is het huren van een gebouw in hoofdzaak voor het uitoefenen van kleinhandel of van een ambacht door de huurder of onderhuurder, in direct contact met het publiek. De wet op de handelshuurovereenkomsten regelt dit type verhuring en de toepassing ervan is verplicht. Bron: http://www.belgium.be/nl/economie/onderneming/lokalisering/commerciele_h...

Gebouwen, Gebruiker

Gebruiksrecht › Huur: Woninghuur

Er dient sprake te zijn van een huurovereenkomst betreffende een woning die de huurder, met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verhuurder, vanaf de ingenottreding tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt.
De huishuur wordt geregeld door de wet van 20 februari 1991 inzake de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huur (Woninghuurwet) (opgenomen in het Burgerlijk Wetboek).

Gebouwen, Gebruiker

Gebruiksrecht › Kosteloos gebruik

Dit begrip kadert in de figuur van de bruiklening die wordt behandeld in de art. 1875 – 1891 B.W.
Bruikleen is een overeenkomst waarbij een persoon (de uitlener) aan een andere (de lener) kosteloos een tijdelijk en persoonlijk gebruiksrecht zonder vruchttrekking verleent op een niet-vervangbare (on)roerende zaak onder verplichting om deze in natura terug te geven bij de beëindiging van de overeenkomst.
Deze lening is essentieel een overeenkomst zonder geldelijke tegenprestatie (art. 1876 B.W.) : het gebruiksrecht dat verschaft wordt is per definitie kosteloos. Dat het gebruik kosteloos is, betekent echter niet dat de lener geen verplichtingen heeft : deze worden omschreven in art. 1880 – 1887 B.W. en bestaan hoofdzakelijk uit het gebruik van de zaak volgens de bestemming ervan, het als een goed huisvader zorgen voor de bewaring en het behoud van de zaak en de teruggave van de zaak bij de beëindiging van de overeenkomst.

Gebouwen, Gebruiker

Gebruiksrecht › Opstal: Opstalhouder

Hier wordt gekeken uit het oogpunt van de gebruiker van het vastgoed. De gebruiker is hier opstalhouder.
De wettelijke basis is de Wet van 10.01.1824 op het recht van opstal.
Het recht van opstal is het recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op andermans grond, gedurende een periode van maximaal 50 jaar. De persoon die de eigenaar van de grond is en die dit recht verleent is de opstalgever. De persoon (of de vennootschap) die het recht verkrijgt de opstalhouder.
De eigendom van de grond wordt dus afgesplitst van de eigendom van de gebouwen of opstallen = een horizontale splitsing van de eigendom.
Opstal wordt gevestigd bij akte onder levenden of bij testament en kan een bezwarend karakter hebben of kosteloos zijn. De opstalhouder heeft enkel de bevoegdheid om opstallen aan te brengen op de grond van de opstalgever waarover hij een eigendomsrecht verwerft, terwijl het genot en de uitoefening van het eigendomsrecht op de grond en de ondergrond zelf bij de opstalgever blijven.
Kenmerken: 1) de opstalhouder is eigenaar van de door hem opgerichte gebouwen of van de reeds bestaande gebouwen; 2) het recht heeft een tijdelijk karakter en kan slechts toegekend worden voor een duur van 50 jaar, evenwel met mogelijk tot hernieuwing.

Gebouwen, Gebruiker

Gebruiksrecht › Pacht: 1-jarige pacht

Cfr. art. 76, 3de lid van de Ruilverkavelingswet en cfr. art. 14 van het decreet Vlaamse Grondenbank, kan de Vlaamse Landmaatschappij overeenkomsten afsluiten voor 1-jarige pachten.

Gebouwen, Gebruiker

Gebruiksrecht › Pacht: Gewone pacht (lopende)

Art. 1711 B.W. omschrijft de pacht als een huur van landeigendommen. Het is een overeenkomst waarbij een partij de verbintenis aangaat het tijdelijk genot van een landeigendom te verschaffen aan een andere partij die zich verbindt hiervoor een bepaalde prijs te betalen. Als landeigendommen kunnen worden beschouwd : gronderven en weiden, hoevegebouwen en landgebouwen.
Pachtovereenkomsten vallen onder de regeling van de Pachtwet van 04.11.1969 indien het gaat om pachtcontracten die voldoen aan de voorwaarden van art. 1 van deze wet. Art. 18 van deze Pachtwet regelt de verpachting van landeigendommen door de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen. Bijv. spoor- of buslijnen kunnen verpacht worden. Dan spreekt men eerder over OV-concessies. In België werden de buurtspoorweglijnen verpacht aan exploitatiemaatschappijen.
Deze pacht is onderworpen aan dezelfde regels als de pacht toegestaan door privépersonen, met uitzondering van de manier van verpachten die gebeurt bij openbare aanbesteding. Deze vorm van pacht is beperkt tot het privaat domein: goederen die tot het openbaar domein behoren kunnen in principe niet worden verpacht (zie : Stassijns, E., “Pacht”, A.P.R., 1997, nrs. 600 en 601).
De opbrengst van het verpachte goed of de verpachte dienst komt in beginsel toe aan de pachter.

Gebouwen, Gebruiker

Gebruiksrecht › Pacht: Lange pacht

De partijen kunnen een pacht van minstens 27 jaar afsluiten. Hun contract kan aangegaan worden ongeacht de leeftijd van de pachter. Op het einde van deze pacht kan de verpachter opzeggen met een opzeggingstermijn van ten minste drie jaar en ten hoogste vier jaar voor eigen gebruik of om de goederen te vervreemden. Onderpacht en pachtoverdracht zijn mogelijk zonder dat echter de duur van de overeengekomen periode kan overschreden worden. Voor het overige is de pachtwet volledig van toepassing.
De lange pacht is dus een contract met een vaste duur, maar een opzeg is vereist en bij verder lopen van het contract zit men in een gewone tweede pachtperiode. Bron: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2041

Gebouwen, Gebruiker

Gebruiksrecht › Pacht: Loopbaanpacht

De loopbaanpacht is een contract dat wordt afgesloten voor een vaste duur die gelijk is aan het verschil tussen het ogenblik waarop de pachter vijfenzestig jaar zal zijn en de huidige leeftijd van de kandidaat-pachter. Deze vaste periode moet minstens zevenentwintig jaar omvatten. Wanneer er meerdere pachters zijn, wordt de vaste duur berekend volgens de leeftijd van de jongste medepachter.
Op het einde van de loopbaanpacht kan de verpachter van rechtswege vrij over zijn goed beschikken zonder dat de pachter zich hiertegen kan verzetten.
Onderpacht en pachtoverdracht zijn mogelijk onder de wettelijke voorwaarden zonder dat echter de vaste duur kan worden overschreden.
Wanneer de pachter in het bezit van het goed wordt gelaten na het einde van de loopbaanpacht, wordt het contract stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar.
Bij loopbaanpacht mag de wettelijke pachtprijs met de helft verhoogd worden voor de gronden en met één vierde voor de gebouwen.
Bron: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2040

Gebouwen, Gebruiker

Gebruiksrecht › Terbeschikkingstelling (Bezetting ter bede)

Terbeschikkingstelling betekent dat er op een andere manier wordt toegelaten dat het gebouw wordt bezet (bezetting ter bede, kost en inwoon in ruil voor arbeid, bewust gedogen van krakers,…).
De bezetting ter bede, is een onbenoemde overeenkomst die niet wettelijk geregeld wordt en gegroeid is uit de rechtspraktijk. Bij deze overeenkomst (van precair bezit) wordt door een eigenaar aan een bepaalde persoon bij wijze van gunst het recht verleend om tot wederopzegging toe een bepaald onroerend goed te gebruiken in afwachting dat aan dit onroerend goed zijn definitieve bestemming kan worden gegeven of tot wederopzegging. Dit tijdelijk recht van gebruik kan gratis zijn of tegen een eerder symbolische vergoeding. Deze rechtsfiguur wordt vaak gebruikt voor landbouwgronden, woningen en handelspanden in afwachting van een definitieve bestemming.
Bezetting ter bede heeft tevens een specifieke betekenis in het kader van de verpachting van landeigendom door openbare besturen en openbare instellingen. Hier wordt onder bezetting ter bede verstaan het toestaan door een openbaar bestuur of een openbare instelling van het genot van een landeigendom behorend tot het openbaar domein (zie : Stassijns, E., “Pacht”, A.P.R., 1997, nr. 601).

Gebouwen, Gebruiker

Gebruiksrecht › Vruchtgebruik

Het vruchtgebruik wordt behandeld in Titel III van Boek II van het B.W., meerbepaald in de art. 578-624.
Art. 578 B.W. omschrijft vruchtgebruik als het recht om van een zaak waarvan iemand anders de eigendom heeft, het genot te hebben zoals de eigenaar zelf, maar met de verplichting om de zaak zelf in stand te houden.
Het is een tijdelijk recht op andermans zaak, dat kan worden gevestigd door een overeenkomst of door een testament en dat kan slaan op alle soorten van roerende of onroerende goederen.
De vruchtgebruiker krijgt een genotsrecht dat bestaat uit het materieel gebruik van de zaak en het vruchtgenot ervan, aangevuld met een aantal bevoegdheden die de vruchtgebruiker m.b.t. zijn recht zelf kan uitoefenen. Hij mag meerbepaald alle daden van behoorlijk beheer stellen, d.w.z. alle handelingen die noodzakelijk of verenigbaar zijn met een normaal gebruik en beheer van de zaak. Hij dient hierbij zorg te dragen voor het behoud van de in vruchtgebruik gegeven goederen en de bestaande bestemming van het goed te handhaven. Verder dient hij in te staan voor het onderhoud van de zaak en voor de vruchtgebruiklasten.

Gebouwen, Geocodering

Berekend OIDN nummer

Het OIDN nummer (object identifier) duidt op unieke en eenduidige manier de locatie aan van een gebouw op een kaart , het Grootschalig Referentiebestand (GRB).

Gebouwen, Geocodering

Correcte locatie op de webkaart?

Geef aan of de locatie van het gebouw correct is op de webkaart.

Gebouwen, Geocodering

Correctie OIDN nummer

Indien in het veld "Correcte locatie op de webkaart?" nee is aangeduid verschijnt dit veld. Wanneer de locatie op de webkaart niet overeenstemt met de werkelijke locatie, geef dan hier het correct OIDN nummer op. Opzoeking van het OIDN nummer gebeurt via de Geo-Viewer, een toepassing van AGIV.

Gebouwen, Geocodering

Link naar handleiding

Bij het klikken op deze link, krijg je de handleiding te zien hoe je het OIDNnummer van het gebouw kan terug vinden

Gebouwen, Geocodering

Link naar webkaart

Bij het klikken op deze link, krijg je de locatie van het gebouw te zien op de webkaart.

Gebouwen, Identificatie

Adres

Informatie die toelaat om op een gestructureerde en unieke manier te verwijzen naar een “verblijfsobject”, een “gebouw”, een “ligplaats”, een “standplaats” of een “perceel” op basis van de naam van de “gemeente", de “straatnaam”, het “huisnummer” eventueel aangevuld met een “busnummer” en met een “postcode”

Gebouwen, Identificatie

Busnummer

Hier vul je, in voorkomend geval, het busnummer in. Voorbeeld: 5

Gebouwen, Identificatie

Dienstverleningscode

Het Facilitair Bedrijf gebruikt dienstverleningscodes die bepalen of de werken door de afdeling Technisch Beheer worden opgenomen en op welk budget deze werden gedragen. 

De codes zijn niet van toepassing op netwerken ICT, schoonmaak, huur, enz. Het team Facilipunt kent de codes toe en bezorgt deze aan Technisch Beheer ter validatie. Na validatie worden de codes opgeladen in het eigen facilitair management informatie systeem (FMIS) van Het Facilitair Bedrijf. 

“Budget Het Facilitair Bedrijf en personeel Het Facilitair Bedrijf”

10: grote kantoorgebouwen en VAC's: dit zijn de gebouwen waarin Het Facilitair Bedrijf conform de beslissing van de VR van 23 april 2004 de gebouwverantwoordelijkheid opneemt
20: andere kantoorgebouwen 
37: binnenlandse eigendommen Vlaamse overheid (Het Facilitair Bedrijf) 

“Gedeeld budget entiteit/Het Facilitair Bedrijf en personeel Het Facilitair Bedrijf”

30: niet-kantoorgebouwen en gemengde gebouwen  

“Budget entiteit en personeel Het Facilitair Bedrijf”

35: niet-kantoorgebouwen en gemengde gebouwen
35bis: niet-kantoorgebouwen en gemengde gebouwen, maar enkel eigenaarsonderhoud 
35x: gemengde gebouwen en verdeelsleutel niet eenduidig bepaald 
50: administratief beheer wordt door Het Facilitair Bedrijf opgenomen (bv in Orafin boeken)

“Budget Het Facilitair Bedrijf en personeel entiteit”

37bis: buitenlandse eigendommen Vlaamse overheid 

“Budget entiteit en personeel entiteit”

36: huisvesting die niet beheerd wordt door Het Facilitair Bedrijf, waarvoor er eventueel wel bouwprojecten kunnen aangevraagd worden.
40: huisvesting die niet beheerd wordt door Het Facilitair Bedrijf
41: huisvesting in contractbeheer van Het Facilitair Bedrijf, maar niet in beheer van Het Facilitair Bedrijf (bv omwille van concessie of erfpacht)

Gebouwen, Identificatie

Eigen identificatie code

Hier vul je jouw eigen identificatienummer in. Dit nummer zal later kunnen gebruikt worden om het gebouw te identificeren. Voorbeeld: H21002

Gebouwen, Identificatie

Entiteit databeheerder

Hier zie je welke entiteit instaat voor de kwaliteit van de gegevens voor dit gebouw in de vastgoeddatabank. Desgewenst kan je dit ook zelf aanpassen in onderling overleg met de 'andere' entiteit.

Gebouwen, Identificatie

FMIS code

FMIS staat voor Facilitair Management Informatie Systeem, een generieke term voor een vastgoedbeheersysteem.

Gebouwen, Identificatie

FMIS gebouwnaam

Deze naamgeving wordt automatisch gegenereerd en zal de 'gebouwnaam' op termijn vervangen omwille van uniformiteit. Voor de benaming van de gebouwen werd als zodanig onderstaande standaard uitgewerkt:
• Voor gebouwen met een officiële naam (bekrachtigd door de Vlaamse Regering, decreet of besluit – in de Vlaamse codex)
=> formaat: [gemeente] [gebouwnaam]
vb.: Brussel Boudewijn
• Vlaams administratie centra en annexen (VAC’s)
=> formaat: VAC [gemeente] [gebouwnaam]
vb.: VAC Gent Virginie Loveling
• Vlaamse huizen
=> formaat: Vlaams Huis [gemeente] [ISO landcode]
vb.: Vlaams Huis in New York US
• Buitenlandse gebouwen
=> formaat: [gemeente (ISO landcode)] [gebouwnaam in lokale taal]
vb.: New York US Suite C - New York Times Building
• Alle andere gebouwen met een ‘gekende’ naam of duidelijke aanduiding
=> formaat: [gemeente] [straat] [gebouwnaam]
vb.: Gent Gebroeders Van Eyckstraat Provinciehuis
• Alle andere gebouwen
=> formaat: [gemeente] [straat] [huisnummer/busnummer] [type]
vb.: Gent Kersstraat 75/2 sluisgebouw
Indien meerdere gebouwen van hetzelfde type op eenzelfde adres bestaan, wordt er een volgnummer aan toegekend, bestaande uit 3 cijfers.
vb.: Kasterlee Molenstraat 62 Sanitair 001

Gebouwen, Identificatie

GebouweenheidID

Elk gebouw met een gebouwID en een of meerdere gebouweenheden heeft per gebouweenheid een uniek gebouweenheidID. 

Gebouwen, Identificatie

Gebouwengroep

Een gebouwengroep is een logische groepering van gebouwen: 

 • die behoren tot een groep van grote kantoorgebouwen (vb. VAC + VAC Annexen);
 • binnen 1 domein, infrastructuurcomplex of 1 officieel afgebakend grondgebied vallen;
 • geografisch dichtbij elkaar en bezet worden door een entiteit/organisatie;
 • geografisch gegroepeerd liggen;
 • of organisatorisch tot het patrimonium van 1 entiteit behoren. 

Gebouwen, Identificatie

GebouwID

Elk gebouw in Vlaanderen heeft een uniek gebouwID afkomstig van het Gebouwen -en Adressenregister. Het gebruik van het gebouwID heeft als voordeel dat je kan koppelen met andere entiteiten of organisaties die ook gebruik maken van deze bouwsteen. 

Gebouwen, Identificatie

Gebouwnaam

Hier wordt de gebouwnaam getoond die door de databeheerder gegeven werd in de
vorige release.

Gebouwen, Identificatie

Gemeente

Hier vul je de gemeente in waar het gebouw gelegen is. Voorbeeld: Brussel

Gebouwen, Identificatie

Huisnummer

Hier vul je het huisnummer in van het liggingsadres (niet het administratief adres). Voorbeeld: 30

Gebouwen, Identificatie

Infrastructuurcode OraFin

Geeft de code weer van het gebouw in het OraFin-systeem

Gebouwen, Identificatie

Land

Niet alle gebouwen zijn in België gelegen, vandaar dat wordt gevraagd hier het land in te voegen. Voorbeeld: België. Standaard wordt hier België ingevuld.

Gebouwen, Identificatie

Postcode

Hier vul je de postcode in waar het gebouw gelegen is. Voorbeeld: 1000

Gebouwen, Identificatie

Publiek gebouw

Publieke gebouwen huisvesten publieke organisaties die aan een groot aantal personen
overheidsdiensten verstrekken. Publieke organisaties bieden diensten aan die worden of
werden verzorgd door de overheid (ook al zijn ze nu uitbesteed) of gesubsidieerd door de
overheid, alsook gebouwen gebruikt door vzw’s die publieke diensten aanbieden of die
door een overheid werden opgericht.

Gebouwen, Identificatie

Site

Dit is een groepering van gebouwen binnen Vlaanderen op basis van locatie maar uitsluitend gebaseerd op gebouwen uit het Gebouwen -en Adressenregister. In Brussel waar het Gebouwen -en Adressenregister niet actief is kunnen dus geen sites aangemaakt worden.

Gebouwen, Identificatie

Straat

Hier vul je de straatnaam in. Bij voorkeur maak je voor adressen in Vlaanderen daarbij gebruik van het CRAB. Het acroniem ‘CRAB’ staat voor ‘Centraal Referentieadressenbestand’. Het CRAB is het adressenproject van het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen. Nuttige link: https://overheid.vlaanderen.be/producten-diensten/gebouwen-adressenregis... Boudewijnlaan

Gebouwen, Identificatie

Subadres(sen)

Indien een gebouw bv verschillende toegangen heeft, kan hetzelfde gebouw verschillende adressen hebben. Hier kan je de subadressen vermelden zodat dubbele opname in de databank vermeden wordt.

Gebouwen, Identificatie

Type gebouw

Geef aan tot welk type het gebouw behoort. Indien je het gebouw niet kan thuisbrengen in één van de types, neem contact op met vastgoed.vlaanderen.be, dan wordt bekeken of er een nieuw type kan opgenomen worden.

Gebouwen, Identificatie

VIM gebouwcode

De VIM (vastgoed invoermodule) code is gegenereerd door het systeem en is uniek. Deze code wordt automatisch ingevuld.

Gebouwen, Identificatie

Virtueel gebouw

Dit is een functionele afbakening van een deel van een gebouw waarvan de informatie niet wordt opgenomen in de rapportage. 

De opgeslagen informatie is functioneel nuttig maar heeft geen meerwaarde voor de rapportering. Bijvoorbeeld, een deel van het gebouw dat verhuurd wordt aan een derde partij. 

Het is ook mogelijk om een gebouw met deelgebouwen op virtueel te zetten. In dit geval zal in de rapportage het hoofdgebouw niet zichtbaar zijn maar zullen de deelgebouwen beschouwd worden als volwaardige gebouwen. Deze situatie komt in uitzondering voor bij gebouwen die verbonden zijn door bijvoorbeeld een verbindingsmuur en die hierdoor in het Gebouwen -en Adressenregister als één gebouwcontour en dus één gebouwID aanzien wordt. 

Gebouwen, Identificatie

Zijn er bezwarende rechten op het goed gevestigd?

Duid aan welke bezwarende rechten gevestigd zijn op het goed.

Gebouwen, Identificatie

Zit het vastgoed in een mede-eigendom?

Het is mogelijk dat verschillende personen samen eigenaar zijn van hetzelfde goed. In dit geval spreekt men over eigendom in onverdeeldheid of mede-eigendom. De verschillende eigenaars worden mede-eigenaars genoemd.
Standaard wordt 'nee' ingevuld.

Gebouwen, Identificatie

Bezwarende rechten › Contractueel recht van voorkoop (of voorkeur)

Het recht van voorkoop houdt in dat degene die dit recht geeft de verplichting heeft om, ingeval van een verkoop, de voorkeur te geven aan een welbepaalde medecontractant boven andere kandidaat-kopers. Een dergelijke conventioneel voorkooprecht houdt echter geen verplichting in om de goederen waarop het voorkooprecht rust over te dragen, noch om een koopovereenkomst tegen bepaalde voorwaarden te sluiten (zie : Tilleman, B., “Bijzondere overeenkomsten in kort bestek”, Intersentia, 2005, nrs. 93-97).
Het contractueel recht van voorkeur wordt besproken samen met het recht van voorkoop in het werk van Bernard Tilleman, doch niet verder uitgewerkt. In het Vastgoed ABC wordt het aangehaald als synoniem van contractueel recht van voorkoop.

Gebouwen, Identificatie

Bezwarende rechten › Erfdienstbaarheid

De erfdienstbaarheden of grondlasten worden behandeld onder Titel IV van Boek II van het B.W., meerbepaald in de art. 637 – 710bis.
Art. 637 B.W. omschrijft de erfdienstbaarheid als een last waarmee een erf (het lijdend of dienend erf) bezwaard is ten bate van een erf (het heersend erf) dat aan een andere eigenaar toebehoort.
Vanuit de actiefzijde is de erfdienstbaarheid een recht, dat de eigenaar van het heersend erf toelaat om ten bate van zijn erf een zeker nut te halen uit andermans erf (b.v. : een recht van uitzicht). Passief gezien is de erfdienstbaarheid een last, waardoor de eigenaar van het dienende erf bepaalde inbreuken op het vrije genotsrecht moet dulden of dit niet in zijn volheid kan uitoefenen (b.v. : dulden dat men uitzicht heeft op zijn erf).
Een erfdienstbaarheid ontstaat volgens de bepalingen van art. 690-696 B.W. door tenzij een titel ( b.v. : een overeenkomst), tenzij door verkrijgende verjaring van 30 jaar, hetzij door bestemming van de eigenaar.
Een erfdienstbaarheid kan tenietgaan op algemene gronden (rechtsafstand, afkoop, onteigening tot algemeen nut, ontbinding van de titel, ontbindende termijn of voorwaarde) of op een aantal specifieke gronden vermeldt in art. 703-710bis B.W. (onmogelijkheid van uitoefening en nutteloosheid, verjaring door onbruik gedurende 30 jaar, vermenging van heersend en dienend erf).

Gebouwen, Identificatie

Bezwarende rechten › Ondergrondse inneming

Dit begrip houdt verband met het genotsrecht dat de vruchtgebruiker kan uitoefenen op mijnen en groeven (art. 598 B.W.). Het genotsrecht is hier beperkt tot de mijnen en groeven die reeds bij de aanvang van het vruchtgebruik in ontginning zijn.
Het begrip wordt tevens gebruikt in het kader van de erfpacht onder art. 3 van de Wet van 10.01.1824. De beperkingen op het genotsrecht zijn gelijkaardig aan deze bij het vruchtgebruik.
Voorbeeld: de inneming van de ondergrond door een nutsmaatschappij voor het aanleggen van rioleringen over privégrond. Hierbij wordt enkel de ondergrond ingenomen, het perceel zelf blijft in volle eigendom bij de eigenaar. Op het perceel wordt een erfdienstbaarheid tot algemeen nut gevestigd, zijnde een beperking die aan een onroerende eigendom wordt opgelegd door een wet of een verordening ten bate van het algemeen welzijn.

Gebouwen, Identificatie

Bezwarende rechten › Recht van wederinkoop

Het recht van wederinkoop wordt behandeld in de art. 1659 – 1673 B.W.
Een recht van wederinkoop, dat moet worden bepaald in de koopovereenkomst zelf, geeft aan de verkoper het recht om gedurende een termijn van maximum 5 jaar het verkochte goed terug te nemen van de koper, mits betaling van de oorspronkelijke prijs en mits de koper te vergoeden voor bepaalde aankoopkosten, de noodzakelijke herstellingen en de nuttige herstellingen ten belope van de erdoor verwezenlijkte waardevermeerderingen.

Gebouwen, Interne vastgoedmarkt

Datum publicatie interne vastgoedmarkt

Dit is de datum waarop het veld ‘Publicatie op de interne vastgoedmarkt’ op ‘ja’ wordt gezet door de valorisatieverantwoordelijke van de betrokken entiteit en het goed zichtbaar wordt voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid. Voor verdere informatie dient contact te worden opgenomen met de valorisatieverantwoordelijke.

Gebouwen, Interne vastgoedmarkt

Datum terbeschikkingstelling

Dit is de datum van ondertekening door de functioneel bevoegde minister van de nota waarbij het goed ter beschikking wordt gesteld van het Team Vastgoedbeleid van het agentschap Facilitair Bedrijf.

Enkel het Team Vastgoedbeleid kan hier aangeven of de terbeschikkingstelling ontvangen werd. Bij ontvangst wordt de publicatie op de interne vastgoedmarkt beëindigd door het Team Vastgoedbeleid.

Gebouwen, Interne vastgoedmarkt

Gebouw volledig of deels beschikbaar?

Geef aan of het volledige gebouw dan wel een deel van het gebouw beschikbaar is. Standaard wordt er ‘niet beschikbaar’ ingevuld. Indien bij gebouwtoestand gekozen wordt voor ‘ongeschikt en onbewoonbaar’, ‘verwaarloosd’, ‘gekraakt’, ‘leegstaand’, wordt dit veld automatisch op 'volledig beschikbaar' gezet.

Gebouwen, Interne vastgoedmarkt

Omschrijving van het onroerend goed

Geef meer informatie over de beschikbare ruimte. Gaat het bv. om een deel van een loods , zijn er werken nodig vooraleer de ruimte betrokken kan worden, is de ruimte instapklaar,…).

Gebouwen, Interne vastgoedmarkt

Publicatie op de interne vastgoedmarkt

Geef aan of het goed op de interne vastgoedmarkt gepubliceerd mag worden.

Standaard wordt er ‘nee’ ingevuld. 'Ja' betekent dat het goed zichtbaar wordt voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid. In geval het goed verkocht wordt, moet het op de interne markt geplaatst worden, zodat de entiteiten de kans hebben gehad hun interesse te uiten.

Gebouwen, Interne vastgoedmarkt

Slechts tijdelijk beschikbaar?

Indien het goed slechts tijdelijk beschikbaar is, bv. voor 1 of 2 jaar, kan dat hier aangegeven worden. Standaard wordt er ‘nee’ ingevuld.

Gebouwen, Interne vastgoedmarkt

Terbeschikkingstelling ontvangen

Als een goed in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest door een entiteit verkocht wordt, dan dient er een terbeschikkingstelling aan het Team Vastgoedbeleid van het agentschap Facilitair Bedrijf bezorgd te worden. Enkel het Team Vastgoedbeleid kan hier aangeven of de terbeschikkingstelling ontvangen werd.

 Standaard wordt er ‘nee’ ingevuld. 'Ja' betekent dat de publicatie op de interne vastgoedmarkt beëindigd wordt.

Gebouwen, Interne vastgoedmarkt

Transactietype

Geef aan hoe het goed of de ruimte aangeboden wordt. Er is maar één keuze mogelijk. Standaard wordt er ‘geen’ ingevuld.

Gebouwen, Interne vastgoedmarkt

Vrije beschikbare bovengrondse oppervlakte (m²)

Vul de oppervlakte in van de ruimte die beschikbaar is.

Gebouwen, Interne vastgoedmarkt

Vrije beschikbare ondergrondse oppervlakte (m²)

Vul de oppervlakte in van de ruimte die beschikbaar is.

Gebouwen, Kunstcollectie

Kunst in opdracht
 • Objectnummer: Dit is de unieke code van het kunstwerk, toegekend door DCJM aan kunstwerken gerealiseerd binnen het percentage-decreet. De unieke code bestaat uit de afkorting KIO (kunst in opdracht), het jaartal en het volgnummer per jaar. Bron: DCJM.
 • Vervaardiger: Dit is de maker (of auteur) van het kunstwerk. Bron: DCJM.
 • Titel: Dit is de naam van het kunstwerk, toegekend door de vervaardiger. Bron: DCJM.
 • Objectnaam: Dit is de verwijzing naar het soort kunstwerk. Dit kan een schilderij, beeldhouwwerk, installatie, enz. zijn. Bron: DCJM.
 • Exacte locatie: Dit is de locatie binnen het gebouw.

Gebouwen, Laadpunten

Aantal elektrische oplaadpunten voor auto

Een elektrisch oplaadpunt is een stopcontact, voorbehouden voor een elektrische auto of moto. Het opladen gebeurt hetzij aan een standaard - al dan niet industrieel - stopcontact (16 A, 230V of 400V) in een afgesloten parkeerruimte, hetzij aan een laadpaal (eventueel wel publiek toegankelijk) in een ondergrondse of overdekte parking.

Laadpunten worden ingedeeld in drie categorieën naar gelang het vermogen: normaal laden, versneld laden en snelladen. Normaal laden gaat tot 11kW; bij een gewoon stopcontact, zoals thuis, is dat meestal 3,7kW. Versneld laden gaat van 11 kW tot 42kW; snelladen gaat vanaf 43kW en hoger. Er worden al testen uitgevoerd met 150kW. Laadpunten kunnen ook verschillen naargelang de stekker die kan worden gebruikt; ook al is dit grotendeels gestandaardiseerd.

Gebouwen, Laadpunten

Aantal elektrische oplaadpunten voor brommer en/of fiets

Een elektrisch oplaadpunt is een stopcontact, voorbehouden voor een elektrische brommer en/ of fiets. Het opladen gebeurt aan een standaard stopcontact (16 A) nabij de fietsenstalling, al dan niet in een daarvoor voorziene locker.

Gebouwen, Laadpunten

Beschikbaar voor derden

 Dit laadpunt is beschikbaar voor derden, zijnde niet personeelsleden van de Vlaamse overheid.

Gebouwen, Opmerkingen

Opmerkingen

Gelieve hier je opmerkingen mee te delen bv. in geval van incorrecte gegevens, suggesties naar authentieke bronnen, gebruiksvriendelijkheid, …

Gebouwen, Toegankelijkheid

Is de toegang drempelloos of opgevangen door een correcte helling?

Wat is een correcte helling?
Dit is de verhouding tussen de hoogte en de hellingsgraad, zodat de helling gemakkelijk te overbruggen is met een rolstoel. Een hoogte tot 10 cm mag bijvoorbeeld maximum een hellingsgraad van 10% hebben; tot 25 cm max. 8,3% ; tot 50 cm max. 6,25%

Gebouwen, Toegankelijkheid

Is er minstens één aangepast sanitair aanwezig?

Aangepast sanitair betekent:
- de minimum maatvoering van de ruimte bedraagt 165 cm x  220 cm na afwerking;
- de deur is naar buiten opengaand op de kortste zijde(165cm) van de ruimte;
- de toiletpot staat recht tegenover de deur;
- de wastafel is onderrijdbaar en staat dwars ten opzichte van de toiletpot, in de tegenoverliggende hoek.
Voor meer  specifieke informatie wordt verwezen naar het toegankelijkheidsdecreet.

Gebouwen, Toegankelijkheid

Is het mogelijk voor gehandicapten om te circuleren in het gebouw?

Het wordt aangenomen dat het mogelijk is voor gehandicapten om te circuleren in het gebouw indien:
- de publieke functies gelegen zijn op het gelijkvloers of bereikbaar zijn via een toegankelijke lift (kooimaat min. 110cm breed x 140cm diep);
- de doorgangen en deuren min. 90 cm breed zijn;
- op regelmatige punten, alsook voor en na deuren, er een vrije draairuimte van min. 150 cm is.

Gebouwen, Vastgoednetwerk Verantwoordelijken

Type › Administrator

deze rol is voorbehouden aan de leden van het Vastgoedteam en Facilipunt. Deze rol laat toe om alle gebouwen over alle entiteiten te zien en te wijzigen. Rechten op de invoermodule: De Administrator kan alles zien, alles aanpassen, nieuwe gebouwen aanmaken, alsook nieuwe personen aan het vastgoednetwerk toevoegen.

Gebouwen, Vastgoednetwerk Verantwoordelijken

Type › Databeheerder

is verantwoordelijk voor het invoeren en up-to-date houden van de vastgoedgegevens in de databank voor zijn entiteit. Hiervoor kunnen ook meerdere personen instaan. Deze worden gekozen door de vastgoed-verantwoordelijke. Rechten op de invoermodule: De databeheerder kan enkel de gebouwen zien van zijn eigen entiteit, toegewezen aan zijn databeheer. De grote kantoorgebouwen zijn sowieso toegewezen aan Het Facilitair Bedrijf. De databeheerder kan enkel de info van de gebouwen wijzigen die hij te zien krijgt bij het inloggen in de vastgoedinvoermodule. Hij kan ook nieuwe gebouwen aanmaken.

Gebouwen, Vastgoednetwerk Verantwoordelijken

Type › Leestoegang

iedereen met deze rol kan alle gebouwinfo zien over alle entiteiten heen, maar zonder de mogelijkheid de info aan te passen.

Gebouwen, Vastgoednetwerk Verantwoordelijken

Type › Valorisatieverantwoordelijke

Is verantwoordelijk voor de publicatie van het vastgoed van zijn/haar entiteit op de interne vastgoedmarkt en is tevens de contactpersoon bij concrete interesse van andere entiteiten. Hiervoor kunnen ook meerdere personen instaan.

Via de valorisatieverantwoordelijke(n) kan een entiteit haar interesse in het vastgoedaanbod van andere entiteiten laten blijken. Afhankelijk van de interne organisatie binnen de betrokken entiteit kan dit ook via de vastgoedverantwoordelijke gebeuren of kunnen er bijkomende personen als valorisatieverantwoordelijke worden aangeduid.

Rechten op de invoermodule: de valorisatieverantwoordelijke kan enkel de gronden en gebouwen zien van zijn/ haar entiteit, toegewezen aan het databeheer van deze entiteit. De grote kantoorgebouwen zijn sowieso toegewezen aan het databeheer van Het Facilitair Bedrijf. De valorisatieverantwoordelijke kan enkel de info van de gebouwen wijzigen die hij te zien krijgt bij het inloggen in de vastgoedinvoermodule. Hij/ zij kan ook nieuwe gebouwen aanmaken.

Gebouwen, Vastgoednetwerk Verantwoordelijken

Type › Vastgoedverantwoordelijke

is voorbehouden aan 1 persoon per entiteit. Het is de vastgoedverantwoordelijke die de databeheerders vastgoed aanstelt. Rechten op de invoermodule: De Vastgoedverantwoordelijke kan enkel de gebouwen zien van zijn eigen entiteit, toegewezen aan zijn databeheer. De grote kantoorgebouwen zijn sowieso toegewezen aan Het Facilitair Bedrijf. De Vastgoedverantwoordelijke kan enkel de info van de gebouwen wijzigen die hij te zien krijgt bij het inloggen in de vastgoedinvoermodule. Hij kan ook nieuwe gebouwen aanmaken.

Gebouwen, Vastgoednetwerk Verantwoordelijken

Type › Verzendlijst

personen die op de verzendlijst staan zullen de vastgoednieuwsbrieven en uitnodigingen tot de Vastgoedfora krijgen, maar hoeven niet in de vastgoeddatabank te werken. Rechten op de invoermodule: Deze personen hebben geen toegang tot de invoermodule en kunnen dus geen wijzigingen aanbrengen in de databank.

Gebouwen, Verantwoordelijken

Type

Kies het type verantwoordelijke uit de keuzetabel die je wil toekennen aan een persoon.

Gebouwen, Verantwoordelijken

Type › Energieverantwoordelijke

De energieverantwoordelijke van een gebouw is de persoon die over het algemeen werkzaam is binnen een van de entiteit(en) die het gebouw gebruiken die belast is met de toepassing van de maatregelen ter bevordering van het rationeel energiegebruik (REG).
De gebruiker van een gebouw stelt een energieverantwoordelijke aan. Als er geen energieverantwoordelijke werd aangesteld, dan wordt de functie van energieverantwoordelijke uitgevoerd door de gebouwverantwoordelijke.

Gebouwen, Verantwoordelijken

Type › Gebouwbeheerder

De persoon die verantwoordelijk is voor het gebouwbeheer, is de gebouwbeheerder. De entiteit verantwoordelijk voor het gebouwbeheer wordt bepaald door de aanwezigheid van middelen voor de onderstaande taken.
Het gebouwbeheer omvat de volgende verantwoordelijkheden:
• het beheer van het vastgoed (afsluiten van het vastgoedcontract; opvolgen van de As Built plannen en beheren van het dossier; gebouwinventarisatiesysteem actueel houden; verzekeringsdossiers opmaken en opvolgen; milieuvergunning actueel houden);
• herstellen van gebreken aan het gebouw (het afsluiten en opvolgen van de onderhoudscontracten; het herstellen van technische gebreken in het gebouw die niet volgens het onderhoudscontract kunnen gebeuren noch door de gebouwverantwoordelijke kunnen worden opgelost; oplossen van temperatuur- en klimaatregelingsproblemen);
• preventief onderhoud en controle (zorgen voor keuringsverslagen van gebouwgebonden installaties, zoals elektrische installaties, branddetectie-installaties, liften, poorten en hef- en lasttoestellen; zorgen voor het verslag van de brandweer; zorgen voor mobiele blusmiddelen; informeren betreffende vloerlast en controle hierop; preventief onderhoud technische installaties; opvolgen van het onderhoudscontract en de contractuele verplichtingen van de onderhoudsfirma);
• uitvoeren van werken in het gebouw( uitvoeren en opvolgen van inrichtingswerken; bijkomende installaties aan het gebouw; opvolging van de werken in het gebouw; zorgen dat de nodige vergunningen afgeleverd worden (vuurvergunning, werkvergunning, …); voorzien en in stand houden van de installatie voor toegangsveiligheid);
• beheer van de gemeenschappelijke serverlokalen;
• naleven van de voorwaarden van de milieuvergunning en de milieureglementering voor deze aspecten;
• nemen van de nodige dringende veiligheidsmaatregelen en het verzorgen van de communicatie rond deze bevoegdheden.

Gebouwen, Verantwoordelijken

Type › Gebouwverantwoordelijke

De gebouwverantwoordelijke is altijd de ambtenaar met de hoogste rang, gehuisvest in het gebouw. In het geval meerdere ambtenaren de hoogste rang bekleden, beslissen zij onderling wie de gebouwverantwoordelijke is. De gebouwverantwoordelijke kan de uitvoering van taken delegeren aan een ondergeschikte maar behoudt de verantwoordelijkheid. Wanneer het Hoog Overlegcomité (meer informatie op: https://overheid.vlaanderen.be/werkgroep-welzijn-op-het-werk) tot de oprichting van een werkgroep Welzijn in een gebouw beslist, zit deze persoon deze vergadering voor. De Vlaamse Regering kan beslissen dat de gebouwverantwoordelijkheid ligt bij Het Facilitair Bedrijf. In dat geval ligt de volledige verantwoordelijkheid bij Het Facilitair Bedrijf, met uitzondering van het voorzitterschap van de werkgroep Welzijn. De gebouwverantwoordelijkheid omvat de volgende verantwoordelijkheden: • organiseren en voorzitten van de werkgroep Welzijn van het betrokken gebouw; • technische uitbating van het gebouw en de installaties (herstellen van kleine gebreken die geen vaktechnische kennis vereisen en geen bijkomende uitgaven genereren; signaleren van gebreken aan onderhoudsfirma en/of de gebouwbeheerder; opmaak en beheer van het sleutelplan; organiseren van de telefonie in het gebouw (doorgeven defecten, plaatsen bijkomende toestellen en naamgeving van toestellen, doorschakelingen organiseren en profielen instellen); het aanpassen van de signalisatie in het gebouw naar aanleiding van verhuizingen of nieuwe bestemmingen van lokalen); • verzorgen van de veiligheid in het gebouw (toegangscontrole van het gebouw en het beheren van de toegangsrechten tot specifieke lokalen; oplijsten van de zonevrijwilligers en permanente/tijdelijke minder mobiele personen per zone en verdieping; organiseren van een jaarlijkse evacuatieoefening; opvolgen van het maandelijkse testalarm; in geval van calamiteiten: nemen van de beslissing om de brandweer te verwittigen en om te evacueren, begeleiden en informeren van de hulpdiensten, gehele of volledige onbeschikbaarheid van het gebouw melden aan de voorzitter van het CCVO, opnemen van de leiding van het evacuatie coördinerende team en het crisismanagementteam, wanneer die voor het betreffende gebouw werden opgericht; informeren van het crisiscommunicatieteam; nemen van voorzorgen bij stakingen, betogingen en andere acties buiten het gebouw; het ter beschikking houden van EHBO-lokalen en rustlokalen); • de logistieke dienstverlening organiseren (het beheren van de gemeenschappelijke cateringautomaten; afvalbeheer; beheren van de parking; maken van afspraken en begeleiden van evenementen, filmopnames, persconferenties en tentoonstellingen; bevlaggen van het gebouw; praktisch ondersteunen van de kinderopvang in het gebouw; beheren van de gemeenschappelijke vergaderzalen; uitlenen van dienstfietsen en ander materiaal; vrijmaken van voetpaden bij sneeuw; distributie van de inkomende post over de diensten van het gebouw); • energieverantwoordelijkheid: de toepassing van de maatregelen ter bevordering van het rationeel energiegebruik • naleven van de voorwaarden van de milieuvergunning en de milieureglementering voor deze aspecten; • naleven van de stedelijke voorwaarden van brandveiligheid en evacuatieplanning; • maken van afspraken met andere gebruikers van het gebouw (periodiek overleg houden met andere huurders of bewoners in het gebouw; maken van afspraken rond de gemeenschappelijke ruimtes, zoals het EHBO-lokaal; maken van afspraken rond de beschikbaarheid van hulpverleners); • nemen van de nodige dringende veiligheidsmaatregelen en het verzorgen van de communicatie rond deze bevoegdheden.

Gebouwen, Verantwoordelijken

Type › Gedelegeerd gebouwverantwoordelijke

Vul hier de persoon in die in de praktijk instaat voor de taken van de gebouwverantwoordelijke en door deze gemandateerd werd om deze taken uit te voeren.

Gebouwen, Verantwoordelijken

Type › Lokaal aanspreekpunt

Persoon die instaat als lokale contactpersoon voor het informeren naar kleinere werken, onderhoud, afspraken m.b.t. leveranciers, bijkomende informatie, enz. Dit is bv de gebouwverantwoordelijke, bewakingsfirma, conciërge, …

Gebouwen, Verantwoordelijken

Type › Onderhoudsverantwoordelijke

Deze persoon is een werknemer van (meestal) een externe onderhoudsfirma die die de kleinere werken, (preventief) onderhoud, keuringen, enz. opvolgt van gebouwen.

Gebouwen, Verantwoordelijken

Type › Preventieadviseur

De preventieadviseur staat de werkgever, de leidend ambtenaren en de werknemers bij voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen en -activiteiten.

Gebouwen, Verantwoordelijken

Type › Verantwoordelijke archiefruimte

Verantwoordelijke voor het archief dat zich in de archiefruimte bevindt. Deze verantwoordelijke zorgt er o.a. voor dat: - er duidelijke afspraken zijn, bv. met betrekking tot plaatsing van archieven, het nummeren van de rekken, de toegang tot de archiefruimte, …; - de gemaakte afspraken worden opgevolgd; - de archiefruimte in goede, geordende en toegankelijke staat blijft; - archieven die in de archiefruimte bewaard zullen worden, voor de overbrenging naar de archiefruimte ontsloten, verpakt en geëtiketteerd worden en dat een overdrachtslijst wordt opgemaakt; - een depotlijst wordt opgesteld waarin wordt aangegeven welke archieven op welke plaats in de archiefruimte zijn geplaatst. Meer info over archiefbeheer vind je hier (https://overheid.vlaanderen.be/aan-de-slag/archiefruimten). Contacteer eventueel de beleidsdomeinarchivaris van het beleidsdomein dat zich in je gebouw bevindt. De contactgegevens vind je op deze pagina: https://overheid.vlaanderen.be/informatiemanagement/beleidsdomeinarchivarissen.

Gebouwen, Werkplek

Afgeschermde werkplek

Dit is een individuele werkplek.

Met de implementatie van de afgeschermde werkplek erkent HNW de noodzaak om naast samenwerking en dialoog ook te kunnen inzetten op geconcentreerd werk in open space. De werkplekken worden voorzien van halfhoge wanden die zowel akoestisch als ook visueel moeten afschermen, maar niet geheel afgesloten zijn. Ze kunnen eveneens geclusterd per 2 of 4 afgeschermde werkplekken worden aangeboden.

Elke afgeschermde werkplek wordt geteld als één werkplek.

Gebouwen, Werkplek

Afgesloten werkruimte

Dit is een individuele werkplek.

Deze afgesloten, maar transparante ruimte, faciliteert het individueel en teamwerk van de leidinggevende, maar kan bij afwezigheid gebruikt worden als een teamcockpit of als een alternatieve individuele werkplek. Elke afgesloten werkruimte wordt geteld als één werkplek.

Gebouwen, Werkplek

Brainstormruimte

Dit is een samenwerkplek.

De brainstormruimte is een afgesloten ruimte met een “out of the box” inrichting, gericht op de ontwikkeling van innovatie en creativiteit.

Elke brainstormruimte wordt geteld als één samenwerkplek. De capaciteit van deze afgesloten ruimte wordt bepaald door het voorziene debiet van de verluchtingsinstallatie in het lokaal.

Gebouwen, Werkplek

Capaciteit van een samenwerkplek

Dit is het theoretische aantal zit(- of sta)plaatsen in een samenwerkplek. De verluchtingsinstallaties van de samenwerkplek is op het theoretisch aantal zit- of staplaatsen afgesteld en ontworpen. Het effectieve aanwezige aantal zitplaatsen kan dit theoretische aantal overschrijden of omgekeerd.

Gebouwen, Werkplek

Concentratiecockpit

Dit is een individuele werkplek.

Voor complete privacy en concentratie kan nog steeds gebruik gemaakt worden van de afgesloten concentratiecockpit om ongestoord te werken. De ruimte is ook bedoeld voor het voeren van telefoongesprekken waarbij men de anderen niet wil storen of voor telefoongesprekken met een meer confidentieel karakter.

De uitrusting van een concentratiecockpit moet aan dezelfde criteria voldoen als de individuele werkplekken, indien de cockpit meer dan 2 uur per dag door dezelfde persoon gebruikt worden.

Elke concentratiecockpit wordt geteld als één werkplek.

Gebouwen, Werkplek

Flexibele managementoffice

Dit is een individuele werkplek.

Deze afgesloten, maar transparante ruimte, faciliteert het individueel en teamwerk van de leidinggevende, maar kan bij afwezigheid gebruikt worden als een teamcockpit of als een alternatieve individuele werkplek. De managementoffice die kan gebruikt worden als werkplek indien de manager niet aanwezig is.

Elke flexibele managementoffice wordt geteld als één werkplek. De capaciteit van deze afgesloten ruimte wordt bepaald door het voorziene debiet van de verluchtingsinstallatie in het lokaal.

Gebouwen, Werkplek

Individuele werkplek

Een individuele werkplek faciliteert individueel werk: computerwerk, schrijven, lezen, analyseren, administratie,…. De bureautafel en bureaustoel zijn in de hoogte verstelbaar en laten toe om langer dan 3u te aan deze werkplek te werken. Belangrijk:  de individuele werkplek dient bij voorkeur gelegen te zijn in de zone van 1e daglicht (zone op minder dan 6,5 m van een beglaasde gevel (buitenkant beglazing)).Deze types worden gevat onder open (eiland)werkplek, onthaalwerkplek, afgeschermde werkplek, concentratiecockpit, afgesloten werkruimte, flexibele managementoffice. Hoe het aantal werkplekken geteld  wordt, vindt u door op deze termen te zoeken in de definitielijst.

Gebouwen, Werkplek

Intake cockpit

Dit is een samenwerkplek.

De intake cockpit, ook wel “bubble” genoemd, is een samenwerkplek en faciliteert kort overleg tussen 2 à 3 werknemers in een afgesloten ruimte.

Elke intake cockpit wordt geteld als één samenwerkplek. De capaciteit van deze afgesloten ruimte wordt bepaald door het voorziene debiet van de verluchtingsinstallatie in het lokaal.

Gebouwen, Werkplek

Lounge werkplek

Dit is een samenwerkplek.

De lounge werkplek, ook wel zone van informeel overleg genoemd, bestaat op zich in meerdere vormen maar faciliteert telkens kort overleg tussen 2 à 3 personen in de open kantooromgeving. Deze samenwerkplek is voorzien van halfhoge wanden die zowel akoestisch als ook visueel afschermen, maar niet geheel afgesloten zijn.

Elke zone van informeel overleg wordt geteld als één samenwerkplek. De capaciteit van deze samenwerkplek wordt bepaald door het aantal zitplaatsen.

Gebouwen, Werkplek

Onthaalwerkplek

Dit is een individuele werkplek.

Dit is een variante van de open werkplek; standaard te voorzien per verdiep en geclusterd per 2 of 4 werkplekken, wordt de onthaalwerkplek voorzien in de buurt van de ingang van de verdieping. Georiënteerd naar de onthaal-/wachtzone voor bezoekers, en veelal bezet door ondersteunende of secretariaatsfuncties, worden deze werkplekken voorzien van een ingewerkt balie-meubel en vervullen ze de functie van eerste onthaal voor bezoekers.

Zowel desk als bureaustoel zijn eveneens ergonomisch en in hoogte verstelbaar. Afhankelijk van het aantal bezoekers en de taken van de baliemedewerkers zijn de ergonomische vereisten verschillend.

Elke onthaalwerkplek wordt geteld als één werkplek.

Gebouwen, Werkplek

Open (eiland)werkplek

Dit is een individuele werkplek.

Deze basiswerkplek faciliteert semi-geconcentreerd werk en is meestal per 2, 4 of 6 werkplekken (desks) geclusterd, waardoor steeds een hoge mate van kennisdeling mogelijk is. Er kan rustig en met gemiddelde frequentie getelefoneerd worden, in de mate dat dit niet storend is voor de andere medewerkers. Deze werkplekken zijn bedoeld om werk langer dan 2 uur te faciliteren; zowel desk als bureaustoel zijn dan ook ergonomisch en in hoogte verstelbaar.

Elke open werkplek wordt geteld als één werkplek.

Gebouwen, Werkplek

Open overleg samenwerkplek

Dit is een samenwerkplek.

De open overleg samenwerkplek faciliteert overleg tussen meerdere medewerkers in open kantooromgeving, al dan niet gekoppeld aan een ingebouwd scherm waar op geprojecteerd kan worden.

Elke zone van open overleg wordt geteld als één samenwerkplek. De capaciteit van deze samenwerkplek wordt bepaald door het aantal zitplaatsen.

Gebouwen, Werkplek

Projectruimte

Dit is een samenwerkplek.

De projectkamer is een variante op de teamcockpit; gelijkaardig qua grootte faciliteert het de samenwerking in teams voor de duur van een project.

Elke projectruimte wordt geteld als één samenwerkplek. De capaciteit van deze afgesloten ruimte wordt bepaald door het voorziene debiet van de verluchtingsinstallatie in het lokaal.

Gebouwen, Werkplek

Samenwerkplek

Een samenwerkplek faciliteert in de eerste plaats het samenwerken: formeel of informeel overleg, consultatie, teamwork,…. Hoewel een samenwerkplek ook gebruikt kan worden voor (veelal kortstondig) individueel werk, is ze specifiek ontworpen om verschillende vormen van overleg te ondersteunen. Dat kan variëren van informele plekken voor spontane ontmoetingen, tot grotere ruimten voor formele vergaderingen  De samenwerkplek bestaat dus in een grote variëteit aan vormen: intake cockpit, lounge, open overleg samenwerkplek, brainstormruimte, teamcockpit, projectruimte, vergaderzaal.

Elk van deze ruimtes wordt geteld als 1 samenwerkplek. Meer informatie over een van voorgaande types, vind je door op deze termen te zoeken in de definitielijst.

De zitplaatsen in de samenwerkplek wordt niet geteld als werkplekken.

Gebouwen, Werkplek

Teamcockpit

Dit is een samenwerkplek.

De teamcockpit is een akoestisch afgesloten ruimte die teamoverleg tot 6 personen faciliteert. Cfr. De afgesloten werkruimte kan de teamcockpit ook individueel werk faciliteren.

Elke teamcockpit wordt geteld als één samenwerkplek. De capaciteit van deze afgesloten ruimte wordt bepaald door het voorziene debiet van de verluchtingsinstallatie in het lokaal.

Gebouwen, Werkplek

Touch down zone

Om tijdens een dag vol vergaderingen geen klassieke werkplek te moeten innemen, wordt werknemers de mogelijkheid aangeboden gebruik te maken van werkplekken in een touch down zone. Deze (veelal verhoogde) zit(- of sta)plaatsen faciliteren kortstondig individueel werk (checken van mail, agendabeheer,…) voorafgaandelijk aan een vergadering. De touch down zone wordt dan ook ingeplant in de buurt van een grote formele vergaderzaal en gelinkt aan de onthaal-/wachtzone, zodat deze ook gebruikt kan worden door externen.

Een touch down zone wordt niet geteld werkplek, noch als samenwerkplek.

Gebouwen, Werkplek

Vergaderzaal

Dit is een samenwerkplek.

De vergaderzaal faciliteert formeel overleg vanaf 8 personen. Standaard wordt er op elke verdieping één van dergelijke vergaderzalen voorzien. Aangezien dit de vergaderzaal is waar de meeste externe bezoekers in ontvangen zullen worden, wordt hier extra aandacht besteed aan uitstraling en infrastructuur. Om dezelfde reden is deze vergaderzaal ingeplant in de buurt van het onthaal, de wachtzone en de touch down zone.

De vergaderzaal wordt geteld als één samenwerkplek. De capaciteit van deze afgesloten ruimte wordt bepaald door het voorziene debiet van de verluchtingsinstallatie in het lokaal.

Gebouwtypes, Agrarisch

Serre

Een serre ook wel Een broeikas of kortweg kas genoemd, is een structuur van
meestal glas en metaal die gebruikt wordt voor het kweken van planten
in een beschermde omgeving.

Gebouwtypes, Agrarisch

Stal

Een stalling is een omsloten en overdekte ruimte, een houten of stenen gebouw dat dient tot verblijf van dieren.

Gebouwtypes, Agrarisch

Kadaverhuis

Een kadaverhuis is een plaats waar kadavers en dierlijk restmateriaal verwerkt worden

Gebouwtypes, Agrarisch

Molen

Een molen is een werktuig met uiteenlopende functies. Hij kan dienen tot het
vervaardigen van meel, olie, verf enzovoorts, het zagen van hout tot het
oppompen van water. Een molen kan worden aangedreven door de wind,
water, elektriciteit, de spierkracht van mensen (handmolen, tredmolen) of dieren (rosmolen).

Gebouwtypes, Agrarisch

Maalderij

Een maalderij is een inrichting voor het malen van graan

Gebouwtypes, Agrarisch

Opslag gevaarlijke producten

De ruimten of plaatsen in gebouwen, ondergronds of in open lucht,
waarin gevaarlijke producten in vaste houders of in verplaatsbare recipiënten zijn opgeslagen in een hoeveelheid die het dagverbruik (24 uur) overschrijdt. Onder gevaarlijke producten verstaan men het volgende: gevaarlijke stoffen zijn stoffen die door hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken.

Gebouwtypes, Agrarisch

Viskwekerij

Inrichting waar visseneitjes worden uitgebroed en de jonge vissen, die later in meren, stromen en vijvers worden uitgezet, worden grootgebracht.

Gebouwtypes, Agrarisch

Zaadtriage

Inrichting waar zaden gesorteerd en geclassificeerd worden.

Gebouwtypes, Andere

Afvalgebouw

Inrichting waar afval wordt opgeslagen.

Gebouwtypes, Andere

Sanitair

Gebouw waar sanitaire voorzieningen
zoals douches en/of toiletten, ed. aanwezig zijn.

Gebouwtypes, Andere

Waterzuivering

Installatie die instaat voor het zuiveren van
het afvalwater van huishoudens en bedrijven.

Gebouwtypes, Andere

Catering gebouw

Gebouw waar eten bereidt
en eventueel verkocht wordt

Gebouwtypes, Andere

Garage/Garagecomplex

Een garage is een overdekte en afsluitbare ruimte om voertuigen in te stallen

Gebouwtypes, Andere

Ingangsgebouw

Het eerste gebouw op een site/domein
langswaar men de site/domein kan betreden

Gebouwtypes, Andere

Uitkijktoren

Een toren die gebruikt wordt om vanuit een hoog punt
de wijde omgeving te kunnen bekijken en bewaken.

Gebouwtypes, Andere

Wateropslag

Ruimte waarin water wordt opgeslagen.

Gebouwtypes, Archief

Archiefbewaarplaats

Dit is een gebouw, dat specifiek werd ingericht en bestemd voor het kwaliteitsvol en professioneel beheren en bewaren van archiefdocumenten. Dit omvat onder meer het garanderen van goede bewaaromstandigheden qua klimatisatie en beveiliging, ruimten voor raadpleging door bezoekers, kantoorruimte voor archiefpersoneel, …  (bv. Het Depot).

Gebouwtypes, Archief

Archiefloods

Dit is een gebouw of loods, dat in de eerste plaats gebruikt wordt voor de tijdelijke bewaring van recente archiefdocumenten. Meestal gaat het om een gebouw, dat niet is aangepast aan het bewaren van archiefdocumenten en waar archief wordt geplaatst door de archiefvormer zelf.

Gebouwtypes, Cultureel/Sportief

Bezoekerscentrum

Een bezoekerscentrum of informatiecentrum is een gebouw, ruimte of stand waar men informatie aanbiedt aan bezoekers en toeristen.

Gebouwtypes, Cultureel/Sportief

Bibliotheek

Centrum waar boeken, kranten, tijdschriften en audiovisuele middelen kunnen worden geleend en/of geraadpleegd en waar informatie wordt gegeven over de te raadplegen/lenen materialen.

Gebouwtypes, Cultureel/Sportief

Cultureel centrum

Een cultureel centrum (CC) of cultuurcentrum is een instelling in Vlaanderen gesubsidieerd door verschillende bestuursniveaus. Het is instelling waar voor het publiek lokalen, uitrusting en mensen ter beschikking staan voor de deelname aan het culturele leven in zijn meest ruime betekenis.

Gebouwtypes, Cultureel/Sportief

Hotel

Een hotel is een dienstverlenend etablissement met een commercieel oogmerk waar iemand tegen betaling kan overnachten of onderdak vinden.

Gebouwtypes, Cultureel/Sportief

Jeugdverblijfcentrum

Een jeugdverblijfcentrum of jeudgherberg is een aangepaste en veilige verblijfsaccommodatie ter beschikking van kinderen en jongeren. Ze kunnen er terecht voor vormende en ontspannende activiteiten, hetzij individueel, hetzij in verenigingsverband.

Gebouwtypes, Cultureel/Sportief

Kasteel

Een kasteel is een middeleeuws gebouw dat de functies van verdedigbaarheid en bewoonbaarheid combineert, door het verschaffen van woonruimte en verdedigbaarheid aan aan beperkte groep mensen.

Gebouwtypes, Cultureel/Sportief

Kunstencentrum

Een Kunstencentrum is een door de Vlaamse overheid gedefinieerde, erkende en gesubsidieerde organisatie die actief is in het creëren en presenteren van verschillende kunstvormen.

Gebouwtypes, Cultureel/Sportief

Monument

Een monument is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht om de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde.

Gebouwtypes, Cultureel/Sportief

Museum

Een museum is een permanente instelling, zonder winstbejag, ten dienste van de gemeenschap en van haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt en tentoonstelt en hierover informatie verstrekt voor studie, educatie en recreatie.

Gebouwtypes, Cultureel/Sportief

Paviljoen

Een paviljoen is in de architectuur en stedenbouwkunde een losstaand, autonoom bouwwerk of bijgebouw voor ontspanning en/of vermaak.

Gebouwtypes, Cultureel/Sportief

Sportcentrum

Een sportaccommodatie/sportcentrum is een locatie waar een sport uitgeoefend kan worden.

Gebouwtypes, Cultureel/Sportief

Theater, dans en muziek

Een gebouw dat door middel van allerlei technische en logistieke voorzieningen toegerust is voor het vertonen en bijwonen van voorstellingen, optredens e.d.

Gebouwtypes, Cultureel/Sportief

Camping

Een kampeerterrein of camping
is een plek met voorzieningen om te kamperen.

Gebouwtypes, Cultureel/Sportief

Recreatiepark

Een park waar men zich in de buitenlucht kan ontspannen. Vaak is er een recreatieplas in het gebied. Een recreatiegebied bevat altijd een aantal door de mens ingerichte voorzieningen, die kunnen variëren van simpele grasveldjes tot grootschaliger faciliteiten.

Gebouwtypes, Cultureel/Sportief

Zwembad

Een zwembad is een plaats waar mensen, voor hun plezier,
voor de sport of als therapie kunnen gaan zwemmen.

Gebouwtypes, Educatief/Wetenschap

Natuureducatief centrum

Een natuureducatief centrum is een centrum waar een groot en breed aanbod aan natuur- en milieueducatie in de ruime zin van het woord wordt aangeboden voor een zeer gevarieerd en breed doelpubliek onderwijs, gezinnen en toerisme, in principe  gekenmerkt door een bovenlokale werking.

Gebouwtypes, Educatief/Wetenschap

Opleidingscentrum

Centrum waar opleidingen verstrekt worden

Gebouwtypes, Educatief/Wetenschap

Laboratorium

Inrichting gebouwd voor onderzoek en geschikt om proeven uit te voeren.

Gebouwtypes, Educatief/Wetenschap

Onderzoekscentrum

Een onderzoekscentrum is eengebouw binnen een onderzoeksinstituut dat gericht is op de ontwikkeling van wetenschap  en  de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek

Gebouwtypes, Educatief/Wetenschap

Schoolgebouw

Gebouw waarin doorgaans een school is gevestigd.

Gebouwtypes, Educatief/Wetenschap

Universiteit

Instelling voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek die academische opleidingen verzorgt en academische graden verleent.

Gebouwtypes, Educatief/Wetenschap

Verpleeginrichting

Instelling met als taak het geven van een continue, veelal langdurige zorg aan haar bewoners/patiënten. Voor opname in een verpleeginrichting komen doorgaans personen in aanmerking die niet meer in een ziekenhuis verpleegd hoeven te worden maar nog wel hulp nodig hebben, evenals personen voor wie verpleging in een verzorgingshuis niet meer mogelijk is.

Gebouwtypes, Educatief/Wetenschap

Ziekenhuis

Instelling waar zieken verzorgd worden en waar professionele gezondheidszorg verleend wordt.

Gebouwtypes, Gemeenschapsfunctie

Begeleid wonen

Begeleid wonen is een ambulante begeleidingsvorm voor personen met een beperking of voor mensen van de bijzondere jeugdzorg die zelfstandig wonen of zelfstandig willen gaan wonen en graag wat extra ondersteuning krijgen.

Gebouwtypes, Gemeenschapsfunctie

Gemeenschapsinstelling

Voorziening voor opvang van probleemjongeren in het kader van het Belgische jeugdrecht.

Gebouwtypes, Gemeenschapsfunctie

Gevangenis

Gebouw of gebouwencomplex om gedetineerden in bewaring te stellen of in hechtenis te nemen.

Gebouwtypes, Gemeenschapsfunctie

Jeugdhuis

Ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten georganiseerd worden (dikwijls gemeentelijk ondersteund).

Gebouwtypes, Gemeenschapsfunctie

Opvangcentrum

Inrichting waar mensen (of dieren) die te kampen hebben met problemen terecht kunnen voor begeleiding of hulp. Kan zowel een op dagbasis zijn als op langere termijn.

Gebouwtypes, Gemeenschapsfunctie

Kinderdagverblijf

Een kinderdagverblijf of crèche is een plaats waar jonge kinderen (baby's en peuters) worden opgevangen.

Gebouwtypes, Kantoor

Ambassade

Een ambassade is een diplomatieke vertegenwoordiging van een land in een ander land.

Gebouwtypes, Kantoor

Buitenlandse vertegenwoordiger

Kantoor in het buitenland waar een vertegenwoordiger
van de Vlaamse overheid tewerkgesteld is

Gebouwtypes, Kantoor

Consulaat

Een consulaat vertegenwoordigt een land in een ander land, ten behoeve van de onderdanen in het land van vestiging.

Gebouwtypes, Kantoor

Kantoorgebouw

Een kantoorgebouw is een gebouw waarin één of meer organisaties hun kantoor hebben ondergebracht.

Gebouwtypes, Kantoor

Gemengd gebouw

Een gemengd gebouw heeft een kantoorgedeelte waarin één of meerdere organisaties hun kantoor hebben ondergebracht, maar dat ook nog voor andere doeleinden wordt gebruikt. Voorbeelden zijn: een loods met aanpalend kantoorgedeelte (regieposten van AWV), het Depot te Vilvoorde (archief met kantoorgedeelte).

Gebouwtypes, Kantoor

Werkwinkels

In grotere steden en gemeenten zijn de belangrijkste regionale en lokale diensten die actief zijn rond arbeid en tewerkstelling ondergebracht onder eenzelfde dak. Dergelijke instanties worden werkwinkels genoemd.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Aswegersgebouw

Gebouw naast een weegbrug

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Bedieningsgebouw

Gebouw van waaruit de technische bediening van machines, kunstwerken, sluizen, e.a.gebeurd.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Compressorgebouw

Gebouw waarin compressoren opgesteld staan

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Loods/Hangaar

Plaats om voertuigen (vb. vliegtuigen, schepen) te stallen. Een loods is een overdekte opslagplaats, meestal gebruikt voor handels- of industriële goederen. Soms krijgen loodsen een alternatieve bestemming, bijvoorbeeld als werkplaats voor kunstzinnige activiteit.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Magazijn

Een magazijn is een ruimte waarin goederen tijdelijk opgeslagen worden in magazijnstellingen.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Stookplaats

Ruimte waarin een of meer centrale verwarmingsketels zijn opgesteld.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Tunnelgebouw

Gebouw langs een tunnel met autoweg.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Brandwaarnemingstoren

Brandwaarnemingstoren: een constructie in metaal met een hoogte tussen 30 en 45 meter die in brandgevoelige periodes bemand wordt om zo snel mogelijke bosbranden en natuurbranden op te sporen en de hulpdiensten te ondersteunen bij het vinden van de branden op het terrein.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Douanecomplex

Gebouw ten behoeve van douanetaken.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Elektriciteitscabine

Hoogspanningscabine, transformatorhuisje, transformatorruimte, ruimte voor stroomverdeling.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Loodsgebouw

Gebouw ten behoeve van loodsen die o.m. zorgen voor het regelen van het scheepverkeer.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Luchthavengebouw

Een luchthaventerminal of luchthavengebouw is een gebouw op een luchthaven waar reizigers vertrekken of aankomen, eventueel voor een overstap.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Machinekamer

Technische ruimte van waaruit machines worden bestuurd.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Pompstation

Een tankstation, benzinestation of pompstation is een plaats waar bestuurders van motorvoertuigen hun brandstof bij kunnen vullen.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Regiepost Wegen/ Districtsgebouw

Regiepost wegen/ Districtsgebouw is het geheel van gebouwen van waaruit het dagdagelijks beheer van de gewestwegen georganiseerd wordt. De volgende gebouwen behoren tot dit geheel: een administratief gebouw (of deel van het gebouw), een technisch deel en een buitenopslagplaats.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Sluisgebouw of Portiek

Groot sluiswachtershok. Tegenwoordig is daarin ook de bediening van de sluis, de intercom met de praatpalen enz., ondergebracht.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Station openbaar vervoer

Plaats waar mensen het openbaar vervoer kunnen nemen.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Stelplaats

Een stelplaats is een (overdekte) ruimte waar trams en bussen gestald worden in de nacht en andere tijdstippen dat ze niet nodig zijn voor het vervoer van reizigers.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Technieken

Ruimte waarin zich technieken bevinden zoals HVAC, …

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Vuurtoren

Toren gebouwd in de buurt van kliffen, of direct erop, zeestraten, ingangen van zeearmen en havens om 's nachts en bij stormweer schepen te waarschuwen voor de kliffen of doorgang, oorspronkelijk met behulp van een open vuur en later door middel van spiegels, lenzen en een lamp.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Wachthuis

Een wachthuis is een gebouw voor manuele bediening van de sluizen.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Werkhuis

Atelier, werkplaats, werkruimte.

Gebouwtypes, Openbare infrastructuur

Zoutopslag

Ruimte (silo, loods,…) waar strooizout wordt opgeslagen.

Gebouwtypes, Religieus

Kapel

Een kapel is een klein christelijk kerkgebouw

Gebouwtypes, Religieus

Klooster

Een klooster is een gebouw of een samenstel van gebouwen dat dient tot huisvesting van een groep of gemeenschap van mannen of vrouwen, vaak monniken genoemd, die zich uit de wereld heeft teruggetrokken om een godsdienstig leven te leiden.

Gebouwtypes, Woning

Appartementsgebouw

Een flatgebouw of appartementensgebouw is een gebouw met
meerdere woonlagen dat meerdere wooneenheden bevat.

Gebouwtypes, Woning

Handelswoning

Woning of gedeelten van een woning die in hoofdzaak gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek.

Gebouwtypes, Woning

Hoeve

Een hoeve is de woning annex bedrijfsruimte van een agrarisch bedrijf

Gebouwtypes, Woning

Rattenvangerswoning

Woning van de rattenvanger, die ratten vangt en verdelgt op plaatsen waar ze schade aanrichten.

Gebouwtypes, Woning

Residentiële woning

Een huis, woning of woonst is een bouwwerk waarin mensen kunnen wonen

Gebouwtypes, Woning

Boswachterswoning

Woning van de boswachter, die instaat
voor het beheer van het bijhorende bosgebied.

Gebouwtypes, Woning

Huisbewaarderswoning

Een huisbewaarderswoning is de woning van de huisbewaarder,
toezichter in een gebouw. Ook wel conciërgewoning genoemd.

Gebouwtypes, Woning

Sluiswachterswoning

Woning van de sluismeester of sluiswachter, die een schutsluis bedient.

Gebouwtypes, Woning

Sociale woning

Woning die onder bepaalde voorwaarden wordt toegewezen door
een sociale huisvestingsmaatschappij. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn.

Gronden

CaPaKey

De CaPaKey is het kadastraal perceelnummer. Het is de unieke (kadastrale) perceelidentificatie die de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (A.A.P.D.) toekent aan elk perceel in België. De CaPaKey is een concatenatie van de deelsleutels kadastrale afdelingscode, kadastrale sectiecode en kadastraal perceelnummer:

 • NIS-code van de kadastrale afdeling: cijfer (5 posities)
 • Kadastrale sectie: hoofdletter (1 positie)
 • Kadastraal perceelnummer:
  • Grondnummer: cijfer (4 posities);
  • Bisnummer: separator ‘/’, gevolgd door twee cijfers (3 posities);
  • Letterexponent: ‘_’ (indien geen letterexponent) of hoofdletter (1 positie);
  • Cijferexponent: cijfer (=macht) (3 posities).

Alle cijferonderdelen zijn rechts gealigneerd en vooraan eventueel opgevolgd met nullen. Bijvoorbeeld 44503E001/00A000.

Gronden

Categorie van gebiedsaanduiding

De bestemming van het perceel zoals opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Dit is indicatief en dient enkel om statistische analyses mee te maken. Het kan fouten bevatten op perceel niveau.

De categorieën van gebiedsaanduiding zijn de volgende volgens art. 2.2.3. §2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:

 • “wonen”, ten minste bestaande uit volgende subcategorieën van gebiedsaanduiding:
  • “woongebied”, in hoofdzaak bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen,
  • “gebied voor wonen en voor landbouw”, in hoofdzaak bestemd voor wonen, landbouw, openbare groene ruimten en openbare verharde ruimten en aan het wonen verwante activiteiten;
 • “bedrijvigheid”, in hoofdzaak bestemd voor bedrijfsactiviteiten en/of kantoren;
 • “recreatie”, in hoofdzaak bestemd voor recreatie, dagrecreatie en/of verblijfsrecreatie;
 • “landbouw”, ten minste bestaande uit volgende subcategorieën van gebiedsaanduiding:
  • “agrarisch gebied”, in hoofdzaak bestemd voor beroepslandbouw,
  • “agrarische bedrijvenzone”, in hoofdzaak bestemd voor de inplanting van agrarische bedrijven, in het bijzonder glastuinbouw,
  • “bouwvrij agrarisch gebied”, in hoofdzaak bestemd voor beroepslandbouw, met dien verstande dat het oprichten van gebouwen niet is toegelaten;
 • “bos”, in hoofdzaak bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van het bos;
 • “overig groen”, ten minste bestaande uit volgende subcategorieën van gebiedsaanduiding:
  • “gemengd openruimtegebied”, waarbij natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie nevengeschikte functies zijn,
  • “parkgebied”, in hoofdzaak bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een park of parken
 • “reservaat en natuur”, in hoofdzaak bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos;
 • “lijninfrastructuur”, in hoofdzaak bestemd voor verkeers- en vervoersinfrastructuur, wegeninfrastructuur, spoorinfrastructuur of waterweginfrastructuur en hun aanhorigheden;
 • “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen”, in hoofdzaak bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van afvalwater;
 • “ontginning en waterwinning”, ten minste bestaande uit volgende subcategorieën van gebiedsaaanduiding:
  • “gebied voor infrastructuur voor duurzame watervoorziening”, in hoofdzaak bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor duurzame watervoorziening,
  • “gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen”, in hoofdzaak bestemd voor de ontginning van delfstoffen,
  • “gebied voor verwerking van oppervlaktedelfstoffen”, in hoofdzaak bestemd voor bedrijven die oppervlaktedelfstoffen verwerken.

De Vlaamse Regering kan bijkomende subcategorieën van gebiedsaanduiding bepalen.

Gronden

Grootschalig Referentie Bestand (GRB)

Het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop alle gebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk. Deze objecten worden gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten zodat de gegevens bruikbaar zijn in een grootschalige voorstelling met een schaalbereik tussen 1/250 en 1/5000. Het GRB-decreet regelt de opmaak, het beheer en de toegang tot het GRB.
Meer info

Gronden

Kadastraal recht

Het recht betrekking hebbend op de zaak zelf. Bv: eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, recht van gebruik, etc.

Gronden

Kadastrale aard

De aard van het perceel zoals opgenomen bij de administratie. Bv: akker, schoolgebouw, weg, etc.

Gronden

Perceel

Deel van het grondgebied officieel vastgesteld met een kadastraal of administratief doel.

Onroerend erfgoed

Ankerplaats

Een landschap, dat van algemeen belang is wegens zijn natuurwetenschappelijke, historische, esthetische, sociaal-culturele of ruimtelijk-structurerende waarde, en dat door de Vlaamse regering werd ‘aangeduid’ als angeduide ankerplaats.

Onroerend erfgoed

Beschermd landschap

Een landschap, dat van algemeen belang is wegens zijn natuurwetenschappelijke, historische, esthetische, sociaal-culturele of ruimtelijk-structurerende waarde, en dat door de Vlaamse regering werd beschermd als landschap.

Onroerend erfgoed

Beschermd monument

Een beschermd monument is een onroerend goed dat van algemeen belang is vanwege zijn erfgoedwaarde. Niet alleen kerken, kastelen of stadhuizen zijn potentiele monumenten. Een bedrijfsgebouw kan eveneens erfgoedwaarde hebben, net als een boom, een kapel, een begraafplaats of een kasseiweg. Cultuurgoederen die blijvend verbonden zijn met het monument maken altijd deel uit van de bescherming. Denk maar aan een lambrisering of een trappartij. Dergelijke roerende goederen kunnen mee beschermd worden. Dat kan alleen maar wanneer er een duidelijke band is tussen het roerend en het onroerend goed, bijvoorbeeld als het gaat om een typische uitrusting of decoratieve elementen, zoals meubelen die door de architect zijn ontworpen in de stijl van een gebouw. Wanneer zulke cultuurgoederen mee zijn beschermd, staat dat voortaan uitdrukkelijk vermeld in het beschermingsbesluit.

Onroerend erfgoed

Beschermd stads- of dorpsgezicht

Een groepering van onroerende goederen met de omgevende bestanddelen die door hun erfgoedwaarde van algemeen belang zijn.

Onroerend erfgoed

Beschermde archeologische site

Een archeologische site die vanwege haar erfgoedwaarde beschermd wordt teneinde bewaring in situ mogelijk te maken.

Onroerend erfgoed

Bescherming

Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in de staat blijven waarin het zich bevond op het moment van de bescherming. Zo kunnen niet alleen wij, maar ook de generaties na ons ervan genieten. Zie Onroerenderfgoeddecreet art. 6.1.1-6.4.10.

Onroerend erfgoed

Bouwkundig erfgoed

De 'Inventaris Bouwkundig Erfgoed' bevat ruim 80.000 relicten bouwkundig erfgoed. Bouwkundig erfgoed is zo ruim mogelijk gezien: gebouwen van alle mogelijke typologieën, gebouwengroepen, complexen, bijhorende interieurs en interieurelementen, infrastructuur, klein erfgoed, straatmeubilair, monumentale beeldhouwwerken enz. De databank bevat ook beschrijvingen van gehelen zoals straten, gehuchten en stadswijken.

Onroerend erfgoed

UNESCO werelderfgoed

Erfgoed van een bijzonder universeel belang, dat door UNESCO werd opgenomen in de lijst van Werelderfgoed. Deze zijn vaak voorzien van een bufferzone.

Onroerend erfgoed

Wereldoorlogerfgoed

Van 2002 tot en met 2005 werd een inventaris gemaakt van de materiële overblijfselen uit Wereldoorlog I in de Westhoek. De focus van de inventaris van het Wereldoorlogerfgoed ligt op de zogenaamde Westhoek (Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Hooglede, Houthulst, Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Moorslede, Nieuwpoort, Poperinge, Staden, Veurne, Vleteren, Wervik, Zonnebeke). Het project omvat ook gegevens uit aangrenzende gemeenten, namelijk Gistel, Hooglede en Menen. De inventaris bevat in de eerste plaats de nog aanwezige relicten van de Eerste Wereldoorlog langsheen de frontlijn en in het niet-bezette gebied van West-Vlaanderen. Omdat bepaalde sites of relicten in de Tweede Wereldoorlog opnieuw werden gebruikt, zijn ook die erin te vinden. Ook monumenten, begraafplaatsen en graven werden opgenomen – ongeacht wanneer ze tot stand kwamen: tijdens of (lang) na de Eerste wereldoorlog.

Woning

Appartement

Een appartement is een woning in een appartementsgebouw.