chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Definities en richtlijnen vastgoed

  Gebouwen, Eigenaar

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Eigendomsrechten › Blote eigendom

  Blote of naakte eigendom is volle eigendom waarvan het vruchtgebruik is afgesplitst. De blote eigenaar beschikt over alle rechten behalve deze waarover de vruchtgebruiker beschikt.
  Soms wordt door de genothebbende wel een vergoeding aan de blote eigenaar betaald. Het blote eigendom komt voor bij: erfpacht, recht van opstal, recht van vruchtgebruik, recht van gebruik of bewoning.

  Eigendomsrechten › Blote mede-eigendom

  Blote mede-eigendom is eigendom dat met een beperkt zakelijk recht is bezwaard waarbij meerdere (rechts)personen eigenaar zijn

  Eigendomsrechten › Mede-eigendom

  Mede-eigendom ontstaat wanneer meer dan een (rechts)persoon eigenaar is van het onroerend goed

  Eigendomsrechten › Volle eigendom

  Volle eigendom of eigendom zondermeer wordt in art. 544 B.W. omschreven als het recht om op de meest volstrekte wijze het genot van een zaak te hebben en erover te beschikken, mits er geen gebruik van wordt gemaakt dat strijdig is met de wetten of de verordeningen.

  Gebouwen, Functionele gegevens

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Aantal aangepaste parkeerplaatsen voor gehandicapten

  De parkeerplaats is aangepast indien voor dwarsparkeren/schuinparkeren de breedte minimum 350 cm bedraagt. In het geval van langsparkeren dient de lengte minimum 600 cm te zijn.

  Aantal douches

  Het aantal douches voorzien in het gebouw of een doucheruimte.

  Aantal individuele werkplekken in dit gebouw

  Een individuele werkplek faciliteert individueel werk: computerwerk, schrijven, lezen, analyseren, administratie,…. De bureautafel en bureaustoel zijn in de hoogte verstelbaar en laten toe om langer dan 3u aan deze werkplek te werken. Belangrijk:  de individuele werkplek dient bij voorkeur gelegen te zijn in de zone van 1e daglicht (zone op minder dan 6,5 m van een beglaasde gevel (buitenkant beglazing)).

  De individuele werkplek bestaat in de volgende vormen: open (eiland)werkplek, onthaalwerkplek, afgeschermde werkplek, concentratiecockpit, afgesloten werkruimte, flexibele managementoffice. Hoe het aantal werkplekken geteld  wordt, vindt u door op deze termen te zoeken in de definitielijst.

  Indien er geen individuele werkplekken zijn, noteer dan het cijfer '0' in het invulveld.

  Aantal overdekte fietsplaatsen

  Het aantal beschikbare plaatsen voor het stallen van 1  fiets in een overdekte fietsenstalling.

  Aantal parkeerplaatsen auto

  Hier wordt het aantal gewone parkeerplaatsen gevraagd, exclusief de aangepaste plaatsen voor gehandicapten. Een parkeerplaats is een parkeergelegenheid, niet onmiddellijk grenzend aan of afgescheiden van de (hoofd)rijbaan, bestemd voor het parkeren van 1 gemotoriseerd voertuig, in dit geval voor een auto.

  Aantal parkeerplaatsen bromfietsen en motoren

  Een parkeerplaats is een parkeergelegenheid, niet onmiddellijk grenzend aan of afgescheiden van de (hoofd)rijbaan, bestemd voor het parkeren van 1 gemotoriseerd voertuig, in dit geval voor een bromfiets of motor.

  Aantal samenwerkplekken in het gebouw

  Een samenwerkplek faciliteert in de eerste plaats het samenwerken: formeel of informeel overleg, consultatie, teamwork,…. Hoewel een samenwerkplek ook gebruikt kan worden voor (veelal kortstondig) individueel werk, is ze specifiek ontworpen om verschillende vormen van overleg te ondersteunen. Dat kan variëren van informele plekken voor spontane ontmoetingen, tot grotere ruimten voor formele vergaderingen 

  De samenwerkplek bestaat dus in een grote variëteit aan vormen: intake cockpit, lounge, open overleg samenwerkplek, brainstormruimte, teamcockpit, projectruimte, vergaderzaal. Elk van deze ruimtes wordt geteld als 1 samenwerkplek. Meer informatie over een van voorgaande types, vind je door op deze termen te zoeken in de definitielijst.

  Indien er geen samenwerkplekken zijn, noteer dan het cijfer '0' in het invulveld.

  Belangrijk: de zitplaatsen in de samenwerkplek wordt niet geteld als individuele werkplekken.

  Archiefruimte (m²)

  Een lokaal waar een dienst of meerdere diensten samen tijdelijk hun archief bewaren. Dit lokaal is meestal gevestigd in de onmiddellijke nabijheid van de kantoorruimte en wordt beheerd door de diensten zelf.
  Archief is procesgebonden informatie die een organisatie opgemaakt of ontvangen heeft om haar taken of bevoegdheden uit te oefenen of om haar rechten te handhaven. Documentatie (tijdschriften van een inhoudelijk verwante beroepsorganisatie, het staatsblad, …) is dus geen archief.
  Wanneer de gebouwbeheerder twijfelt of een ruimte als archiefruimte gebruikt wordt, verkiezen we ervoor om deze ruimte toch aan te geven als archiefruimte in de bevraging. Als we de contactpersoon en/of de gebruikende entiteit van een als archiefruimte aangeduide ruimte kennen, kunnen we dit verder gaan verfijnen.

  Bouwjaar

  Het jaar waarin het gebouw voor de eerste maal in gebruik genomen werd. Voor gebouwen na 1962 geldt het jaar waarin de oorspronkelijke bouwvergunning werd afgeleverd.

  Bruikbare vloeroppervlakte (m²)

  Indien verwarmd en of gekoeld niet aangevinkt wordt, dan hoeft dit veld niet ingevuld te worden.
  De totale bruikbare vloeroppervlakte is de som van de bruto vloeroppervlakten van alle vloerniveaus van een gebouw of van een deel van een gebouw waar energie wordt gebruikt om het binnenklimaat te regelen.
  Bv: ondergrondse parking waar warme lucht wordt ingeblazen hoort niet tot de bruikbare vloeroppervlakte, tenzij de lucht specifiek wordt verwarmd voor de parking

  Bruto bovengrondse oppervlakte (m²)

  Het totaal van de gebruikte bovengrondse bruto vloeroppervlakte die wordt ingenomen door de gebruiker(s). Uitgedrukt in m². Indien mogelijk dient de opmeetmethode  beschreven in de norm NBN EN 15221-6 gehanteerd te worden voor het bepalen van de bruto vloeroppervlakte (GFA). Dit is de buitenomtrek van het gebouw , exclusief de oppervlakte van de vides en patio’s.

  Bruto ondergrondse oppervlakte (m²)

  Het totaal van de gebruikte ondergrondse bruto vloeroppervlakte die wordt ingenomen door de gebruiker(s). Uitgedrukt in m². Indien mogelijk dient de opmeetmethode beschreven in de norm NBN EN 15221-6 gehanteerd te worden voor het bepalen van de bruto vloeroppervlakte (GFA). Dit is de buitenomtrek van het gebouw, exclusief de oppervlakte van de vides en patio’s.

  Capaciteit van het gebouw

  De capaciteit van een gebouw wordt gemeten door het aantal individuele werkplekken en het theoretisch aantal zit(- of sta)plaatsen van de samenwerkplekken te sommeren.

  Er zijn echter elementen die - zowel op niveau van afzonderlijke ruimten als op het niveau van de verdieping - de capaciteit van het gebouw beperken:  het maximaal toegelaten aantal gelijktijdig aanwezigen op een verdieping, de beschikbare evacuatievoorzieningen, het aantal sanitaire voorzieningen, het debiet van de verluchtingsinstallaties, … 

  Gebouw Toestand

  De keuzetabel laat toe de toestand van het gebouw weer te geven. Standaard staat er 'in gebruik' ingevuld, gezien dit meestal voorkomt.

  Gebouw toestand vanaf?

  Geef hier aan vanaf wanneer de huidige gebouwtoestand in werking is.

  Geconditioneerde serverruimte

  Ruimte waar servers staan en die adequaat voorzien is van moderne koeltechnieken, noodstroomvoorziening en beveiliging.

  Groendak (m²)

  Een groendak is een dak bedekt met vegetatie en een aantal onderliggende lagen die nodig zijn voor de ontwikkeling van deze vegetatie en de opslag van hemelwater.

  Hoeveel externen zijn gehuisvest in dit gebouw?

  Dit is het aantal externen die een werkplek in het gebouw bezetten, maar niet behoren tot de personeelsleden van de Vlaamse overheid. Indien er geen externen gehuisvest zijn, noteer dan het cijfer '0' in het invulveld.

  Hoeveel personeelsleden zijn effectief gehuisvest in dit gebouw?

  Dit is het aantal personeelsleden per entiteit (gebruiker) waarvoor dit gebouw (constructie) als standaardbedrijfslocatie is toegewezen. Personeelsleden die deeltijds in gebouw X werken en deeltijds in gebouw Y, worden enkel meegeteld in de officiële standaardbedrijfslocatie van die persoon. Onder ‘personeelslid’ wordt hier verstaan elke persoon waarvoor er een juridische tewerkstellingsrelatie bestaat tussen werkgever (entiteit) en werknemer, hetzij een contractuele tewerkstelling, hetzij een aanstellingsbesluit (statutair of stagedoend statutair). Meer informatie hierover vindt u terug op https://overheid.vlaanderen.be/definities-personeelseffectieven#aantal. Indien er geen personeelsleden gehuisvest zijn, noteer dan het cijfer '0' in het invulveld.

  Indien de bruikbare vloeroppervlakte niet gekend is

  Indien je niet weet wat de exacte bruikbare vloeroppervlakte is, gelieve aan te geven hoe de oppervlakte zich verhoudt tot 250 m² of 500m².

  Is het gebouw ingericht volgens het nieuwe werken (%)?

  Hier wordt het percentage gevraagd, berekend op de netto kantooroppervlakte.

  Startpagina's

  XLS