chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Definities en richtlijnen vastgoed

  Gebouwen, Identificatie

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  VIM gebouwcode

  De VIM (vastgoed invoermodule) code is gegenereerd door het systeem en is uniek. Deze code wordt automatisch ingevuld.

  Virtueel gebouw

  Dit is een functionele afbakening van een deel van een gebouw waarvan de informatie niet wordt opgenomen in de rapportage. 

  De opgeslagen informatie is functioneel nuttig maar heeft geen meerwaarde voor de rapportering. Bijvoorbeeld, een deel van het gebouw dat verhuurd wordt aan een derde partij. 

  Het is ook mogelijk om een gebouw met deelgebouwen op virtueel te zetten. In dit geval zal in de rapportage het hoofdgebouw niet zichtbaar zijn maar zullen de deelgebouwen beschouwd worden als volwaardige gebouwen. Deze situatie komt in uitzondering voor bij gebouwen die verbonden zijn door bijvoorbeeld een verbindingsmuur en die hierdoor in het Gebouwen -en Adressenregister als één gebouwcontour en dus één gebouwID aanzien wordt. 

  Zijn er bezwarende rechten op het goed gevestigd?

  Duid aan welke bezwarende rechten gevestigd zijn op het goed.

  Zit het vastgoed in een mede-eigendom?

  Het is mogelijk dat verschillende personen samen eigenaar zijn van hetzelfde goed. In dit geval spreekt men over eigendom in onverdeeldheid of mede-eigendom. De verschillende eigenaars worden mede-eigenaars genoemd.
  Standaard wordt 'nee' ingevuld.

  Bezwarende rechten › Contractueel recht van voorkoop (of voorkeur)

  Het recht van voorkoop houdt in dat degene die dit recht geeft de verplichting heeft om, ingeval van een verkoop, de voorkeur te geven aan een welbepaalde medecontractant boven andere kandidaat-kopers. Een dergelijke conventioneel voorkooprecht houdt echter geen verplichting in om de goederen waarop het voorkooprecht rust over te dragen, noch om een koopovereenkomst tegen bepaalde voorwaarden te sluiten (zie : Tilleman, B., “Bijzondere overeenkomsten in kort bestek”, Intersentia, 2005, nrs. 93-97).
  Het contractueel recht van voorkeur wordt besproken samen met het recht van voorkoop in het werk van Bernard Tilleman, doch niet verder uitgewerkt. In het Vastgoed ABC wordt het aangehaald als synoniem van contractueel recht van voorkoop.

  Bezwarende rechten › Erfdienstbaarheid

  De erfdienstbaarheden of grondlasten worden behandeld onder Titel IV van Boek II van het B.W., meerbepaald in de art. 637 – 710bis.
  Art. 637 B.W. omschrijft de erfdienstbaarheid als een last waarmee een erf (het lijdend of dienend erf) bezwaard is ten bate van een erf (het heersend erf) dat aan een andere eigenaar toebehoort.
  Vanuit de actiefzijde is de erfdienstbaarheid een recht, dat de eigenaar van het heersend erf toelaat om ten bate van zijn erf een zeker nut te halen uit andermans erf (b.v. : een recht van uitzicht). Passief gezien is de erfdienstbaarheid een last, waardoor de eigenaar van het dienende erf bepaalde inbreuken op het vrije genotsrecht moet dulden of dit niet in zijn volheid kan uitoefenen (b.v. : dulden dat men uitzicht heeft op zijn erf).
  Een erfdienstbaarheid ontstaat volgens de bepalingen van art. 690-696 B.W. door tenzij een titel ( b.v. : een overeenkomst), tenzij door verkrijgende verjaring van 30 jaar, hetzij door bestemming van de eigenaar.
  Een erfdienstbaarheid kan tenietgaan op algemene gronden (rechtsafstand, afkoop, onteigening tot algemeen nut, ontbinding van de titel, ontbindende termijn of voorwaarde) of op een aantal specifieke gronden vermeldt in art. 703-710bis B.W. (onmogelijkheid van uitoefening en nutteloosheid, verjaring door onbruik gedurende 30 jaar, vermenging van heersend en dienend erf).

  Bezwarende rechten › Ondergrondse inneming

  Dit begrip houdt verband met het genotsrecht dat de vruchtgebruiker kan uitoefenen op mijnen en groeven (art. 598 B.W.). Het genotsrecht is hier beperkt tot de mijnen en groeven die reeds bij de aanvang van het vruchtgebruik in ontginning zijn.
  Het begrip wordt tevens gebruikt in het kader van de erfpacht onder art. 3 van de Wet van 10.01.1824. De beperkingen op het genotsrecht zijn gelijkaardig aan deze bij het vruchtgebruik.
  Voorbeeld: de inneming van de ondergrond door een nutsmaatschappij voor het aanleggen van rioleringen over privégrond. Hierbij wordt enkel de ondergrond ingenomen, het perceel zelf blijft in volle eigendom bij de eigenaar. Op het perceel wordt een erfdienstbaarheid tot algemeen nut gevestigd, zijnde een beperking die aan een onroerende eigendom wordt opgelegd door een wet of een verordening ten bate van het algemeen welzijn.

  Bezwarende rechten › Recht van wederinkoop

  Het recht van wederinkoop wordt behandeld in de art. 1659 – 1673 B.W.
  Een recht van wederinkoop, dat moet worden bepaald in de koopovereenkomst zelf, geeft aan de verkoper het recht om gedurende een termijn van maximum 5 jaar het verkochte goed terug te nemen van de koper, mits betaling van de oorspronkelijke prijs en mits de koper te vergoeden voor bepaalde aankoopkosten, de noodzakelijke herstellingen en de nuttige herstellingen ten belope van de erdoor verwezenlijkte waardevermeerderingen.

  Gebouwen, Interne vastgoedmarkt

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Datum publicatie interne vastgoedmarkt

  Dit is de datum waarop het veld ‘Publicatie op de interne vastgoedmarkt’ op ‘ja’ wordt gezet door de valorisatieverantwoordelijke van de betrokken entiteit en het goed zichtbaar wordt voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid. Voor verdere informatie dient contact te worden opgenomen met de valorisatieverantwoordelijke.

  Datum terbeschikkingstelling

  Dit is de datum van ondertekening door de functioneel bevoegde minister van de nota waarbij het goed ter beschikking wordt gesteld van het Team Vastgoedbeleid van het agentschap Facilitair Bedrijf.

  Enkel het Team Vastgoedbeleid kan hier aangeven of de terbeschikkingstelling ontvangen werd. Bij ontvangst wordt de publicatie op de interne vastgoedmarkt beëindigd door het Team Vastgoedbeleid.

  Gebouw volledig of deels beschikbaar?

  Geef aan of het volledige gebouw dan wel een deel van het gebouw beschikbaar is. Standaard wordt er ‘niet beschikbaar’ ingevuld. Indien bij gebouwtoestand gekozen wordt voor ‘ongeschikt en onbewoonbaar’, ‘verwaarloosd’, ‘gekraakt’, ‘leegstaand’, wordt dit veld automatisch op 'volledig beschikbaar' gezet.

  Omschrijving van het onroerend goed

  Geef meer informatie over de beschikbare ruimte. Gaat het bv. om een deel van een loods , zijn er werken nodig vooraleer de ruimte betrokken kan worden, is de ruimte instapklaar,…).

  Publicatie op de interne vastgoedmarkt

  Geef aan of het goed op de interne vastgoedmarkt gepubliceerd mag worden.

  Standaard wordt er ‘nee’ ingevuld. 'Ja' betekent dat het goed zichtbaar wordt voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid. In geval het goed verkocht wordt, moet het op de interne markt geplaatst worden, zodat de entiteiten de kans hebben gehad hun interesse te uiten.

  Slechts tijdelijk beschikbaar?

  Indien het goed slechts tijdelijk beschikbaar is, bv. voor 1 of 2 jaar, kan dat hier aangegeven worden. Standaard wordt er ‘nee’ ingevuld.

  Terbeschikkingstelling ontvangen

  Als een goed in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest door een entiteit verkocht wordt, dan dient er een terbeschikkingstelling aan het Team Vastgoedbeleid van het agentschap Facilitair Bedrijf bezorgd te worden. Enkel het Team Vastgoedbeleid kan hier aangeven of de terbeschikkingstelling ontvangen werd.

   Standaard wordt er ‘nee’ ingevuld. 'Ja' betekent dat de publicatie op de interne vastgoedmarkt beëindigd wordt.

  Transactietype

  Geef aan hoe het goed of de ruimte aangeboden wordt. Er is maar één keuze mogelijk. Standaard wordt er ‘geen’ ingevuld.

  Vrije beschikbare bovengrondse oppervlakte (m²)

  Vul de oppervlakte in van de ruimte die beschikbaar is.

  Vrije beschikbare ondergrondse oppervlakte (m²)

  Vul de oppervlakte in van de ruimte die beschikbaar is.

  Gebouwen, Kunstcollectie

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Kunst in opdracht
  • Objectnummer: Dit is de unieke code van het kunstwerk, toegekend door DCJM aan kunstwerken gerealiseerd binnen het percentage-decreet. De unieke code bestaat uit de afkorting KIO (kunst in opdracht), het jaartal en het volgnummer per jaar. Bron: DCJM.
  • Vervaardiger: Dit is de maker (of auteur) van het kunstwerk. Bron: DCJM.
  • Titel: Dit is de naam van het kunstwerk, toegekend door de vervaardiger. Bron: DCJM.
  • Objectnaam: Dit is de verwijzing naar het soort kunstwerk. Dit kan een schilderij, beeldhouwwerk, installatie, enz. zijn. Bron: DCJM.
  • Exacte locatie: Dit is de locatie binnen het gebouw.

  Gebouwen, Laadpunten

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Aantal elektrische oplaadpunten voor auto

  Een elektrisch oplaadpunt is een stopcontact, voorbehouden voor een elektrische auto of moto. Het opladen gebeurt hetzij aan een standaard - al dan niet industrieel - stopcontact (16 A, 230V of 400V) in een afgesloten parkeerruimte, hetzij aan een laadpaal (eventueel wel publiek toegankelijk) in een ondergrondse of overdekte parking.

  Laadpunten worden ingedeeld in drie categorieën naar gelang het vermogen: normaal laden, versneld laden en snelladen. Normaal laden gaat tot 11kW; bij een gewoon stopcontact, zoals thuis, is dat meestal 3,7kW. Versneld laden gaat van 11 kW tot 42kW; snelladen gaat vanaf 43kW en hoger. Er worden al testen uitgevoerd met 150kW. Laadpunten kunnen ook verschillen naargelang de stekker die kan worden gebruikt; ook al is dit grotendeels gestandaardiseerd.

  Aantal elektrische oplaadpunten voor brommer en/of fiets

  Een elektrisch oplaadpunt is een stopcontact, voorbehouden voor een elektrische brommer en/ of fiets. Het opladen gebeurt aan een standaard stopcontact (16 A) nabij de fietsenstalling, al dan niet in een daarvoor voorziene locker.

  Beschikbaar voor derden

   Dit laadpunt is beschikbaar voor derden, zijnde niet personeelsleden van de Vlaamse overheid.

  Gebouwen, Opmerkingen

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Opmerkingen

  Gelieve hier je opmerkingen mee te delen bv. in geval van incorrecte gegevens, suggesties naar authentieke bronnen, gebruiksvriendelijkheid, …

  Gebouwen, Toegankelijkheid

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Is de toegang drempelloos of opgevangen door een correcte helling?

  Wat is een correcte helling?
  Dit is de verhouding tussen de hoogte en de hellingsgraad, zodat de helling gemakkelijk te overbruggen is met een rolstoel. Een hoogte tot 10 cm mag bijvoorbeeld maximum een hellingsgraad van 10% hebben; tot 25 cm max. 8,3% ; tot 50 cm max. 6,25%

  Is er minstens één aangepast sanitair aanwezig?

  Aangepast sanitair betekent:
  - de minimum maatvoering van de ruimte bedraagt 165 cm x  220 cm na afwerking;
  - de deur is naar buiten opengaand op de kortste zijde(165cm) van de ruimte;
  - de toiletpot staat recht tegenover de deur;
  - de wastafel is onderrijdbaar en staat dwars ten opzichte van de toiletpot, in de tegenoverliggende hoek.
  Voor meer  specifieke informatie wordt verwezen naar het toegankelijkheidsdecreet.

  Startpagina's

  XLS