chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Veelgestelde vragen Functieclassificatie

  Algemeen

  Bestaat er een omzettingstabel van de functieniveaumatrix met de huidige graden?

  Een dergelijke tabel bestaat niet. Op het advies van onder andere de begeleidingscommissie wordt er ook geen poging gedaan om via een tabel een één-op-één relatie te maken van twee totaal verschillende classificatiesystemen. Het is niet correct om een hiërarchische ordening en een ordening op basis van functiezwaarte te vergelijken. Het traject functieclassificatie bevestigt dat een graad (assistent, deskundige, adviseur, …) aan verschillende functieklassen wordt gekoppeld.

  Aan welke criteria moet een HR-verantwoordelijke voldoen om in het validatiecomité te zetelen?

  De artikelsgewijze bespreking van het VPS bepaalt enkel dat “aan de samenstelling van het validatiecomité (VC) tevens een HR-verantwoordelijke wordt toegevoegd, die niet behoort tot de entiteit van betrokken functiehouder en die tevens beschikt over een goede kennis van de organisatie-eigen wegingsmethodiek en/of van de methodiek die toegepast wordt voor het wegen van niet toewijsbare functies.” In regel zijn dat dus de mensen die de opleiding volgden.

  Wat als het personeelslid de functiebeschrijving niet tekent voor akkoord?

  Er wordt naar een consensus gestreefd over de functiebeschrijving (FUBE). Is dat niet mogelijk, dan blijft de leidinggevende verantwoordelijk voor de werking van zijn of haar entiteit, afdeling of team. De functiehouder moet het document trouwens niet ondertekenen. De functiehouder ontvangt een voorstel van functiebeschrijving, functiefamilie en functieklasse minimum 30 kalenderdagen vóór de validatie van de wegingsresultaten door het validatiecomité. De functiehouder of groep van functiehouders hebben het recht om over de functiebeschrijving en het wegingsresultaat een overleg te hebben met de lijnmanager (of het personeelslid aan wie de lijnmanager deze opdracht delegeert; in de praktijk veelal de rechtstreekse leidinggevende). Functiehouders binnen dezelfde entiteit met een identieke functie, zullen gelijktijdig de functiebeschrijving ontvangen zodat desgewenst ook de eventuele beroepsprocedure gelijktijdig kan worden gevoerd.

  Hoe verloopt de weging van niet toewijsbare functies?

  Het hoofd van de entiteit, raad, of instelling bezorgt de gevalideerde lijst met niet toewijsbare functies aan het Agentschap Overheidspersoneel, dat die functies vervolgens aan de centrale wegingscommissie voorlegt.
  De centrale wegingscommissie:

  1. velt een oordeel over de functies. Als ze oordeelt dat de functies niet toewijsbaar zijn, weegt ze de functies analytisch. Als ze oordeelt dat de functies toewijsbaar zijn, deelt ze de functies alsnog in volgens de wegingsmethodiek van de organisatie;
  2. bezorgt binnen 30 kalenderdagen na de ontvangst van de lijst met niet toewijsbare functies bij consensus een gemotiveerd wegingsvoorstel aan het hoofd van de entiteit, raad, of instelling. Als de centrale wegingscommissie het advies van de externe systeemhouder wil inwinnen, kan de termijn van 30 kalenderdagen met maximaal 14 kalenderdagen worden verlengd.

  Het hoofd van de entiteit, raad, of instelling valideert, op voorstel van het validatiecomité, het wegingsresultaat van de centrale wegingscommissie of motiveert indien nodig waarom hij het wegingsvoorstel van de centrale wegingscommissie niet volgt.

  Wat zijn niet toewijsbare functies?

  Heel af en toe gebeurt het dat een functie niet via het indelingsinstrument kan toegewezen worden aan de functiematrix. De reden waarom een functie niet toewijsbaar is, kan De specificiteit van de functie kan de reden zijn waarom een functie niet toewijsbaar is en waarom geen match gevonden wordt met het doel, de hoofdprocessen en resultaatgebieden van een functiefamilie. In uitzonderlijke gevallen kan zich ook de situatie voordoen waarbij een functie wel probleemloos aan een familie kan worden toegewezen, maar waarbij de functie zich toch duidelijk onder het laagste niveau of boven het hoogste niveau van die familie bevindt. Dit kan als de laagste waarde bij verschillende indelingscriteria steevast als te hoog wordt beschouwd of omgekeerd - wanneer de hoogste waarde bij verschillende indelingscriteria als te laag wordt ervaren.

  Waar lees ik meer over innovatieve arbeidsorganisatie en functieclassificatie?

  Hoe verloopt de weging van functies uit het middenkader? 

  Voor de functies uit het middenkader (management- en projectleidersfuncties van N-1 niveau zoals bepaald in deel V, titel 3, van het VPS) wijkt het proces van functieweging hier en daar af van het proces voor de andere functies:

  1. In een eerste fase moeten per entiteit de functies uit het middenkader beschreven worden. Een vast sjabloon is niet verplicht maar wordt wel ter beschikking gesteld en vind je op de sjabloonpagina.
  2. Daarna valideert de leidend ambtenaar de weging van deze functies door gebruik te maken van de wegingsmethodiek van de Vlaamse overheid (indelingscriteria scoren en motiveren). Als de leidend ambtenaar toch valideert op voorstel van een door hem samengesteld validatiecomité, kan dat validatiecomité anders samengesteld zijn dan het validatiecomité dat adviseert over de overige functies aangezien de betrokken N-1 functies er geen deel van kunnen uitmaken.

  Wat wordt bedoeld met lijnmanager? 

  Het druist in tegen de responsabilisering en organisatorische vrijheid van de entiteiten om telkens een bepaalde bevoegdheid te koppelen aan een bepaald niveau van lijnmanager.

  De bevoegdheid komt dus in eerste instantie toe aan de N-functies of hoofden van de grote organisatorische entiteiten (departementen, IVA, EVA), secretariaatspersoneel strategische adviesraad, Gemeenschapsonderwijs, die naargelang de aard van de bevoegdheid (bv. toekenning verloven, cumulatiemachtiging, benoemingen, selecties, ...) delegeren aan het meest functionele niveau.

  Wat met personen die langdurig afwezig zijn?

  Personen die langdurig afwezig zijn worden bij hun terugkeer aan een functie op het personeelsplan toegewezen.

  Validatiecomité

  Hoe moet het validatiecomité precies worden samengesteld?

  Samenstelling validatiecomité (doet voorstel tot validering van de totaliteit van de wegingsresultaten / validering zelf gebeurt door hoofd entiteit):

  • op verantwoordelijkheid van het hoofd van de entiteit
  • het hoofd van de entiteit heeft de keuze om, naargelang de noodwendigheden van de organisatie, (1) het validatiecomité te laten samenvallen met het managementorgaan van de entiteit, raad, of instelling, (2) de samenstelling van het validatiecomité ruimer of beperkter dan het managementorgaan van de entiteit, raad of instelling te bepalen of (3) om dezelfde samenstelling te nemen als het validatiecomité van een andere entiteit, raad of instelling zodat het betrokken validatiecomité voor meer dan één entiteit, raad of instelling functioneert

  Samenstelling validatiecomité in beroep (interne beroepsprocedure):

  • de betrokken lijnmanager en de HR-verantwoordelijke die heeft meegewerkt aan het opstellen van de functiebeschrijving mogen geen zitting hebben in het validatiecomité, maar ze kunnen wel worden gehoord
  • het validatiecomité wordt verder aangevuld met een HR-verantwoordelijke die niet behoort tot de entiteit, raad, of instelling van de functiehouder

  Aan welke criteria moet een HR-verantwoordelijke voldoen om in het validatiecomité te zetelen?

  De artikelsgewijze bespreking van het VPS bepaalt enkel dat “aan de samenstelling van het validatiecomité in beroep tevens een HR-verantwoordelijke wordt toegevoegd, die beschikt over een goede kennis van de organisatie-eigen wegingsmethodiek en/of van de methodiek die toegepast wordt voor het wegen van niet toewijsbare functies.” In regel zijn dat dus de mensen die de opleiding volgden. Enkel voor toevoeging aan het validatiecomité optredend in beroep geldt een bijkomend criterium voor de HR-verantwoordelijke: hij of zij mag niet behoren tot de entiteit van de functiehouder (zie artikel I 4ter van het VPS).

  Stelt zich geen probleem van ‘rechter en partij’ wanneer het validatiecomité zowel het voorstel tot validering van de wegingsresultaten aanlevert (cf. art. I 4bis, derde lid van het VPS), als optreedt in de interne beroepsprocedure (cf. art. I 4bis, tweede lid van het VPS), als optreedt in de interne beroepsprocedure (hoorrecht: cf. art. I 4ter, §1 van het VPS)?

  De interne beroepsprocedure is in feite een vorm van zogenaamd ‘willig’ of ‘oneigenlijk’ beroep (in tegenstelling tot het eigenlijke extern beroep dat een georganiseerd administratief beroep is). Dit wil zeggen een beroep dat, per definitie, wordt ingesteld bij het orgaan dat de oorspronkelijke beslissing heeft genomen - in dit geval het hoofd van de entiteit, op voorstel van het validatiecomité. Dergelijk ‘willig’ of ‘oneigenlijk’ administratief beroep is trouwens altijd mogelijk; ook als de regelgeving daarover niet uitdrukkelijk in voorziet (in tegenstelling tot het ‘georganiseerd’ administratief beroep).

  Hierbij moet wel benadrukt worden dat het validatiecomité optredend in beroep zodanig moet samengesteld zijn dat de betrokken lijnmanager en de HR-verantwoordelijke die heeft meegewerkt aan het opstellen van de functiebeschrijving, hier niet in zetelen én het validatiecomité wordt aangevuld met een HR-verantwoordelijke die niet behoort tot de entiteit van de functiehouder. Als dit intern beroep voor de functiehouder niet het gewenste resultaat oplevert, heeft hij de mogelijkheid om een ‘eigenlijk’ georganiseerd extern beroep in te stellen bij de beroepscommissie Functieclassificatie, waarin vanzelfsprekend geen personen mogen zetelen die eerder bij het dossier betrokken waren (opstellen functiebeschrijving, leidinggevende, interne beroepsprocedure)

  Moet het validatiecomité een huishoudelijk reglement opstellen?

  Er moet geen huishoudelijk reglement opgesteld worden door het validatiecomité (optredend in beroep). Het VPS stelt dit enkel verplicht voor de (externe) beroepscommissie Functieclassificatie (zie artikel I 14septies van het VPS).

  Beroepsprocedure

  Is de externe beroepscommissie Functieclassificatie al samengesteld?

  Ja.

  De beroepscommissie Functieclassificatie wordt voorgezeten door een voorzitter die geen actief personeelslid is van de diensten van de Vlaamse overheid en is verder paritair samengesteld uit drie deskundigen namens de overheid en drie deskundigen namens de representatieve vakorganisaties, vertegenwoordigd in het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest. De voorzitter en de leden van de beroepscommissie Functieclassificatie hebben een goede kennis van de organisatie-eigen wegingsmethodiek. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, stelt de voorzitter aan en wijst de leden van de overheid aan.

  Wat als het validatiecomité (optredend in beroep) de voorgeschreven termijnen niet respecteert (bijvoorbeeld te laat een reactie geeft)? Heeft de functiehouder dan automatisch gelijk?

  Nee, dan zou dit uitdrukkelijk in de regelgeving over de beroepsprocedure (VPS) moeten bepaald zijn dat dit het gevolg is van het overschrijden van de voorgeschreven termijnen (wat niet het geval is); het zijn slechts termijnen van orde voor een snelle en efficiënte afhandeling van de beroepen - zoals ook bij de raden van beroep het geval is.

  In fase 2 van de interne beroepsprocedure wordt er gesproken van een overleg met de directe leidinggevende. Wat verstaan jullie hieronder? Is dit de eerste evaluator? De directeur? Het afdelingshoofd?

  Dit is de functionele chef van de functiehouder: dit wil zeggen hoger in hiërarchie in de praktijk, op de werkvloer; iemand die in de praktijk opdrachten geeft aan de functiehouder, iemand waar tegenover de functiehouder zich moet verantwoorden over zijn werk, enz. Dit zal dus inderdaad normaal ook de eerste evaluator zijn van de functiehouder (zie ook artikel IV 3 van het VPS).

  Kan de beroepsprocedure ook elektronisch verlopen?

  Ja, die mogelijkheid wordt opengehouden in de betrokken VPS-bepalingen door een ‘digitaal vriendelijke’ formulering te hanteren.

  Welke mogelijkheden heeft de functiehouder wanneer een loopbaan- en beloningsbeleid wordt ingevoerd op basis van functiezwaarte?

  Naar aanleiding van een beslissing van de Vlaamse Regering om een loopbaan- en beloningsbeleid in te voeren op basis van functiezwaarte en er voor de organisatie en het individu dus duidelijkheid bestaat over de keuzes die werden gemaakt over een vernieuwd loopbaan- en beloningsbeleid krijgen de functiehouders een tweede maal de gelegenheid om gebruik te maken van de beroepsprocedure. Deze datum wordt duidelijk gecommuniceerd.

  Aan welke criteria moet een HR-verantwoordelijke voldoen om in het validatiecomité te zetelen wanneer dit zetelt als interne beroepscommissie?

  De artikelsgewijze bespreking van het VPS bepaalt enkel dat “aan de samenstelling van het validatiecomité (VC) dat zetelt als interne beroepscommissie tevens een HR-verantwoordelijke wordt toegevoegd, die niet behoort tot de entiteit van betrokken functiehouder en die tevens beschikt over een goede kennis van de organisatie-eigen wegingsmethodiek en/of van de methodiek die toegepast wordt voor het wegen van niet toewijsbare functies.” In regel zijn dat dus de mensen die de opleiding volgden.

  Bij wie gaan middenkaderfuncties intern in beroep?

  De houders van een middenkaderfunctie gaan intern in beroep bij de leidend ambtenaar van de betrokken entiteit die beslist op voorstel van een validatiecomité dat wordt samengesteld uit een of meerdere leden van het managementorgaan van het betrokken beleidsdomein (de kalibratie gebeurt hier), waarbij de personen die bij de validatie van de wegingsresultaten adviseerden niet betrokken mogen worden. Het spreekt voor zich dat ook de leidend ambtenaar zélf geen deel mag uitmaken van het validatiecomité dat hem in intern beroep het voorstel aanlevert. Hij/zij kan wel gehoord worden door het validatiecomité.