chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verjaring van schuldvorderingen in de verhouding tussen de Vlaamse overheid en haar personeelsleden

  Hieronder worden de regels inzake de verjaring van schuldvorderingen in de verhouding tussen de Vlaamse overheid en haar personeelsleden uiteengezet en geïllustreerd met uitgewerkte voorbeelden en concrete situaties.

  I. Schuldvorderingen van het personeelslid jegens de Vlaamse overheid als werkgever
  II. Schuldvorderingen van de Vlaamse overheid als werkgever jegens het personeelslid
  III. Schematische voorstelling

  I. Schuldvorderingen van het personeelslid jegens de Vlaamse overheid als werkgever

  1. Verjaringstermijn

  a. Statutaire personeelsleden

  Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 16 mei 2003(1) verjaren schuldvorderingen in de verhouding tussen het personeelslid en de Vlaamse gemeenschap of het Vlaams gewest(2) (inwerkingtreding 1 januari 2012) volgens de regels van het gemeen recht.

  Wat de persoonlijke rechtsvorderingen betreft, geldt in beginsel derhalve een verjaringstermijn van 10 jaar (art. 2262bis, §1 B.W.).

  Wat betreft vorderingen tot betaling van achterstallige wedden en andere periodiek betaalbare vergoedingen, toelagen, enz., geldt een bijzondere verjaringstermijn van 5 jaar (art. 2277 B.W.).

  b. Contractuele personeelsleden

  Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten verjaren de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan 1 jaar na het eindigen van deze overeenkomst of 5 jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn 1 jaar na het eindigen van de overeenkomst mag overschrijden.

  Volledigheidshalve dient tevens vermeld dat bepaalde verplichtingen van de werkgever – waaronder de verplichting tot betaling van het loon strafrechtelijk gesanctioneerd worden, en dat heeft belangrijke gevolgen voor de verjaringstermijnen. De verjaringstermijnen uit het strafrecht bepalen dat een personeelslid tot vijf jaar na het vaststellen van de schade een claim kan indienen. Zo kan bv. het ontslagen contractueel personeelslid dat gedurende 20 jaar elke maand te weinig loon kreeg uitgekeerd, tot 5 jaar na het einde van zijn contract het gedurende 20 jaar te weinig betaald loon (= voortgezet misdrijf) terugvorderen indien hij de vordering instelt als een vordering van schadevergoeding te gevolge van een misdrijf (i.p.v. louter als een arbeidsrechtelijke eis: dan kan hij slechts tot 1 jaar na het einde van zijn contract het gedurende 5 jaar te weinig betaald loon terugvorderen).

  2. Stuiting

  Bovenstaande verjaringstermijnen worden gestuit door:

  • een dagvaarding voor het gerecht (art. 2244 B.W.);
  • een bevel tot betaling of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen (art. 2244 B.W.);
  • een ingebrekestelling bij aangetekende zending met ontvangstbewijs door een advocaat, gerechtsdeurwaarder of vakbondsafgevaardigde, waardoor de verjaringstermijn met één jaar kan worden verlengd (wet van 23 mei 2013 – B.S. 1 juli 2013, inwerkingtreding vanaf 11 juli 2013);
  • de erkenning van het recht door degene tegen wie de verjaring loopt (art. 2248 B.W.);

  Een stuitingsdaad heeft tot gevolg dat dezelfde verjaringstermijn opnieuw begint te lopen. De stuiting door ingebrekestelling doet echter een nieuwe termijn van één jaar ingaan (zie hierboven).

  3. Voorbeelden

  Enkele uitgewerkte voorbeelden en concrete situaties.

  naar boven

  II. Schuldvorderingen van de Vlaamse overheid als werkgever jegens het personeelslid

  1. Verjaringstermijn

  a. Statutaire personeelsleden

  Overeenkomstig artikel 16 van de wet van 16 mei 2003 zijn inzake salarissen, voorschotten daarop en vergoedingen, toelagen of uitkeringen die een toebehoren van de salarissen vormen of ermee gelijkstaan, de door de Vlaamse gemeenschap of het Vlaams gewest ten onrechte uitbetaalde sommen voorgoed vervallen aan hen die ze hebben ontvangen als de terugbetaling niet is gevraagd binnen een termijn van maximaal 5 jaar te rekenen van de eerste januari van het jaar van betaling.

  Om geldig te zijn moet deze vraag tot terugbetaling ter kennis van de schuldenaar (personeelslid) worden gebracht bij een ter post aangetekende brief met vermelding van:

  1. het totale bedrag van de teruggevraagde som met, per jaar, de opgave van de ten onrechte uitgevoerde betalingen;
  2. de bepalingen in strijd waarmede de betalingen zijn gedaan.

  Te rekenen vanaf de afgifte van de aangetekende brief aan de post kan het onverschuldigd bedrag worden teruggevorderd gedurende de termijn die in het gemeen recht is bepaald voor de verjaring van persoonlijke vorderingen (10 jaar).

  De vijfjarige termijn wordt echter verlengd tot 10 jaar wanneer de onverschuldigde sommen zijn verkregen door bedrieglijke handelingen dan wel door valse of bewust onvolledige verklaringen.

  b. Contractuele personeelsleden

  Rechtsvorderingen strekkende tot terugbetaling door de werknemer van hetgeen onverschuldigd (d.w.z per vergissing) werd betaald door de werkgever, worden niet beschouwd als rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst zijn ontstaan (3). Hierdoor geldt in dossiers houdende terugvordering van contractuele personeelsleden niet de verjaringstermijn van artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (= 5 jaar zonder 1 jaar na de arbeidsovereenkomst te overschrijden) maar wel de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van artikel 2262bis, §1 B.W. (= 10 jaar, ongeacht of de arbeidsovereenkomst al dan niet beëindigd is).

  2. Stuiting

  Zie hierboven, I 2.

  3. Voorbeeld

  Een uitgewerkt voorbeeld: terugvordering te veel betaald loon ingevolge ongewettigde afwezigheid statutair personeelslid.

  4. Hieraan gerelateerd: terugvordering via inhouding op het loon

  Het 'loon' in de zin van art. 2 van de loonbeschermingswet van 12 april 1965 wordt beschermd. Dit houdt o.m. in dat (wettelijke) schuldvergelijking via inhouding op het loon énkel kan in de vijf in artikel 23 van de loonbeschermingswet genoemde gevallen, en dit ten belope van maximaal 1/5 van het uitbetaalde loon (na afhouding RSZ en BV).

  Artikel 23 is van dwingend recht maar niet van openbare orde. Dit betekent dat een conventionele schuldvergelijking via inhouding op het loon steeds mogelijk is. Hiervoor is m.a.w. het akkoord van partijen vereist. Aan het personeelslid moet worden gevraagd (bij aangetekend schrijven, zie hierboven) om het bedrag terug te betalen, of om akkoord te verlenen nopens de terugvordering en verrekening op een volgende betaling van loon. Uiteraard kan het aangetekend schrijven aan het personeelslid zodanig worden opgesteld dat daaruit blijkt dat bij gebreke aan reactie van het personeelslid binnen een gestelde termijn dit als een (stilzwijgend) akkoord wordt beschouwd.

  Desgevallend kan er ook een afbetalingsplan worden afgesproken.

  Indien met betrokkene geen (uitdrukkelijk of stilzwijgend) akkoord kan worden bereikt, dient een procedure tot terugvordering te worden opgestart.

  Opgelet: het vakantiegeld valt níet onder hogervermeld loonbegrip (cf. art. 2 loonbeschermingswet) en geniet dus ook niet de bescherming van art. 23. Dat wil zeggen dat men het verschuldigd salaris (bv. ingevolge ongewettigde afwezigheid) via (wettelijke) schuldvergelijking mag inhouden op het uit te betalen vakantiegeld. Hiervoor is het (uitdrukkelijk of stilzwijgend) akkoord van het personeelslid m.a.w. níet vereist.

  5. Hieraan gerelateerd: terugvordering van bruto of netto

  Zie richtlijn BZ/VO 2012/1 van 30 maart 2012: http://www.bestuurszaken.be/RL_2012_1.

  naar boven

  III. Schematische voorstelling

  Schematische voorstelling verjaringsregels

  Verjaringstermijnen van schuldvorderingen in de verhouding tussen de Vlaamse overheid en haar personeelsleden

   

  Instellingen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest (ministeries DVO = departementen en IVA’s zonder rp.) 

  Gewest- of gemeenschapsdiensten met afzonderlijk beheer of met eigen rechtspersoonlijkheid (bv. IVA’s met  rp., EVA’s, SAR, instellingen buiten BBB als UZ Gent, VMW en GO!) 

  (vallen niet onder toepassingsgebied W. 16 mei 2003, dus gemeen recht (rechtstreeks) van toepassing) 

   

  statutairen

  contractuelen

  statutairen

  contractuelen

  Betaling achterstallen

  (= vordering personeelslid jegens de Vlaamse overheid als werkgever)

  5 jaar

  te rekenen vanaf de datum van het ontstaan van de schuldvordering*

   

   

   

   

  (art. 15 W. 16 mei 2003 iuncto art. 2277 B.W.)

  5 jaar

  te rekenen vanaf de datum van het ontstaan van de schuldvordering*

  of

  1 jaar na einde arbeidsovereenkomst

   

  (art. 15 W. 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten)

  5 jaar

  te rekenen vanaf de datum van het ontstaan van de schuldvordering*

   

   

   

   

  (art. 2277 B.W.)

  5 jaar

  te rekenen vanaf de datum van het ontstaan van de schuldvordering*

  of

  1 jaar na einde arbeidsovereenkomst

   

  (art. 15 W. 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten)

  Terugvordering te veel betaalde sommen

  (= vordering  Vlaamse overheid als werkgever jegens het personeelslid) 

  5 jaar (***)

  te rekenen vanaf de 1e januari van het jaar van betaling

  om terugbetaling te vragen (bij aangetekend schrijven)

  ---------------------------------------------

  10 jaar

  te rekenen vanaf de afgifte van de aangetekende brief aan de post

  om het onverschuldigd bedrag in rechte terug te vorderen

   

  De termijn van 5 jaar wordt verlengd tot 10 jaar wanneer de onverschuldigde sommen zijn verkregen door bedrieglijke handelingen of door valse of bewust onvolledige verklaringen

  (art. 16 W. 16 mei 2003)

  5 jaar (***)

  te rekenen vanaf de 1e januari van het jaar van betaling

  om terugbetaling te vragen (bij aangetekend schrijven)

  ---------------------------------------------

  10 jaar

  te rekenen vanaf de afgifte van de aangetekende brief aan de post

  om het onverschuldigd bedrag in rechte terug te vorderen

   

  De termijn van 5 jaar wordt verlengd tot 10 jaar wanneer de onverschuldigde sommen zijn verkregen door bedrieglijke handelingen of door valse of bewust onvolledige verklaringen

  (art. 16 W. 16 mei 2003)

  10 jaar

  te rekenen vanaf de datum van het ontstaan van de schuldvordering**

   

  (art. 2262bis, §1 B.W.) 

  10 jaar

  te rekenen vanaf de datum van het ontstaan van de schuldvordering**

   

  (art. 2262bis, §1 B.W.)

   
  * De vordering tot betaling van salaris ontstaat op de laatste werkdag van de prestatiemaand (cf. art. VII 10 VPS)

  ** De vordering tot terugbetaling van het teveel betaalde ontstaat op datum van de onverschuldigde betaling

  *** De termijn van 5 jaar start op de eerste januari van het betalingsjaar; d.w.z. dat bepaalde dossiers inzake terugvordering van statutaire personeelsleden op de Vlaamse overheid de facto verjaren op een termijn van < 5 jaar.

   

   

  naar boven


  (1) Wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, B.S. 25 juni 2003.
  Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest in werking getreden op 1 januari 2012 (cf. KB van 4 mei 2010).
  (2) Onderstaande geldt voor de instellingen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest (ministeries DVO = departementen en IVA’s zonder rp.). De gemeenschaps- of gewestdiensten met afzonderlijk beheer of met eigen rechtspersoonlijkheid (bv. IVA’s met rp., EVA’s, SAR, instellingen buiten BBB als UZ Gent, VMW en GO!) vallen niet onder het toepassingsgebied van de wet van 16 mei 2003, waardoor op deze instellingen het gemeen recht (rechtstreeks) van toepassing is.

  (3) Cass. 10 oktober 2016, S.14.0061.N.

  naar boven