chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verlof voor deeltijdse prestaties

  Voor wie?

  Alle personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid hebben recht op verlof voor deeltijdse prestaties.

  Uitzondering

  Contractuele personeelsleden met een overeenkomst voor bepaalde duur of met een vervangingsovereenkomst hebben pas recht op verlof voor deeltijdse prestaties nadat ze 2 jaar ononderbroken in dienst zijn bij de diensten van de Vlaamse overheid. Ben je nog geen 2 jaar ononderbroken in dienst, dan kan je wel deeltijds werken als een gunst.

  Duur

  Je hebt recht op 60 maanden. Na afloop is een verderzetting als gunst mogelijk. Daarnaast wordt er vanaf 55 jaar een bijkomend recht toegekend, ongeacht je de 60 maanden hebt uitgeput.

  In de praktijk:

  • kan het verlof worden aangevraagd voor een periode van minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden
  • wordt het opgenomen in één van de volgende arbeidsregimes: 50%, 60%; 70%, 80%, of 90%
  • kunnen het gekozen arbeidsregime, vrije dagen en andere opnamemodaliteiten gedurende 3 maanden niet worden gewijzigd

  Verlof voor deeltijdse prestaties dat op 1 januari 2018 of nadien start, moet aan de volgende modaliteiten voldoen:

  • het verlof wordt aangevraagd en opgenomen met een periode van minimaal drie maanden en maximaal twaalf maanden. De minima en maxima gelden ook bij aaneensluitende verlengingen.
  • verlof voor deeltijdse prestaties wordt steeds met volle maanden opgenomen;
  • het verlof wordt opgenomen met één van de volgende arbeidsregimes: 90%, 80%, 70%, 60%, of 50% van een voltijdse betrekking;
  • het gekozen arbeidsregime en de afgesproken opnamemodaliteiten (o.a. de verdeling van de afwezigheid over de dag of week, de keuze van de vrije dag,…) kunnen gedurende drie maanden niet worden gewijzigd;
  • verlof voor deeltijdse prestaties start op de eerste dag van de maand. Het kan op een andere dag starten wanneer het aaneensluitend volgt op moederschapsrust, vaderschapsverlof, geboorteverlof, ziekteverlof, ouderschapsverlof, palliatief verlof of medisch bijstandsverlof.
  • ofschoon verlof voor deeltijdse prestaties gedurende 60 maanden en vanaf de leeftijd van 55 jaar de facto een recht is, kan de lijnmanager beslissen dat de door het personeelslid voorgestelde startdatum van het verlof met maximaal drie maanden moet worden uitgesteld, omdat de opname van het verlof de goede werking van de dienst in het gedrang brengt.

  Deze opnamemodaliteiten gelden ook in geval een personeelslid na uitputting van zijn recht op verlof voor deeltijdse prestaties deeltijds gaat werken als een gunst. Verlof voor deeltijdse prestaties kan pas als een gunst worden opgenomen, als het personeelslid zijn recht op verlof voor deeltijdse prestaties heeft uitgeput.

  Salaris(bonus)

  Tijdens het verlof heb je recht op een salaris naar evenredigheid van jouw prestatieregime. Je salaris wordt verhoogd met een salarisbonus als je op jaarbasis minder verdient dan een bepaald salarisplafond én als je behoort tot een bepaalde categorie.

  Categorieën

  • je bent 60 jaar of ouder
  • je hebt als eenoudergezin een kind jonger dan 15 jaar ten laste
  • je hebt een gehandicapt kind ten laste
  • je verleent mantelzorg aan een inwonend gezins- of familielid

  In de laatste drie gevallen wordt de bonus gedurende maximaal 5 jaar toegekend.

  Salarisplafond

  • Je brutosalaris (aan 100%) ligt tussen € 35.000 en € 37.000, inclusief toelagen? Dan krijg je een salarisbonus van 15% van het salaris dat je verliest door de opname van het verlof
  • Je brutosalaris (aan 100%) is minder dan € 35.000, inclusief toelagen? Dan krijg je een salarisbonus van 20%

  Overgangsregeling

  Als je verlof voor deeltijdse prestaties effectief begint vóór 1 januari 2018, kan je de salarisbonus krijgen volgens de ‘oude regeling’ en dit uiterlijk tot 31 december 2019.

  Als het arbeidsreglement van je entiteit een maximumduur per verlofaanvraag voorziet, kan je toch verlof voor deeltijdse prestaties met salarisbonus volgens de oude regeling aanvragen, dit tem 31 december 2019 en op voorwaarde dat je dit in orde brengt voor 1 januari 2018. De regelgeving voorziet immers niet in een tijdsbeperking.

  Je behoudt je recht op de salarisbonus zolang je aan de ‘oude’ voorwaarden voldoet, namelijk:

  • je bent 50 jaar of ouder
  • je hebt minstens twee kinderen ten laste jonger dan 15 jaar
  • je hebt een gehandicapt kind ten laste
  • je hebt als éénoudergezin minstens één kind ten laste jonger dan 15 jaar
  • je verleent mantelzorg aan een inwonend gezins- of familielid

  Verloven voor deeltijdse prestaties die ingaan na 1/1/2018 vallen onder de nieuwe regeling. Dit geldt ook als je verlof, met recht op salarisbonus, begon voor 1/1/2018 maar als je voor de voorziene einddatum van werkregime wil veranderen. Een verandering in werkregime wordt beschouwd als een nieuwe aanvraag.

  Meer details en concrete voorbeelden vind je in de ‘veel gestelde vragen’ over de overgangsregeling van de salarisbonus.

  Gevolgen van opname

  Het verlof voor deeltijdse prestaties wordt steeds met dienstactiviteit gelijkgesteld.

  Meer details en concrete voorbeelden vind je in de ‘veel gestelde vragen’ over verlof voor deeltijdse prestaties.