chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

  Oprichting

  De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werd aanvankelijk opgericht als Vlaamse openbare instelling bij decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid (inzonderheid Titel I, hoofdstuk 9) en ging van start op 21 december 1990.
  Bij decreet van 7 mei 2004 werd de Vlaamse Milieumaatschappij (in het kader van BBB) omgevormd tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid. Dit decreet is in werking getreden op 1 april 2006.

  • Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (in het bijzonder titel X, hoofdstuk II) (B.S. 03.06.1995)
   gewijzigd door verscheidene decreten

  • Decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten (B.S. 11.06.2004)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende de toewijzing van goederen, rechten en verplichtingen van de afdeling Water van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van de cel Hydrologisch Onderzoek van het Instituut voor Natuurbehoud aan het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid de Vlaamse Milieumaatschappij (B.S. 10.01.2007)
  • naar boven

  Personeelsregelgeving

  Het personeel van de Vlaamse Milieumaatschappij valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. Het agentschapsspecifieke besluit van de VMM, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 21 november 2008, vult dit Vlaams personeelsstatuut aan.

  naar boven

  Sociale zekerheid

  Pensioenregeling

  Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 is de VMM gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

  Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2008 werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van de VMM.

  Hospitalisatieverzekering

  De personeelsleden van dit agentschap kunnen een beroep doen op de collectieve verzekering gezondheidszorgen die werd afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en Ethias. Als hoofdverzekerden wordt hun basispremie betaald door de werkgever. Nevenverzekerden kunnen aansluiten tegen gunstige tarieven.

  naar boven

  Syndicaal statuut

  De Vlaamse Milieumaatschappij is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24.12.1974)
   gewijzigd bij verscheidene wetten en koninklijke besluiten.

  De Vlaamse Milieumaatschappij valt onder het toepassingsgebied van het Sectorcomité XVIII en van het sectoraal akkoord.

  naar boven