chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaamse Toezichtcommissie

  De 'Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens' werd in 2018 opgericht bij het AVG-decreetZij vervangt de 'Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer' die werd opgericht door het e-govdecreet en die operationeel was sinds 2010.

  De Vlaamse Toezichtcommissie is alleen bevoegd voor instanties van de Vlaamse overheid. Meer informatie over wat Vlaamse instanties zijn.

  Over de Vlaamse Toezichtcommissie

  De Vlaamse Toezichtcommissie is als toezichthoudende autoriteit verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) door de Vlaamse bestuursinstanties.

  De Vlaamse toezichtcommissie is wat betreft haar organisatie, juridische structuur en besluitvorming autonoom en functioneel onafhankelijk van de instanties op wiens gegevensverwerkingsprocessen ze toezicht houdt.

  Adviezen en aanbevelingen

  De Vlaamse Toezichtcommissie verleent, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering adviezen over elke aangelegenheid met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens. Voor wetgevingsinitiatieven en bestuursmaatregelen is het verplicht om advies te vragen.

  Functionaris (DPO)

  Elke Vlaamse bestuursinstantie moet een functionaris voor gegevensbescherming aanstellen en de aanstelling melden bij de Vlaamse Toezichtcommissie.

  Protocol

  Het is verplicht om een protocol op te maken voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een Vlaamse instantie aan een andere Vlaamse instantie of aan een externe overheid.

  Gegevenslek melden

  Pas op met het aanklikken van links en bijlagen in mails (zogezegd) afkomstig van personeelsleden van lokale besturen.

  Informatieveiligheid

  Elke instantie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht die informatie te beschermen en te beveiligen.

  Veilig thuiswerken:

  6 tips van DataNews

  tips van CERT

  Machtigingen

  De machtigingsverplichting bij de Vlaamse Toezichtcommissie werd opgeheven op 26 juni 2018. De in het verleden verleende machtigingen blijven rechtsgeldig en kunnen niet meer gewijzigd worden. Toetreden tot algemene machtigingen blijft wel mogelijk.

  Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)

  Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen organisaties verplicht zijn een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.

  Verificaties bij inspectiedossiers

  Als een betrokkene zijn rechten wil laten gelden, zoals recht van inzage, in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op hem en er zijn specifieke decretale bepalingen die uitzonderingen op die rechten hebben ingevoerd, dan zal de betrokkene zich tot de VTC kunnen wenden die voor hem de nodige verificaties doet. Men noemt dit ook 'onrechtstreekse toegang'.

   

  Contacteer de Vlaamse Toezichtcommissie

  De Vlaamse Toezichtcommissie wordt ondersteund door de diensten van de Vlaamse overheid die bevoegd zijn voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Ze heeft een onafhankelijk secretariaat onder leiding van de voorzitter van de Toezichtcommissie.

  Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens

  Adres
  Koning Albert II Laan 15
  Brussel 1210
  België
  Telefoon
  +32 (0)2 553 20 85
  E-mail