chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

  Advies protocol nr. 2019/03

  Datum: 
  3 juli 2019

  Advies protocol nr. 2019/03 van 3 juli 2019 betreffende de  gegevensuitwisseling tussen het Agentschap voor Onderwijsdiensten, het Departement Onderwijs en de vzw Eureka voor de verdeling van dyslexiesoftware aan de gerechtigde leerlingen

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/15

  Datum: 
  3 juni 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/15 van 3 juni 2019 over het ontwerp van ministerieel besluit tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/14

  Datum: 
  3 juni 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/14 van 3 juni 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor het rijonderricht en de erkende rijscholen

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/13

  Datum: 
  3 juni 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/13 van 3 juni 2019 over het voorontwerp van decreet houdende omzetting van Richtlijn 2017/1852/EU van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/12

  Datum: 
  3 juni 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/12 van 3 juni 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/11

  Datum: 
  3 juni 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/11 van 3 juni 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse Regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007 houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met Gewestwaarborg voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van woningen

  Advies protocol nr. 2019/02

  Datum: 
  3 juni 2019

  Advies protocol VTC nr. 2019/02 van 3 juni 2019 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van het onderwijspersoneel door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) aan het departement Onderwijs en Vorming (DOV) voor de productie, de verdeling en het beheer van de lerarenkaart

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/10

  Datum: 
  29 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/10 van 29 april 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, wat betreft de invoering van een registratieverplichting voor sportmakelaars

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/09

  Datum: 
  29 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/09 van 29 april 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de aanvraag tot bindende schatting van onroerende goederen in een nalatenschap en andere fiscale bepalingen

   

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/08

  Datum: 
  29 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/08 van 29 april 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van verhuurdersorganisaties

  Startpagina's