chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Aan de slag met de module PLOEG

  Maatregelen coronavirus

  Haal alles uit je online PLOEG-gesprekken. Er zijn tips voor personeelsleden en tips voor leidinggevenden. Een overzicht van alle maatregelen vind je op de webpagina 'coronavirus: informatie voor personeel'.

  Wil je alles halen uit de PLOEG-cyclus? Dan kun je rekenen op de module PLOEG van Vlimpers. Dit is een digitaal platform voor planning, opvolging en evaluatie van personeelsleden van de Vlaamse overheid.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de Vlaamse overheid.
  • Je departement of agentschap maakt gebruik van de module PLOEG van Vlimpers voor het beheer van de PLOEG-cyclus of de evaluatie van proeftijden (zie onder).
  Welke departementen en agentschappen maken gebruik van de module PLOEG van Vlimpers?

  Sinds 1 januari 2021

  • Agentschap Binnenlands Bestuur
  • Agentschap Facilitair Bedrijf
  • Agentschap Informatie Vlaanderen
  • Agentschap Innoveren en Ondernemen
  • Agentschap Overheidspersoneel
  • Agentschap Plantentuin Meise
  • Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
  • Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
  • Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
  • Agentschap voor Natuur en Bos
  • Agentschap voor Onderwijsdiensten
  • Agentschap Wegen en Verkeer
  • Audit Vlaanderen
  • De Vlaamse Waterweg
  • Departement Cultuur, Jeugd en Media
  • Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
  • Departement Financiên en Begroting
  • Departement Kanselarij en Bestuur
  • Departement Landbouw en Visserij
  • Departement Mobiliteit en Openbare werken
  • Departement Omgeving
  • Departement Onderwijs en Vorming
  • Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Departement Werk en Sociale Economie
  • Dienst van de Bestuursrechtscollege's
  • GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
  • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  • Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
  • Onderwijsinspectie
  • Onroerend Erfgoed
  • Sport Vlaanderen
  • Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Toerisme Vlaanderen
  • Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
  • Vlaamse Belastingsdienst
  • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
  • Vlaamse Landmaatschappij
  • Vlaamse Milieumaatschappij
  • Vlaamse Onderwijsraad
  • Vlaamse Regulator voor de Media

  Wat als je departement of agentschap geen gebruik maakt van de module PLOEG van Vlimpers?

  Maakt je departement of agentschap nog geen gebruik van de module PLOEG? Dan verloopt de PLOEG-cyclus en de evaluatie van de proeftijd nog op dezelfde manier als voorheen. Je departement of agentschap maakt dan gebruik van papieren sjablonen of een eigen digitaal systeem.

  Contacteer je HR-verantwoordelijke voor meer informatie.

  Wat is de module PLOEG?

  De module PLOEG van Vlimpers is een instrument voor medewerkers en leidinggevenden om te plannen, opvolgen en evalueren, zoals bepaald in het Vlaams personeelsstatuut (VPS). Als medewerker krijg je de mogelijkheid om doelstellingen aan te maken en op te volgen. Als leidinggevende krijg je een goed overzicht van de doelstellingen van je teamleden en kun je de voortgang opvolgen. Uiteraard blijven regelmatige gesprekken de basis voor een goede samenwerking. Ook voor het voeren van die gesprekken biedt de module PLOEG ondersteuning. 

  Daarnaast kun je de module PLOEG ook gebruiken voor de evaluatie van proeftijden en om een persoonlijk verbeterplan op te maken.

  Goed om te weten: je vindt de module PLOEG terug op de gelijknamige tegel op de startpagina van Vlimpers

  Waar vind je meer informatie over de PLOEG-cyclus?

  Deze webpagina bundelt alle informatie om aan de slag te gaan met de module PLOEG van Vlimpers. Wil je meer weten over PLOEG? Wat het is? Hoe het verloopt?

  Lees meer op de webpagina van PLOEG voor personeelsleden.

  Waar vind je meer informatie over de evaluatie van de proeftijd?

  Deze webpagina bundelt alle informatie om aan de slag te gaan met de module PLOEG van Vlimpers. Wil je meer weten over de proeftijd? Hoelang deze duurt? De planning, opvolging en evaluatie ervan?

  Lees meer op de webpagina ‘proeftijd en eedaflegging’.

  Informatie voor personeelsleden

  In de module PLOEG van Vlimpers kun je als medewerker:

  • doelstellingen aanmaken en bijwerken
  • voortgang van doelstellingen opvolgen
  • het jaarlijks evaluatiegesprek voorbereiden door een zelfevaluatie te maken waarin je terugkijkt naar het afgelopen jaar en vooruitblikt naar het komende jaar
  • 1-op-1 gesprekken door het jaar heen voorbereiden, notities nemen tijdens of na het gesprek en actiepunten opvolgen. Je vindt er een sjabloon voor een opvolgingsgesprek en een loopbaangesprek.

  Goed om te weten: evaluaties worden jaarlijks uit de module PLOEG gemigreerd naar je personeelsdossier. Een evaluatie van een vorig jaar kun je daar terugvinden. Lees meer over je personeelsdossier op de webpagina 'Mijn personeelsdossier'.

  Wat te doen...

  ... met je doelstellingen in de module PLOEG als je van functie verandert?
  • Je voert een afsluitend gesprek met je leidinggevende waarbij je de voortgang van je doelstellingen bespreekt.
  • Je werkt je doelstellingen bij in de module PLOEG.
  • Je annuleert de doelstellingen in de module PLOEG die niet meer van toepassing zijn in je nieuwe functie.
  • Je voert een verkennend gesprek met je nieuwe leidinggevende en bespreekt je doelstellingen.
  • Je maakt nieuwe doelstellingen voor je nieuwe functie aan in de module PLOEG.
  ... bij het maken van een zelfevaluatie voor je jaarlijkse evaluatie?

  Je bent niet verplicht om een zelfevaluatie te maken. Doe je dat niet, dan bestaat je jaarlijkse evaluatie enkel uit de beoordeling van je leidinggevende. Je dient je zelfevaluatie best in voor het evaluatiegesprek. Na 15 maart kun je in de module PLOEG geen zelfevaluatie meer indienen. Je krijgt 7 dagen voor deze deadline een herinneringsmail.

  Een zelfevaluatie is aanbevolen. Het bereidt je voor op je evaluatiegesprek, en geeft je leidinggevende ook input om je doeltreffend te kunnen coachen. Beschouw een zelfevaluatie daarom vooral als een kans om na te denken over je werk en je loopbaan. Het gaat tenslotte om jouw werk en jouw toekomst. Durf die zelf in handen te nemen en dingen bespreekbaar te maken.

  ... bij (de voorbereiding van) 1-op-1 gesprekken?

  De module PLOEG ondersteunt je ook bij het voorbereiden en voeren van gesprekken. Via ‘1-op-1 gesprekken’ in het hamburgermenu van Vlimpers vind je sjablonen voor het voeren van een opvolgingsgesprek en een loopbaangesprek. Je kiest zelf met wie en volgens welke frequentie je een gesprek voert. De sjablonen bieden je:

  • inspiratie bij het voeren van opvolgings- en loopbaangesprekken. De thema’s of vragen zijn geen verplichte vragen. Het zijn richtvragen en je kiest zelf welke vragen je tijdens het gesprek aan bod laat komen. Zie het als een geheugensteuntje.
  • een centrale plaats om verslagen van 1-op-1 gesprekken te delen. Je kiest zelf over welke thema’s je iets noteert. Noteer vooral die zaken die je in de toekomst wilt onthouden of opvolgingspunten waaraan je herinnerd wilt worden. 

  Goed om weten: je kunt met elke collega die met Vlimpers werkt een gesprek opstarten, ook met collega’s uit andere organisaties. Zo kun je dit ook inzetten als hulpmiddel in je samenwerking met collega’s los van hiërarchie en over organisaties heen. Je kunt de (voortgang van) doelstellingen van een medewerker niet inkijken, dit kan enkel de leidinggevende.

  Informatie voor leidinggevenden

  In de module PLOEG van Vlimpers kun je als leidinggevende:

  • doelstellingen toewijzen aan je medewerkers
  • voortgang van doelstellingen van je medewerkers opvolgen en opmerkingen toevoegen
  • het jaarlijks evaluatiegesprek voorbereiden aan de hand van de zelfevaluatie van je medewerkers en je eigen evaluatieverslag
  • proeftijd van je medewerkers opvolgen en evalueren
  • medewerkers extra opvolgen via een persoonlijk verbeterplan

  Goed om te weten: Voor alle medewerkers die volgens het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) moeten geëvalueerd worden, staan de evaluatietaken bij de start van de evaluatieperiode klaar bij je acties. Wanneer er geen evaluatietaak voor een medewerker klaar staat, betekent dit dat deze niet moet geëvalueerd worden volgens het VPS.  

  Wat te doen...

  ... als je een evaluatie wilt indienen? Tot wanneer?

  Je dient de evaluatie in:

  • als 1ste evaluator: ten laatste 15 maart. Je ontvangt 7 dagen vooraf een herinneringsmail.  
  • als 2de evaluator: ten laatste 31 maart. Je ontvangt 7 dagen vooraf een herinneringsmail. Vanaf 16 maart kun je evaluaties goedkeuren van personeelsleden die geen zelfevaluatie indienden.

  Zijn de deadlines overschreden? Dan krijgt de evaluatie de status ‘te laat’. Indienen is nog wel mogelijk, maar de laattijdigheid kan de rechtsgeldigheid van de evaluatie aantasten. 

  Eind juni worden alle evaluatietaken afgesloten en zijn er geen wijzigingen meer mogelijk. De evaluatie is vanaf dat moment raadpleegbaar via het e-dossier.

  Goed om weten: als leidinggevende kun je de stand van zaken van de evaluaties van al je teamleden opvolgen door middel van rapporten. Raadpleeg de webinar hoe je dit doet.

  ... met de voltooide evaluatietaken en toegevoegde bijlagen?
  • AgO zal jaarlijks de voltooide evaluaties (jaarlijkse evaluaties, proeftijdevaluaties) migreren naar het e-dossier. Bijlagen die tijdens het evaluatiejaar werden toegevoegd, worden niet gemigreerd. Maak dus maximaal gebruik van de voorziene tekstvelden in de module.
  • Wil je toch een bijlage laten toevoegen aan het e-dossier van een medewerker, bezorg dan het document aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) via het Vlimpers-contactformulier.
  ... als een medewerker afwezig is gedurende de evaluatieperiode?

  Probeer de evaluatie mondeling (bijvoorbeeld thuis) te organiseren. Als dit niet lukt, doe je de evaluatie schriftelijk. 

  • In geval van een schriftelijke evaluatie, dus wanneer er geen evaluatiegesprek mogelijk was:
   • Vervolledig je de evaluatie in de module PLOEG van Vlimpers, maar onderteken je niet.
   • Je print de evaluatie af en verstuurt deze als ontwerp van evaluatie aangetekend met ontvangstbewijs naar het personeelslid.
   • Je voegt een begeleidend schrijven toe waarop duidelijk vermeld staat dat het gaat om een ontwerp in het kader van een schriftelijke procedure.
   • Als je een onvoldoende of loopbaanvertraging wil toekennen, moet deze vermelding al blijken uit het ontwerp van evaluatieverslag.
   • Het personeelslid heeft hierna 15 kalenderdagen de tijd om opmerkingen op het ontwerpverslag te bezorgen.
   • Nadat je de opmerkingen hebt ontvangen van het personeelslid bij het ontwerp van evaluatieverslag of nadat de 15 kalenderdagen zijn verstreken als het personeelslid geen opmerkingen heeft geformuleerd bij het ontwerp van evaluatieverslag:
    • Vervolledig je de evaluatie in de module PLOEG met ondertekening door beide evaluatoren
    • Je print de evaluatie opnieuw af en verstuurt deze met een begeleidende brief als definitief evaluatieverslag aangetekend met ontvangstbewijs naar het personeelslid.
   • Je bezorgt zowel het ontwerp van evaluatieverslag met eventuele opmerkingen als het definitief evaluatieverslag aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) via het Vlimpers-contactformulier voor toevoeging aan het e-dossier van de medewerker.
  • In geval van een mondelinge evaluatie, dus wanneer er wel een evaluatiegesprek mogelijk was, kun je de evaluatie afronden volgens het normale proces in de module PLOEG. Het personeelslid kan van thuis uit in de module PLOEG de evaluatie ondertekenen en eventueel opmerkingen formuleren. Als het personeelslid de evaluatie niet van thuis uit kan of wil ondertekenen of als je een onvoldoende of loopbaanvertraging wil toekennen, print je de evaluatie die door beide evaluatoren werd ondertekend af en verstuur je deze aangetekend met ontvangstbewijs naar het personeelslid.

  Lees meer op de webpagina van PLOEG voor leidinggevenden over het toekennen van een onvoldoende of loopbaanvertraging.

  ... als je medewerker van functie verandert?
  • Je voert een afsluitend gesprek waarbij je de voortgang van de doelstellingen bespreekt.
  • Je voegt eventueel opmerkingen bij de doelstellingen in de module PLOEG.

  Goed om te weten: wanneer de medewerker niet meer deel uitmaakt van je team heb je geen zicht meer op deze doelstellingen. De nieuwe leidinggevende beschikt vanaf dan over alle informatie. Dit laat de nieuwe leidinggevende toe om een evaluatie uit te voeren voor het gehele werkjaar op basis van de voortgang van de doelstellingen, inclusief je opmerkingen.

  ... als je als leidinggevende van functie verandert?

  Wat doe je bij je oude team?

  • Je voert een afsluitend gesprek met je oude medewerkers waarbij je de voortgang van de doelstellingen bespreekt.
  • Je voegt eventueel opmerkingen bij de doelstellingen in de module PLOEG.

  Wat doe je bij je nieuwe team?

  • Je voert verkennende gesprekken met je nieuwe medewerkers en je bespreekt de doelstellingen.

  Goed om te weten: als nieuwe leidinggevende krijg je onmiddellijk toegang tot de doelenpagina’s van alle teamleden en tot evaluatietaken die al zijn opgestart. Je krijgt dus ook het overzicht van doelstellingen die relevant waren voor jij leidinggevende werd. Dit laat toe om een evaluatie uit te voeren voor het gehele werkjaar op basis van de voortgang van de doelstellingen. Indien de doelstellingen onvoldoende bijgewerkt zijn kun je bijkomende informatie opvragen bij de vorige leidinggevende.

  ... als je je medewerkers meer inzicht wilt geven op hun bijdrage tot het geheel (tip ‘aligneren van doelstellingen’)?

  Je kunt doelstellingen vanuit het ondernemingsplan aligneren tot op het niveau van je medewerkers. Zo geef je je medewerkers zicht op hoe zij aan het geheel bijdragen. En zo stimuleer je de samenwerking over teams heen.

  Hoe doelen aligneren?

  • Je maakt de doelstellingen aan waarop je wilt dat je teamleden hun eigen doelstellingen aligneren.
  • Je maakt deze doelstellingen zichtbaar.
  • Je vraagt je medewerkers om deze te raadplegen in het tabblad ‘managers doelstellingen’ en hun eigen doelstellingen te aligneren aan de jouwe.
  • Om een overzicht te krijgen van welke medewerkers aan je doelstellingen werken, klik je op het tabblad ‘hiërarchie’. Je kunt daar de status zien van elke doelstelling.
  ... als je de proeftijd van een medewerker vroegtijdig wilt beëindigen?

  Aan het einde van de proeftijd wordt er automatisch een evaluatietaak klaargezet in de module PLOEG. Voor het berekenen van de einddatum van de proeftijd wordt er rekening gehouden met eventuele verlengingen.

  Wil je de proeftijd van een medewerker vroegtijdig beëindigen?

  • Bespreek met je HR-verantwoordelijke of dit mogelijk is. Dit kan enkel als de minimumduur van de proeftijd verstreken is.
  • Bezorg het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) de nieuwe einddatum van de proeftijd. De evaluatietaak om de proeftijd te beëindigen wordt vervolgens voor je klaargezet in de module PLOEG.
  • Voer het evaluatiegesprek met de medewerker.
  • Schrijf het eindevaluatieverslag en zorg dat het is ingediend bij de medewerker binnen 30 kalenderdagen na het evaluatiegesprek.
  ... als je te maken krijgt met een raad van beroep?

  Lees meer op de webpagina van PLOEG (informatie voor leidinggevenden) over de beroepsprocedure en het dossier voor de raad van beroep.

  Heb je bepaalde documenten uit de module PLOEG nodig voor je dossier? Stel dan een vraag via het Vlimpers contactformulier. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of bekijk de instructiefilmpjes van Vlimpers. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

  ... als je vervroegd wilt evalueren na een onvoldoende?
  • Doorloop de evaluatietaak tot en met de ondertekening door de 2de evaluator.
  • Print het verslag en alle bijlagen af.
  • Bezorg dit aan de medewerker met een begeleidend schrijven met vermelding dat je kiest voor de vervroegde evaluatie (ondertekend door de 1ste en 2de evaluator).
  • Bezorg de door alle partijen ondertekende evaluatie via het online contactformulier aan het DCPA om te laten toevoegen aan het e-dossier van de medewerker.
  • Volg de doelstellingen op en start een persoonlijk verbeterplan tijdens de verkorte evaluatieperiode.
  • Contacteer aan het einde van de verkorte evaluatieperiode het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) via het Vlimpers-contactformulier en vraag om een evaluatietaak op te starten.
  • Doorloop de vervroegde evaluatietaak. 
  • Verwittig AgO via het Vlimpers-contactformulier als de einduitspraak onvoldoende is.

  Lees meer over de criteria van vervroegd evalueren op de webpagina 'richtlijnen PLOEG voor leidinggevenden'.

  Informatie voor HR-verantwoordelijken

  In de module PLOEG van Vlimpers kun je als HR-verantwoordelijke:

  • de PLOEG-cyclus binnen je departement of agentschap opvolgen aan de hand van rapporten en dashboards
  • doelen opvolgen over teams en afdelingen
  • de status van evaluatietaken opvolgen
  • leidinggevenden ondersteunen bij de opmaak van persoonlijke verbeterplannen van hun medewerkers

  Goed om te weten: om de evaluatietaken correct te kunnen opstarten, is het van belang dat de eerste en tweede evaluatoren correct geregistreerd staan in Vlimpers. Geef dus doorheen het jaar alle wijzigingen van evaluatoren door via het Vlimpers-contactformulier. Controleer de namen zeker nog eens voor de opstart van de evaluatietaken begin december. Je doet dit via het rapport ‘overzicht evaluatoren’ in de map PLOEG in de rapportenshop van Cognos. Belangrijk is dat elk personeelslid een eerste en tweede evaluator heeft en dat alle lege velden in het rapport worden aangevuld.  

  Wat te doen...

  ... als een leidinggevende afwezig is gedurende de evaluatieperiode?

  Dan vraag je om een co-planner toe te voegen aan de evaluatietaak. De co-planner is de leidinggevende die de afwezige leidinggevende vervangt.

  Je bezorgt de naam van de co-planner aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) via het Vlimpers-contactformulier.

  … als je een PLOEG-dossier van een medewerker inhoudelijk wilt inkijken?

  Je kunt een afgelopen individueel PLOEG-dossier uit een e-dossier opvragen met motivering via het Vlimpers-contactformulier. Je kunt een negatieve evaluatie of een Persoonlijk Verbeterplan opvragen. Andere aanvragen worden juridisch getoetst (noodzaak, proportionaliteit).

  Lopende PLOEG-dossiers (in de module PLOEG) kun je opvragen bij de leidinggevende van de medewerker.

  Goed om weten: de rol ‘beheerder inzage PLOEG dossiers’ verdwijnt omwille van de privacywetgeving. Via de rol ‘HR in de entiteit’ heb je wel toegang tot allerhande rapporten. In de webinar over rapportering hoor je daar alles over.

  ... als je wilt weten voor welke personeelsleden een evaluatietaak wordt opgestart?

  De jaarlijkse evaluaties worden opgestart voor personeelsleden met 63 of meer dagen prestaties in het prestatiejaar. Via het rapport “Overzicht personeelsleden die een jaarlijkse evaluatie dienen te ontvangen” in de Vlimpers rapportenshop kun je nakijken welke personeelsleden voldoen aan deze voorwaarde. 

  Hulp en ondersteuning

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Contacteer het Agentschap Overheidspersoneel via het Vlimpers-contactformulier.

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).