chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Aanstelling startbaner

  Met deze handleiding kan je een startbaner aanstellen.

  Vlimpersscherm 1: Persoon toevoegen

  Ga naar Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens > Persoon toevoegen

  Startbanen (SBO) kunnen jongeren uit de kansengroepen tot 26 jaar een duwtje in de rug geven. Op deze website vind je meer informatie over startbanen: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=674

  Deze voorwaarde is enkel nog van toepassing voor personeelsleden tewerkgesteld in Brussel. Voor personeelsleden tewerkgesteld in een vestigingseenheid in Vlaanderen geldt de Vlaamse doelgroepvermindering (zie Vlimpershandleiding: Vlaamse doelgroepvermindering aanstellen).

  Voorwaarden waaraan de jongere moet beantwoorden:

  • De jongere moet laaggeschoold zijn. Laaggeschoold is wie geen diploma van secundair onderwijs heeft (vroeger getuigschrift van het hoger secundair onderwijs, een benaming die nu nog gebruikt wordt in de Franse en Duitstalige Gemeenschap).
  • De tewerkstelling moet de hoedanigheid van startovereenkomst hebben (http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=7452 ). Het belangrijkste hierbij is dat de jonge werknemer nog geen 26 jaar oud mag zijn bij instap en dat die hoedanigheid van SBO ophoudt op de laatste dag van het kwartaal waarin zijn/haar 26ste verjaardag valt. Einde SBO is einde doelgroepvermindering.
  • Een startbaan is de tewerkstelling van elke min 26-jarige in het kader van een normale, minstens halftijds arbeidsovereenkomst of in het kader van een leer-, stage- of inschakelingsovereenkomst. Een SBO op zichzelf bestaat niet. Het is veeleer een label dat op een bestaand type contract gekleefd wordt. Het moet wel gaan om een type contract dat daarvoor in aanmerking komt. Of met andere woorden: zolang een jongere geen 26 jaar oud is, heeft elke tewerkstelling in het kader van een overeenkomst die SBO kan zijn, automatisch de hoedanigheid van SBO. Hiervoor moet geen enkele formaliteit vervuld worden (noch inschrijving als werkzoekende, noch kaart).
  • Sinds 01/01/2004 kan de werkgever startbaanovereenkomsten afsluiten en een doelgroepenvermindering bekomen voor die jongeren die ingeschreven als laaggeschoold werkzoekende en die in het jaar van hun aanwerving 19 jaar werden en op de dag van hun aanwerving minder dan 26 jaar waren.  Bijkomende voorwaarde om van de doelgroepenvermindering te kunnen genieten was dat de werkgever een verplicht minimumquotum aan startbaantewerkstellingen diende te bereiken.  Voor het berekenen van het quotum kon de werkgever bovendien de startbaanovereenkomsten met gehandicapten en werknemers van buitenlandse afkomst dubbel laten tellen.
  • Om als startbaner erkend te worden diende bedoelde jongere bovendien op het moment van de indiensttreding in het bezit zijn van een geldige startbaankaart (van toepassing tot 30/03/2010).
  • Vanaf 1 april 2010 werd de startbaankaart afgeschaft. Niemand moet nog ingeschreven zijn als werkzoekende om startbaner te kunnen zijn. Er is dus geen kaart meer nodig om de tewerkstelling van een jongere de hoedanigheid van SBO te geven. Enkel voor de dubbeltelling van gehandicapte of allochtone jongeren is nog een voorafgaande attestering vereist. Dit gebeurt niet meer met een startbaankaart, maar met een werkkaart. Hetzelfde geldt voor het recht op de doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 januari van het jaar waarin de jongere 19 jaar wordt.
  • De voordelen (doelgroepenvermindering, geactiveerde werkloosheidsuitkering en dubbel telling blijven evenwel ongewijzigd). De gegevens noodzakelijk om de doelgroepenvermin-dering toe te kennen of de dubbeltelling toe te laten zijn nu opgenomen in een aparte werkkaart (werkkaart Start genaamd).

  Met het oog op het opmaken van een correcte DMFA-aangifte en teneinde eventueel beroep te kunnen doen op de door de RSZ voorziene doelgroepenkorting dienden  in Vlimpers volgende velden correct te worden ingevoerd :

  • Hoogste opleidingsniveau
  • Startbanen Contracttype
  • Begindatum aanwervingskader
  • Einddatum aanwervingskader

  SBO wordt gelijkgesteld met contractuele personeelsleden.

  De persoonsgegevens worden identiek ingevoerd zoals bij een gewoon personeelsdossier (Zie Vlimpershandleiding: Aanstelling).

  Het is noodzakelijk aan te geven dat de werknemer laaggeschoold of middengeschoold is voor het bekomen van de doelgroepenvermindering. Het is wel belangrijk dat hier met het oog op het eventueel bekomen van de doelgroepenkorting het correcte <hoogste opleidingsniveau> wordt ingevoerd.

  Volgende opleidingsniveau’s komen in aanmerking voor SBO bij een eerste indiensttreding:

  • Zeer laaggeschoolde jongeren (= een jongere die geen getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs of van het lager sec. ond. bezit). Diplomacodes:
   • 11 Lager onderwijs of geen onderwijs
   • 12 Lager sec. ond. /BUSO 1,2,3 /DT LSO / gts./or.att 3e jaar SO
  • Laaggeschoolde jongeren (= de jongere die geen diploma of getuigschrift van het hoger sec. ond. (HSO) bezit). Diplomacodes:
   • 21 2e jr. 3e gr. BSO + 3e jr. 3e gr. BSO z. gts. HSO (= lager sec. ond./hoger sec. ond. (beroeps/technisch/kunst))
   • 26 BUSO 4 zonder getuigschrift of diploma HSO (= lager sec. ond., als je zou weten dat het om iemand gaat van buitengewoon sec. ond.)
  • Middengeschoolde jongeren (= de jongere die hoogstens een diploma of getuigschrift van het hoger sec. ond. (HSO) bezit). Diplomacodes:
   • 22 3 gr.TSO,KSO+BSO spec.jr gts HSO/BUSO4 dip/gts HSO
   • 23 3e graad ASO
   • 24 Deeltijds technisch onderwijs
   • 25 Deeltijds BSO hoger middelbaar
   • 27 7e jr BSO met dip SO/gts HSO// >=1e j 4e gr BSO

  Vlimpersscherm 2: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegevens

  De functiegegevens worden identiek ingevoerd zoals bij een gewoon personeelsdossier (Zie Vlimpershandleiding: Aanstelling). Enkel de velden die verschillend zijn worden hieronder besproken.

  Tabblad Vo Specifieke gegevens

  1: <Begindatum aanwervingskader>

  • <Begindatum aanwervingskader> is verplicht in te vullen indien de code <aanwervingskader> is ingevuld, want deze datum stroomt ook door naar de loonmotor.
  • Met het oog op het eventueel bekomen van de doelgroepenkorting is het uiterst belangrijk dat hier de correcte startdatum van het startbaancontract wordt ingevoerd. De in te voeren data zijn de geldigheidsdata van de werkkaart.
  • In principe is de <Begindatum Aanwervingskader> gelijk aan de begindatum van de startbaanovereenkomst, wanneer echter de begindatum van de werkkaart na de begindatum van de startbaanovereenkomst valt, dan dient de begindatum van de startbaankaart ingevoerd te worden.

  2: <Einddatum aanwervingskader>

  • Vul <einddatum Aanwervingskader> in indien de code aanwervingskader is ingevuld.
  • Met het oog op het eventueel bekomen van de doelgroepenkorting is het uiterst belangrijk dat hier de correcte einddatum van het startbaancontract wordt  ingevoerd. De in te voeren data zijn de geldigheidsdata van de werkkaart.
  • Bij een verlenging van de startbaankaart of de werkkaart dient enkel de <einddatum aanwervingskader> aangepast te worden.

  3: <Startbanen Contracttype>

  • In principe worden bij <Startbanen Contracttype> enkel nog de waarden gewone AOV en mindervalide gekozen.

  Indien men betrokkene in dienst wil nemen vóór het jaar dat hij/zij 19 jaar wordt moeten er twee contractrijen in Vlimpers worden aangemaakt:

  • Rij 1: vanaf de wervingsdatum tot 31 december van het jaar waarin betrokkene 18 jaar is geworden:
   • <Begindatum aanwervingskader> blanco houden
   • <Einddatum aanwervingskader> blanco houden
   • <Startbanen contracttype> blanco houden
   • <type werknemer 1> selecteer Deeltijds leerplichtig
  • Rij 2: vanaf 01 januari van het jaar waarin betrokkene 19 jaar wordt:
   • <Begindatum aanwervingskader> invullen
   • <Einddatum aanwervingskader> invullen
   • <Startbanen contracttype> invullen
   • <type werknemer 1> selecteer Gewone categorie

  Indien betrokkene in dienst wordt gehouden na het einde van het kwartaal waarin de werknemer 26 jaar is geworden:

  • Sluit de contractrij op het einde van het kwartaal waarin betrokkene 26 jaar is geworden af door een nieuwe functierij aan te maken.
   • <Ingangsdatum> eerste dag volgend op het einde van het kwartaal waarin betrokkene 26 jaar is geworden.
   • <Begindatum aanwervingskader> blijft blanco
   • <Einddatum aanwervingskader> blijft blanco
   • <Startbanen contracttype> blijft blanco
   • <type werknemer 1> Gewone categorie

  Keer terug naar de Vlimpershandleiding: Aanstelling.