chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Arbeidsongeval toevoegen

  Met deze handleiding kan je een arbeidsongeval toevoegen.

  De detailschermen van het incident bevatten geen informatie over het slachtoffer, maar louter over het incident (het ongeval). Alle informatie over het personeelslid dat slachtoffer werd van een ongeval, wordt geregistreerd in de detailschermen van het letsel.


  Het is van groot belang dat beide componenten, details incident en details letsel, worden ingevuld om zo een volledig arbeidsongevallendossier in te dienen. Gegevens die op een later tijdstip worden meegedeeld, zoals mogelijks het geneeskundig nummer of de consolidatiedatum en –percentage, dienen zorgvuldig genoteerd te worden in Vlimpers.

  In deze module is de sleutelwaarde een incident- en/of een schadedossiernummer en dus niet een personeelsnummer. Door gebruik te maken van het tabbald nieuwe waarde toevoegen kunt u een nieuw incident of een nieuw schadedossier invoeren.

  Opgelet

  Het systeem kent automatisch een incident- of schadedossiernummer toe nadat je de ingevoerde gegevens heeft opgeslagen. Je mag in geen geval zelf een dossiernummer invoeren.

  Strikt genomen kan men meerdere personeelsleden koppelen aan een incident of een schadedossier. Afspraak is dat er slechts één persoon gekoppeld wordt aan een incident of schadedossier.

  Reeds eerder geregistreerde incidenten of schadedossiers kan u opzoeken via het incidentnummer, het schadedossiernummer, de naam of het personeelsnummer van het betrokken personeelslid via het tabblad Bestaande waarde zoeken.


  Voor het registreren van  arbeidsongevallen, beroepsziekten en buitenambtelijke ongevallen zijn er een hele reeks tabbladen beschikbaar. Je zal niet voor elk incident alle tabbladen en/of velden kunnen invullen. Probeer in ieder geval zo volledig mogelijk te zijn bij het registreren van het incident of schadedossier.

  De Afdeling Preventie en Bescherming is ondermeer bevoegd voor het preventieluik bij arbeidsongevallen. Zij bepalen ook of een arbeidsongeval moet beschouwd worden als een ernstig arbeidsongeval.

  Afspraken met de Afdeling Preventie en Bescherming:

  • De Personeelsadministratie registreert zo snel mogelijk (bij een dodelijk ongeval onmiddellijk en bij vermoeden van een ernstig ongeval binnen de 24 uur) het ongeval in Vlimpers. Bij het opslaan van de ingevoerde gegevens vertrekt er automatisch een e-mailbericht naar de Afdeling Preventie en Bescherming.
  • De Afdeling Preventie en Bescherming zal in Vlimpers aanduiden of het ongeval als een ernstig arbeidsongeval wordt gekwalificeerd. Indien dit veld wordt aangevinkt, vertrekt er een automatisch bericht naar de betrokken Personeelsadministratie.

  De Afdeling Preventie en Bescherming kan ook aanpassingen en aanvullingen doen aan de door de Personeelsadministratie geregistreerde gegevens (onder meer m.b.t. het preventieluik).

  Daarom is het nodig dat de juiste preventieadviseur bij de juiste entiteit wordt ingevoerd. In Vlimpers kan er per entiteit worden aangeduid welke preventieadviseur bevoegd is. Om te controleren welke preventieadviseur bevoegd is voor welke entiteit navigeer naar:

  Vlimpersscherm 1: Afdelingen

  Ga naar HCM instellen > Basistabellen > Organisatie > Afdelingen

  Opgelet

  Personeelsadministratie heeft enkel leesrecht voor dit scherm.

  Opzoeken van een entiteit:

  1: <Set-ID>

  • Wijzig <Set-ID> naar de code van het beleidsdomein

  2: <Afdeling>

  • Vul de afdelingscode in

  3: <Omschrijving>

  • Via <Omschrijving> kan u zoeken op naam van de afdeling

  Tabblad VO contactpersonen:

  4: <Preventie Adviseur>

  • Preventie Adviseur> geeft de naam van de preventieadviseur gekoppeld aan de opgevraagde afdeling weer.

  Registratie van een nieuw arbeidsongeval:

  Niet bij elk ongeval zullen alle tabblad en/of alle velden moeten worden ingevuld. Afhankelijk van de aard en de ernst van het ongeval vul je de gegevens in waarover je beschikt en die relevant zijn. Wees in ieder geval zo volledig mogelijk.

  Indien de Personeelsadministratie een ongeval registreert, wordt er een automatische e-mail verzonden naar de Afdeling Preventie en Bescherming. De preventieadviseurs zijn bevoegd om eventuele aanvullingen in te voeren EN om te bepalen of het een ernstig ongeval betreft. Indien de preventieadviseur een ongeval als ernstig aanvinkt in Vlimpers, wordt de Personeelsadministratie via mail hiervan op de hoogte gebracht, zodat men de noodzakelijke acties kan ondernemen:

  • Onmiddellijk melden aan IDEWE
  • Binnen 2 werkdagen (na ongeval en niet na aangifte) melden aan FOD WASO, Directie Toezicht Welzijn op het Werk
   • Bij dodelijk AO of blijvende ongeschiktheid >25%: onmiddellijk melden bij FOD WASO telefonisch of per fax

  Vlimpersscherm 2: Details incident

  Ga naar Veiligheid en gezondheid > Veiligheid en gezondheid > Incidentgegevens ophalen > Details incident

  Tabblad Nieuwe waarde toevoegen:

  1: 'Toev.'

  • Klik op ‘Toev.’

  Tabblad Incident:

  Vul alle velden in. Voor onderstaande velden zijn er extra invoerinstructies:

  2: <Tijdzone>

  • Wijzig <Tijdzone> enkel als het om een ongeval in het buitenland betreft

  3: <Tijdstip niet vastgest.>

  • Vink <Tijdstip niet vastgest.> enkel aan als het tijdstip niet vastgesteld is
  • Het tijdstip van het arbeidsongeval is belangrijk voor verdere rapportering

  4: <Regulerende regio>

  • Wijzig <Regulerende regio> niet

  5: <Herhaald incident>

  • Vink <Herhaald incident> enkel aan indien betrokkene reeds eerder een soortgelijk incident heeft gehad

  6: <Letsel/ziekte als gevolg>

  • Vink <Letsel/ziekte als gevolg> enkel aan indien het incident een letsel/ziekte tot gevolg heeft

  7: <Onderzocht>

  • Het veld <Onderzocht> mag enkel door de preventieadviseur worden aangevinkt en enkel als de afdeling Preventie en Bescherming een onderzoek heeft ingesteld naar de omstandigheden van het ongeval

  Tabblad Melding:

  Vul alle velden in behalve <Gerapporteerd door nt-werkn. ID>. Voor volgende velden zijn er extra invoerinstructies:

  8: <Meldingsdatum>

  • Vul bij <Meldingsdatum> de datum in waarop het incident aan de Personeelsadministratie wordt gemeld

  9: <Tijdstip melding>

  • Vul bij <Tijdstip melding> het exacte uur in waarop het incident aan de Personeelsadministratie wordt gemeld

  10: <Gerapporteerd aan werkn. ID>

  • Vul bij <Gerapporteerd aan werkn. ID> de naam van de hiërarchische leidinggevende die wordt vermeld op het document model A bij Verklaring van de hiërarchische chef

  11: <Gerapporteerd door werkn. ID>

  • Vul bij <Gerapporteerd door werkn. ID> de naam van de persoon die het document model A als aangever heeft ondertekent

  Tabblad Omschrijving:

  Vul een gedetailleerde omschrijving van het incident in

  Tabblad Locatie:  

  Vul de velden aan. Voor volgend veld zijn er extra invoerinstructies:

  12: <Exacte locatie>

  • Bij <Exacte locatie> kan men de externe locatie vermelden of bijkomende informatie over de interne locatie bijvoorbeeld traphal, verdieping

  Tabblad Reizen:

  Dit tabblad moet enkel worden ingevuld bij een ongeval op weg van/naar het werk of bij een ongeval tijdens een dienstverplaatsing.

  Tabblad Personen:

  Hier worden de gegevens van betrokken personen zoals de verantwoordelijke derde, de getuigen of andere relevante personen geregistreerd. Er kunnen meerdere personen worden geregistreerd door een nieuwe rij aan te maken via het ‘Plusteken’.

  Opgelet

  De naam van het slachtoffer wordt hier niet geregistreerd.

  De volgende stap is om de gegevens van het personeelslid dat slachtoffer werd van het ongeval te registreren.

  Vlimpersscherm 3: Details letsel

  Ga naar veiligheid en gezondheid > Veiligheid en gezondheid > Incidentgegevens ophalen > Details letsel

  Tabblad Letsel:

  Vul alle velden in. Voor volgende velden zijn er extra invoerinstructies:

  1: <Werkn. rec.>

  • Selecteer de actieve <Werkn. rec.>

  Tabblad Omschrijving:

  Vul alle velden in, behalve <Ziekte>. Voor volgende velden zijn er extra invoerinstructies:

  2: <Letsel>

  • Vink <Letsel> aan bij arbeidsongeval

  3: <Medische behandeling>

  • Vink <Medische behandeling> aan bij arbeidsongeval

  4: <EHBO>

  • Vink <EHBO> aan bij lichte ongevallen zonder werkverlet en medische kosten

  5: <Opgenomen>

  • Vink <Opgenomen> aan als het slachtoffer werd opgenomen in het hospitaal

  6: <Niet nodig>

  • Vink <Niet nodig> aan als er geen EHBO was bij lichte ongevallen zonder werkverlet en medische kosten

  Tabblad Verklaringen

  7: <Bezwaar werkgever tegen verklaring>

  • Vink <Bezwaar werkgever tegen verklaring> aan indien van toepassing en vul het veld met bezwaar in
  • Zowel de directe leidinggevende als het afdelingshoofd of de Personeelsadministratie kan bezwaar hebben tegen een bepaald incident

  8: <Verklaring werkgever>

  • Indien er een <verklaring werkgever> is, vul deze in

  9: <Getuige bevestigt verklaring>

  • Noteer in blok Verklaring gewonde de verklaring van het slachtoffer en vink <Getuige bevestigt verklaring> aan indien de getuige de verklaring van het slachtoffer bevestigt

  Tabblad Details

  10: <Ernstig arbeidsongeval>

  • Wordt ingevuld door de preventieadviseur bij de afdeling Bescherming en Preventie

  11: <Ernstig arbeidsongeval type>

  • Wordt ingevuld door de preventieadviseur bij de afdeling Bescherming en Preventie

  Klik op Soort werk, Afwijkende gebeurtenis, Betrokken voorwerp, Wijze verwonding, Soort letsel, Verwond deel, Gevolgen v/h ongeval en maak telkens een keuze bij omschrijving. Er kunnen meerdere keuzes geselecteerd worden, vink dan <Belangrijkste> aan waar het belangrijkste letsel zich situeert.

  Vlimpersscherm 4: Details letsel

  Ga naar veiligheid en gezondheid > Veiligheid en gezondheid > Incidentgegevens ophalen > Details letsel

  Als het arbeidsongeval werd geregistreerd in Vlimpers, dan is het op dat ogenblik nog niet erkend. Voer hiervoor volgende stappen uit.

  De erkenning van een arbeidsongeval bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: de juridische en de medische erkenning. De werkgever staat in voor de juridische erkenning. Na ontvangst van de aangifte van ongeval onderzoekt de werkgever of het incident aan alle voorwaarden voldoet om juridisch als een arbeidsongeval of ongeval op de weg van/naar het werk te worden erkend. 

  Tabblad Erkenning incident

  1: <Erkenning Incident>

  • Kies <Erkenning Incident>

  2: <Datum Beslissing Erkenning>

  • Vul <Datum Beslissing Erkenning> in

  3: <Reden van Beslissing>

  • Vul <Reden van Beslissing> in
  • Dit is vooral belangrijk bij een negatieve erkenning

  Vlimpersscherm 5: Details letsel

  Ga naar veiligheid en gezondheid > Veiligheid en gezondheid > Incidentgegevens ophalen > Details letsel

  Voor de consolidatie van het arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid, voer volgende stappen uit:

  Het Bestuur van de Medische Expertise (MEDEX) beslist over het medische aspect. In eerste instantie oordelen ze of er een causaal verband bestaat tussen het letsel en het ongeval. Is dit niet het geval wordt het ongeval niet erkend. Als er geen evolutie meer is in het letsel, zal MEDEX dit ongeval 'consolideren'. Dit betekent dat ze bepalen of er blijvende letsels zijn en welke afwezigheden mogen aanvaard worden.  

  Tabblad Consolidatie data:

  Vul alle velden in.

  Bij sommige arbeidsongevallen en beroepsziekten kent MEDEX bij consolidatie een percentage blijvende arbeidsongeschiktheid toe. Dit betekent dat het personeelslid recht heeft op een jaarlijkse rente. Deze rente wordt uitbetaald door de Pensioendienst voor de Overheidssector.

  Tabblad Rente:

  Vul alle velden aan. Voor volgende velden zijn er extra invoerinstructies:

  1: <Datum rente>

  • Vul de datum in vanaf wanneer het personeelslid recht heeft op de jaarlijkse rente

  2: <Aanvaardingsdatum>

  • Vul de datum in van akkoord van het personeelslid

  3: <Datum voorstel>

  • Vul de datum in van wanneer aan het personeelslid het voorstel tot betaling van een rente wordt bezorgd

  4: <Datum aanvaarding pensioenen>

  • Vul de datum van akkoord van de administratie der pensioenen in

  5: <Referentie Pensioenen>

  • Vul het kenmerk van de Pensioendienst voor de Overheidssector in

  6: <Herberekening % invaliditeit>

  • Vink <Herberekening % invaliditeit> aan indien het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid werd herzien

  7: <% Arbeidsongeschikt>

  • Vul het <% Arbeidsongeschikt> in

  8: <Basis bedrag>

  • Vul het bedrag in waarop de rente en het kapitaal werden berekend

  9: <Bedrag Rente>

  • Vul het bedrag van de jaarlijkse rente in

  10: <Bedrag Kapitaal>

  • Vul het bedrag van het kapitaal met omzetting 1/3 van de rente in kapitaal in

  11: <Bedrag verminderde rente>

  • Vul het <Bedrag verminderde rente> in

  Vink <Rente>, <Kapitaal> of <Beide> aan

  Vlimpersscherm 6: Corr./prevent. acties bepalen

  Ga naar Veiligheid en gezondheid > Veiligheid en gezondheid > Incidentgegevens ophalen > Corr./prevent. acties bepalen

  De Afdeling Preventie en Bescherming kan registreren welke correctieve en preventiemaatregelen er werden genomen bij een welbepaald incident en wat er gebeurt met de door hen voorgestelde maatregelen. De Personeelsadministratie kan via Corr./prevent. acties bepalen of de door de Afdeling Preventie en Bescherming voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd.

  Is het personeelslid afwezig naar aanleiding van het arbeidsongeval. Ga dan naar actie aanvraag afwezigheid wegens arbeidsongeval, ongeval gemeen recht, beroepsziekte.

  Zie Vlimpershandleiding: Afwezigheid wegens arbeidsongeval ongevalgemeenrecht beroepsziekte aanvragen (LINK)