chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Waarden Vlaamse overheid

  De Vlaamse overheid streeft naar een waardengedreven organisatie. De 4 waarden (openheid, daadkracht, vertrouwen en wendbaarheid) kleuren de missie en visie, geven richting aan het beleid en beïnvloeden ook de dienstverlening. Op deze webpagina vind je alle informatie.

  De waarden op een rijtje

  De Vlaamse overheid streeft ernaar een open en wendbare organisatie te zijn die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werkt de Vlaamse overheid aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. 

  Benieuwd naar de betekenis van de 4 waarden? Bekijk dan dit filmpje.(externe link)

  Openheid

  • openheidWe hebben oog voor wat er leeft in de samenleving.
  • We werken samen met alle betrokken actoren binnen en buiten de overheid en stellen onze gegevens, informatie, kennis en vaardigheden ten dienste van de maatschappij.

  Daadkracht

  • daadkrachtWe nemen met respect voor alle belanghebbenden weloverwogen beslissingen die we kordaat uitvoeren.
  • We grijpen opportuniteiten en ondernemen gedurfde, adequate acties om innovatieve oplossingen te bieden.
  • We nemen daarbij verantwoorde risico’s en leren uit fouten.

  360° vertrouwen

  • vertrouwenWe gedragen ons deontologisch correct, zijn eerlijk en loyaal aan het algemeen belang.
  • We geven en verdienen vertrouwen.
  • We stimuleren de kwaliteiten in de eigen organisatie en in de maatschappij.
  • We zijn authentiek en doen wat we zeggen. Duidelijkheid en voorbeeldig werkgeverschap maken ons geloofwaardig.

  Wendbaarheid

  • wendbaarheidWe reageren alert op de ontwikkelingen in de samenleving.
  • We definiëren onze dienstverlening proactief naargelang de noden, wensen en verwachtingen van de klanten en belanghebbenden.
  • We zetten onze talenten flexibel in.
  • We zeggen wat we doen.

  De plaats van waarden in de organisatie

  Zoals je ziet in het model van Audit Vlaanderen heeft organisatiecultuur een impact op alle elementen binnen een organisatie. Als organisatie wil je werken aan cultuur en waarden zodat het gedrag van je medewerkers past binnen bepaalde normen die je cruciaal vindt voor het goed presteren van een organisatie.IAVA model

  Organisatiestrategie

  Als je dit ‘top-down’ bekijkt, dan begint alles bij de strategie van uw organisatie. De gedeelde waarden dienen je organisatie te helpen om haar visie en missie te realiseren.

  Je organisatie dient dus gewenste waarden te formuleren die aansluiten bij de missie en visie (zie ook de toolbox strategieformulering). Voor de realisatie van de strategie van je organisatie, en dus ook de waarden, zal leiderschap essentieel zijn. De vertaling van de waarden in de praktijk kan immers maar gebeuren indien het leiderschap deze waarden uitdraagt in haar acties.

  Strategie is niet iets dat je zegt maar wel wat je doet! Om werkelijk het gedrag te beïnvloeden dient de basis die gelegd wordt in strategie en leiderschap ook duidelijk te zien zijn in de keuzes die je organisatie maakt op het gebied van ‘mensen’, structuren en middelen.

  • Met ‘mensen’ doelen we op hoe je in uw organisatie omgaat met talenten en competenties. Structuren handelen over de wijze waarop het werk in een organisatie wordt verdeeld.
  • De middelen zijn alle instrumenten die een medewerker ter beschikking krijgt om zijn resultaten te behalen.

  Sturing

  Organisatiecultuur en waarden zijn doordrongen in heel je organisatie. Dat betekent dat het vrij complex kan lijken om er op te sturen. Het voordeel is dat er verschillende ‘ingangen’ zijn om de organisatiewaarden te beïnvloeden, kleine ingrepen op een bepaalde dimensie kunnen een grote impact hebben.

  Visie en aanpak

  Het project waarden in actie wil iedereen binnen de Vlaamse overheid overtuigen van het belang om waardengedreven te werken. Op die manier wordt de Vlaamse overheid een betere en sterkere organisatie. Werken aan waarden vraagt een langdurig en duurzaam traject waar u op verschillende terreinen tegelijkertijd inzet.

  De Vlaamse overheid kijkt bij het waardenverhaal niet alleen naar zichzelf, maar richt de blik ook naar buiten. De waarden bepalen wie we zijn als organisatie, hoe de dienstverlening eruit ziet en hoe klanten en burgers die dienstverlening ervaren.

  Ten dienste staan van de burger en van de maatschappij is wat alle organisaties van de Vlaamse overheid met elkaar verbindt: het is onze gemeenschappelijke opdracht. Waardengedreven handelen verbetert de kwaliteit van die dienstverlening.

  Burgers, en andere klanten, verwachten dat de overheid authentiek is, dat ze zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Onze klanten moeten dagelijks kunnen rekenen op de overheid als een open, betrouwbare, daadkrachtige en wendbare partner.

  Aanpak

  Het waardenverhaal kan aansluiten bij al bestaande acties en projecten die een link hebben met een of meerdere waarden. Er moet dus gezocht worden naar samenwerking en inhoudelijke verbanden met andere thema’s binnen de Vlaamse overheid.

  Leidinggevenden spelen een essentiële rol bij het uitdragen van de waarden. Tegelijkertijd moet het waardenverhaal ook van onderuit groeien en wordt er zo inhoud aan gegeven. Zowel het organisatieniveau (strategisch en inhoudelijk), het teamniveau als het individuele niveau zijn belangrijk voor de waarden.

  Iedereen bij de Vlaamse overheid wordt uitgenodigd om de waarden te vertalen in zijn eigen woorden. Elke entiteit heeft een eigen identiteit en kan op zoek gaan naar de waarde(n) die daar bij aansluiten. Het waardenkader is een kapstok om ieders eigen verhaal aan op te hangen.

  Entiteiten die al werken rond de waarden, of die gemotiveerd zijn om ermee aan de slag te gaan, kunnen een beroep doen op een ondersteunend aanbod

  5 doelstellingen

  De eerste 3 doelstellingen zijn van toepassing op de organisatie zelf. Zij zijn een belangrijke voorwaarde om de laatste twee te realiseren, gericht naar de burgers en de politiek.

  1. Er is draagvlak voor de waarden bij de leidend ambtenaren. Het management straalt de waarden uit in hun leiderschap.
  2. Alle entiteiten van de Vlaamse overheid nemen de waarden op. Elke leidinggevende vertaalt de waarden in het beleid van zijn organisatie. Zo worden de waarden ingezet als criterium en toetssteen bij het nemen van beslissingen.
  3. Elk personeelslid kent de vier waarden, kan ze uitleggen en toepassen. Elke medewerker vindt de waarden ook iets van zichzelf. De waarden zijn zichtbaar in de dagelijkse werking en samenwerking. Medewerkers spreken elkaar aan op de waarden.
  4. De politieke verantwoordelijken en beleidsmakers staan achter de waarden en dragen ze mee uit.
  5. De waarden zijn zichtbaar in interactie met klanten en partners. De burger (h)erkent de Vlaamse overheid als een waardengedreven organisatie: open, wendbaar, betrouwbaar en daadkrachtig.

   4 strategieën

  Een cultuuromslag gebeurt top-down, bottom-up en horizontaal. Vandaar dat de Vlaamse overheid meerdere strategieën hanteert om de waarden te integreren in de organisatie. Het project waarden in actie wil:

  1. alle personeelsleden van de Vlaamse overheid informeren en sensibiliseren, zodat ze de 4 waarden kennen en toepassen.
  2. experimenteren met andere kanalen zoals kunst om de waarden te doen (be)leven.
  3. doen door entiteiten en afdelingen te stimuleren om aan de slag te gaan met de waarden en integreren de waarden in overheidsbrede projecten.
  4. monitoren hoe de Vlaamse overheid werkt rond waarden, via instrumenten zoals de personeelspeiling en BUE.

  Projectplan Waarden in Actie

  Het Voorzitterscollege keurde het project 'Waarden In Actie' met de visie en acties goed op 10 september 2015. 

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel
  Havenlaan 88 bus 31
  1000 Brussel
  overheidspersoneel@vlaanderen.be