chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Veelgestelde vragen

  1. Welke wegen zijn opgenomen in het Wegenregister?

   

  Het Wegenregister is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die worden beheerd door het gewest, de provincies, de gemeenten of andere instanties en die openbaar toegankelijk zijn.

  Het Wegenregister omvat ca. 60% verharde wegen (die ook opgenomen zijn in GRB) en ca. 40% trage wegen (die niet aanwezig zijn in GRB).

  De beperking van straatnaambordje als opnamecriterium zoals geldig binnen het GRB is niet van toepassing in het Wegenregister.

   Naar boven

  2. Zijn bijwerkingen in CRAB (bv. via Lara) of in GRB doorgevoerd in het Wegenregister?

  De wegsegmenten in het Wegenregister en hun bijhorende attributen zijn afkomstig uit drie basisbestanden: het wegenbestand van het NGI (2011), de wegverbindingen uit het GRB (2012) en de straatnaaminformatie uit het CRAB (2012).

  Het is de bedoeling om de meest recente informatie, afkomstig uit het GRB (GRB-bijhouding) en het CRAB (decentrale bijhouding via transactionele webservices) in de loop van 2015 over te brengen naar het Wegenregister en beide processen aan te sluiten op het Wegenregister.

  Naar boven

  3. In welk formaat wordt het product aangeleverd?

  Het Wegenregister wordt in shapefile-formaat (.SHP) aangeboden. Eveneens worden bijhorende legendebestanden (.LYR, .SLD, .WOR) aangeboden.

   Naar boven

  4. Welk gebied beslaat het Wegenregister?

  Het eerste product omvat het Wegenregister voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest inclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een buffer in het Waalse Gewest.

   Naar boven

  5. Welke versnijdingen worden aangeboden?

  Momenteel is enkel een gepredefinieerd product voor Vlaanderen beschikbaar en is er nog geen versnijding mogelijk.

  Om versnijdingen te doen op het niveau van een gemeente wordt voorgesteld om dit te doen op basis van het Voorlopig Referentiebestand Gemeentegrenzen.

   Naar boven

  6. Hoe kan ik het inladen van de Wegenregister-data in mijn GIS-software versnellen?

  • Stap 1 - Subset van data creëren (optioneel) * 
   Mogelijks ben je enkel geïnteresseerd in de wegen binnen een specifiek gebied. In dat geval kan je beter op een subset van de data werken dan op het volledige bestand, aangezien minder data zullen moeten worden ingeladen wat de performantie ten goede komt. 

   Een subset van wegsegmenten creëer je door volgende stappen te doorlopen:
   1. Zorg dat de relaties tussen “Wegsegment” en de eventtabellen “AttRijstroken”, “AttWegbreedte” resp. “AttWegverharding” vóór het maken van de subset gedefinieerd zijn (bv. via drie afzonderlijke “Relates” in ArcGIS).
   2. Maak een selectie van alle wegsegmenten waarin u geïnteresseerd bent selecteer eveneens de gerelateerde records (overeenkomstige WS_OIDN) in de eventtabellen. 
   3. Exporteer de selectie van wegsegmenten en sla deze op als een nieuw shp-bestand.
   4. Exporteer de geselecteerde records binnen de drie eventtabellen als drie nieuwe dbf-bestanden.
  • Stap 2 - Toevoegen van indexen * 
   Om vlotter met SHP- en DBF-bestanden te werken kan je een ruimtelijke index en attribuutindexen aanmaken. Een ruimtelijke index zal ervoor zorgen dat het kaartbeeld veel sneller getekend wordt zodat je ook sneller kan in- en uitzoomen of het beeld verschuiven. Attribuutindexen maken de bevraging van de DBF-bestanden sneller. 

   In ArcGIS kan je de indexen aanmaken in de “Shapefile Properties” (ArcCatalog). Een ruimtelijke index op een entiteit zoals “Wegsegment” geeft aanleiding tot “Wegsegment.sbx”- en “Wegsegment.sbn”-bestanden. Het toevoegen van een attribuutindex op de objectidentificator en morfologische wegklasse van een wegsegment geeft bijkomende bestanden “Wegsegment.WS_OIDN.atx” resp. “Wegsegment.MORF.atx”.    Echter, zet enkel indexen op de attributen die je vaak gebruikt voor selecties of koppelingen. Overbodige indexen halen de performantie weer naar beneden omdat ze ook onderhouden moeten worden. 
   Ruimtelijke indexen gebruikt door QGIS hebben extensie .qix. In QGIS maak je een ruimtelijke index aan via de “Laag Eigenschappen” van de shapefile onder het tabblad “Algemeen”. 

   Naar boven

  7. Waarvoor dienen de legendebestanden?

  De LYR-, SLD- en WOR-bestanden bieden de mogelijkheid om het Wegenregister te visualiseren m.b.v. een kleurlegende in ArcGIS, QGIS respectievelijk MapInfo. De legende werd gebaseerd op de morfologische wegcategorie van de wegsegmenten en het type van de wegknopen en referentiepunten.

   Naar boven

  8. Kunnen de straatnamen bovenop het Wegenregister zichtbaar gemaakt worden?

  De linker- en rechterstraatnaam zijn attributen van het wegsegment (“LSTRNM” resp. “RSTRNM”). Je kan deze velden in de tabel “Wegsegment” dus gebruiken om straatnamen te visualiseren bovenop het Wegenregister.

  In de meegeleverde LYR-file is deze labeling reeds geconfigureerd en worden de straatnamen zichtbaar bij voldoende inzoomen (bij de SLD- en WOR-bestanden is dit niet het geval). Daar waar de linker- en rechterstraatnaam verschillen wordt dit als volgt aangegeven op de wegas:

  Links en rechts worden bepaald door in de richting te kijken van de digitalisatiezin (hier aangegeven met een pijlpunt).

   Naar boven

  9. Wie kan het product verkrijgen?

  Het Wegenregister kan als open data gratis gedownload worden via de downloadtoepassing
  Commercieel hergebruik is toegestaan.

  10. Is het Wegenregister raadpleegbaar via Geopunt?

  De data van het Wegenregister raadpleeg je onder het thema ‘Mobiliteit’, categorie ‘Transport over land’ en vervolgens de dataset ‘Wegen’. De laag ‘Volledig wegennet’ toont het volledige Wegenregister. Hou er rekening mee dat de weergave afhankelijk is van het schaalniveau waarmee je werkt binnen Geopunt. De hoofdwegen worden altijd getoond. Om kleinere wegen te raadplegen, moet je meer inzoomen. 

  Naast het volledige wegennet is het ook mogelijk om de verschillende types wegen afzonderlijk toe te voegen aan www.geopunt.be

   Naar boven

  11. Is er een WMS?

  De data van het Wegenregister worden aangeboden worden via een WebMapService (WMS), De url van deze WMS is https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/Wegenregister/wms?request=getcapabilities&service=wms&version=1.3.0

   Naar boven

  12. Wat met meldingen m.b.t. het niet correct zijn van de data?

  In het geval je een fout of een onvolledigheid opmerkt in het wegenregister kan je deze melden bij het Contactpunt van Digitaal Vlaanderen.

  Dit is bereikbaar 

   Naar boven

  13. Is er reeds decentrale bijhouding?

  In eerste instantie zal samen met 7 gemeenten (Antwerpen, Beveren, Diepenbeek, Gent, Ieper, Londerzeel, en Wingene) onderzocht worden hoe de decentrale bijhouding van het Wegenregister best kan opgezet worden. Hiervoor werd een pilootproject opgestart (“Gemeentelijke Validatie” genaamd) om deze eerste decentrale bijhouding uit te werken met input van deze 7 gemeenten. Later kan dit uitgebreid worden naar de andere gemeenten.

   Naar boven

  14. Wat zijn de verdere plannen met het Wegenregister?

  Een eerste decentrale bijhouding zal in een pilootproject uitgewerkt worden in samenwerking met een aantal gemeenten. Informatie Vlaanderen voorziet een bijgewerkte versie van het Wegenregister tegen november 2015 (AGIV-Trefdag) – voor alle gemeenten. Deze versie zal minstens een bijwerking bevatten op basis van wijzigingen die doorgevoerd werden in GRB en CRAB. Er is momenteel nog geen tijdsindicatie voor Wegenregister v2.0 of routering.

  Als je nog andere vragen hebt dan deze opgenomen in de FAQ, dan kan je contact opnemen met de Helpdesk Informatie Vlaanderen, tel. 09 276 15 00 of mail digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be, elke werkdag van 8u tot 19u.

   Naar boven

  15. Hoe kan ik weten welke wegen in welke gemeente gelegen zijn?

  In het huidige Wegenregisterbestand is het niet altijd mogelijk om wegsegmenten eenduidig aan een gemeente toe te wijzen. Reden hiervoor is dat er wegsegmenten bestaan die zich uitstrekken over twee of meerdere gemeenten. Een splitsing van deze wegsegmenten ter hoogte van de gemeentegrenzen zou soelaas kunnen brengen, maar dit zal eerst verder onderzocht worden. Over andere segmenten zou dan weer gediscussieerd kunnen worden tot welke gemeente ze behoren (in afwezigheid van een officieel gemeentegrenzenbestand).

  Via straatnaam?

  Vele wegsegmenten dragen een linker- en/of rechterstraatnaam (cfr. attributen “LSTRNMID”, “LSTRNM”, “RSTRNMID” en “RSTRNM” in product) en een straatnaam hoort per definitie bij een gemeente. Maar ook deze CRAB-attributen zijn niet bruikbaar voor een toekenning van wegsegmenten aan een gemeente, aangezien

  • bij sommige wegsegmenten de linker- resp. rechterstraatnaam tot verschillende gemeenten behoren;
  • een heel aantal wegsegmenten geen straatnaam draagt (code “-9” ingevuld in product) - het gaat dan vaak om trage wegen.

  Via beheerder?

  Het attribuut wegbeheerder (“BEHEER”) zegt dan weer wie het fysieke onderhoud op het terrein uitvoert, maar niet alle wegen binnen een gemeente worden daarom ook door de gemeente onderhouden.

  Conclusie

  Bovenstaande neemt niet weg dat het merendeel van de segmenten vandaag wél al aan één gemeente kan toegekend worden, op basis van de ligging t.o.v. het Voorlopig Referentiebestand Gemeentegrenzen (VRBG).

  In afwachting van een dedicated attribuut dat wegsegmenten aan een gemeente toekent werken we vandaag via ruimtelijke queries. Hieronder vindt u alvast de werkwijze die daarbij gehanteerd kan worden.

  Selectie gemeente via ruimtelijke query in ArcGIS

  1. Via https://download.vlaanderen.be/ downloadt u:

   

  EN

   

  2. Bewaar de data lokaal en unzip beide folders

  3. Voeg indexen toe in ArcCatalog (performant inladen van data verzekeren):

  Zie Hoe inladen versnellen

  4. Voeg de data toe in een nieuw document in ArcMap

  5. Zet enkel de gemeentegrens van uw keuze zichtbaar via de layer properties:

   

  6. Maak een selectie van alle volledige wegsegmenten binnen de gemeente:
  Via “Selection” – Select by Location

  7. Maak een export van deze geselecteerde wegsegmenten:

   

   

  8. Voeg de geëxporteerde data toe.

  9. Voeg indexen toe in ArcCatalog aan de nieuw geëxporteerde shape:
  Zie Hoe inladen versnellen

  10. Leg de relaties tussen de nieuw geëxporteerde laag met alle attribuuttabellen:

   

  11. Open de attribuuttabel van de geëxporteerde shape-file; “Wegsegmenten_Beveren” (in bovenstaand voorbeeld)

  12. Selecteer alle wegsegmenten en open de relatietabel:

   

  13. Exporteer naar dbf:

   


   

  14. Voeg de dbf toe.

  Mocht u nog andere vragen hebben dan deze opgenomen in de FAQ, dan kan u contact opnemen met de Helpdesk Informatie Vlaanderen, tel. 09 276 15 00 of mail digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be

   Naar boven