chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  DOEL VAN DEZE WEBSITE:

  Op deze pagina's wordt voor de auteurs van decreten en besluiten alle informatie samengebracht die ze nodig hebben om hun tekst wetgevingstechnisch correct op te stellen, zowel wat de inhoud als de vorm betreft.

  DEFINITIE WETGEVINGSTECHNIEK:

  Wetgevingstechniek is het geheel van algemeen toepasbare juridische regels, normen, formuleringen en formele beginselen van behoorlijke regelgeving die gebruikt en toegepast moeten worden om de (Vlaamse) regelgeving juridisch-technisch inhoudelijk correct op te stellen en vorm te geven. Die normen, regels en beginselen zijn van toepassing op alle regelgeving, ongeacht het onderwerp of de strekking ervan.

  De wetgevingstechniek regelt twee onderscheiden luiken:

  • het INHOUDELIJK luik wordt beheerst door de juridische en de juridisch-technische regels en beginselen die bepalen:

  - WAT/WAT NIET in een regelgevende tekst kan of moet worden bepaald;

  - WELKE soort regelgevende tekst (decreet, besluit van de Vlaamse Regering, MB) moet worden gebruikt;

  - WAAR in de tekst in kwestie (dit is in welke soort bepalingen) iets moet worden geregeld;

  • het FORMELE luik (de vorm) wordt beheerst door richtlijnen die bepalen HOE iets geformuleerd moet worden in een regelgevende tekst.

  WAT IS WETGEVINGSTECHNIEK NIET?

  Procedurele bepalingen of materiële legistiek maken geen deel uit van de wetgevingstechniek. Procedurele bepalingen behandelen de procedurele stappen die moeten worden genomen om de regelgeving rechtsgeldig tot stand te brengen. Materiële legistiek heeft vooral betrekking op de opportuniteit, het doel, de noodzakelijkheid, en doeltreffendheid van de regelgeving en op de vraag of regelgeving in het geval in kwestie het meest gepaste rechtsinstrument is om de inhoudelijke doelstelling te verwezenlijken.

  DOEL WETGEVINGSTECHNIEK:

   De wetgevingstechnische regels en de formele beginselen van behoorlijke regelgeving zorgen ervoor dat kwaliteitsvolle regelgeving wordt opgesteld die rechtmatig, samenhangend, duidelijk, (her)kenbaar en toepasbaar is.

   Wetgevingstechniek zorgt voor:

  a) een vlottere redactie van de regelgeving door in standaardformules te voorzien als dat mogelijk is

  b) helderheid en juridisch-technische correctheid van alle Vlaamse regelgeving

  c) uniformiteit en coherentie van alle Vlaamse regelgeving over alle materies en beleidsdomeinen heen

   Dit alles resulteert in een grotere rechtszekerheid

  CONTACT

  Steketee Björn (bjorn.steketee@vlaanderen.be) (Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken) of wetgevingstechniek@vlaanderen.be