Wetgevingstechniek ( = formele legistiek):

Wat? Een geheel van algemeen toepasbare normen, beginselen, regels en formuleringen die gebruikt en toegepast moeten worden voor de opstelling van de (Vlaamse) regelgeving (decreten en besluiten). Deze normen en regels zijn van toepassing op alle regelgeving, ongeacht het onderwerp of de strekking ervan.

Doel?  1° De wetgevingstechnische regels en de formele beginselen van behoorlijke regelgeving zorgen ervoor dat kwaliteitsvolle regelgeving wordt opgesteld die rechtmatigsamenhangendduidelijk, (her)kenbaar en toepasbaar is. De regels zorgen bovendien voor een vlottere redactie van de regelgeving door standaardformules te voorzien, en zorgen (zo) ook voor de uniformiteit, en als een gevolg daarvan ook de rechtzekerheid, van de (Vlaamse) regelgeving.