chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  TREFWOORDENLIJST WETGEVINGSTECHNIEK (FORMELE LEGISTIEK)

  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

  A

  - Aanhef

  - Administratieve en begrotingscontrole: punt 80, 3° en 4°

  - Advies van de Europese Commissie: punt 80, 5°

  - Advies van de Raad van State:

  - Advies van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens: punt 80, 6°

  - Afdeling: punt 96; punt 99

  - Afkorten, inkorten, verkorten:

  - Afwezigheid van een lid van de regering (formule bij ondertekening): punt 255

  - Akkoord: punt 75 e.v.

  - Artikel

  B

  - Begroting

              - begrotingsdecreten: punt 124

              - programmadecreten: punt 123

  - Begrotingscontrole: punt 80, 4°

  - Bekendmaking: zie Kenbaarheid

  - Bekrachtiging: punt 61; punt 125, 2°; zie "Bekrachtiging - decreten"; zie "Bekrachtiging - BVR"; zie "Legislatieve validatie van besluiten van de Vlaamse Regering: wetgevingstechnische implicaties"; zie "Wijzigen van een wetgevende norm door de uitvoerende macht"; zie "Coördinatie en codificatie in de wetgevingstechniek"

  - Bepalende gedeelte: zie verder Dispositief

  - Besluit van de Vlaamse Regering

  - Bevoegdheid: punt 146; zie "Bevoegdheden Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gewest in het kader van de wetgevingstechniek"; zie "Impliciete bevoegdheden"; zie "Wat zijn (enkele van) de wetgevingstechnische implicaties van bevoegdheidsoverdrachten n.a.v. een staatshervorming?"; zie ook "Regelgeving op het juiste niveau"; zie ook Formeel beginsel regelgeving op het juiste niveau: "DECRETEN", "BVR" en "MB"; zie ook "Rechtsgrond(en) voor een besluit: wat? waar? hoe?"; zie ook "BVR - Rechtsgrond"; zie ook "MB - Rechtsgrond"; 

  - Bevoegdheidsomschrijvingen: punt 247; zie "Lijst bevoegdheidsomschrijvingen ministers Vlaamse Regering

  - Bijlage

  - Bijzondere machten: zie "Formeel beginsel behoorlijke regelgeving "Regelgeving op het juiste niveau" > Regeling bij decreet > Delegatie

  - Boek: punt 96; punt 99

  - Buitenwerkingtreding: punt 240 e.v.

  C

  - Circulaire: zie verder Omzendbrief

  - Citeeropschrift: punt 53 en punt 63, 1°

  - Codificeren: zie "Coördinatie en codificatie in de wetgevingstechniek"

  - Coördineren: zie "Coördinatie en codificatie in de wetgevingstechniek"

  D

  - DAEB: zie "DAEB: wetgevingstechnische aandachtspunten?"

  - Decreet:

  - Deel: punt 96 en punt 99

  - Definitie:

  - Delegatie:

  * zie punt 125, punt 126 en punt 127;

  * zie "Delegatie - decreten"; zie "Delegatie - BVR"; zie "Delegatie - MB",

  * zie "Regelgeving op het juiste niveau > Delegatiemogelijkheid in voorbehouden aangelegenheden", zie "Regelgeving op het juiste niveau > Delegatiemogelijkheid in niet-voorbehouden aangelegenheden",

  * zie "Regelgeving op het juiste niveau > Delegaties in besluiten van de Vlaamse Regering"

  * zie "Regelgeving op het juiste niveau > Delegatie in een MB"

  * zie "Subsidieregeling: inhoud en delegatie"

  - Detailniveau: zie "Detailniveau regelgeving - wetgevingstechnische checklist"

  - Dispositief:

  E

  - Essentiele elementen (voorbehouden aangelegenheden: zie "Regeling bij decreet > Voorbehouden aangelegenheden > De essentiële elementen"

  - Europese richtlijn: punt 71, 1°; punt 98, 2°, punt 140, 3°; punt 147 en punt 148; punt 151, 2°, punt 156zie "Decreten - omzetting richtlijnen"; zie "BVR - Europese regelgeving"; zie "MB - Europese Regelgeving"; 

  - Europese verordening: punt 71, 1°punt 98, 2°; punt 140, 3°; punt 147 en punt 148; punt 151, 2°; zie "Decreten - Europese verordeningen"; "BVR - Europese regelgeving"; zie "MB - Europese Regelgeving";

  - Experimentenwetgeving: zie “Tijdelijke wetgeving: experimentenwetgeving en regelluwe zones. Wat zijn de wetgevingstechnische aandachtspunten?

  F

  - Facultatief vormvereiste: punt 76

  - Formele beginselen behoorlijke regelgeving: zie "Formele beginselen"; zie "Regelgeving op het juiste niveau"; Zie Formeel beginsel regelgeving op het juiste niveau: "DECRETEN", "BVR" en "MB

  G

  - Gezamenlijke decreten en besluiten: punt 288 t.e.m. punt 292

  - Goedkeuring van een tekst die wordt opgenomen als bijlage: punt 150, 3°

  - Groeperen van artikelen: punt 96 e.v.

  H

  - Haakjes: punt 118

  - Herhaling van een bestaande bepaling: punt 120

  - Hernummeren: zie verder Vernummeren

  - Hiërarchie van de normen (in de aanhef): punt 59; zie "Regelgeving op het juiste niveau"; Zie Formeel beginsel regelgeving op het juiste niveau: "DECRETEN", "BVR" en "MB"

  - Hoofdstuk: punt 96 en punt 99

  I

  - Indeling

  - van een tekst: zie "Indeling volgens thema (Wetgevingstechnische richtlijnen & formele beginselen van behoorlijke regelgeving)"

  - van het dispositief: punt 96 e.v.; zie "Dispositief - Wetgevingstechnische richtlijnen - omzendbrief Wetgevingstechniek"

  - Inspectie van Financiën: punt 80, 4°

  - Instemming: punt 51, 2° en 3°; punt 150, 1° en 2°; punt 281 en punt 282

  - Interpretatieve decreten: punt 51, 4°; punt 150, 4°; punt 174zie "Interpretatieve regelgeving"; zie "Terugwerkende kracht (interpretatieve regelgeving)"

  - Intrekken: punt 216

  - Invoegen (formules): punt 200

  - Inwerkingtreding: punt 220 e.v.; zie "Decreten - Inwerkingtreding"; zie "BVR - Inwerkingtreding"; zie "MB - Inwerkingtreding

  - Impliciete bevoegdheden: zie "Impliciete bevoegdheden" en "Impliciete bevoegdheden - toepassingen van artikel 10 BWHI in de praktijk"

  J

  - Juridisch kader van een besluit: punt 85 e.v.

  K

  - Kaderdecreet: zie "Regeling bij decreet > Kaderdecreet"

  Kenbaarheid: zie "Decreten - bekendmaking"; zie "BVR - bekendmaking"; zie "MB - bekendmaking"

  L

  - Legislatieve validatie: zie "Legislatieve validatie van besluiten van de Vlaamse Regering: wetgevingstechnische implicaties

  - Lid

  M

  - Machtiging ( tot coördinatie / codificatie): punt 271-272

  - Medeondertekening: punt 248; punt 251; punt 254

  - Minister

  • belast met de uitvoering van een besluit van de Vlaamse Regering: punt 243 e.v.
  • die een besluit van de Vlaamse Regering voorstelt: punt 87 e.v.

  - Ministerieel besluit: punt 56punt 69 en punt 70; punt 80, 4°, c); punt 104; punt 130; punt 244 en punt 245; punt 248;

  - Motivering van een besluit (formele): punt 84

  N

  - Normatieve bepalingen: punt 119; zie "Normatieve bepalingen - Decreten"; zie "Normatieve bepalingen - BVR"; zie "Normatieve bepalingen - MB"

  - Normenhiërarchie:  zie "Normenhiërarchie - decreten"; zie "Normenhiërarchie - BVR"; zie "Normenhiërarchie - MB"

  - Nummering

  • nummeren van artikelen: punt 105 e.v.
  • nummeren van bijlagen: punt 264
  • nummering van bladzijden: punt 3 en punt 4
  • nummeren van een artikel dat ingevoegd wordt tussen bestaande artikelen: punt 198
  • nummeren van een onderdeel dat ingevoegd wordt tussen bestaande onderdelen: punt 198
  • nummeren van een onderdeel waarin verscheidene artikelen gegroepeerd zijn: punt 99
  • nummeren van een opsomming: punt 115
  • nummeren van een paragraaf die ingevoegd wordt tussen bestaande paragrafen: punt 198
  • vernummeren (hernummeren): punt 189; punt 198, 4°

  O

  - Omzendbrief: punt 119

  - Omzetting ( van een Europese richtlijn): punt 147 en punt 148; zie "Decreten - omzetting richtlijnen"; 

  - Onderafdeling: punt 96 en punt 99

  - Ondertekening: punt 248 e.v.

  - Opheffing

  - Opschrift:

  - Opsomming

  - Overbodige bepalingen (dispositief): zie "Overbodige bepalingen - Decreten"; zie "Overbodige bepalingen - BVR", zie "Overbodige bepalingen - MB"

  - Overgangsbepaling: punt 94; punt 145; punt 213, punt 217 e.v. ; punt 276; punt 280; zie "Decreten - Overgangsbepalingen"; zie "BVR- Overgangsbepalingen"; zie "MB - Overgangsbepalingen"

  - Overleg: punt 80, 2°

  P

  - Paragraaf

  - Programmadecreet: punt 123 

  R

  - Raad van State: zie Advies van de Raad van State

  - Rechtsgrond:

  - Regelgeving door verwijzing: punt 141 e.v.; zie "Regelgeving door verwijzing - Decreten"; zie "Regelgeving door verwijzing - BVR"; zie "Regelgeving door verwijzing - MB"

  - Regelluwe zones: zie “Tijdelijke wetgeving: experimentenwetgeving en regelluwe zones. Wat zijn de wetgevingstechnische aandachtspunten?

  S

  - Samenwerkingsakkoord

  - Stilzwijgende beslissing: zie FAQ's > Stilzwijgende beslissing

  - Subsidieregelingen: zie "Subsidieregeling: subsidierecht, rechtsgrond en delegatiemogelijkheden?"

  T

  - Terugwerkende kracht: punt 234 e.v.; zie "Decreten - Terugwerkende kracht"; zie "BVR - Terugwerkende kracht"; zie "MB - Terugwerkende kracht"

  - Tijdelijke bepaling: punt 121; punt 218; punt 241; punt 276; zie Tijdelijke wetgeving: experimentenwetgeving en regelluwe zones. Wat zijn de wetgevingstechnische aandachtspunten?

  - Titel:

  - Toepassingsgebied

  - Toevoegen (formules): punt 201

  U

  - Uitvoeringsbepaling: punt 243 e.v., zie "Lijst bevoegdheidsomschrijvingen ministers Vlaamse Regering"; zie "BVR - Uitvoeringsbepalingen"

  - Uitvoeringsbesluiten: punt 153; punt 214; zie "Opheffing basistekst: gevolgen voor uitvoeringsbesluiten"; zie "Nieuw decreet (basistekst/rechtsgrond): wat met uitvoeringsbesluiten?"

  V

  - Verantwoording van een besluit: punt 84

  - Verdrag: punt 51, 2°; punt 59, punt 140, 2°; punt 150, 1°;

  - Vernummeren (hernummeren): punt 189; punt 198, 4°

  - Verplichte vormvereiste: punt 75 e.v.

  - Vervangen (formules): punt 199, 1°-16°

  - Verwijzing:

  • dynamisch of statisch verwijzen: punt 142
  • regelgeving door verwijzing: punt 141 e.v.
  • verwijzen binnen dezelfde tekst (interne verwijzing): punt 135 e.v.
  • verwijzen naar een andere tekst (externe verwijzing): punt 140

  - Vlaamse Toezichtscommissie (VTC): zie VARIA > "AVG (GDPR) en de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC)"

  - Volledige intrekking van een tekst: punt 216

  - Voorbehouden (aangelegenheden/bevoegdheden): zie Regeling bij decreet; zie Regeling bij besluit

  - Vormvereiste: punt 75 e.v.

  W

  - Wetgevingstechnische aanwijzingen: 

  - per thema: zie "Wetgevingstechnische aanwijzingen per thema"

  - per nummer: zie "Wetgevingstechnische aanwijzingen per nummer"

  - Wetgevingstechnisch advies: punt 305; zie "Wetgevingstechnisch (en taal-) advies: wat? wanneer? hoe?"; zie "Jaarverslagen wetgevingstechnisch advies/kwaliteit regelgeving"

  - Wetgevingstechnische ondersteuning: zie "Wetgevingstechnische ondersteuning door het Departement K&BZ"; zie "Jaarverslagen wetgevingstechnisch advies/kwaliteit regelgeving"

  - Wettelijke bekrachtiging van besluiten: zie "Bekrachtiging"

  - Wijziging:

  - Woord:

  Z

   - Zin:

  CONTACT

  Steketee Björn (bjorn.steketee@vlaanderen.be) (Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken) of wetgevingstechniek@vlaanderen.be