chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wettelijk kader psychosociaal welzijn

  De Welzijnswet van 1996 schrijft de werkgever enkele basisverplichtingen voor rond welzijn op het werk. Zo verplicht de wet de werkgever om een welzijnsbeleid te voeren. De verdere uitwerking van deze Welzijnswet is opgenomen in diverse uitvoeringsbesluiten, gebundeld in de codex over het welzijn op het werk

  Vanaf 1 september 2014 is er wat het psychosociaal welzijn van medewerkers betreft een nieuwe wetgeving van toepassing (het KB van 17/5/2007 werd vervangen door het KB van 10/4/2014).

  Hieronder kunt u een kort overzicht vinden van de belangrijkste wijzigingen:

  • een verruiming van de focus van de wet: van de preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk naar de preventie van psychosociale risico’s op het werk.
  • een verruiming van de definitie van pesterijen op het werk: elk gedrag op zich hoeft niet langer onrechtmatig te zijn, het kan ook gaan om een onrechtmatig geheel van gedragingen;
  • naast de algemene preventieve risicoanalyse is het ook mogelijk om een risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie aan te vragen. Een risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie kan aangevraagd worden door een lid van de hiërarchische lijn of door 1/3de van de werknemersvertegenwoordiging in het overlegcomité;
  • een verplichte jaarlijkse evaluatie van het psychosociale welzijnsbeleid door de werkgever en dit in samenwerking met de preventieadviseur psychosociaal welzijn;
  • de rol van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de preventie van psychosociale risico’s (bv. werkgever, preventieadviseur psychosociaal welzijn, vertrouwenspersoon, preventieadviseur veiligheid, preventieadviseur arbeidsgeneesheer, overlegcomité,…) werd verduidelijkt;
  • de vertrouwenspersoon:
   • komt alleen nog tussen in de informele procedure. Hij mag niet langer formele verzoeken in ontvangst nemen;
   • mag
    • geen lid meer zijn van een vakbondsafvaardiging, noch mag hij zich kandidaat stellen voor vakbondsafvaardiging (van toepassing vanaf de sociale verkiezingen van 2016);
    • geen deel uitmaken van de werkgevers- of werknemersvertegenwoordiging in het overlegcomité;
    • niet behoren tot het leidinggevend personeel, in die mate dat hij belast is met het dagelijks bestuur van de organisatie of gemachtigd is om de werkgever te vertegenwoordigen of opdrachten van dagelijks bestuur te vervullen.
   • Kan op twee manieren uit zijn rol verwijderd worden:
    • op initiatief van de werkgever mits voorafgaand akkoord van alle werknemersvertegenwoordigers uit het overlegcomité;
    • op vraag van alle werknemersvertegenwoordigers uit het overlegcomité. Het akkoord van de werkgever blijft wel noodzakelijk.
    • moet een opleiding van vijf dagen volgen (enkel geldig voor vertrouwenspersonen die de opleiding nog niet gevolgd hebben voor 1/9/2014);
    • moet jaarlijks minstens één supervisie volgen. 
  • Een medewerker die bij de vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociaal welzijn op gesprek komt, heeft net zoals vroeger de keuze tussen de informele of formele procedure om de moeilijkheden waarmee hij geconfronteerd wordt aan te pakken. Het woord ‘klacht’ wordt niet langer gebruikt. Vanaf 1/9/2014 spreken we van een verzoek tot informele of formele psychosociale interventie:
  • Bij een verzoek tot een informele psychosociale interventie wordt de wens van de verzoeker (bv. onthaal- en adviesgesprek, interventie of bemiddeling) genoteerd in een document dat ondertekend wordt.
  • Verzoeken tot formele psychsociale interventies kunnen enkel bij de preventieadviseur psychosociaal welzijn ingediend worden nadat er eerst een persoonlijk gesprek was tussen de verzoeker en de preventieadviseur psychosociaal welzijn;
  • Het verzoek tot een formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk blijft bestaan;
  • Vanaf 1/9/2014 kunnen medewerkers ook een formele psychosociale interventie vragen voor psychosociale risico’s in het algemeen (bv. voor stress, conflicten,…). Afhankelijk van de in het verzoek geformuleerde situatie beslist de preventieadviseur psychosociaal welzijn of het gaat om een hoofdzakelijk collectief of individueel probleem;
  • Verzoeken met een hoofdzakelijk collectieve karakter geeft de preventieadviseur psychosociaal welzijn door aan de werkgever, die het verzoek op zijn beurt voorlegt aan het overlegcomité voor advies. Vervolgens beslist de werkgever hoe het verzoek behandeld zal worden;
  • Verzoeken met een hoofdzakelijk individueel karakter worden onderzocht door de preventieadviseur psychosociaal welzijn. De preventieadviseur psychosociaal welzijn hoort de medewerkers die hij nodig acht voor zijn onderzoek en geeft vervolgens advies aan de werkgever;
    • Enkel een verzoek tot een formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag geeft recht op de ontslagbescherming van één jaar zoals bepaald in de wetgeving;
    • Bij een gerechtelijke procedure voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag: slachtoffer heeft de keuze tussen het bewijzen van de werkelijk geleden schade of een forfaitaire schadevergoeding van drie (of in bepaalde gevallen) zes maanden loon.

     Lees meer op onze themapagina.

    Omzendbrief preventie van psychosociale risico's op het werk

    Contact

    Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)

    Adres
    Herman Teirlinckgebouw
    Havenlaan 88 - bus 35
    1000 Brussel
    België
    Telefoon
    02 553 01 22
    E-mail
    Website