chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ziekte

  Ben je ziek? Lees hier wat erbij komt kijken en wat je moet doen. Want een goede communicatie en administratie leiden tot minder zorgen. De informatie op deze webpagina is relevant voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  Ziektemelding en ziekteattest

  Je moet elke afwezigheid wegens ziekte melden, ook als deze slechts 1 dag duurt. Je gebruikt hiervoor het ziekteattest van de Vlaamse overheid. Als je je afwezigheid wegens ziekte niet meldt, sta je op non-actief en ontvang je geen salaris. Behalve bij overmacht. Lees verder op deze webpagina hoe je ziekte kan melden en waar je het ziekteattest kan vinden.

  Opgelet, een consultatie bij je arts is niet altijd verplicht:

  • 1 dag ziek: je bent niet verplicht om je arts te raadplegen maar je moet wel het ziekteattest van de Vlaamse overheid opsturen. Je mag dit attest zelf invullen.
  • Meerdere dagen ziek: je bent verplicht om je arts te raadplegen en het ziekteattest van de Vlaamse overheid voor meerdere dagen door je arts te laten invullen. Je stuurt het ziekteattest op.

  Ziek naar huis

  Als je in de loop van de dag wegens ziekte het werk verlaat, wordt die dag niet als een ziektedag aangerekend. Je moet dus geen ziekteattest opsturen. Blijf je de volgende dag afwezig wegens ziekte? Dan moet je wel een ziekteattest van de Vlaamse overheid opsturen. Je ziekteverlof gaat dan in vanaf de eerste volledige dag afwezigheid.

  Ziek voor of tijdens je verlof

  • Ziekte voor je gepland verlof: als je ziek wordt voor de aanvang van je jaarlijkse vakantie, kan je verlof ingetrokken worden. Je moet je afwezigheid wegens ziekte melden.
  • Ziekte tijdens je verlof: als je tijdens je jaarlijkse vakantie ziek wordt, loopt je verlof door tot het einde van de geplande duur.
  • Hospitalisatie tijdens je verlof: als je gehospitaliseerd wordt tijdens je jaarlijkse vakantie, wordt je verlof omgezet in ziekteverlof vanaf de dag van hospitalisatie. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

  Ziekteduur en opruststelling

  Statutaire personeelsleden

  Je hebt gedurende je loopbaan een ‘teller’ van 666 werkdagen ziekteverlof. Dit is je ‘ziektecontingent’. Je kunt deze teller raadplegen in Vlimpers via ‘Overzicht tellers’.

  Welke ziektedagen worden niet aangerekend op je ziektecontingent?
  • De dagen ziekte voor 1 januari 1994. Dit geldt ook voor wie van de federale overheid werd overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming.
  • De dagen arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval, een ongeval van gemeen recht veroorzaakt door de schuld van derden, een ongeval op de weg naar of van het werk of een beroepsziekte.
  • De dagen ziekte als contractueel personeelslid.
  Wat als je ziektecontingent is uitgeput? Volgt opruststelling?

  Je lijnmanager kan het medisch controleorgaan (Medex) contacteren. Zij bekijken je situatie en kunnen je definitief arbeidsongeschikt verklaren. Als dit gebeurt, kom je in ‘medisch pensioen’, of pensioen om medische reden, terecht. Je kunt tegen deze beslissing tot definitieve ongeschiktheidsverklaring beroep aantekenen. Zolang de beroepsprocedure loopt, wordt je salaris doorbetaald. Bij afloop van de procedure neemt het medisch controleorgaan een definitieve beslissing over eventuele pensionering met mogelijks een terugvordering van je salaris dat werd betaald tijdens de beroepsprocedure. Lees meer op de webpagina van het medisch controleorgaan (MEDEX).

  Op je 63e begint er, parallel met het contingent van 666 werkdagen, een nieuw ziektecontingent van 365 kalenderdagen te lopen. Als je na je 63e verjaardag 365 kalenderdagen wegens ziekte, of ongeval, afwezig bent geweest, word je ook op rust gesteld. Dit gebeurt dan op de 1ste dag van de maand die volgt op de maand waarin je dit tweede contingent hebt overschreden. Die pensionering gebeurt automatisch.

  Als er overgegaan wordt tot medisch pensioen, word je gecontacteerd door het DCPA.

  Contractuele personeelsleden

  Als contractueel personeelslid heb je geen aandeel van 666 werkdagen afwezigheid wegens ziekte maar val je onder het arbeidsrecht en de geldende sociale zekerheidsregeling. Lees verder op deze webpagina welke de financiële gevolgen dit met zich meebrengt.

  Gevolgen van ziekte-opname

  • Gevolgen voor anciënniteit: afwezigheid wegens ziekte telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op.
  • Gevolgen voor vakantiedagen: afwezigheid wegens ziekte heeft geen invloed op je vakantiedagen. Bij langdurige ziekte worden de resterende dagen jaarlijkse vakantie die je niet hebt kunnen opnemen omgezet in ziektedagen.
  • Gevolgen voor pensioen:
  • Financiële gevolgen:
   • Ben je statutair? Dan heeft afwezigheid wegens ziekte geen invloed op je salaris.
   • Ben je contractueel? Dan word je gedurende je afwezigheid wegens ziekte betaald volgens het systeem van gewaarborgd loon. Hierdoor kun je rekenen op een ziekte-uitkering (zie onder).
  Wat is het systeem van gewaarborgd loon en de ziekte-uitkering (contractuele personeelsleden)?

  In geval van afwezigheid wegens ziekte of een ongeval heb je gedurende een bepaalde periode recht op gewaarborgd loon. De regels hierover verschillen naargelang je statuut (arbeider of bediende). In bepaalde gevallen (herval, periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte, ...) is er geen recht op gewaarborgd loon.

  Na de periode van gewaarborgd loon zal je een ziekte-uitkering ontvangen van je ziekenfonds. Deze uitkering bedraagt een bepaald percentage van je brutoloon.

  Lees meer:

  Medische controle

  Als je afwezig bent wegens ziekte kan je departement of agentschap beslissen om een medische controle (ziektecontrole) uit te voeren. Hoe gaat dit in zijn werk? Wat zijn de mogelijke gevolgen? Kun je in beroep gaan? Lees meer op de webpagina medische controle.

  Cumulatie

  Als je tijdens je ziekteverlof een nevenactiviteit (bezoldigd, vrijwillig, als zelfstandige, …) wilt uitoefenen, dan kan dit alleen als je lijnmanager hiermee akkoord gaat. Vraag hiervoor een cumulatietoestemming aan.

  Hoe ziekte melden?

  • 1

   Verwittig je departement of agentschap

   Je brengt je werkgever op de hoogte van je afwezigheid. Je departement of agentschap bepaalt de wijze en het tijdstip waarop je je afwezigheid wegens ziekte (en verlenging) moet melden. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

   Opgelet: Verblijf je op een ander dan je officieel adres? Of ben je gehospitaliseerd? Dan geef je die informatie ook door aan je werkgever.

  • 2

   Bezorg ziekteattest van de Vlaamse overheid aan het medisch controleorgaan

   Je bezorgt het, door je arts ingevulde, ziekteattest van de Vlaamse overheid aan het medisch controleorgaan (Certimed). Je doet dit per e-mail of via de gewone post. Je vindt het (e-mail)adres op het ziekteattest zelf.

   Je vindt het ziekteattest van de Vlaamse overheid in Vlimpers onder ‘overige’ - ‘aanvraag documenten’.

   Opgelet:

   • Ben je 1 dag ziek en heb je geen arts geraadpleegd? Dan vul je het ziekteattest zelf in.
   • Ben je gehospitaliseerd? Dan noteer je dit op het ziekteattest.
  • 3

   Verwittig je ziekenfonds

   (indien contractueel)

   Ben je contractueel? Dan breng je je ziekenfonds op de hoogte van je afwezigheid wegens ziekte of maak je een afspraak. De termijn waarbinnen je dit moet doen, kun je opvragen bij je ziekenfonds.
    

  • 4

   Bezorg de documenten van je ziekenfonds aan het DCPA

   (indien contractueel)

   Ben je contractueel? Dan bezorg je de documenten van je ziekenfonds zo snel mogelijk aan het DCPA via het Vlimpers contactformulier.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan de documenten per post naar het DCPA.

  Informatie voor HR-verantwoordelijken

  Meldt een personeelslid zich ziek? Dan moet je als werkgever de afwezigheid registreren in Vlimpers. Lees op de webpagina 'Vlimpershandleidingen' hoe je verlof wegens ziekte kunt invoeren.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).