chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ziekteverlof

  Melden van de ziekte en medische controle

  • Bij ziekte verwittigt het personeelslid zijn/haar leidinggevende (bij voorkeur telefonisch) en meldt de duur van zijn/haar afwezigheid.
  • Het personeelslid gebruikt bij elke afwezigheid wegens ziekte het door de werkgever ter beschikking gesteld ziekteattest en stuurt het binnen 24 rechtstreeks naar het controleorgaan:
   - elektronisch (bij voorkeur), of
   - per post onder gesloten omslag en voldoende gefrankeerd.
  • Als het personeelslid één dag ziek is, stuurt het personeelslid het ziekteattest op, met vermelding 'ééndagsziekte'.
   Als het personeelslid meer dan één dag ziek is, raadpleegt het een arts die het ziektemeldingsformulier invult en ondertekent. De personeelsleden die in Nederland verblijven en een Nederlandse arts consulteren, vullen het attest zo veel mogelijk zelf in als de Nederlandse arts weigert om dat te doen.
  • Het personeelslid dat:
   - nalaat zijn direct leidinggevende of de persoon die door deze werd aangesteld, tijdig in kennis te stellen van zijn afwezigheid wegens ziekte
   - nalaat het medisch attest binnen de voorgeschreven termijn in te dienen
   - zich, behalve in geval van overmacht, aan de controle onttrekt
   bevindt zich voor de dagen afwezigheid wegens ziekte die, de verwittiging, de voorlegging van het medisch attest of de controle voorafgaan, in een administratieve toestand van non-activiteit (behalve in geval van overmacht) en verliest aldus het recht op salaris.
  • De precieze wijze waarop een personeelslid zijn afwezigheid wegens ziekte of ongeval moet melden en de exacte procedure m.b.t. de medische controle, is opgenomen in het arbeidsreglement van elke entiteit, raad of instelling.

  Statutaire personeelsleden

  • Gedurende het ziekteverlof bevindt een statutair personeelslid zich in ‘dienstactiviteit’: hij ontvangt zijn volledig loon en bouwt zijn administratieve en geldelijke anciënniteiten aan normale snelheid op.
  • De lijnmanager kan een statutair personeelslid dat gedurende zijn gehele loopbaan 666 werkdagen afwezig is geweest wegens ziekte doorsturen naar MEDEX, die het personeelslid definitief arbeidsongeschikt kan verklaren. Een definitieve ongeschiktverklaring heeft de opruststelling van het statutaire personeelslid voor gevolg.
  • Op de 62,5de verjaardag van het statutair personeelslid begint er, parallel met het contingent 666 werkdagen, een nieuw ziektecontingent te lopen. Het statutair personeelslid dat sinds zijn 62,5de verjaardag 365 kalenderdagen afwezig is geweest wegens ziekte of ongeval wordt immers op rust gesteld op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin hij, zonder definitief ongeschikt te zijn bevonden, komt tot een totaal van365 kalenderdagen afwezigheid wegens ziekte of ongeval. Die opruststelling is gebeurt automatisch. Er is geen uitstelmogelijkheid. Het statutair personeelslid kan zijn lijnmanager verzoeken om de opruststelling met zes maanden uit te stellen.

  Contractuele personeelsleden

  • Voor de contractuele personeelsleden geldt geen systeem van 666 werkdagen afwezigheid wegens ziekte en wordt de geldende sociale zekerheidsregeling (privé-stelsel) toegepast.
  • Zij worden gedurende hun ziekteverlof betaald overeenkomstig het systeem van gewaarborgd loon en ziekte-uitkeringen. In geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of een ongeval heeft het contractueel personeelslid gedurende een bepaalde periode recht op gewaarborgd loon.Wanneer zich binnen de 14 kalenderdagen die volgen op het einde van een periode van arbeidsongeschiktheid een nieuwe arbeidsongeschiktheid voordoet, is het gewaarborgd loon niet opnieuw verschuldigd,  tenzij:
   1. het recht op gewaarborgd loon tijden de eerste periode van arbeidsongeschiktheid niet was uitgeput (dan heeft het personeelslid nog recht op het resterend deel)
   2. het personeelslid d.m.v. een geneeskundig getuigschrift kan aantonen dat het om een andere ziekte of ongeval gaat (dan heb je opnieuw recht op een volledige periode van gewaarborgd loon)

  Zowel tijdens een periode van gewaarborgd loon, als tijdens een periode ziekte-uitkeringen, bouwt een contractueel personeelslid zijn geldelijke anciënniteit aan normale snelheid op.

  • Als een contractueel personeelslid statutair in dienst treedt, dan worden de ziektedagen als contractueel personeelslid niet aangerekend op de statutaire ziektecontingenten. De teller van 666 werkdagen afwezigheid wegens ziekte begint met andere woorden op nul.

  Deeltijdse prestaties wegens ziekte

  • Na een (langdurige) ziekteperiode kan een personeelslid het werk deeltijds hervatten. Die deeltijdse prestaties moeten steeds de voltijdse reïntegratie van het personeelslid als doel hebben.
  • Statutaire personeelsleden
   • Het initiatief van deeltijdse prestaties wegens ziekte kan uitgaan van het ziektecontroleorgaan of van het statutair personeelslid zelf, mét akkoord van het ziektecontroleorgaan. Deeltijdse werkhervatting zonder akkoord van het ziektecontroleorgaan is niet mogelijk. 
   • Het is de controlearts die het deeltijds regime bepaalt (bijv. werken om de andere dag of elke dag een halve dag) en niet de lijnmanager.
   • De controlearts kan deeltijdse prestaties wegens ziekte opleggen of toestaan voor een tewerkstellingspercentage van ten minste vijftig procent voor een periode van ten hoogste drie maanden (verlengbaar met periodes van dezelfde duur).
  • Contractuele personeelsleden
   • Het initiatief van deeltijdse prestaties wegens ziekte gaat uit van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of van het personeelslid zelf, mét toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.
   • De werkgever is niet verplicht deeltijdse prestaties voor contractuelen toe te staan.
   • Er geldt een specifieke ziekte-uitkering bovenop het loon voor deeltijdse prestaties.

  naar boven

  Ziektecontrole

  Lees meer over de werking en de criteria omtrent ziektecontrole

  Regelgeving

  Instrumenten

  Beleidsmaatregelen rond ziekteafwezigheid

  De beleidsmaatregelen rond ziekteafwezigheid vindt u hier.