chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Zorgkrediet

  Wil je even minder werken om voor iemand te zorgen of om een opleiding te volgen? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaams overheid zorgkrediet nemen. Dat laat je toe om het werk volledig, tot de helft of met 1/5e te onderbreken.

  Voor wie?

  Voor welke zorgtaken kan je zorgkrediet aanvragen?

  Zorgen voor een kind tot en met 12 jaar

  • eigen kind
  • kind van de partner met wie je gehuwd bent of wettelijk samenwoont
  • pleegkind
  • kind van wie je pleegvoogd bent of kind van wie de partner met wie je gehuwd bent of wettelijk samenwoont pleegvoogd is

  Zorgen voor een kind met een handicap (geen maximumleeftijd)

  Als handicap wordt 1 van de volgende criteria beschouwd:

  • een kind dat voor ten minste 66 procent getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
  • een kind dat een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten worden toegekend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal zoals vermeld in de regelgeving over de kinderbijslag
  • een kind dat erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of voor wie Integrale Jeugdhulp een indicatiestellingsverslag heeft afgeleverd met een of meer geldige typemodules in het kader van de handicap

  Verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid

  • gezinslid: elke persoon waarmee je samenwoont
  • familielid: bloed- en aanverwanten tot de 2de graad van jezelf en van de persoon met wie je getrouwd bent of wettelijk samenwoont - kinderen, (schoon)ouders, (schoon)broers en -zussen, grootouders, kleinkinderen, stiefouders, stiefkinderen, de echtgenoten van je kinderen
  • zware ziekte: elke ziekte of medische ingreep die door de behandelende arts van de zwaar zieke persoon als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale, mentale of emotionele bijstand of verzorging nodig is voor het herstel

  Verlenen van palliatieve zorgen

  Dit is elke vorm van bijstand - met name van medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand - aan en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden.

  Voor welke opleidingen kan je zorgkrediet aanvragen?

  De opleiding moet minimaal 120 contacturen of 9 studiepunten omvatten en beantwoorden aan 1 van de volgende criteria:

  • georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Vlaamse overheid
  • georganiseerd door een opleidingsverstrekker die erkend is door de Vlaamse Regering bij:
   • besluit van 18 juli 2003 over de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers of
   • besluit van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschap bevorderende diensten

  Duur

  De duur van dit verlof hangt af van het werkregime dat je kiest:

  • voltijdse onderbreking van je loopbaan: maximum 18 maanden
  • halftijdse onderbreking van je loopbaan: maximum 36 maanden
  • onderbreking van je loopbaan met 1/5e: maximum 90 maanden

  Opgelet: in sommige gevallen ben je beperkt in de keuze van het werkregime.

  Je kunt dit verlof voor minstens 3 tot maximaal 12 maanden per keer aanvragen, met uitzondering voor het motief ‘verlenen van palliatieve zorgen’ (minstens 1 tot maximaal 3 maanden). Je moet dit verlof opnemen in periodes van volledige kalendermaanden. Een begonnen maand telt als een volledige maand.

  Uitzondering:

  • Zorgkrediet voor ‘volgen van een opleiding’: wordt opgenomen voor de werkelijke duur van de opleiding. Als in de maanden juli en augustus geen opleiding wordt gegeven kun je niet ingeschreven zijn en dus ook geen gebruik maken van het zorgkrediet.
  • Zorgkrediet voor ‘zorg voor een kind’: wordt toegekend tot de dag voor de 13e verjaardag van het kind.
  Wanneer ben je beperkt in de keuze van het werkregime?

  Hoewel zorgkrediet voor de meeste personeelsleden een recht is, zijn er toch enkele uitzonderingen:

  • Zit je in een proeftijd? Dan kun je dit verlof niet nemen met een voltijdse onderbreking van je loopbaan. De langdurige afwezigheid van dit verlof gaat niet samen met de intensieve begeleiding die aan een proeftijd gekoppeld is. In dit geval heb je wel recht op de vermindering van je werk met de helft of 1/5e.
  • Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of een vervangingsovereenkomst? Dan kun je enkel de volledige onderbreking van je werk opnemen als gunst. De verminderingen van je werk met de helft of 1/5e zijn een recht.
  • Ben je contractueel in een 3/4e werkregime of hoger? Dan kan je enkel een halftijdse vermindering van je werk nemen. De verminderingen van je werk met 1/5e is enkel mogelijk bij een tewerkstelling in een voltijdse arbeidsovereenkomst.

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: je departement of agentschap bepaalt de aanvangsdatum. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken. Bij verlenging blijven de minimale en maximale opnameperiodes gelden.
  • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Uitzondering: als de persoon, voor wie het verlof wordt opgenomen, overlijdt, kun je het zorgkrediet onmiddellijk stopzetten of nog maximaal 6 maanden verderzetten.

  Gevolgen van opname

  • Gevolgen voor anciënniteit: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op. Neem je dit verlof met een voltijdse onderbreking op, dan bouw je geen schaalanciënniteit op. Hierdoor zal je als ambtenaar later dan voorzien overgaan naar de volgende salarisschaal.

  Opgelet: aan dit verlof is een uitkering van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) gekoppeld. Als je je uitkering verliest door een niet toegestane cumulatie of als je je uitkering niet aanvraagt, wordt de afwezigheid gelijkgesteld met non-activiteit waardoor je geen anciënniteit opbouwt. Deze gelijkstelling loopt door tot je het werk hervat of een ander verlof aanvraagt.

  • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator

  Opgelet: ook het aantal dagen onbetaald verlof (losse dagen als recht) wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar.

  Cumulatie

  Als je tijdens dit verlof een nevenactiviteit (bezoldigd, vrijwillig, als zelfstandige, …) wilt uitoefenen, dan kan dit alleen als je lijnmanager hiermee akkoord gaat. Vraag hiervoor een cumulatietoestemming aan. Het zorgkrediet kan met sommige activiteiten niet worden gecumuleerd (zie onder).

  Waarmee kan je het zorgkrediet niet cumuleren?
  • een activiteit als loontrekkende, behalve wanneer deze minstens 3 maanden voorafgaand aan de onderbreking van de arbeidsprestaties gestart is
  • een zelfstandige activiteit, behalve in geval van voltijds zorgkrediet én wanneer de activiteit minstens 3 maanden voorafgaand aan de voltijdse opname van het zorgkrediet gestart is. De cumulatie met inkomsten uit een zelfstandige activiteit is beperkt is tot maximaal 12 maanden.
  • een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
  • een pensioen, met uitzondering van een overlevingspensioen, gedurende maximaal 12 maanden, of een overgangsuitkering

  Hoe aanvragen?

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Zorgkrediet wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).