chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaams zorgkrediet

  Wil je even minder werken om voor iemand te zorgen of om een opleiding te volgen? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid Vlaams zorgkrediet nemen. Dat laat je toe om het werk volledig, tot de helft of met 1/5de te onderbreken.

  Voor wie?

  Voor welke zorgtaken kun je zorgkrediet aanvragen?

  Zorgen voor een kind tot en met 12 jaar

  • eigen kind
  • kind van de partner met wie je gehuwd bent of wettelijk samenwoont
  • pleegkind
  • kind van wie je pleegvoogd bent of kind van wie de partner met wie je gehuwd bent of wettelijk samenwoont pleegvoogd is

  Zorgen voor een kind met een handicap (geen maximumleeftijd)

  Als handicap wordt 1 van de volgende criteria beschouwd:

  • een kind dat voor ten minste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
  • een kind dat een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten worden toegekend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal zoals vermeld in de regelgeving over de kinderbijslag
  • een kind dat erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of voor wie Integrale Jeugdhulp een indicatiestellingsverslag heeft afgeleverd met 1 of meer geldige typemodules in het kader van de handicap

  Verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid

  • gezinslid: elke persoon waarmee je samenwoont
  • familielid: bloed- en aanverwanten tot de 2de graad van jezelf en van de persoon met wie je getrouwd bent of wettelijk samenwoont - kinderen, (schoon)ouders, (schoon)broers en -zussen, grootouders, kleinkinderen, stiefouders, stiefkinderen, de echtgenoten van je kinderen
  • zware ziekte: elke ziekte of medische ingreep die door de behandelende arts van de zwaar zieke persoon als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale, mentale of emotionele bijstand of verzorging nodig is voor het herstel

  Verlenen van palliatieve zorgen

  Dit is elke vorm van bijstand - met name medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand - aan en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden.

  Voor welke opleidingen kun je zorgkrediet aanvragen?

  De opleiding moet minimaal 120 contacturen of 9 studiepunten omvatten en beantwoorden aan 1 van de volgende criteria:

  • georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Vlaamse overheid
  • georganiseerd door een opleidingsverstrekker die erkend is door de Vlaamse Regering bij:
   • besluit van 18 juli 2003 over de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers of
   • besluit van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschap bevorderende diensten

  Duur

  De duur van dit verlof hangt af van het werkregime dat je kiest:

  • voltijdse onderbreking van je loopbaan: maximum 18 maanden
  • halftijdse onderbreking van je loopbaan: maximum 36 maanden
  • onderbreking van je loopbaan met 1/5de: maximum 90 maanden

  Je kunt dit verlof voor minstens 3 tot maximaal 12 maanden per keer aanvragen, met uitzondering voor het motief ‘verlenen van palliatieve zorgen’ (minstens 1 tot maximaal 3 maanden). Je moet dit verlof opnemen in periodes van volledige maanden. Een begonnen maand telt als een volledige maand.

  Uitzondering:

  • Zorgkrediet voor ‘volgen van een opleiding’ neem je in volledige maanden, maar je kunt hiervan afwijken als de opleiding geen volledige maanden omvat én je de hele periode van de opleiding zorgkrediet opneemt. Bijkomend kun je geen zorgkrediet opnemen als er geen opleiding wordt gegeven. Bijvoorbeeld: je kunt geen zorgkrediet aanvragen voor juli - augustus als de opleiding doorgaat tussen september - juni.
  • Zorgkrediet voor ‘zorg voor een kind’ wordt toegekend tot de dag voor de 13de verjaardag van het kind, rekeninghoudend met de minimumduur van 3 maanden.
  • In sommige gevallen ben je beperkt in de keuze van het werkregime (voltijds, halftijds, 1/5de onderbreking) (zie onder).
  • Is de duur (contingent) van je zorgkrediet bijna uitgeput en heb je geen recht meer op een periode van minstens 3 maanden? Dan kun je uitzonderlijk een periode van 1 of 2 maanden aanvragen.
  Wanneer ben je beperkt in de keuze van het werkregime?

  Hoewel Vlaams zorgkrediet voor de meeste personeelsleden een recht is, zijn er toch enkele uitzonderingen:

  • Zit je in een proeftijd of inwerkperiode? Dan kun je dit verlof niet nemen met een voltijdse onderbreking van je loopbaan. De langdurige afwezigheid van dit verlof gaat niet samen met de intensieve begeleiding die aan een proeftijd gekoppeld is. In dit geval heb je wel recht op de vermindering van je werk met de helft of 1/5de.
  • Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of een vervangingsovereenkomst? Dan kun je enkel de volledige onderbreking van je werk opnemen als gunst. De verminderingen van je werk met de helft of 1/5de zijn een recht.
  • Ben je contractueel in een 3/4de werkregime of hoger? Dan kan je enkel een halftijdse vermindering van je werk nemen. De verminderingen van je werk met 1/5de is enkel mogelijk bij een tewerkstelling in een voltijdse arbeidsovereenkomst.

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: je departement of agentschap bepaalt de aanvangsdatum. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken. Bij verlenging blijven de minimale en maximale opnameperiodes gelden.
  • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Uitzondering: als de persoon voor wie het verlof wordt opgenomen overlijdt, kun je het Vlaams zorgkrediet onmiddellijk stopzetten of nog maximaal 6 maanden verderzetten.

  Gevolgen van opname

  • Gevolgen voor anciënniteit: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op. Neem je dit verlof met een voltijdse onderbreking op, dan bouw je geen schaalanciënniteit op. Hierdoor zal je als ambtenaar later dan voorzien overgaan naar de volgende salarisschaal.

  Opgelet: aan dit verlof is een uitkering van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) gekoppeld. Als je je uitkering verliest door een niet toegestane cumulatie of als je je uitkering niet aanvraagt, wordt de afwezigheid gelijkgesteld met non-activiteit waardoor je geen anciënniteit opbouwt. Die gelijkstelling loopt door tot je het werk hervat of een ander verlof aanvraagt.

  • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator.

  Opgelet: ook het aantal dagen onbetaald verlof (losse dagen als recht) wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar.

  • Gevolgen voor wettelijk pensioen:
   • Ben je contractueel? Dan tellen onderstaande maanden maximaal mee voor je wettelijk pensioen:
    • 18 maanden bij voltijds zorgkrediet
    • 36 maanden bij halftijds zorgkrediet
    • 90 maanden bij 1/5de zorgkrediet
   • Ben je statutair? Dan tellen onderstaande maanden maximaal mee voor je wettelijk pensioen:
    • 12 maanden bij voltijds of halftijds zorgkrediet
    • 60 maanden bij 1/5de zorgkrediet

  Opgelet:

  • Loopbaanonderbreking algemeen stelsel’, voorloper van het Vlaams zorgkrediet, telt ook mee in de berekening van het aantal maximummaanden zorgkrediet voor je wettelijk pensioen.
  • Verloven waarvoor je geen salaris ontvangt, maar die wel met dienstactiviteit worden gelijkgesteld, tellen in beperkte mate - maximaal 20% van de effectief gepresteerde diensten - mee voor het wettelijk pensioen.
  • Gevolgen voor aanvullend pensioen: dit verlof telt niet mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
  • Financiële gevolgen:
   • Je krijgt een salaris evenredig met je werkregime. Neem je een voltijdse onderbreking op? Dan ontvang je geen salaris. Bereken zelf je salaris op basis van je persoonlijke situatie met de salarissimulator
   • Dit verlof heeft invloed op je vakantiegeld en eindejaarstoelage. Lees meer op de webpagina 'Vakantiegeld en eindejaarstoelage'.
   • Aan dit verlof is een uitkering verbonden die wordt uitbetaald door het DWSE. Vraag die uitkering altijd aan. Doe je dit niet, dan wordt het verlof onmiddellijk stopgezet en omgezet naar non-activiteit tot je het werk hervat of een ander verlof opneemt. Lees meer op de webpagina van het DWSE over het bedrag van die uitkering.
   • Aan Vlaams zorgkrediet voor het ‘verlenen van palliatieve zorgen’ is ook een tegemoetkoming voor palliatieve zorgverlening verbonden die automatisch wordt uitbetaald door de vzw Sociale Dienst. Bij de andere motieven van het Vlaams zorgkrediet is er geen tegemoetkoming.
  Wat is het bedrag van de tegemoetkoming voor palliatieve zorgverlening van de vzw Sociale Dienst?

  Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van het werkregime dat je kiest. Je krijgt per patiënt, per referentiejaar:

  • 500 euro in geval van 1 maand voltijdse onderbreking van je loopbaan
  • 250 euro in geval van 1 maand halftijdse onderbreking van je loopbaan
  • 100 euro in geval van 1 maand onderbreking van je loopbaan met 1/5de

  Een referentiejaar duurt 12 maanden en begint te lopen op de begindatum van de 1ste maand waarin je Vlaams zorgkrediet opneemt.

  Meer informatie of een vraag? Contacteer de vzw Sociale Dienst.

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’. Vlaams zorgkrediet kan met sommige activiteiten niet worden gecumuleerd (zie onder).

  Waarmee kun je het Vlaams zorgkrediet niet cumuleren?
  • een activiteit als loontrekkende, behalve wanneer die minstens 3 maanden voorafgaand aan de onderbreking van de arbeidsprestaties gestart is
  • een zelfstandige activiteit, behalve in geval van voltijds zorgkrediet én wanneer de activiteit minstens 3 maanden voorafgaand aan de voltijdse opname van het zorgkrediet gestart is. De cumulatie met inkomsten uit een zelfstandige activiteit beperkt is tot maximaal 12 maanden.
  • een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
  • een pensioen, met uitzondering van een overlevingspensioen, gedurende maximaal 12 maanden, of een overgangsuitkering

  Hoe aanvragen?

  Vlaams zorgkrediet aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet: verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

  • 1

   Vraag aan in Vlimpers

   Je vraagt het verlof aan in Vlimpers onder Verlof en werktijd' > Aanvraag'. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘zorgkrediet dlt 50%’ of ‘zorgkrediet dlt 80%’ of ‘zorgkrediet voltijds’ en vul alle velden in. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of bekijk de instructiefilmpjes van Vlimpers.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het ingevulde formulier aanvraag zorgkrediet per post naar het DCPA.

  • 2

   Vraag de uitkering van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) aan

   Zodra je aanvraag in Vlimpers is goedgekeurd en verwerkt door het DCPA, ontvang je een e-mail van DWSE. Die e-mail bevat een link naar je digitaal dossier bij DWSE. Je klikt op die link en vervolledigt je aanvraag voor de uitkering. Je voegt waar nodig attesten toe. Hulp nodig? Lees meer op de webpagina van DWSE.

  • 3

   Beslissing over je uitkering

   Je ontvangt een e-mail van het DWSE met de beslissing over je uitkering. Ook het DCPA ontvangt die beslissing automatisch. Je hoeft niets te doen.

   Opgelet: je bent als personeelslid zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van je saldorecht voor Vlaams zorgkrediet. Een negatieve beslissing (bijvoorbeeld nevenactiviteit niet aangegeven, geen contingent meer, te laat aangevraagd, …) leidt tot een omzetting naar non-activiteit.  

  • 4

   Tegemoetkoming van de vzw Sociale Dienst

   Neem je Vlaams zorgkrediet voor het ‘verlenen van palliatieve zorgen’? Dan zal het DCPA die tegemoetkoming voor je aanvragen bij de vzw Sociale Dienst. Je hoeft niets te doen.

   Voor de andere motieven krijg je geen tegemoetkoming.

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Vlaams zorgkrediet wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).