chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Zorgkrediet

  Op 2 september 2016 treedt voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die vallen onder het VPS het zorgkrediet in werking. Het zorgkrediet stelt personeelsleden in de mogelijkheid om met een uitkering hun loopbaan volledig te onderbreken of de arbeidsprestaties te verminderen.

  Verlof in het kader van zorgkrediet

  Recht

  Het verlof op zich is een recht voor zowel het statutair, als het contractueel personeel. Een personeelslid dat nog in proeftijd zit, kan het zorgkrediet niet opnemen met een volledige onderbreking van de loopbaan. Een langdurige voltijdse onderbreking gaat immers niet samen met de intensieve begeleiding die aan een proeftijd gekoppeld is. Voor contractuele personeelsleden met een vervangingsovereenkomst of een overeenkomst voor bepaalde duur is de voltijdse onderbreking een gunst.

  Duur van het verlof

  Op 2 september 2016 beschikken de personeelsleden over de volgende verlofcontingenten zorgkrediet. Het gaat om volledige contingenten aangezien het verlof voor loopbaanonderbreking dat in het verleden werd opgenomen niet wordt aangerekend:

  • achttien maanden in geval van een volledige onderbreking van de loopbaan;
  • zesendertig maanden in geval van een vermindering van de arbeidsprestaties tot de helft van een voltijdse betrekking;
  • negentig maanden in geval van een vermindering van de voltijdse arbeidsprestaties met een vijfde.

  Het verlof in het kader van zorgkrediet moet steeds met een periode van minimaal drie maanden en maximaal twaalf maanden worden aangevraagd. N.a.v. een nieuwe aanvraag kan van opnamevorm worden gewisseld. In geval van een wissel wordt het verlof dat in een ander regime werd opgenomen pro rata aangerekend op het maximum dat gekoppeld is aan het nieuwe regime. (bvb 1. een personeelslid nam reeds vijf maanden voltijds zorgkrediet op en vraagt een vermindering met de helft aan. Het opgenomen zorgkrediet wordt als tien maanden (1 maand voltijds=2 maanden halftijds) aangerekend op de zesendertig maanden halftijds zorgkrediet. Bvb 2. een personeelslid nam reeds vijf maanden voltijds zorgkrediet op en vraagt een vermindering met een1/5 aan. Het opgenomen zorgkrediet wordt als vijfentwintig maanden (1 maand voltijds=5 maanden 1/5) aangerekend op de negentig maanden 1/5 zorgkrediet.).

  Motieven

  Net als de uitkering wordt het verlof in kader van het zorgkrediet enkel toegekend als een personeelslid één van de volgende motieven bewijst:

  • om voor een kind tot en met 12 jaar te zorgen
  • om voor een kind met een handicap te zorgen
  • om voor een zwaar ziek gezins- of familielid te zorgen
  • om iemand die palliatieve zorgen krijgt bij te staan
  • om een opleiding te volgen

  Administratieve toestand

  Tijdens een verlof als gevolg van het zorgkrediet heeft een personeelslid geen recht op bezoldiging. Het verlof wordt wel met dienstactiviteit gelijkgesteld. Het verlof telt hierdoor mee voor de opbouw van de geldelijke en administratieve anciënniteiten (m.u.v. het voltijds zorgkrediet dat niet meetelt voor de schaalanciënniteit).

  Het verlof van een personeelslid dat zijn uitkeringen verliest door een niet toegestane cumulatie of zijn uitkeringen niet aanvraagt, wordt met non-activiteit gelijkgesteld. Deze gelijkstelling loopt door tot het moment dat het personeelslid het werk hervat of een ander verlof aanvraagt. Door de gelijkstelling met non-activiteit heeft het verlof sowieso een impact op de geldelijke en administratieve anciënniteiten.

  Uitkeringen in het kader van zorgkrediet.

  Aan het zorgkrediet is een uitkering verbonden. Deze uitkering is de samenvoeging van de onderbrekingsuitkering en de aanmoedigingspremie die thans aan loopbaanonderbreking gekoppeld is. De uitbetaling van de uitkering zal gebeuren door het Departement Werk en Sociale Economie, Aanvragen zullen online kunnen worden ingediend via www.werk.be van zodra de Vlaamse Regering het besluit over het Vlaams zorgkrediet definitief goedkeurt. Op de website zal het personeel ook de papieren aanvraagformulieren en alle informatie kunnen vinden.

  Federale thematische verloven

  Naast het zorgkrediet blijft het mogelijk om de loopbaan met een uitkering te onderbreken of te verminderen door middel van één van de onderstaande federale thematische verloven:

  • Ouderschapsverlof;
  • Medisch bijstandsverlof;
  • Palliatief verlof.

  De regelgeving zoals deze nu geldt, blijft voor deze verloven ook na 1 september 2016 ongewijzigd van kracht. De uitkeringen die aan deze verloven gekoppeld zijn, moeten bij de RVA worden aangevraagd.

  Personeelsleden die afwezig zijn als gevolg van deeltijdse loopbaanonderbrekiong tot aan het pensioen en deze  stopzetten om palliatief verlof op te nemen, kunnen de deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen na afloop van het palliatief verlof terug opnemen. Deze regel geldt niet in geval een personeelslid zijn deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen stopzet om ouderschapsverlof, medisch bijstandsverlof of een ander verlof op te nemen. Indien men dit doet, dan kan men na afloop van het verlof niet meer in de deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen instappen.

  Regelgevend proces

  Reglementair wordt het zorgkrediet geregeld door twee besluiten van de Vlaamse Regering. Het eerste besluit dat de uitkeringen regelt werd op 26 juli 2016 door de Vlaamse Regering definitief goedgekeurd (Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet - B.S. 03/08/2016, zoals gewijzigd bij BVR van 22 september 2017 - B.S. 18/10/2017).

  Het tweede besluit regelt het verlof. Het zorgkrediet treedt op 2 september 2016 in werking. Daartoe keurde de Vlaamse Regering het besluit dat het VPS ter zake wijzigt op 30 augustus 2016 definitief goed (Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van het zorgkrediet - B.S. 23/09/2016).

  Addenda bij arbeidsovereenkomst

  De addenda bij de arbeidsovereenkomst voor zorgkrediet deeltijds en zorgkrediet voltijds kan u vinden op de pagina modeldocumenten.