chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Analyse van het Decreet van 20 mei 2022 - regeling van de toepassing van de jobbonus

  Analyse van het Decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toepassing van de jobbonus (verschenen in het BS van 8 juni 2022)

  1. Voorafgaandelijk:

  De jobbonus is een nieuwe beleidsmaatregel waarmee de Vlaamse Regering de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen wil verhogen en de werkenden een bijkomende positieve financiële prikkel wil geven om aan het werk te gaan of te blijven.

  De doelgroep van de jobbonus zijn personen met een laag beroepsinkomen. De jobbonus wordt onder de vorm van een premie rechtstreeks aan de rechthebbende werknemers toegekend, zonder tussenkomst van de werkgever.

  2. Toepassingsgebied:

  - Werknemers private sector,
  - Statutaire en contractuele personeelsleden overheidssector;
  - Grensarbeiders die in het Vlaamse Gewest wonen en een laag inkomen hebben.

  3. Inwerkingtreding: wordt nog bepaald in een besluit van de Vlaamse Regering. Het is de bedoeling dat de premie voor het eerst wordt uitbetaald einde 2022 op basis van de prestaties verricht in 2021.

  4. Inhoud: Het decreet bevat de algemene regeling, onder meer van de bepaling van de doelgroep en de premie, de fiscale behandeling, het toezicht en de bescherming van de persoonsgegevens.

  Een besluit van de Vlaamse Regering moet het decreet nog verder uitwerken op vlak van:
  - de inkomsten en de prestaties die in aanmerking komen,
  - de berekeningswijze van de premie,
  - de (automatische) toekennings- en aanvraagprocedure en
  - de datum van inwerkingtreding van het decreet.

  Het ontwerp van besluit dat door de Vlaamse regering reeds principieel is goedgekeurd op 1 april 2022, wordt momenteel voorgelegd aan het advies van de SERV, de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) en aan de Raad van State.

  5. Bepalingen met betrekking tot de doelgroep en de premie

  5.1. Begunstigden

  De begunstigden zijn werknemers van de private sector evenals statutaire en contractuele personeelsleden tewerkgesteld in de openbare sector.

  De Vlaamse jobbonus staat open voor grensarbeiders die tewerkgesteld worden in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, op voorwaarde dat ze in principe minstens één keer per week terugkeren naar hun hoofdverblijfplaats.

  Jobstudenten komen niet in aanmerking evenals personen die uitsluitend een uitkering of een vervangingsinkomen ontvangen.

  5.2. Voorwaarden

  1° de begunstigden zijn gedomicilieerd in het Vlaamse Gewest op 1 januari van het jaar dat volgt op het refertejaar;

  2° hun loon of inkomen moet lager zijn dan de grenzen die de Vlaamse regering bepaalt

  3° de begunstigden die in de loop van het refertejaar de pensioenleeftijd bereiken krijgen enkel de premie voor de kwartalen waarvan zij op de eerste dag deze pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben.

  5.3. De premie

  De premie is een jaarbedrag tussen de € 20 (minimum) en € 600 (maximum), afhankelijk van het gemiddeld brutoloon tijdens het refertejaar

  Gemiddeld maandelijks brutoloon tijdens het refertejaar  Jaarbedrag jobbonus bij voltijdse prestaties gedurende een volledig refertejaar
  tot € 1.800,00 € 600,00
  van € 1.801,00 tot € 2.499,99 een bedrag dat degressief afneemt van € 600,00 tot € 20,00
  vanaf € 2.500,00 geen recht

  Ingeval van deeltijdse tewerkstelling wordt het maandelijks brutoloon pro rata verhoogd en wordt het jaarbedrag van de premie pro rata verlaagd.

  6. Fiscale behandeling van de jobbonus

  De jobbonus is in principe een inkomen dat meetelt voor de inkomensgrens van bepaalde tegemoetkomingen en dat belastbaar is in de personenbelasting.

  Het decreet (artikel 8) bepaalt echter dat de jobbonus niet als een inkomen wordt beschouwd voor het bepalen van voordelen die tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren(bv. groeipakket, kinderopvang, sociale huisvesting, studiebeurzen, tarieven bij De Lijn, sociaal energietarief, ...).

  Wat de federale personenbelastingen betreft werd aan de FOD Financiën gevraagd om de jobbonus vrij te stellen van de inkomstenbelasting (cf. Memorie van toelichting).

  7. Uitvoeringsmaatregelen die nog moeten bevestigd worden via een besluit van de Vlaamse regering

  Het Departement Werk en Sociale Economie zal instaan voor het onderzoek naar de toekenningsvoorwaarden, de verwerking van loon- en tewerkstellingsgegevens en de berekening van de jobbonus.

  De Vlaamse Belastingdienst zal instaan voor de communicatie met de rechthebbenden, de uitbetaling, de behandeling van bezwaren en de eventuele terugvordering.

  Rechthebbenden die in de dmfa voorkomen (werknemers en statutaire ambtenaren) hoeven geen aanvraag te doen, de jobbonus zal automatisch betaald worden indien het gemiddeld loon binnen de loongrenzen ligt.

  Rechthebbenden die niet in de dmfa voorkomen (grensarbeiders) moeten een aanvraag indienen.

  De premie zal automatisch uitbetaald worden aan de personen die hun rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel, de website van Vlaanderen waar burgers een overzicht kunnen raadplegen van al hun overheidszaken.

  De Vlaamse Belastingdienst zal de premie jaarlijks uitbetalen.