Waar kan ik mijn badge afhalen?

Badges worden steeds naar het onthaal van een groot gebouw te Brussel of VAC gestuurd. Je kan daar de badge ophalen van zodra je een mail vanuit Facilipunt krijgt.

Wat gebeurt er met de ingezamelde oude badges?

Deze worden gerecycleerd.

Heeft mijn nieuwe badge automatisch dezelfde rechten als mijn oude badge?

Bij de vernieuwing van jouw badge zetten we jouw bestaande rechten over. Je hebt dus automatisch opnieuw toegang tot de parkings van de grote gebouwen in Brussel etc.

De parking Ellips is een speciaal geval, daar kan het één à twee werkdagen duren alvorens deze terug actief is op de nieuwe badge, want dit wordt verwerkt via een automatisch script dat ‘s nachts loopt.   De Parkings van VAC Antwerpen, VAC Gent en VAC Brugge worden niet automatisch overgezet omdat dit private parkings zijn.  Vraag toegang tot deze parking wanneer je je badge bij het onthaal afhaalt.

Mijn badge heeft nog geen foto, dien ik een nieuwe badge aan te vragen?

Het Facilitair Bedrijf gaat de vernieuwing van de huidige badges gefaseerd aanpakken, en zal dit project spreiden over drie jaar.  
In het najaar van 2017 krijgen alle bewoners van Herman Teirlinckgebouw een nieuwe badge volgens de nieuwe lay-out, daarna (in 2018 en 2019) volgen de andere gebouwen/entiteiten. Meer nieuws over de exacte planning zal in december 2017 volgen.  

Hoe werkt een roomie (scherm) aan de deur van de vergaderzalen?

Een roomie is een tablet die buiten aan een vergaderzaal hangt. Hij is verbonden met het zaalreserveringssysteem van Facilipunt. Je vindt er informatie op over de beschikbaarheid van de betreffende zaal voor die dag. Lees er alles over op de site van de Digitale Werkplek.

Hoe kan ik mijn wachtwoorden wijzigen?

Het kan gebeuren dat je je wachtwoord niet meer weet, of dat je het wenst te veranderen. 
Wat je juist moet doen, hangt af van de toepassing waarvoor je het wachtwoord wilt veranderen.

Lees wat u moet doen op het intranet (enkel toegankelijke voor personeelsleden Vo)

Hoe is het tussentijds beheer van het goed in afwachting van de verkoop ervan geregeld?

Op het ogenblik dat een goed definitief aan zijn bestemming is onttrokken, d.i. op datum van de door de functioneel bevoegde minister getekende terbeschikkingstelling en voor zover er zich gedurende de termijn van de publicatie op de interne vastgoedmarkt geen enkele entiteit heeft aangemeld die het goed een nieuwe bestemming wenst te geven, komt het goed volgens de omzendbrief domeinbeheer onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake vastgoedbeheer, in plaats van de (voorheen) functioneel bevoegde minister.

Dit belet evenwel niet dat de oorspronkelijk beherende entiteit nog tot aan het tijdstip van het verlijden van de authentieke akte wordt ingeschakeld voor het praktische beheer van het goed, aangezien deze entiteit over alle know-how en de nodige middelen met betrekking tot het beheer van het goed beschikt.

Hoe is het tussentijds beheer van het goed in afwachting van de interne overdracht ervan geregeld?

Volgens de omzendbrief domeinbeheer blijft het goed tot de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijk beherende entiteit behoren, vermits het goed - in afwachting van de verdere besluitvorming - zijn oorspronkelijke bestemming behoudt.

Pas op het ogenblik dat er (bij ministerieel besluit of bij akte) een formele beslissing is tot wijziging van de bestemming, is er ook een overdracht inzake de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid over het goed.

Dient er een vergoeding betaald te worden bij interne overdracht?

Aangezien alle onroerende goederen die onder het toepassingsgebied van de omzendbrief domeinbeheer vallen eigendom zijn van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, wordt bij de interne overdracht van een onroerend goed geen vergoeding betaald door de verwervende entiteit aan de oorspronkelijk beherende entiteit.

Dit geldt in de beide gevallen waarin er sprake is van een interne overdracht, namelijk:

  • bij overdracht van het administratief beheer van een onroerend goed in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, ook indien het beheer wordt overgedragen van of naar een entiteit met eigen rechtspersoonlijkheid (administratieve overdracht); en
  • bij overdracht van het eigendomsrecht van een onroerend goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest (effectieve eigendomsoverdracht).

Kunnen onroerende goederen in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest uit de hand verkocht worden?

Bij de vervreemding van onroerende goederen in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest dient de wet van 31 mei 1923 betreffende de vervreemding van onroerende domeingoederen, gewijzigd bij de wetten van 2 juli 1969 en 6 juli 1989 en van overeenkomstige toepassing verklaard op de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bij artikel 22 van het decreet van 20 december 1989 houdende bepalingen tot uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap (hierna ‘domaniale wet’) principieel te worden toegepast.

Deze wet houdt een machtiging in van de wetgevende macht aan de uitvoerende macht om onroerende domeingoederen hetzij openbaar, hetzij uit de hand, of bij wijze van ruiling te vervreemden (artikel 1, lid 1 domaniale wet).

Deze vervreemdingen moeten steeds openbaar gemaakt worden door passende publiciteitsmaatregelen (artikel 2, lid 1 domaniale wet). Ook dienen de aanpalende eigenaars verwittigd te worden met een aangetekende brief en dit ten minste één maand voor het verlijden van de akte, of, bij openbare verkoop, één maand voor de toewijzing (artikel 2, lid 2 domaniale wet).

De publiciteitsvereisten vervallen wanneer de vervreemding gebeurt voor openbaar nut (artikel 2, lid 4 domaniale wet).

Startpagina's