chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Veelgestelde vragen aan Het Facilitair Bedrijf

  Wat wordt verstaan onder de desaffectatie van een onroerend goed?

  Een onroerend goed in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest kan behoren tot het openbaar domein of tot het privaat domein. Het onderscheid tussen openbaar of privaat domein valt niet samen met het al dan niet aanwezig zijn van een kadastraal perceelnummer. Opdat een onroerend goed tot het openbaar domein zou behoren, dient het goed door een (uitdrukkelijke of impliciete) beslissing bestemd te zijn tot het gebruik van allen.

  Onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein zijn geaffecteerd en zijn niet vatbaar voor vervreemding. Een niet-bestemd onroerend goed, dat behoort tot het openbaar domein en dat men wenst te vervreemden, dient voorafgaandelijk te worden gedesaffecteerd, vermits enkel goederen uit het privaat domein vatbaar zijn voor vervreemding. Volgens de omzendbrief domeinbeheer geschiedt de desaffectatie bij eenvoudige ministeriële beslissing en vloeit deze dus impliciet voort uit de door de functioneel bevoegde minister getekende terbeschikkingstelling.

  Wat is een niet-bestemd onroerend goed?

  De omzendbrief domeinbeheer definieert een niet-bestemd onroerend goed als een onroerend goed, in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, dat niet meer op een nuttige wijze kan worden aangewend voor het functioneel doel waarvoor het werd bestemd en waaraan er geen nieuwe bestemming kan gegeven worden.

  Het beheer van de niet-bestemde onroerende goederen, alsook de vervreemding ervan, voor zover de budgettaire weerslag niet meer dan 1.250.000 EUR bedraagt, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake vastgoedbeheer (artikel 10, § 1, lid 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering).

  In afwijking van het voorgaande heeft de minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, delegatie voor de vervreemding van bossen, groengebieden, natuurgebieden, viswaters en gronden voor de aanleg van openbare groene ruimten, die aan hun bestemming onttrokken zijn (art. 10, § 1, lid 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering). Deze bevoegdheid tot vervreemding van de minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud is niet algemeen en geldt bijgevolg enkel voor de vermelde categorieën van onroerende goederen.

  Wat houdt het beheer van een bestemd onroerend goed in?

  Het feit dat een onroerend goed bestemd is, impliceert dat het beheerd wordt door de desbetreffende entiteit, d.i. de beheerder.

  Volgens de omzendbrief domeinbeheer omvat het beheer alle daden en handelingen die strekken tot de instandhouding en de optimale aanwending van het onroerend goed, met uitzondering van de vervreemding ervan. Het beheer kan op verschillende wijzen ingevuld worden, hetzij via eigen gebruik door de entiteit, hetzij via aanwending door een derde (al dan niet met juridische bindingen met de eigenaar). In dit laatste geval is en blijft de desbetreffende entiteit de beheerder.

  In de beheersbevoegdheid zijn begrepen:

  • de zorg voor het behoud en de instandhouding van het onroerend goed, niet alleen op het vlak van onderhoud, maar zo nodig ook het verzet tegen alle mogelijke aantastingen van het eigendomsrecht;
  • de dagelijkse opvolging van het onroerend goed in al zijn facetten (administratief, technisch, juridisch, fiscaal, financieel,...);
  • de bevoegdheid tot normaal gebruik van het onroerend goed, met inbegrip van het verhuren, verpachten en zelfs het vestigen van zakelijke rechten, met uitzondering van de vervreemding van het eigendomsrecht, hetzij met het oog op de realisatie van de aangewezen bestemming, hetzij - zelfs wanneer die bestemming tijdelijk niet kan gerealiseerd worden - het bewerkstelligen van een optimaal rendement van het onroerend goed.

  Het beheer van de bestemde onroerende goederen behoort tot de bevoegdheid van elke Vlaamse minister, ieder wat betreft de aangelegenheden die hem zijn toegewezen (artikel 6, 8° van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering).

  Deze bevoegdheid omvat:

  • de beslissing tot wijziging van de bestemming, of tot het onttrekken van een onroerend goed aan zijn bestemming;
  • het verlenen van vergunningen voor private ingebruikneming en van concessies op openbare domeingoederen;
  • de vestiging van zakelijke rechten op private domeingoederen of de verhuring of verpachting ervan.

  Wat is een bestemd onroerend goed?

  Aan elk onroerend goed, waarvan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest eigenaar is, dient een duidelijke bestemming te worden toegekend: d.i. het functioneel doel, omwille van hetwelk het goed in het patrimonium wordt behouden.

  De omzendbrief domeinbeheer definieert een bestemd onroerend goed als een onroerend goed, in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, dat door een entiteit op een nuttige wijze wordt aangewend voor het functioneel doel waarvoor het werd bestemd.

  Is de omzendbrief domeinbeheer ook van toepassing op onroerende goederen in eigendom van EVA’s en IVA’s met rechtspersoonlijkheid?

  De omzendbrief domeinbeheer is van toepassing op onroerende goederen in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, ook indien deze beheerd worden door entiteiten die beschikken over eigen rechtspersoonlijkheid.

  De richtlijnen in de omzendbrief domeinbeheer strekken tevens tot aanbeveling ten aanzien van de entiteiten die beschikken over eigen rechtspersoonlijkheid voor wat betreft de vervreemding van de onroerende goederen waarvan zij eigenaar zijn en voor zover deze richtlijnen niet in strijd zijn met de geldende decretale bepalingen.

  Welke procedure(s) regelt de omzendbrief domeinbeheer?

  De omzendbrief domeinbeheer wijst de beherende entiteiten op de procedures die ze moeten volgen indien zij de bestemming van een onroerend goed in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest willen wijzigen of een dergelijk onroerend goed aan zijn bestemming willen onttrekken.

  Op welke onroerende goederen is de omzendbrief domeinbeheer van toepassing?

  De omzendbrief domeinbeheer is van toepassing op alle onroerende goederen in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, ongeacht de eventuele rechtspersoonlijkheid van de beherende entiteit, en die niet meer op een nuttige wijze kunnen worden aangewend voor het functioneel doel waarvoor ze werden bestemd.

  Wat is de procedure voor verkoop van onroerende goederen in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest?

  De procedure voor het beheer en de vervreemding van de niet-bestemde onroerende goederen die behoren tot het domein van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest wordt geregeld door de omzendbrief VR 2017/42 (‘omzendbrief domeinbeheer’).

  Ik heb mijn pakje/mijn bestelling nog niet ontvangen, terwijl dit al geleverd moest zijn, wat nu?

  Je mag dit zo snel laten weten via Facilipunt
  •        Selecteer de desbetreffende melding bij 'mijn meldingen'
  •        Kies de actie 'opmerking klant'
  •        Noteer bij 'actiecommentaar' dat je jouw bestelling of pakje nog niet ontvangen hebt

  Dan zal Het Facilitair Bedrijf de firma in kwestie contacteren en jou op de hoogte houden.

  Hoe kan ik drukwerk bestellen?

  Drukwerk wordt besteld op het online bestelportaal. Ga naar ‘Facilipunt’, daar kies je de tegel drukwerk. Indien je nog geen login hebt, dan kan je op Facilipunt volgt een login aanvragen: 

  • Klik op de tegel ‘(Aan)vraag, bestelling en melding’. 
  • Na de inlogprocedure klik links op ‘1. Nieuwe melding’.
  • Vul alle verplichte velden in.

  Startpagina's