chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Veelgestelde vragen aan Het Facilitair Bedrijf

  Hoe is het tussentijds beheer van het goed in afwachting van de verkoop ervan geregeld?

  Op het ogenblik dat een goed definitief aan zijn bestemming is onttrokken, d.i. op datum van de door de functioneel bevoegde minister getekende terbeschikkingstelling en voor zover er zich gedurende de termijn van de publicatie op de interne vastgoedmarkt geen enkele entiteit heeft aangemeld die het goed een nieuwe bestemming wenst te geven, komt het goed volgens de omzendbrief domeinbeheer onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake vastgoedbeheer, in plaats van de (voorheen) functioneel bevoegde minister.

  Dit belet evenwel niet dat de oorspronkelijk beherende entiteit nog tot aan het tijdstip van het verlijden van de authentieke akte wordt ingeschakeld voor het praktische beheer van het goed, aangezien deze entiteit over alle know-how en de nodige middelen met betrekking tot het beheer van het goed beschikt.

  Hoe wordt een interne overdracht gerealiseerd?

  Elke Vlaamse minister kan binnen de totaliteit van zijn bevoegdheidspakket autonoom beslissen over de wijziging van de bestemming van een onroerend goed, hetzij binnen dezelfde rechtspersoon (Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gewest), hetzij tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Deze bestemmingswijziging kan zonder tussenkomst van de het team Vastgoed van het agentschap Facilitair Bedrijf geschieden.

  Indien de bestemmingswijziging een overdracht naar het bevoegdheidspakket van een andere Vlaamse minister impliceert, hetzij binnen dezelfde rechtspersoon (Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gewest), hetzij tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest is volgens de omzendbrief domeinbeheer de tussenkomst van het team Vastgoed wel vereist.

  De bestemmingswijziging resulteert telkens in een interne overdracht. Naargelang het geval is dit:

  • de overdracht van het administratief beheer binnen dezelfde rechtspersoon (Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gewest), ook indien het beheer wordt overgedragen van of naar een entiteit met eigen rechtspersoonlijkheid. Deze louter administratieve overdracht wordt vastgesteld bij administratieve akte of bij een door de bevoegde ministers gezamenlijk te treffen ministerieel besluit; of
  • de overdracht van het eigendomsrecht tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Deze eigendomsoverdracht wordt vastgesteld bij authentieke akte.

  Hoe wordt een onroerend goed ter beschikking gesteld van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake vastgoedbeheer?

  De entiteit die het onroerend goed gedurende een termijn van minstens één maand heeft gepubliceerd op de interne vastgoedmarkt, stelt het goed, na goedkeuring door de functioneel bevoegde minister of de daartoe gedelegeerde persoon, overeenkomstig de omzendbrief domeinbeheer ter beschikking van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake vastgoedbeheer.

  De terbeschikkingstelling geschiedt door middel van een nota, gericht aan het team Vastgoed van het agentschap Facilitair Bedrijf, waarin ten minste de volgende elementen aan bod komen:

  • identificatie van het goed, aan de hand van de kadastrale gegevens inclusief de oppervlakte, alsook de CaPaKey (d.i. de uniforme sleutel voor de perceelsidentificatie);
  • eventueel opmetingsplan;
  • stedenbouwkundige bestemming;
  • eigendomstitel;
  • gebruikstoestand van het goed (opsomming van de rechten die met betrekking tot het goed aan derden werden toegestaan) en bijhorende stukken (authentieke akten, onderhandse overeenkomsten,…) en eventuele bijzonderheden ter plaatse;
  • de (functionele) bestemming waarvoor het goed wordt aangewend;
  • de bevestiging dat het goed thans niet meer voor die bestemming wordt aangewend, of de aanduiding van het tijdstip vanaf hetwelk zulks niet meer het geval zal zijn;
  • de vermelding van eventuele bijzondere voorwaarden die in de akte dienen opgenomen te worden (bijv. erfdienstbaarheden of opname in het openbaar domein van een andere overheid);
  • de vermelding van de entiteit(en) die het goed een nieuwe bestemming wenst (wensen) te geven, of de bevestiging dat er gedurende de termijn van de publicatie op de interne vastgoedmarkt geen interesse werd betoond;
  • indien er gedurende de termijn van de publicatie op de interne vastgoedmarkt door één of meerdere entiteiten interesse werd betoond: de vermelding van de bestemming, d.i. het functioneel doel waarvoor het goed door de betrokken entiteit zal worden aangewend;
  • de vermelding van de omstandigheden die de interne overdracht of de (externe) vervreemding kunnen beïnvloeden (bijv. opname in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed, opname in het leegstandsregister,…);
  • voor zover het niet gaat om een interne overdracht binnen dezelfde rechtspersoon (Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gewest): het bodemattest;
  • indien er gedurende de termijn van de publicatie op de interne vastgoedmarkt geen interesse werd betoond:
   • eventuele gekende interesse van derden in geval van (externe) vervreemding;
   • alle andere stukken en inlichtingen die in het kader van de authentieke akte vereist zijn;
  • in geval van (externe) vervreemding: het rekeningnummer waarop de opbrengst dient gestort te worden.

  Bestaan er uitzonderingen op de verplichte publicatie op de interne vastgoedmarkt?

  Volgens de omzendbrief domeinbeheer kan er in de volgende gevallen van het principe van de (verplichte) publicatie op de interne vastgoedmarkt worden afgeweken:

  • in geval van bestemmingswijziging, hetzij binnen dezelfde rechtspersoon (Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gewest), hetzij tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, en binnen het bevoegdheidspakket van één Vlaamse minister;
  • in geval van onteigening door een andere overheid;
  • bij ruiling;
  • bij (rechtstreekse) verkoop voor openbaar nut (bijv. aan een intercommunale).

  Kan een onroerend goed dat door een entiteit niet meer op een nuttige wijze kan worden aangewend voor het functioneel doel waarvoor het werd bestemd onmiddellijk verkocht worden?

  De entiteit die vaststelt dat een onroerend goed niet meer op een nuttige wijze kan worden aangewend voor het functioneel doel waarvoor het werd bestemd, publiceert het goed gedurende een termijn van minstens één maand op de interne vastgoedmarkt, teneinde na te gaan of er aan het goed een nieuwe bestemming kan worden gegeven.

  De publicatie op de interne vastgoedmarkt is ingevolge de omzendbrief domeinbeheer verplicht en beoogt te vermijden dat na verkoop van een onroerend goed door een entiteit, een andere entiteit datzelfde onroerend goed voor andere doeleinden terug moet aankopen (of zelfs onteigenen). Het is de entiteiten niet toegestaan om onroerende goederen rechtstreeks aan de afdeling Vastgoedtransacties (Vlaamse Belastingdienst) of aan andere instanties voor verkoop over te dragen, of opdracht te geven tot verkoop ervan.

  Indien intern geen enkele interesse bestaat om aan het onroerend goed een nieuwe bestemming te geven, wordt het goed definitief aan zijn bestemming onttrokken en op de datum van de terbeschikkingstelling als niet-bestemd aangezien.

  Het team Vastgoed van het agentschap Facilitair Bedrijf wordt belast met de optimale valorisatie van de niet-bestemde onroerende goederen en beoordeelt, onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake vastgoedbeheer, de meest aangewezen wijze om tot valorisatie over te gaan.

  Is de tussenkomst van het team Vastgoed in geval van bestemmingswijziging of het onttrekken van een onroerend goed aan zijn bestemming steeds vereist?

  Elke Vlaamse minister kan binnen de totaliteit van zijn bevoegdheidspakket autonoom beslissen over de wijziging van de bestemming van een onroerend goed, hetzij binnen dezelfde rechtspersoon (Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gewest), hetzij tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Deze bestemmingswijziging kan zonder tussenkomst van het team Vastgoed van het agentschap Facilitair Bedrijf geschieden.

  In de volgende gevallen is de tussenkomst van het team Vastgoed overeenkomstig de omzendbrief domeinbeheer wel vereist:

  • indien de bestemmingswijziging een overdracht naar het bevoegdheidspakket van een andere Vlaamse minister impliceert, hetzij binnen dezelfde rechtspersoon (Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gewest), hetzij tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest;
  • indien het onroerend goed definitief aan zijn bestemming wordt onttrokken met het oog op (externe) vervreemding.

  Wat is een niet-bestemd onroerend goed?

  De omzendbrief domeinbeheer definieert een niet-bestemd onroerend goed als een onroerend goed, in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, dat niet meer op een nuttige wijze kan worden aangewend voor het functioneel doel waarvoor het werd bestemd en waaraan er geen nieuwe bestemming kan gegeven worden.

  Het beheer van de niet-bestemde onroerende goederen, alsook de vervreemding ervan, voor zover de budgettaire weerslag niet meer dan 1.250.000 EUR bedraagt, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake vastgoedbeheer (artikel 10, § 1, lid 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering).

  In afwijking van het voorgaande heeft de minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, delegatie voor de vervreemding van bossen, groengebieden, natuurgebieden, viswaters en gronden voor de aanleg van openbare groene ruimten, die aan hun bestemming onttrokken zijn (art. 10, § 1, lid 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering). Deze bevoegdheid tot vervreemding van de minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud is niet algemeen en geldt bijgevolg enkel voor de vermelde categorieën van onroerende goederen.

  Wat is de procedure voor verkoop van onroerende goederen in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest?

  De procedure voor het beheer en de vervreemding van de niet-bestemde onroerende goederen die behoren tot het domein van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest wordt geregeld door de omzendbrief VR 2017/42 (‘omzendbrief domeinbeheer’).

  Wij zijn op zoek naar een geschikte locatie om onze diensten te huisvesten. Hoe kan Het Facilitair Bedrijf ons begeleiden bij de zoektocht naar dit vastgoed?

  Wanneer je advies en/of begeleiding wenst of de volledige coördinatie van de (her)huisvesting van 1 of meerdere van jouw diensten aan Het Facilitair Bedrijf wenst toe te vertrouwen kan je dit steeds aanvragen via Facilipunt

  Zodra Het Facilitair Bedrijf de aanvraag heeft ontvangen, wordt steeds binnen de 2 werkdagen een verkennend gesprek met de betrokken klant(en) ingepland door de collega's van vastgoed. Doel van dit verkennend gesprek is om in overleg alle aspecten van de aangevraagde dienstverlening voldoende te verduidelijken.

  Hoe een maatrapport (rapport op maat) uit de Terra Patrimonium- en energiedatabank opvragen?

  • Door middel van rapporten op maat kan een entiteit, op basis van een aantal vastgelegde filters, rapporten samenstellen met gebouwen die zij zelf heeft ingebracht. Het resultaat wordt opgeslagen in een Excel tabel. Zo kan men met één druk op de knop een overzicht maken en het rapport verder bewerken en analyseren.
   Overzicht van alle rapporten op maat
   .
   • De rapporten zijn toegankelijk via het extranet van de Vlaamse overheid. Het is wel zo dat deze rapporten niet voor iedereen toegankelijk zijn, enkel de mensen die toegang hebben tot het VO-net kunnen zich aanmelden.
   • Via deze pagina kan men een rapport opvragen. Bij elk rapport krijgt men een dashboard met verschillende filters van waaruit men een gebruiksklaar rapport kan maken.
   • Momenteel zijn er reeds heel wat maatrapporten beschikbaar. Elk van deze rapporten heeft zijn eigen doel. Zo zijn er rapporten specifiek voor de gebouwen, gronden, onroerend erfgoed. Maar er zijn ook controlerapporten waarmee men kan nagaan of bepaalde zaken goed zijn ingevuld in de Terra Patrimonium- en energiedatabank .

  Startpagina's