Netwerksessies slimme subsidies

In 2013 al werd het netwerk slimme subsidies opgericht. Het bood een forum aan waar ambtenaren uit de Vlaamse overheid die actief zijn met subsidiewerking ervaringen en kennis konden delen. Vijf netwerksessies in 2013-2014 en een studiedag in juni 2014 kenden telkens een hoge opkomst, waar bijna alle beleidsdomeinen vertegenwoordigd waren. Tijdens elke sessie en de studiedag werden er interessante discussies gevoerd over de uiteenlopende praktijken binnen de Vlaamse overheid, wat opnieuw aantoonde hoe versnipperd het landschap is.

Op deze pagina vind je de verslagen terug van de sessies die de dienst Wetsmatiging in 2013-2014 organiseerde binnen het netwerk slimme subsidies. De aandachtspunten, goede praktijken en nuttige tips die sinds de start van het project, verzameld zijn, werden gebundeld in een  gids Slimme subsidies .

Veel van de zaken die in de netwerksessies naar boven kwamen werden verder opgenomen in het project Slimme Subsidies zoals binnen het kader dat werd uitgewerkt.

Afgelopen sessies

16 juli 2013 - verminderen van papierlast - VERSLAG

Tijdens de eerste sessie werd in gegaan op de vraag hoe de Vlaamse overheid de papierlast bij subsidiedossiers kan verminderen. Een slimme subsidie houdt onder andere in dat het hele proces administratief zo eenvoudig mogelijk georganiseerd wordt. Door bijvoorbeeld geen bewijsstukken op te vragen die de administratie toch niet bekijkt, of door geen gegevens op te vragen waarover de overheid eigenlijk zelf al beschikt. Er werd gekeken naar goede praktijkvoorbeelden en vragen.

Volgende topics kwamen tijdens de sessie aan bod:
 • Hoe gedetailleerd moeten onkosten bewezen worden?
 • Hoe ga je om met formulieren in een subsidieproces?

Het verslag en de presentaties van deze sessie vind je hier.

Sfeerbeelden

Je kunt nog steeds vragen of ervaringen delen op het Yammer-netwerk.

13 augustus 2013 - digitaliseren van subsidies - VERSLAG

In dit digitale tijdperk kan de overheid niet achterop blijven hinken. Van het aanvragen van subsidies, het opvragen van rapporteringen tot het uitbetalen van subsidies: alles moet zoveel mogelijk digitaal kunnen gebeuren. De digitalisering van een subsidieproces brengt echter veel concrete vragen met zich mee, vaak technisch maar zeker ook juridisch. In de tweede sessie kwamen een paar van die topics aan bod:

 • Hoe zit dat met de digitale handtekening?
 • Wanneer moeten we langs de privacy-commissie?
 • Welke gegevens zijn al digitaal ontsluitbaar?

Het verslag en de presentaties van deze sessie vind je hier.

Je kunt nog steeds vragen of ervaringen delen op het Yammer-netwerk.

17 september 2013 - evaluatie van subsidies - VERSLAG

Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument voor de Vlaamse overheid bij het verwezenlijken van haar beleidsdoelen. Volgens een interne audit kon in 2012 18,6 miljard euro of 69% van de initiële begroting als uit te keren subsidie in brede zin worden beschouwd. Maar in hoeverre evalueert de overheid of al deze subsidiegelden effectief worden besteed? In welke mate worden de beleidsdoelstellingen ook daadwerkelijk bereikt, en hoe evalueer je ze? Stof genoeg ter discussie voor deze derde sessie.

 • Wordt de doelstelling van de subsidie bereikt?
 • Hoe besteed je aandacht aan andere beleidsthema’s als duurzaamheid en gelijke kansen?
 • Hoe werk je met kwantificeerbare indicatoren?
 • Hoe vermijd je het Matteüseffect?

Het verslag en de presentaties van deze sessie vind je hier.

Je kunt nog steeds vragen of ervaringen delen op het Yammer-netwerk.

9 januari 2014 - subsidieregelgeving - VERSLAG

Tijdens deze sessie kwamen verschillende juridische aandachtspunten (mogelijke do’s and don’ts) bij de opmaak van subsidieregelgeving aan bod. Per onderwerp werd een korte toelichting gegeven, telkens gevolgd door een discussie met de aanwezige deelnemers over hoe dat in de praktijk verloopt. Er werd ook een toelichting gegeven over de inhoud en de impact van het besluit betreffende de algemene regels inzake subsidiëring dat op 8 november definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Raadpleeg het verslag

8 april 2014 - Communicatie over subsidies - VERSLAG

De vijfde netwerksessie “Slimme Subsidies” ging over het thema:  “communicatie over uw subsidies”.  Onderwerpen als ‘hoe zorg je ervoor dat je je doelgroep bereikt en dat je procedure duidelijk is’ kwamen aan bod. Er werd nagedacht over de betekenis van verschillende termen en kruisbestuiving opgezet over communicatie-taken in de verschillende fases van een subsidie-proces.

30 oktober 2015 - Slimme Subsidies: de toekomst - VERSLAG
 • De gids Slimme subsidies werd voorgesteld. De gids verzamelt de aandachtspunten, goede praktijken en nuttige tips die doorheen de voorbije jaren, sinds de start van het project, verzameld zijn. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de keuze van beleidsinstrumenten, de evaluatie van subsidies, het opzetten van een eenvoudig proces, de mogelijkheden van digitalisering, het juridisch vertalen van slimme subsidies en het belang van een doelgroepgerichte communicatie.
31 maart 2016 - Slimme Subsidies: projectvoorstel - VERSLAG
 • Voorstelling van nota aan voorzitterscolle over projectopzet Slimme Subsidies brainstorm over doelstellingen en principes ( verslag )
29 september 2016 - Slimme Subsidies: proportionaliteitsprincipe

Op de netwerksessie van 29/09 gingen we in het netwerk verder op zoek naar de juiste criteria die invulling geven aan het proportionaliteitsprincipe. We deden dit aan de hand van de resultaten van de werkgroepen rond risicoanalyse enerzijds en doelgroepenanalyse anderzijds.

De feedback die we op het netwerk kregen gaf mee vorm aan het algemeen kader wat voorgesteld en goedgekeurd is op de stuurgroep van 3/11. Zie kader.

17 februari 2016 - Stand van zaken: procestypes en architectuurmodel

Op het netwerk van 17 februari werden de 4 procestypes op hoog niveau toegelicht en besproken. We lanceerden een oproep om deel te nemen aan de werkgroepen waar we de verdere procesflows uitwerken.

Ook het Enterprise Architectuur Model werd voorgesteld met daarbij aandacht naar de noden en behoeften die het netwerk zelf ervaart bij de opmaak van zo’n toekomstig systeem.

Tot slot werden de webcomponenten die vanuit Informatie Vlaanderen zijn ontwikkeld toegelicht door collega Sammy Leus.

Zie hier de ppt .

12 september 2017 - Dossierbehandelingsysteem

Uit een studie (medio 2016) blijkt dat de digitaliseringsgraad van de Vlaamse overheid laag is. Met het project Slimme subsidies willen we entiteiten ondersteunen in hun digitalisering van subsidieprocessen. Een dossierbehandelingssysteem is hierbij een belangrijke schakel.

Binnen de Vlaamse overheid is er een grote diversiteit op het vlak van digitalisering en gebruikte toepassingen. Het is belangrijk om een zicht te krijgen op de noden, maar ook op de al aanwezige expertise m.b.t het digitaliseren van subsidiemaatregelen en dossierbehandelingssystemen.

Hier vind je een samenvatting terug van het eerste deel van de sessie . Behoeften voor een dossierbehandelingssysteem werden gerangschikt naar belangrijkheid. 

12 oktober 2017 - Netwerksessie Broodje burger 'slimme subsidies'

Op de netwerksessie Broodje Burger op donderdag 12 oktober 2017 overliepen we een aantal vragen. Wat zijn gebruiksvriendelijke subsidies? Hoe kom je tot een eenvoudig subsidieproces? Wat zijn haalbare acties waarmee je een verschil maakt voor de subsidieaanvrager? We gaven ook onze inzichten vanuit Slimme subsidies mee.

18 september 2018 - subsidieregister/ dossierbehandelingssysteem/ datamodel

Volgende zaken stonden op de agenda:

 1. Toelichting stand van zaken en toekomstplannen rond het subsidieregister
 2. Voorstelling en toetsing datamodel die aan de basis van het subsidieregister ligt. We nemen uw bemerkingen maar al te graag mee op in de verdere consolidatie van dit model.
 3. Voorstelling algemene behoeften rond dossierbehandelingssystemen

U kan de powerpointpresentatie die werd voorgesteld via deze link nog downloaden. Ook de tool ivm de dossierbehandelingssystemen  die werd voorgesteld kan u downloaden.

15 maart 2019 - subsidieregister SVR + debat

De agenda van deze netwerksessie was:

- Subsidieregister: waar staan we vandaag

- Panelgesprek rond slimme subsidies

 • Thomas Rossie - dept. WSE
 • Lieve Schuermans - inspectie Financiën
 • Hubert Bloemen - Handhavingsbeleid
 • Jeroen Van Nieuwenhove - Raad van State

- Toekomst subsidieregister

- Q&A

Zie powerpoint

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be