chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretaties bij art. III.40 bestuursdecreet

  Interpretaties bij art. III 40 van het bestuursdecreet

   

  Vraag 1

  Welke entiteiten hebben een uitzondering verkregen van de Vlaamse Regering op art. III 40 van het bestuursdecreet van 7 december 2018 (of art. 4 van Decreet deugdelijk bestuur van 22 november 2013)?

  Antwoord

  VLAM 

  VDAB 

  VRT 

  School Invest NV 

  Plantentuin Meise 

  Vlaamse Regulator voor de Media 

  AGIOn 

  BAM 

  De Watergroep

  VMSW

  Finlab

  Diestsepoort

  Vlaamse havens

  Op 26 juni 2015 besliste de Vlaamse Regering een tijdelijke uitzondering toe te staan op de verplichting tot aanstelling van een derde onafhankelijke bestuurders voor alle entiteiten die ressorteren onder het decreet deugdelijk bestuur en waarvan de samenstelling van de raad van bestuur momenteel nog niet in overeenstemming is met artikel 4 van het decreet deugdelijk bestuur; deze uitzondering wordt toegestaan tot 31 juli 2017 voor alle entiteiten waar er een algemene vergadering is en tot 31 december 2016 voor alle andere entiteiten.

  Daarnaast moeten de functioneel bevoegde Vlaamse ministers uiterlijk op 30 oktober 2015 alle verzoeken tot afwijking bezorgen aan de Vlaamse minister van Bestuurszaken zodat de Vlaamse Regering nog voor eind 2015 hierover een beslissing kan nemen.

  Tot slot besliste de Vlaamse Regering een afwijking toe te staan op de verplichting tot aanstelling van een derde onafhankelijke bestuurders voor alle entiteiten die in de loop van deze regeerperiode niet meer zullen ressorteren onder het decreet deugdelijk bestuur omdat de betrokken entiteiten hetzij worden opgeheven als aparte entiteit en zullen worden geïntegreerd in één of meerdere andere entiteiten, hetzij worden verzelfstandigd en geen deel meer zullen uitmaken van de Vlaamse overheid, hetzij in vereffening gaan.

  Lees meer:

  Erkende kredietmaatschappijen:

  Mijn Huis in Sint-Truiden, Kredietmaatschappij Onze Thuis in Beveren, Volkskrediet De Toren in Aalst, Vennootschap voor Sociaal Woonkrediet Eigen Huis in Tongeren, INDOMI in Hasselt, Landwaarts Sociaal Woonkrediet in Genk, Onesto Kredietmaatschappij in Beringen, Ons Eigen huis in Neerpelt, Demer en Dijle in Heverlee, Kempische Heerd in Turnhout, Klein Eigenaarskrediet in Antwerpen, West-Vlaams Woonkrediet in Brugge, Elk Zijn Huis in Kortrijk, De Meiboom –Voor ons volk in Roeselare, Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen in Westerloo, Krediet voor sociale woningen in Halle, Eigen Heerd is Goud Weerd in Gent.

  vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel

  Vlaamse Zorgkas

  Vlaamse Participatiemaatschappij

  Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het GO!

  naar boven

  Vraag 2

  Het OPZ Geel is een EVA en beschikt derhalve ook over een raad van bestuur. Zijn de gecoöpteerde leden stemgerechtigd, net zoals de door de Vlaamse Regering aangestelde leden van de raad van bestuur?

  Antwoord

  Ja.

  De onafhankelijke bestuurders zijn inderdaad stemgerechtigd. Dit wordt in de tekst van het bestuursdecreet (artikel III.40) bevestigd: "Minimaal een derde van het aantal stemgerechtigde leden van de raad van bestuur van de overheidsinstanties, vermeld in artikel III.36, § 1, is een onafhankelijke bestuurder."  Deze leden worden ook  door de Vlaamse Regering aangeduid op voorstel van de raad van bestuur.

  naar boven

  Vraag 3

  Bestaat er een probleem m.b.t. de eerste benoemingen / aanstellingen in het licht van de tekst van het decreet, omdat dit voor onafhankelijke bestuurders steeds een voordracht vanwege de raad van bestuur lijkt te vereisen, terwijl dit natuurlijk niet kan bij een nieuwe instelling die nog geen raad van bestuur heeft?

  Antwoord

  Het is de bedoeling dat de Vlaamse Regering (of andere instanties) eerst haar bestuurders aanduidt. Vervolgens stellen deze bestuurders de onafhankelijke leden voor aan de Vlaamse Regering.

  Er werd rekening gehouden met nieuwe entiteiten aangezien de bepaling dat de raad van bestuur maar geldig kan beslissen als hij is samengesteld uit de onafhankelijke bestuurders in de definitieve versie van het decreet werd geschrapt. Dat zou immers de onbestuurbaarheid van nieuwe entiteiten organiseren.

  naar boven

  Vraag 4

  Er bestaat onduidelijkheid over de praktische wijze waarop de nieuwe regeling inzake 1/3 onafhankelijke bestuurders geïmplementeerd moeten worden bij de eerstvolgende hernieuwing van de mandaten.

  Antwoord:

  In het oprichingsdecreet van een entiteit moet de regel dat minimum een derde van het aantal stemgerechtigde leden van de raad van bestuur een onafhankelijke bestuurder wordt, ingevoegd worden.

  De  werkwijze om 5 bestuurders in een eerste fase aan te wijzen en een aantal hiervan ook in een tweede fase tot onafhankelijk bestuurder kan niet o.m. omdat  de onafhankelijke bestuurders via een externe oproep worden aangesteld.

  De werkwijze volgens het bestuursdecreet is dat 3 bestuurders (in het geval de raad van bestuur blijft bestaan uit 5 stemgerechtigde leden) aangeduid worden door de Vlaamse Regering. Vervolgens worden nog 2 onafhankelijke bestuurders (1/3 van het totale aantal 5) aangesteld. De raad van bestuur (de 3 leden) doet hiertoe een open oproep tot kandidaatstelling. De onafhankelijke kandidaten worden uit lijsten van twee kandidaten per te begeven ambt door de Vlaamse Regering aangesteld, op voordracht van de raad van bestuur.

  naar boven

  Vraag 5

  Krachtens het decreet moet minimaal één derde van de leden van de raad van bestuur onafhankelijk zijn.
  Artikel I.4, 15° van het decreet definieert "raad van bestuur" als het bestuursorgaan van een rechtspersoon, ongeacht de benaming ervan, dat als een college over de bevoegdheden beschikt die noodzakelijk zijn om de opdracht of het maatschappelijk doel van de rechtspersoon te verwezenlijken.
  Worden de auditcomités van het agentschap Audit Vlaanderen gezien als een raad van bestuur in de zin van het luik deugdelijk bestuur?

  Antwoord

  Neen.

  Het decreet is wat de bepalingen van de raad van bestuur betreft niet van toepassing op de departementen en IVA’s (zowel deze met als zonder rechtspersoonlijkheid). Dit blijkt uit artikel III.36 van het decreet. IVA’s (met en zonder rp) hebben geen raad van bestuur. De bepalingen i.v.m. de raad van bestuur zijn dus niet van toepassing op het agentschap Audit Vlaanderen.

  naar boven