chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/2bis

  Datum:

  29 februari 2008

  Aanhef:

  Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid die websites beheren

  Betreft:

  Toegankelijkheid van websites

   

  Toepassingsgebied

  Deze rondzendbrief geldt voor de hele Vlaamse overheid: de ministeries, de IVA’s met rechtspersoonlijkheid, de EVA’s, de strategische adviesraden, het Universitair Ziekenhuis Gent, GO! - Gemeenschapsonderwijs, de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap, de VRT, de Vlopera, de websites van de Vlaamse Regering, en alle andere instanties onder de bevoegdheid van de Vlaamse Regering.

  Wanneer de Vlaamse overheid externe organisaties opdrachten geeft waarin het maken van een website vervat zit, of wanneer het gaat om websites die geheel of gedeeltelijk (+50%) door de Vlaamse overheid gefinancierd worden, moet de toegankelijkheid van de website als een gunnings- of financieringscriterium opgenomen worden, tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen.
  Wanneer de websites geen eigendom zijn van de Vlaamse overheid worden de kosten voor screening en advies opgenomen in de financiering.

  naar boven

  Situering

  De Vlaamse regering nam op 29 februari 2008 een beslissing omtrent de toegankelijkheid van websites van de Vlaamse overheid. Deze rondzendbrief verduidelijkt deze beslissing en bepaalt wat er wordt verwacht.

  naar boven

  Geformuleerde doelstellingen

  Alle nieuwe websites sinds 1 januari 2006 moeten toegankelijk zijn volgens de AnySurfer basisnormen zoals die in juni 2006 zijn bepaald en in de Vlaamse overheid gecommuniceerd.

  Een website is elke toepassing, zowel internet, intranet als extranet, die toegankelijk wordt via een webbrowser. Een nieuwe site is een volledig nieuwe website of wanneer men een nieuwe techniek toepast (bijv. templates, cms, ….) of een nieuwe achterliggende applicatie in gebruik neemt.

  Heel de website moet toegankelijk zijn. Uitzonderingen zijn mogelijk voor een beperkt en afgebakend deel van een site wanneer de vereiste inspanningen niet realistisch zijn ten opzichte van het aantal gebruikers. Deze uitzondering wordt in een toegankelijkheidsverklaring opgenomen. In dit geval wordt de gebruiker dezelfde informatie/dienstverlening op een alternatieve wijze aangeboden.

  Aanvulling of vernieuwing van informatie op websites van voor januari 2006 moet, binnen de mogelijkheden van de gebruikte technieken, ook toegankelijk zijn.

  naar boven

  Operationalisering

  De in deze rondzendbrief geformuleerde doelstellingen zijn de verantwoordelijkheid van de leidend ambtenaren. Uitgezonderd de hieronder aangewezen kosten ten laste van Toegankelijk Web, maken de kosten nodig voor het realiseren van een toegankelijke website integraal deel uit van de kosten voor een website die door de entiteiten gedragen worden.
  De entiteiten onder het toepassingsgebied kunnen voor hun websites bij het project Toegankelijk Web terecht voor gratis technisch toegankelijkheidsadvies en screening van hun websites.

  Toegankelijk web voorziet in de nodige informatie, vorming en ondersteunend materiaal.

  Het managementcomité van elk beleidsdomein duidt een contactpersoon websitetoegankelijkheid aan en deelt zijn naam en contactgegevens mee aan Toegankelijk Web.
  Deze personen hebben de opdracht en de bevoegdheid de nodige informatie op te vragen bij de entiteiten en organisatorische adviezen te formuleren.
  Zij houden een lijst bij van alle bestaande websites, websites in ontwikkeling en de stand van zaken op het terrein van toegankelijkheid.
  Zij informeren en sensibiliseren de webmasters onder hun bevoegdheid.
  Zij rapporteren jaarlijks aan het project Toegankelijk Web.
  Deze contactpersonen nemen deel aan het projectoverleg van Toegankelijk Web dat vorm krijgt als een technische werkgroep van het overleg van Communicatieambtenaren SOBO.
  Elke overheidsopdracht die het maken van een website inhoudt moet minimaal de toegankelijkheid volgens het AnySurfer basislabel (of gelijkwaardig, zoals bijv. de WCAG-normen) voorschrijven als technische specificatie zowel bij aanbestedingen als bij onderhandelingsprocedures en offerteaanvragen.
  Hiertoe moet de website ter screening worden aangeboden bij het project Toegankelijk Web.

  Het project Toegankelijk Web rapporteert jaarlijks voor heel de Vlaamse overheid volgens onderstaande voortgangsindicatoren aan de minister bevoegd voor bestuurszaken en de minister-president.

  In 2010 wordt vanuit Toegankelijk Web opnieuw aan de Vlaamse regering gerapporteerd, op basis van volgende voortgangsindicatoren:

  • aantal nieuwe sites na 2006 en hoeveel hiervan toegankelijk zijn volgens de basis normen van AnySurfer
  • aantal sites gelinkt vanaf de portaalsite www.vlaanderen.be (aangevuld met voor de doelgroep belangrijke websites) die volledig toegankelijk zijn
  • aantal sites gelinkt vanaf de portaalsite www.vlaanderen.be (aangevuld met voor de doelgroep belangrijke websites) die op basis van een geautomatiseerde macroscreening gedeeltelijk toegankelijk worden bevonden

   

   

  Geert BOURGEOIS
  Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme

  naar boven