chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/5

  Datum:

  21 maart 2007

  Aanhef:

  Aan de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid
  Aan de personeelsleden van de kabinetten van de Vlaamse Regering

  Betreft:

  Stoffelijke schade aan eigen voertuig bij dienstverplaatsingen

   

  !! Gecoördineerde versie n.a.v. de wijzigingen in omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/8 van 8 september 2009 en omzendbrief DVO/BZ/P&O/2010/1 van 27 mei 2010 !!

   

  Deze omzendbrief wordt herschreven in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) en heft omzendbrief PEBE/DVR/2004/2 op.

  1. Toepassingsgebied

  Deze omzendbrief is van toepassing op:
  - de departementen;
  - de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid;
  - de kabinetten van de Vlaamse ministers.

  2. De terugbetaling van "stoffelijke schade aan eigen voertuig bij dienstverplaatsingen"

  In het sectoraal akkoord 1995-1996 besliste de Vlaamse Regering dd. 26 januari 2001 om met het oog op de dekking van de stoffelijke schade die personeelsleden kunnen oplopen wanneer zij hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken te vergoeden. Deze omzendbrief geeft uitvoering aan deze beslissing.

  Deze terugbetaling van de "stoffelijke schade aan eigen voertuig bij dienstverplaatsingen" zal gebeuren onder de in bijlage 1 gevoegde voorwaarden.

  De algemene principes van deze voorwaarden zijn:

  1. de aanspreekbaarheid van de collectieve verzekering stoffelijke schade ongeacht of op basis van het gemeen recht een schadeloosstelling kan worden verkregen;
  2. de verzekering onder bepaalde voorwaarden van alle personeelsleden, en van alle leden van de kabinetten van de Vlaamse ministers, die bij dienstverplaatsingen gebruik maken van hun eigen voertuig;
  3. de verzekering van stoffelijke schade, brand, diefstal en glasbreuk;
  4. de mogelijkheid tot occasionele dekking van woon-werkverkeer (staking openbaar vervoer, uitzonderlijke of langdurende vergaderingen);
  5. de verzekering van dienstverplaatsingen in het buitenland (in de landen waar de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het gedekt voertuig geldt);
  6. de verzekering van in het buitenland ingeschreven voertuigen;
  7. de verzekering op basis van de aangenomen waarde zowel bij ongeval, brand, diefstal;
  8. een maximale tussenkomst 16.113,08 euro per schadegeval (inclusief BTW);
  9. betaling van schadevergoeding zonder toepassing van een evenredigheidsregeling;

  De terugbetaling van "stoffelijke schade aan het eigen voertuig bij dienstverplaatsingen" heeft een suppletief karakter, hetgeen betekent dat de werkgever tussenkomt indien (of in de mate dat) geen beroep kan worden gedaan op een eigen verzekering.

  naar boven

  3. Procedure

  De vraag tot terugbetaling van de "stoffelijke schade aan eigen voertuig bij dienstverplaatsingen" dient gericht te worden aan uw MOD.

  Hierbij dient u aan uw MOD de volgende documenten te bezorgen:

  Het door u en de opdrachtgever van de dienstverplaatsingen ingevulde aangifteformulier stoffelijke schade aan eigen voertuig tijdens dienstverplaatsing (bijlage 2);

  Tevens zal u een subrogatieovereenkomst met de werkgever dienen te ondertekenen, ten belope van de vergoede schade. Voor de volledigheid wordt in bijlage 3 een model van subrogatieovereenkomst gevoegd.

  naar boven

  4. Datum van inwerkingtreding

  Deze omzendbrief geldt vanaf de datum van goedkeuring voor de entiteiten, raden en instellingen die op deze datum reeds in werking zijn getreden en op de datum dat de entiteit, raad of instelling in werking treedt, voor de entiteiten, raden en instellingen die na deze datum in werking treden.

   

   

  Geert BOURGEOIS
  Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme

  Bijlagen:

  naar boven