chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Topkader

  Wat?

  Onder topkaderfuncties versta je:

  • de managementfuncties van N-niveau (secretaris-generaal, administrateur-generaal, gedelegeerd bestuurder)
  • de projectleiderfuncties van N-niveau
  • de functies van algemeen directeur
  • de hoofden van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad (SAR) 

  Deze functies zijn mandaatfuncties en worden uitgeoefend door middel van een mandaat met een duur van maximum 6 jaar. Mits een positieve eindemandaatevaluatie zijn ze éénmaal hernieuwbaar met een periode van maximum zes jaar. Onder bepaalde voorwaarden is na afloop van het tweede mandaat nog één hernieuwing met een periode van maximaal 6 jaar mogelijk.

  Aanstelling

  • Gebeurt door de Vlaamse Regering op voorstel van de functioneel bevoegde minister.
   (Uitzonderingen zijn OPZ Geel en Rekem en het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap waar de aanstelling door de raad van bestuur gebeurt.)
  • Er komt eerst een vacantverklaring door de Vlaamse Regering (of de raad van bestuur) met een oproep en een open procedure waarbij zowel interne als externe kandidaten tegelijkertijd kunnen meedingen.
  • De selectieprocedure gebeurt door of met bemiddeling van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO). In deze procedure worden zowel de generieke als de functiespecifieke competenties onderzocht. AgO bezorgt een shortlist met geschikte kandidaten aan de bevoegde minister. Na een interview met de kandidaten, kiest de bevoegde minister de meest geschikte kandidaat en legt dat ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering.
  • Hoe?
   • Gaat het om een interne kandidaat?
    De Vlaamse Regering laat hem toe tot de proeftijd in de graad van
    • directeur-generaal en wijst hem aan in de mandaatfunctie van N-niveau;
    • adjunct-directeur-generaal en wijst hem aan in de mandaatfunctie van algemeen directeur.
     Na gunstig verloop van de proeftijd benoemt de Vlaamse Regering hem in de graad van directeur-generaal of adjunct-directeur-generaa
   • Gaat het om een externe kandidaat?
   • De externe kandidaat heeft keuze tussen:
    • toelating tot de proeftijd en na gunstig verloop van de proeftijd benoeming in de graad van (adjunct-)directeur-generaal en aanwijzing in de mandaatfunctie van N-niveau (of algemeen directeur)
    • indienstneming met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

  Mobiliteit

  • Gebeurt door de Vlaamse Regering op voorstel van de functioneel bevoegde minister.
   (Uitzonderingen zijn OPZ Geel en Rekem en het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap waar de aanstelling door de raad van bestuur gebeurt.)
  • Er komt eerst een vacantverklaring (door middel van mobiliteit) door de Vlaamse Regering (of de raad van bestuur) met een oproep waarbij de titularissen van een management- en projectleiderfunctie van N-niveau of van algemeen directeur, die beschikken over een evaluatie, die niet met onvoldoende werd besloten, zich kandidaat kan stellen.
  • De korte selectieprocedure gebeurt door de functioneel bevoegde minister. Die minister kiest de meest geschkte kandidaat na een interview over de beleidsvisie voor de vacature in kwestie en legt dat ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering.
  • Hoe?
   Een contractuele mandaathouder, die geselecteerd wordt, heeft de keuze tussen: 
   • behoud van arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of
   • toelating tot de proeftijd en na verloop van de proeftijd benoeming in de graad van (adjunct-)directeur-generaal en aanwijzing in de mandaatfunctie van N-niveau (of algemeen directeur).

     De Vlaamse Regering wijst de statutaire mandaathouder aan in de nieuwe mandaatfunctie van N-niveau of van algemeen directeur. 

  Verloning

  De titularis van een management- of projectleiderfunctie van N-niveau geniet:

  1. een bezoldiging in de salarisschaal A311 (bruto, op jaarbasis en geïndexeerd - liquidatiecoëfficiënt 1,6734: minimum € 85.895 - maximum € 110.494)
  2. een variabele managementtoelage
  3. net als alle andere personeelsleden bij de Vlaamse overheid ontvangen de topambtenaren een vakantiegeld van 92% van het bruto maandsalaris. De eindejaarstoelage bedraagt 59,51% van het bruto maandsalaris en wordt betaald in december. Daarnaast ontvangen zij ook alle andere toelagen, vergoedingen en sociale voordelen indien zij aan de toekenningvoorwaarden voldoen.
  4. een mobiliteitskrediet van € 14.400 per jaar of € 21.600 als de titularis van een management- of projectleidersfunctie van N-niveau een elektrisch of plug-in hybride dienstvoertuig (klasse 1) verwerft.
  5. een mandaattoelage

  De titularis van een functie van algemeen directeur geniet:

  1. een bezoldiging in de salarisschaal A288 (bruto, op jaarbasis en geïndexeerd liquidatiecoëfficiënt 1,6734: minimum € 81.043 - maximum € 105.976);
  2. een managementtoelage, die wordt toegekend door de Vlaamse Regering. De toelage bedraagt maximaal 20% van het bruto jaarsalaris, zonder de mandaattoelage. 
  3. vakantiegeld en een eindejaarstoelage evenals alle andere toelagen, vergoedingen en sociale voordelenindien zij aan de toekenningvoorwaarden voldoen
  4. een mandaattoelage van € 1.205 (bruto jaarbedrag, geïndexeerd - liquidatiecoëfficiënt 1,6734)

  De hoogte van de mandaattoelage is afhankelijk van de functieklasse die wordt bepaald na weging van de betrokken functie. De functies van algemeen directeur worden niet geclassificeerd.

  Mandaat- en vermogensaangifte

  Je bent als aangifteplichtige verplicht om jaarlijks je mandaten en eventueel ook je vermogen aan te geven bij het RekenhofMeer informatie vind je op de webpagina 'Mandaat- en vermogensaangifte'

  Evaluatie

  Einde mandaat

  In welke gevallen?

  1. bij een evaluatie met uitspraak "onvoldoende";
  2. in beginsel na twaalf jaar in dezelfde functie, mits eindemandaat evaluatie na zes jaar niet resulteert in uitspraak "onvoldoende". 
   Uitzondering: na 18 jaar in dezelfde functie: in geval van tweede verlenging van zes jaar onder bepaalde voorwaarden.
  3. in onderling overleg met de opdrachtgever;
  4. op vraag van betrokkene zelf;
  5. na de duurtijd van het project, indien dat korter is dan zes jaar. 

  Gevolgen

  • De titularis van het contractueel en statutair mandaat wordt in zijn mandaat hernieuwd, zonder opnieuw een beroep te doen op de mededinging, voor een bijkomende en, in beginsel eenmalige, termijn van zes jaar wanneer de eindemandaat evaluatie niet resulteert in een einduitspraak "onvoldoende".
  • Na afloop van het tweede mandaat kan de titularis van het contractueel en statutair mandaat nog éénmaal worden hernieuwd in zijn mandaat zonder opnieuw een beroep te doen op de mededinging, voor een termijn van maximaal zes jaar onder de volgende voorwaarden:
   1. als de eindevaluatie na afloop van het tweede mandaat niet resulteert in een einduitspraak "onvoldoende";
   2. indien de mandaathouder tijdens het tweede mandaat minimum 4 van de 6 jaar een goede evaluatie had, waaronder de laatste 2 jaren, waaraan bijkomend ten minste de waardering dat het prestatieniveau volledig voldoet aan de verwachtingen en de norm was gekoppeld. Hiermee wordt bedoeld een evaluatie waaraan volgens de huidige regeling de waardering B , C, C of C is gekoppeld;
   3. bovendien moet de mandaathouder een toekomstvisie met betrekking tot de mandaatfunctie bij de entiteit uitwerken en die voor akkoord voorleggen aan de Vlaamse Regering op voorstel van de opdrachtgever.
  • Aan de titularis van een contractueel mandaat (in dienst genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur) waarvan het mandaat wordt beëindigd en die niet wordt aangeworven in een volgend of in een ander mandaat wordt ontslag gegeven met toepassing van de regels van het arbeidsrecht.
  • De titularis van een statutair mandaat, van wie het mandaat wordt beëindigd en die niet wordt aangesteld in een volgend of in een ander mandaat:
   1. wordt uiterlijk binnen één jaar na de schriftelijke kennisgeving van de beëindiging van het mandaat herplaatst in de interne arbeidsmarkt in een passende functie van de terugvalgraad van directeur-generaal of adjunct-directeur-generaal;
   2. geniet de mandaattoelage, vermeld in artikel V12, § 2, 4, als hij de mandaatfunctie verder uitoefent in afwachting van de aanstelling van een nieuwe titularis

  Vervanging

  Voor de vervanging van een topkaderfunctie gelden specifieke regels zoals beschreven in art. V 11 en art. V 12 van het Vlaams personeelsstatuut.

  Regelgeving en instrumenten

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum
  Havenlaan 88, bus 31 
  1000 Brussel
  managementjobs@vlaanderen.be