chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/18

  Datum:

  6 juli 2007

  Betreft:

  Verhoogde openbaarheid van het beloningsbeleid bij de Vlaamse overheid

   

  1. Toepassingsgebied van de rondzendbrief

  Het beperkte toepassingsgebied

  Het beperkte toepassingsgebied van deze rondzendbrief valt samen met het toepassingsgebied van het raamstatuut en geldt voor de openbaarheid betreffende de prestatietoelagen en de projectleidertoelage (openbaarheid niveau 2).

  Het uitgebreide toepassingsgebied

  Wat de richtlijnen aangaande de openbaarheid van publiekgefinancierde topsalarissen (openbaarheid niveau 1) en de archivering van de arbeidsvoorwaarden betreft (openbaarheid niveau 3), wordt het beperkte toepassingsgebied (raamstatuut) uitgebreid naar het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (het zogenaamde organisatiebesluit) aangevuld met de Strategische Adviesraden.

  Wat de privaatrechtelijke entiteiten betreft, worden de bestuursorganen - via de ter zake functioneel bevoegde ministers - verzocht om deze openbaarheidregeling in hun entiteit in te voeren en te bepalen op welke functies, naast de topmanager, de regeling van toepassing is.

  naar boven

  2. Doel van de rondzendbrief 

  Deze rondzendbrief geeft uitvoering aan de beslissing van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 over 'Een verhoogde openbaarheid van het beloningsbeleid bij de Vlaamse overheid'.

  Deze richtlijnen betreffen:

  • de openbaarheid van publiekgefinancierde topsalarissen enerzijds en het beloningsbeleid bij de Vlaamse overheid anderzijds;
  • de transparantie rond de toekenning van prestatietoelagen en de projectleidertoelage;
  • de archivering van de arbeidsvoorwaarden.

  naar boven

  3. Inhoudelijke bepalingen

  Er worden drie verschillende niveaus van openbaarheid onderscheiden.

  3.1. Openbaarheid niveau 1: Bezoldigingen als gevolg van functies (hoofdactiviteit) binnen de Vlaamse overheid

  Per functie zal algemene informatie over de verloning gepubliceerd worden op een website 'beloningsbeleid'. Gelet op de vereisten betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is het niet zo dat de exacte salarissen van met naam vernoemde titularissen zullen bekend gemaakt worden.

  De informatie op de website 'beloningsbeleid' zal bestaan uit:

  • een toegankelijke communicatie van het beloningsbeleid bij de Vlaamse overheid (salarisschalen, toelagen, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden zoals het wagenreglement, sociale voordelen, enzovoort);
  • een informatiefiche per hierna vermelde functie.

  In het kader van deze rondzendbrief wordt gekozen voor het definiëren van salarisbanden. Het betreft geïndexeerde bedragen die enkel een aanduiding geven binnen welke grenzen het jaarsalaris (= bruto maandsalaris x 12) zich bevindt.

  De tabel met de salarisbanden ziet er als volgt uit:

  Salarisband
  Minimum
  Maximum
  I
  -
  € 90.000
  II
  € 90.001
  € 110.000
  III
  € 110.001
  € 135.000
  IV
  € 135.001
  € 165.000
  V
  € 165.001
  € 200.000
  VI
  € 200.001
  -

  Bovenstaande bedragen worden geïndexeerd zoals de salarissen van de ambtenaren. De evolutie kan op de website 'beloningsbeleid' worden opgevolgd.

  Voor welke doelgroep geldt de openbaarmaking?

  Deze richtlijnen zijn van toepassing op de volgende functies:

  • N-functies;
  • Algemeen directeur;
  • N-1 functies;
  • Projectfuncties (gelijk te stellen met N of N-1-functies);
  • Contractuele functies waarvoor de arbeidsvoorwaarden individueel worden onderhandeld en waarvoor het geïndexeerde voltijdse jaarsalaris gelijk of hoger is dan het jaarsalaris in een N-1 functie(1).

  Voor elk van deze functies wordt een informatiefiche opgemaakt en bekendgemaakt. De fiche neemt - bij wijze van voorbeeld - de onderstaande vorm aan.

  Entiteit + functietitel
  Salarisband II
  Minimum - maximum (met index) € 90.001 - € 110.000
  Mandaattoelage (met index) € 27.782
  Functieklasse D
  Vakantiegeld 92% van het bruto maandsalaris
  Eindejaarstoelage 53% van het bruto maandsalaris
  Variabel inkomen (managementtoelage) 0 tot 20% van het bruto jaarsalaris + de bruto mandaattoelage
  Andere vaste toelagen verbonden aan de functie Ja/Nee*
  Dienstwagen Ja/Nee*
  Dienstregeling Voltijds
  Functie-uitoefening 1/1/2007-31/12/2007
  Functie ingevuld? Ja/Nee*

  * Schrappen wat niet past

  De personeelsdiensten leveren voor elk van de bedoelde functies en uiterlijk tegen 17 augustus 2007 de informatie aan het Agentschap Overheidspersoneel. Deze werkwijze herhaalt zich elk jaar in de maand augustus.

  naar boven

  3.2. Openbaarheid niveau 2: Interne openbaarheid van prestatietoelagen en projectleidertoelagen

  Met prestatietoelagen worden bedoeld (cfr.VII35 ev. VPS):

  • de managementtoelage;
  • de functioneringstoelage.

  Elk personeelslid kan op de personeelsdienst (MOD) van zijn entiteit (departement, agentschap, VOI of SAR) een naamlijst (op papier) inkijken van de personeelsleden binnen de entiteit die een prestatietoelage en/of een projectleidertoelage hebben ontvangen. De lijst vermeldt, naast de namen, de grootte van de prestatietoelage of projectleidertoelage uitgedrukt in een percentage van het bruto jaarsalaris. Deze lijst wordt vanaf 2007 elk jaar in september ter beschikking gesteld. De mogelijkheid om de naamlijst te raadplegen wordt jaarlijks opnieuw herinnerd.

  Inzage in de motivering van de prestatietoelage is op advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer enkel toegestaan binnen de entiteit wanneer de aanvrager concreet belang kan aantonen. Buiten de entiteit is elke inzage onmogelijk.

  Elke personeelsdienst moet binnen dit kader deze richtlijnen opvolgen. Het betreft een uniforme regeling waarvan niet kan worden afgeweken. Dit betekent dat entiteiten die verder gaan dan deze richtlijnen zich, gelet op het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, aan dit kader moeten conformeren.

  Deze richtlijnen zijn van toepassing op de entiteiten die onder het VPS (raamstatuut) ressorteren.

  naar boven

  3.3. Openbaarheid niveau 3: Archivering van de arbeidsvoorwaarden

  De archivering van arbeidsvoorwaarden is van toepassing op dezelfde functies als bedoeld in punt 3.1. (openbaarheid niveau 1).

  Andere beloningscomponenten dan deze vermeld onder openbaarheid niveau 1 en niveau 2, worden niet extern of intern bekendgemaakt maar wel gearchiveerd en geactualiseerd in het Agentschap Overheidspersoneel.

  Het betreft samen zowel de statutair verankerde arbeidsvoorwaarden als andere elementen uit het beloningspakket (zoals gsm-gebruik, pensioenvorming, dienstwagen, representatievergoedingen en dergelijke) waarover al dan niet individueel werd onderhandeld.

  De beschrijvende informatie over het beloningsbeleid zal - per functiegroep - aan de hand van een vragenlijst door het Agentschap Overheidspersoneel worden verzameld en gearchiveerd.

  Een voorbeeld van vragenlijst is hierbij gevoegd.

  naar boven

  4. Datum van inwerkingtreding

  Deze rondzendbrief treedt in werking op 1 juli 2007.

   

   

  Geert BOURGEOIS
  Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme

  Bijlage:

  naar boven


  (1) In casu meer dan € 62.448,-/jaar. Dit bedrag stemt overeen met 10 jaar geldelijke anciënniteit in de salarisschaal A285 en wordt geïndexeerd zoals salarissen van de ambtenaren. De evolutie van dit bedrag kan op de website 'beloningsbeleid' worden opgevolgd.