chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Entiteiten vertaling per beleidsdomein

  Terminologie

  Nederlands Frans Engels Duits
  special educational needs and disabilities (SEND)
  NEET, Not in Employment, Education and Training
  movement education
  "besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1983 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de toelating wordt verstrekt aan de coöperatieve vennootschap ""Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen"" tot het aangaan van leningen" "arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la société coopérative ""Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses"", de contracter des emprunts"
  "besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 1999 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer "" Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landscommanderij Alden Biesen """ "arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1999 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "" Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landscommanderij Alden Biesen """
  "besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichting ""Beeldende kunst""" arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des établissements d’enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques »
  "Bewustmakingscampgne “Al gedacht aan opvolging"", Een campagne van Agentschap Ondernemen." Campagne de sensibilisation sur la succession des entreprises Awareness campaign on business transfer
  "decreet van 23 november 2012 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "" Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding """ "décret du 23 novembre 2012 modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "" Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding "" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)"
  "decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de v.z.w. ""de Rand"" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand" "décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'a.s.b.l. "" de Rand "" en une agence autonomisée externe de droit privé et portant fixation les compétences de la province du Brabant flamand relatives à l'appui du "" Vlaamse Rand """
  "decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap ""Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen""" décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre)

  Startpagina's

  Team Vertalingen

  Contacteer Team Vertalingen