chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  BVR 26 februari 2021

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel op de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken

  Rechtsgronden

  Dit besluit is gebaseerd op:
  - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, §1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en §3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;
  - het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, artikel 67, §2;
  - het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.23.

  Vormvereisten

  De volgende vormvereisten zijn vervuld:
  - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 20 januari 2021;
  - Het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest heeft protocol nr. 395.1262 gesloten op 5 februari 2021;
  - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat door de federale beslissing om het specifieke tijdelijke verlofstelsel voor de contractuele personeelsleden te verlengen een nood ontstaat om voor het statutair personeel een vergelijkbare regeling in te voeren. Om die regeling ook effectief van toepassing te maken op het statutair personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, moet zo snel mogelijk een aanpassing gebeuren aan het Vlaams personeelsstatuut.

  Initiatiefnemer

  Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

  Na beraadslaging,

  DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

  Hoofdstuk 1. Wijzigingen van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006

  Artikel 1. In artikel X 98 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 1, eerste lid worden punt 1° en 2° vervangen door wat volgt:

  “1° als met het personeelslid een minderjarig kind samenwoont dat aan een van de volgende voorwaarden voldoet:
  a) het kind kan niet naar zijn kinderdagverblijf of school gaan, omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school waarvan het deel uitmaakt, sluit als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken;
  b) het kind moet verplicht afstandsonderwijs moet volgen ;
  c) het kind moet in quarantaine of in isolatie om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken;

  2° als het personeelslid een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat kind niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, of de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen niet langer kan genieten, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken.”;

  2° in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
  “Het verlof, vermeld in het eerste lid, geldt gedurende de hele periode waarop het attest of de aanbeveling, vermeld in het derde lid, betrekking heeft.”;

  3° in paragraaf 1, derde lid, wordt punt 2° vervangen door wat volgt:
  “2° aan de lijnmanager onmiddellijk een van de volgende documenten bezorgen:
  a) een medisch attest tot bevestiging van quarantaine of isolatie van het kind;
  b) een aanbeveling tot quarantaine of isolatie afgegeven door de bevoegde instantie;
  c) een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen, dat de sluiting bevestigt van instelling of de klas in kwestie als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken. In dit attest staat de periode vermeld waarin de sluiting van toepassing is.”;

  4° aan paragraaf 1 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
  “Als het personeelslid samenwoont met de andere ouder van het kind, kan maar één persoon voor eenzelfde periode het verlof, vermeld in dit artikel of het verlof, vermeld in artikel 2 van de wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in de gevallen waarin het onmogelijk is voor hun kind om naar het kinderdagverblijf, de school, of het centrum voor opvang voor personen met een handicap te gaan, opnemen.”;

  5° In paragraaf 2, tweede lid, wordt het percentage “70%” vervangen door het percentage “80%”.

  Art. 2. Artikel X 98 van het hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020, en gewijzigd bij dit besluit, wordt opgeheven.

  Hoofdstuk 2. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel op de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken.

  Art. 3. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel op de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken wordt de zinsnede “en treedt buiten werking op 31 december 2020” ingetrokken.

  Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

  Art. 4. Artikel 1 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.
  Artikel 2 treedt in werking op 1 april 2021.

  Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de human resources, is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Brussel,

  De minister-president van de Vlaamse Regering,

  Jan JAMBON

  De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

  Bart SOMERS